Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място


Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място


В сила от 17.08.2001 г.Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.46 от 15 Май 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 26 Ноември 2021г.


Раздел I
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства при работа.

Чл. 2. Тази наредба се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 3. (1) Наредбата не се прилага за:
1. облекло, което не е специално предназначено за опазване на здравето и безопасността на работещия;
2. лични предпазни средства, носени или използвани от военнослужещите, полицията и други служби за поддържане на обществения ред;
3. спортна екипировка;
4. отбранителна или възпираща екипировка за самозащита;
5. устройства, вкл. и портативни, за откриване и сигнализиране на опасности и вредности.
(2) Наредбата се прилага, като разпоредбите й се съобразяват със специфичните нормативни актове, регламентиращи изисквания за лични предпазни средства за:
1. аварийни и спасителни служби;
2. пътен транспорт.

Чл. 4. Лични предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата.


Раздел II
Задължения на работодателя


Чл. 5. (1) При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства.
(2) При използване на лични предпазни средства се изпълняват изискванията на тази наредба, на общите и на специфичните нормативни актове по безопасност и здраве при работа за различните производства, дейности, видове работа и работно оборудване и за пожарна и аварийна безопасност.
(3) Нормативните актове по ал. 2 съдържат и случаи, ситуации и обстоятелства, при които работодателят, въпреки че е изпълнил приоритетното задължение за прилагане на колективни предпазни средства, трябва да осигури използване на съобразени с условията лични предпазни средства.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Личните предпазни средства трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за лични предпазни средства нормативни актове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие.

Чл. 7. Личните предпазни средства трябва:
1. да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;
2. да отговарят на условията на съответното работно място;
3. да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;
4. да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.

Чл. 8. Когато поради наличие на повече от една опасност е необходимо работещите да носят повече от едно лично предпазно средство, те трябва да са съвместими и при едновременното им използване да продължават да бъдат ефективни срещу съответните опасности.

Чл. 9. Условията за използване на личните предпазни средства, особено времето, през което се носят от работещите, се определят в зависимост от работното място на всеки работещ, от експозицията, от степента на риска и от характеристиките и ефективността на личното предпазно средство.

Чл. 10. (1) Личните предпазни средства са предвидени за индивидуално използване.
(2) Ако обстоятелствата изискват лични предпазни средства да бъдат носени от повече от едно лице, се вземат подходящи мерки за недопускане възникване на хигиенни и здравословни проблеми за различните ползватели.

Чл. 11. За всяко лично предпазно средство в предприятието (организацията) се осигурява достъпна за работещите информация по отношение прилагането на изискванията по чл. 6, 7, 8 и 9.

Чл. 12. Работодателят предварително информира всеки работещ за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства, които той му предоставя за ползване.

Чл. 13. Работодателят осигурява на работещите обучение и организира демонстриране за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на личните предпазни средства.

Чл. 14. Личните предпазни средства се използват само по предназначение, с изключение на специфични и изключителни обстоятелства.

Чл. 15. (1) Личните предпазни средства се използват в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя.
(2) Инструкциите по ал. 1 трябва да са разбираеми за работещите.

Чл. 16. (1) Преди избора работодателят оценява дали личните предпазни средства, които възнамерява да бъдат използвани, задоволяват изискванията по чл. 4, 5, 6, 7 и 8.
(2) Оценката по ал. 1 включва:
1. анализ и оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати по друг начин;
2. определяне на характеристиките, които всяко лично предпазно средство трябва да притежава, за да е ефективно срещу рисковете, отнасящи се до т. 1, като се вземат предвид и всички рискове, произтичащи от употребата на самото лично предпазно средство;
3. сравнение на характеристиките на наличните лични предпазни средства с характеристиките на необходимите лични предпазни средства съгласно т. 2.
(3) Оценката по този член се извършва писмено и се преразглежда и актуализира, ако се предвиждат или настъпят някакви промени в обстоятелствата или в който и да е елемент на самата оценка.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) (1) Работодателят предприема необходимите мерки за изпълнение на изискванията на членове от 4 до 16 и на общите изисквания за използване и/или за осигуряване на лични предпазни средства съгласно приложения № 1, № 2 и № 3 при спазване на разпоредбите на нормативните актове за съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие.
(2) Общите изисквания по ал. 1 трябва да бъдат прилагани, като се вземат предвид всички значителни промени в риска, в колективните средства за защита и в личните предпазни средства, дължащи се на техническия прогрес.

