Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.)

 

В сила от 02.01.2003 г.Издадена от министъра на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., попр. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.25 от 24 Март 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 17 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ (приложение № 5). Уведомление (приложение № 5) се изпраща и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.
(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) Директорът на съответната дирекция "Инспекция по труда" уведомява компетентната ТД на НАП по ал. 1 за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване на изпратено уведомление за сключен трудов договор в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ, като изпраща уведомление (приложение № 7).
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) Изпращането се извършва:
1. чрез подаване в компетентната или във всяка една ТД на НАП;
2. по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис;
3. чрез препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис по предварително утвърден формат на записа. Уведомленията се изпращат с придружително писмо (приложение № 2), което в случаите по чл. 1, ал. 3, т. 1 и 3 е в два екземпляра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) При едновременно изпращане на повече от пет уведомления - приложение № 1 или приложение № 5 за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) За уведомленията, подавани на електронен носител, се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от НАП. Програмният продукт се предоставя чрез ТД на НАП или интернет страницата на НАП.
(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава квалифициран електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, в тридневен срок от упълномощаването подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в компетентната ТД на НАП.
(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) При оттегляне на упълномощаването работодателят не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 4 в компетентната ТД на НАП.
(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща на хартиен носител без придружително писмо.

Чл. 3. (Предишен текст на чл. 3, доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:
1. в тридневен срок от:
а) сключване на трудовия договор;
б) (доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 01.03.2021 г.) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора, както и в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ;
в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;
г) (нова - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 01.03.2021 г.) промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване в страната или командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;
3. (нова - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., заличена - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок:
1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) десет дни след вписването в търговския регистър или обнародването в "Държавен вестник" в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 КТ;
2. десет дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия в случаите по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;
3. десет дни след фактическата промяна на работодателя за случаите извън т. 1 и 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща в десетдневен срок от промяната на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП, на осигурителя, без да се променя работодателят.
(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща от съответната дирекция "Инспекция по труда":
1. в седемдневен срок от издаване на разпореждането за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) в седемдневен срок от деня, в който задължителното предписание по чл. 404, ал. 1, т. 11 КТ се смята за връчено съгласно чл. 404, ал. 5 КТ;
3. (нова - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) в седемдневен срок от деня, в който е изтекъл срокът за изпълнение на влязло в сила задължително предписание по чл. 404, ал. 1, т. 11 КТ.

 

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 01.03.2021 г.) Уведомления в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" и/или "г или т. 2 се изпращат само след заверено уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" или "в".

 

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) След получаване на уведомленията от работодателя ТД на НАП издава справка (приложение № 3), която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТД на НАП и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, или по Интернет.
(2) Работодателят следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката по ал. 1.
(3) Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Работодателят е длъжен да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на органите по приходите на Националната агенция за приходите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) За неприетите уведомления (приложение № 7) ТД на НАП издава протокол, който съдържа списък на уведомленията с описание на причината за неприемането им.
(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Съответната дирекция "Инспекция по труда" следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на получаването на протокола по ал. 5.

 

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Уведомлението (приложение № 1) съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) данни за работодателя - ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя;
2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер (личен номер, личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) данни за условията по трудовия договор:
а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;
б) дата на сключване на трудовия договор;
в) дата на сключване на допълнителното споразумение, с което се променя длъжността и/или срокът на договора и/или работното място на лицето в друго населено място;
г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;
д) размер на основното трудово възнаграждение;
е) дата на прекратяване на договора;
ж) (нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 01.03.2021 г.) основание за прекратяване на трудовия договор;
4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) други данни:
а) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението;
б) код на икономическата дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), в която е заето лицето при изпращане на уведомлението; когато осигурителят (работодателят) извършва повече от една икономическа дейност съгласно КИД-2008, за лицата, заети в спомагателни дейности, попълва се код "0000";
в) (доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 01.03.2021 г.) код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението; когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, при командироване по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, попълва се код "00000".

 

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Уведомлението (приложение № 5) съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) основание за промяната по чл. 123, ал. 1, т. 1 - 7 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП, на предишния работодател;
3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП, на новия работодател;
4. дата на промяна на работодателя;
5. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) данни за лицата, променили работодателя - трите имена и единен граждански номер (личен номер, личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП, код на населеното място по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението.

 

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомлението (приложение № 7) съдържа:
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ на дирекция "Инспекция по труда", която подава уведомлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер (личен номер, личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП;
4. данни за условията по трудовия договор:
а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;
б) дата на сключване;
в) (доп. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) дата на прекратяване на договора, когато се подава уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.

 

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 01.03.2021 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" и "в" се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, букви "в", "е" и "ж".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата на сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение, основанието за сключване на трудовия договор (включително когато с допълнителното споразумение се променя и основанието на сключения трудов договор) и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и кодовете по НКПД, КИД-2008 и ЕКАТТЕ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "г" в полето на т. 2 "Тип на документ" се вписва код 2 и се попълва: ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор (допълнителното споразумение), срок на договора, длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008), и промененият код по ЕКАТТЕ.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 01.03.2021 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 се попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор и датата и основанието за прекратяването му.

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Уведомление (приложение № 1) се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите, ако:
1. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало; уведомлението се изпраща в тридневен срок от изтичане на срока по чл. 63, ал. 3 КТ;
2. уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението; уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато контролен орган на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" или орган по приходите на НАП при проверка констатират несъответствие между данните в завереното уведомление и условията по трудовия договор, работодателят е длъжен да коригира данните, като изпрати ново уведомление в седемдневен срок от установяване на несъответствието.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Работодателят може и по своя инициатива да коригира данните в заверените уведомления (приложение № 1), като изпрати ново уведомление.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Работодателят може да коригира данните в заверено уведомление (приложение № 5), като изпрати ново уведомление.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) В случаите по ал. 1 и 2 работодателят връчва на работника или служителя копие от заверените уведомления по реда на чл. 4.
(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Националната агенция за приходите може да извършва служебно прекратяване/заличаване на подадени уведомления.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Редът и начинът на взаимодействието между НАП и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" при контрола по изпълнение на настоящата наредба се определят в споразумение между тях.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)
2. "Лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя" са лица, които функционално обслужват повече от една икономическа дейност на работодателя съгласно Националната класификация на икономическите дейности, когато той осъществява няколко икономически дейности.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) В срок до 30 април 2003 г. работодателят изпраща уведомления по чл. 1 за заварените към 2 януари 2003 г. сключени трудови договори.
(2) В уведомленията се попълват данните за трудовия договор по чл. 6, ал. 1, които са актуални към момента на изпращането на уведомлението.
(3) Уведомление се изпраща и за заварените към 2 януари 2003 г. трудови договори, но прекратени преди изпращането му.

§ 3. До 31 декември 2003 г. уведомленията по чл. 1 и § 2 могат да се подават по реда на чл. 1, ал. 2, т. 1 пред представител на ТП на НОИ и в съответните дирекции "Бюро по труда" към Агенцията по заетостта съгласно приложение № 4.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда и е съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и председателя на Националния статистически институт.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 2 януари 2003 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 15.10.2004 Г.)

§ 11. Работодателите, при които са преминали работници и служители по реда на чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда от 2 януари 2003 г. до 15 октомври 2004 г., подават уведомления за тях до 31 януари 2005 г.

§ 12. Наредбата влиза в сила от 15 октомври 2004 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 25 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2006 Г.)

§ 15. (Предишен § 16, попр. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 17. (Предишен § 18, попр. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2006 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2008 Г.)

§ 2. При подаване на уведомленията по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда през 2008 г. се прилага НКИД - 2003 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА 
(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 04.01.2011 Г.)

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.)

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и с председателя на Националния статистически институт.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2014 Г.)

§ 9. За сключените до 30 април 2014 г. трудови договори на основание чл. 233б от Кодекса на труда работодателите изпращат уведомленията съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от наредбата в срок от 7 май до 15 май 2014 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА 
(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2017 Г.)