Чл. 17.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, съгласно чл. 4 въз основа на извършена оценка на риска на работното място, като се вземат предвид: рисковете, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателният списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават, посочен в приложение № 2, неизчерпателният списък на дейностите и на областите на дейност, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства, посочен в приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска и след консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина работодателят определя необходимите лични предпазни средства независимо от това, дали рисковете, личните предпазни средства и дейностите са посочени, или не в приложения № 1, 2 и 3.
(3) След извършването на изискващите се от тази наредба дейности работодателят съставя списък, който съдържа:
1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства;
2. вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;
3. конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;
4. срока за износване на личните предпазни средства.
(4) Списъкът по ал. 3 се обявява пред работещите.

Чл. 18. (1) Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа.
(2) Работодателят осигурява използването само на изправни и отговарящи на изискванията на тази наредба лични предпазни средства.

Чл. 19. Почистването, изпирането, дезинфекцирането, дегазирането, дезактивирането, ремонтирането и други действия по поддържането, както и подмяната на личните предпазни средства се организират от и са за сметка на работодателя.

Чл. 20. Личните предпазни средства се използват:
1. постоянно - когато опасностите действат непрекъснато;
2. периодично - когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;
3. аварийно - при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.

Чл. 21. Местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно, се определят от работодателя със заповед.

Чл. 22. Работодателят осигурява резерв от лични предпазни средства, необходими за гарантиране на безопасното осъществяване на трудовата дейност.

Чл. 23. (1) Работодателят осигурява периодични проверки за качествата на личните предпазни средства.
(2) За извършените проверки се съставя протокол.

Чл. 24. При откриване на неизправности на личните предпазни средства работещите незабавно уведомяват работодателя за взимане на необходимите мерки.

Чл. 25. (1) Личните предпазни средства, в т. ч. специалното работно облекло, са краткотрайни активи на предприятието и се отчитат като материали по установения ред.
(2) Личните предпазни средства, в т. ч. специалното работно облекло, след получаването им от работещите се изписват в издръжката на предприятието. За тях се води и извънсчетоводна отчетност за срока на износване.

Чл. 26. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа работещият връща на работодателя дадените му за ползване лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло.
(2) Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата на работното място - температура, влажност и скорост на движение на въздуха, след изтичане на срока за износване не подлежи на връщане.

Чл. 27. При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа работещият може да задържи специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата на работното място, като заплати стойността до срока на износването му.

Чл. 28. (1) Загубени, унищожени или повредени лични предпазни средства преди изтичане на срока за износване не по вина на работещия, което се установява с протокол на работодателя, се подменят с нови.
(2) Когато личните предпазни средства са загубени или унищожени по вина на работещия, работодателят го снабдява с нови и може да търси имуществена отговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса на труда.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) "Лично предпазно средство" е понятието, определено в § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
2. "Работодател" е понятието, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
3. "Предприятие" е понятието, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използване на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ, L 393, 30.12.1989 г., стр. 18);
2. Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации (ОВ, L 279, 31.10.2019 г., стр. 35 - 53).


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

§ 3. Тази наредба влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

§ 4. От датата на влизане в сила на тази наредба се отменя Наредба № 11 от 1993 г. за специалното работно облекло и личните предпазни средства (ДВ, бр. 66 от 1993 г.).

§ 5. Указания по прилагане на тази наредба дават Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.

§ 6. Контролът по изпълнение на наредбата се извършва от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика.

Приложение № 1 към чл. 17

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.)


Рискове, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства (ЛПС)(*)

(*) Настоящият списък на рисковете/ частите на тялото е неизчерпателен.

Необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства и техните характеристики се определят въз основа на оценка на рисковете, в съответствие с изискванията на тази наредба

Приложение № 2
към чл. 17

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.)

 

Неизчерпателен списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават

 

1. ЛПС за защита на главата

1.1. Каски и/или шапки/бонета/защитни средства за глава срещу:

1.1.1. удари от падащ или летящ предмет;

1.1.2. сблъсък с препятствие;

1.1.3. механични рискове (пробождане, охлузване);

1.1.4. статичен натиск (странично смачкване);

1.1.5. топлинни рискове (огън, топлина, студ, горещи твърди тела, в т.ч. разтопени метали);

1.1.6. поразяване от електрически ток и при работа под електрическо напрежение;

1.1.7. химични рискове;

1.1.8. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности).

1.2. Мрежи за коса против риск от заплитане.

2. ЛПС за защита на слуха

2.1. Антифони, покриващи ушите (включително напр. антифони, прикрепени към каска, антифони за активно шумопотискане, антифони с ел. вход за аудиосигнал.

2.2. Тапи за уши (включително напр. тапи за уши, в зависимост от нивото на шума, индивидуално адаптирани тапи за уши).