§ 10. (1) В срок до 30 октомври 2017 г. работодателят изпраща уведомления съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, като попълва: код за тип на документ - 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, за "дата на сключване" се попълва 1.04.2017 г., длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код "00000".
(2) Уведомление по ал. 1 се изпраща за трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането.

 

§ 11. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и с председателя на Националния статистически институт.

 

§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 април 2017 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г.)

§ 14. Наредбата влиза в сила от 1 март 2019 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2021 Г.)

 

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 март 2021 г.

 

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 01.03.2021 г.)

 

 

 Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор

 

1. Код корекция – попълва се код:

0 – при подаване на редовни данни;

1 – когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление; в този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление; този код не се използва за корекция в т. 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 9 и 10, за което се подава първо уведомление с код за заличаване и ново уведомление с редовни данни;

2 – когато се заличава подадено преди това уведомление, се попълват:

а) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 и 9 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за сключен трудов договор;

б) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за сключено допълнително споразумение;

в) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за прекратяване на регистриран договор.

2. Тип на документа:

0 – договор, действащ към 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението с актуални данни към момента на подаване без т. 10, 16 и 17;

1 – договор, сключен след 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението без т. 10, 16 и 17;

2 – при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места (освен в случаите на командироване в страната по реда на Наредбата за командировките в страната или на командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина) и/или допълнително споразумение, сключено след 1.01.2003 г., за промяна в срока на договора, длъжността на лицето и/или командироване в рамките на предоставяне на услуги по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ; в тези случаи се попълват всички точки от уведомлението без т. 16 и 17;

3 – прекратяване след 1.01.2003 г. на регистриран договор; в този случай се попълват т. 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17.

3. Код на работодател – попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.

4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП – попълва се единният граждански номер на наетото лице; за чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП.

4.1. Код за ЕГН (ЛНЧ, ЛН), служебен номер, издаден от НАП – попълва се: 0 – ако лицето е с единен граждански номер, или 2 – ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.

5. Име – попълва се името на наетото лице.

6. Презиме – попълва се презимето на наетото лице.

7. Фамилия – попълва се фамилията на наетото лице.

8. Основание на договора:

01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1;

02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ;

03 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;

04 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;

05 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;

06 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;

08 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 83 КТ;

09 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 89 КТ;

10 – допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ;

11 – допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ;

12 – трудов договор по чл. 114, ал. 1 КТ;

13 – постановление по чл. 405а КТ;

14 – трудов договор за ученичество по чл. 230 КТ;

15 – трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ;

16 – трудов договор по чл. 233б КТ;

17 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 или т. 3 във връзка с чл. 121а, ал. 2, т. 1 КТ;

18 – допълнително споразумение в случаите на чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ.

9. Дата на сключване на трудовия договор – попълва се датата на сключване на трудовия договор във формат (ддммгггг).

10. Дата на сключване на допълнителното споразумение – попълва се датата на сключване на допълнителното споразумение във формат (ддммгггг).

11. Основно трудово възнаграждение – попълва се основното трудово възнаграждение към датата на сключване на договора/допълнителното споразумение.

12. Срок на договора – попълва се датата във формат (ддммгггг), на която периодът от време или срокът на договора изтича:

– когато в т. 8 е попълнен код 02;

– когато в т. 8 е попълнен код 10, 11, 12, 17 или 18 (за договори, в които е определен срок).

13. Код по НКПД* – попълва се осемцифровият код на длъжността, който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението.

14. Код по ЕКАТТЕ – попълва се код на населеното място, където е работното място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код „00000“. Когато в т. 8 е попълнен код 17 или 18, в т. 14 се попълва код „00000“ и след изтичане срока на командироване се подава уведомление, като се посочва код по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето в България.

15. Код по КИД (2008) – попълва се цифровият код на икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно КИД-2008. За лицата, заети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една, се попълва код „0000“.