3. ЛПС за защита на очите и лицето

3.1. Очила и защитни маски/шлемове/лицеви щитове/визьори (с оптична корекция на зрението, ако е необходимо) срещу:

3.1.1. механични рискове;

3.1.2. топлинни рискове;

3.1.3. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности);

3.1.4. йонизиращи лъчения;

3.1.5. твърди аерозоли и течности с химични и биологични агенти.

4. ЛПС за защита на дихателните органи

4.1. Филтриращи приспособления срещу:

4.1.1. частици;

4.1.2. газове;

4.1.3. частици и газове;

4.1.4. твърди и/или течни аерозоли.

4.2. Изолиращи приспособления, включително с подаване на въздух.

4.3. Приспособления за самоспасяване.

4.4. Водолазна екипировка.

5. ЛПС за защита на горните крайници

5.1. Ръкавици (включително ръкавици с един пръст и защитни ръкави) срещу:

5.1.1. механични рискове;

5.1.2. топлинни рискове (топлина, пламък и студ);

5.1.3. поразяване от електрически ток и при работа под електрическо напрежение (антистатични, проводящи, изолационни);

5.1.4. химични рискове;

5.1.5. биологични агенти;

5.1.6. йонизиращи лъчения и радиоактивно замърсяване;

5.1.7. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности);

5.1.8. рискове от вибрации.

5.2. ЛПС за защита на пръстите (напръстници).

6. ЛПС за защита на долните крайници и против подхлъзване

6.1. Обувки (включително при определени случаи с дървени подметки, ботуши, напр. със стоманени бомбета) за защита от:

6.1.1. механични рискове;

6.1.2. рискове от подхлъзване;

6.1.3. топлинни рискове (топлина, пламък и студ);

6.1.4. поразяване от електрически ток и при работа под електрическо напрежение (антистатични, проводящи, изолационни);

6.1.5. химични рискове;

6.1.6. рискове от вибрации;

6.1.7. биологични рискове.

6.2. Подвижни протектори за горната част на стъпалата против механични рискове.

6.3. Наколенки против механични рискове.

6.4. Гамаши против механични, топлинни и химични рискове и биологични агенти.

6.5. Принадлежности/приспособления/ допълнения (напр. шипове, куки).

7. ЛПС за защита на кожата – защитни кремове (мазила, масла)(1)

7.1. Защитните кремове могат да предпазват от:

7.1.1. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности);

7.1.2. йонизиращи лъчения;

7.1.3. химикали;

7.1.4. биологични агенти;

7.1.5. топлинни рискове (топлина, пламък и студ).

_______________

(1) В определени случаи, в резултат от оценката на рисковете, може да се използват защитни кремове заедно с други ЛПС с цел предпазване на кожата на работниците от съответните рискове. Защитните кремове са ЛПС, попадащи в обхвата на Директива 89/656/ЕИО, тъй като в определени случаи този вид средства могат да се считат за „допълнения или принадлежности“ по смисъла на член 2 от същата директива. Според определението в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/425 обаче защитните кремове не са ЛПС.

8. ЛПС за защита на тялото/друга защита на кожата

8.1. ЛПС за защита от падане от височина, например: спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип; предпазни колани/сбруи за цялото тяло; предпазни колани/сбруи за седнало положение; колани/сбруи за поддържане и ограничаване при работа и предпазни въжета при работа; поглъщатели на енергия; спирачни устройства срещу падане с водач, включително осигурителна линия; регулиращи устройства с въже; осигурителни устройства, които не са предназначени за постоянно закрепване и които не налагат дейности по закрепване преди употреба; съединители; предпазни въжета; спасителен колан/сбруя за цялото тяло.

8.2. Защитно облекло, включително за защита на цялото тяло (костюми, комбинезони) и за защита на части от тялото (гамаши, панталони, якета, жилетки, престилки, наколенки, качулки, бонета) от:

8.2.1. механични рискове;

8.2.2. топлинни рискове (топлина, пламък и студ);

8.2.3. химикали;

8.2.4. биологични агенти;

8.2.5. йонизиращи лъчения и радиоактивно замърсяване;

8.2.6. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности);

8.2.7. поразяване от електрически ток и при работа под електрическо напрежение (антистатични, проводящи, изолационни);

8.2.8. заплитане и захващане.

8.3. Спасителни жилетки за предотвратяване на удавяне и помощни средства за плаваемост задържане на повърхността.

8.4. ЛПС за визуално сигнализиране за присъствието на ползвателя.


Приложение № 3
към чл. 17

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.)

 

Неизчерпателен списък на дейностите и на областите на дейност, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства (*)

(*) Необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства и техните характеристики се определят въз основа на оценка на рисковете в съответствие с изискванията на тази наредба.