16. Дата на прекратяване на трудовия договор – попълва се датата на прекратяване на трудовия договор във формат (ддммгггг).

17. Основание за прекратяване на трудовия договор – попълва се основанието за прекратяване на трудовия договор:

01 – чл. 71, ал. 1 КТ;

02 – чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ;

03 – чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ;

04 – чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ;

05 – чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ;

06 – чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ;

07 – чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ;

08 – чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ;

09 – чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ;

10 – чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ;

11 – чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ;

12 – чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ;

13 – чл. 325, ал. 2 КТ;

14 – чл. 326, ал. 1 КТ;

15 – чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ;

16 – чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ;

17 – чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ;

18 – чл. 327, ал. 1, т. 3а КТ;

19 – чл. 327, ал. 1, т. 4 КТ;

20 – чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ;

21 – чл. 327, ал. 1, т. 7 КТ;

22 – чл. 327, ал. 1, т. 7а КТ;

23 – чл. 327, ал. 1, т. 8 КТ;

24 – чл. 327, ал. 1, т. 9 КТ;

25 – чл. 327, ал. 1, т. 10 КТ;

26 – чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ;

27 – чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ;

28 – чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ;

29 – чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ;

30 – чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ;

31 – чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ;

32 – чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ;

33 – чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ;

34 – чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ;

35 – чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ;

36 – чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ;

37 – чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ;

38 – чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ;

39 – чл. 328, ал. 1, т. 10в КТ;

40 – чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ;

41 – чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ;

42 – чл. 328, ал. 2 КТ;

43 – чл. 330, ал. 1 КТ;

44 – чл. 330, ал. 2, т. 1 КТ;

45 – чл. 330, ал. 2, т. 2 КТ;

46 – чл. 330, ал. 2, т. 3 КТ;

47 – чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ;

48 – чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ;

49 – чл. 330, ал. 2, т. 7 КТ;

50 – чл. 330, ал. 2, т. 8 КТ;

51 – чл. 330, ал. 2, т. 9 КТ;

52 – чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ;

53 – чл. 330, ал. 2, т. 11 КТ;

54 – чл. 331 КТ;

55 – чл. 334, ал. 1 КТ;

56 – чл. 337 КТ;

57 – чл. 338 КТ;

58 – чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията;

59 – чл. 19а, ал. 3 от Закона за администрацията;

60 – чл. 340а, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт;

61 – чл. 340а, ал. 5, т. 2 от Закона за съдебната власт;

62 – чл. 340а, ал. 5, т. 3 от Закона за съдебната власт;

63 – чл. 340а, ал. 6 от Закона за съдебната власт;

64 – друго.  

__________

* Националната класификацияна професиите и длъжностите (НКПД) е публикувана на интернет страницата наМинистерството на труда и социалната политика – www.mlsp.government.bg.

Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: [email protected], и телефон 0700 18 700.

 

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1
 

(Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

 

Забележка. Придружителното писмо се изготвя в два екземпляра, освен когато уведомленията се изпращат по интернет.
Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството ѝ на администратор на лични данни можете да намерите в "Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: [email protected], и на телефон: 0700 18 700.


Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

 

 

Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството ѝ на администратор на лични данни можете да намерите в "Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: [email protected], и на телефон 0700 18 700.


Приложение № 4 към § 3

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

 

 

Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП

Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на новия работодател. Когато промяната на работодателя не води до промяна в идентификационния код на работодателя, чрез който се провежда осигуряването, уведомление не се подава.
Уведомлението се подава и при промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.
1. Код корекция - попълва се:
0 - При подаване на редовни данни.
1 - Когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление. В този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление. Този код не се използва за корекция в т. 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8 и 9. Когато е необходима корекция в т. 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8 и 9, първо се подава уведомление с код заличаване и след това ново уведомление с редовни данни.
2 - Когато се заличава подадено преди това уведомление. В този случай се попълват само т. 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8 и 9 от уведомлението.
2. Основание за промяната на работодателя - попълват се следните кодове:
1 - При сливане на предприятия (чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се сливат.
2 - При вливане на едно предприятие в друго (чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се вливат в друго предприятие.
3 - При разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия (чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ). Уведомления се подават от всички работодатели, които приемат работници и служители. Подават се толкова уведомления, колкото са на брой предприятията, от които се прехвърлят работниците и служителите.
4 - При преминаване на обособена част от едно предприятие към друго (чл. 123, ал. 1, т. 4 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Когато се приемат работници и служители от обособени части от повече от едно предприятие, се подават толкова уведомления, колкото са на брой обособените части, към които се прехвърлят работниците и служителите.
5 - При смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него (чл. 123, ал. 1, т. 6 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Не се подава уведомление, когато при смяна на собственика на предприятието не се извършва промяна в ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП. При смяна на собственика на обособена част от предприятие уведомление се подава от новия собственик за приетите при него работници и служители.
6 - При сключване или прекратяване на договор за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия (чл. 123а, ал. 1 или 4 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Уведомление се подава само в случай, че осигуряването на работниците и служителите започва да се провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
7 - При промяна на правноорганизационната форма на предприятието (чл. 123, ал. 1, т. 5 КТ). Уведомление се подава от новото юридическо лице само ако осигуряването на работниците и служителите в него се провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
8 - При промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.
9 - При преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи (чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ).
3. Код на предишен работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, чрез който се е провеждало осигуряването на работниците и служителите преди промяната на работодателя.
4. Код на новия работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, чрез който ще се провежда осигуряването на работниците и служителите след промяната на работодателя.
5. Дата на промяна на работодателя - попълва се датата във формат (ддммгггг), от която е извършена промяната, съгласно съдебно решение или друг акт.
Данни за работниците или служителите, променили работодателя
6. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП - попълва се единният граждански номер на наетото лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
6.1. Код - попълва се: 0 - ако лицето е с единен граждански номер, или 2 - ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
7. Име - попълва се собственото име на работника или служителя.
8. Презиме - попълва се презимето на работника или служителя.
9. Фамилия - попълва се фамилията на работника или служителя.
10. Код по ЕКАТТЕ - попълва се код на населеното място, където е работното място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код "00000".
В долното поле на уведомлението се попълва датата на подаването му в ТД на НАП. Уведомлението се подписва от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице.
Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството ѝ на администратор на лични данни можете да намерите в "Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: [email protected], и на телефон 0700 18 700.

 

Приложение № 6 към чл. 2, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)
 

 

Приложение № 7 към чл. 1, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ

1. Код корекция - попълва се: 0 - при подаване на редовни данни; 2 - за заличаване на подадено преди това уведомление.
2. Тип на документа - попълва се:
0 - когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване преди 1.01.2003 г.;
1 - когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване след 1.01.2003 г.;
3 - когато се подава уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.
3. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на работодателя:
- за който е извършена проверка за преустановяване на дейността с оглед прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя при условията на чл. 327, ал. 2 КТ;
- когато се подава уведомление за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП - попълва се за работника/служителя, на когото се прекратява трудовото правоотношение при условията на чл. 327, ал. 2 КТ, или се подава уведомление за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
4.1. Код - попълва се: 0 - ако лицето е с единен граждански номер, или 2 - ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
5. Име, презиме, фамилия - попълва се за работника/служителя, на когото се прекратява трудовото правоотношение при условията на чл. 327, ал. 2 КТ, или се подава уведомление за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
6. Основание - попълват се следните кодове за основанието на възникване на трудовото правоотношение:
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ;
02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или чл. 68, ал. 6 КТ;
03 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;
08 - споразумение по чл. 107 във връзка с чл. 83 КТ;
09 - споразумение по чл. 107 във връзка с чл. 89 КТ;
10 - допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ;
11 - допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ;
12 - трудов договор по чл. 114 КТ;
13 - постановление по чл. 405а КТ;
14 - трудов договор по чл. 230 КТ;
15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ;
16 - трудов договор по чл. 233б КТ.
7. Дата на сключване - попълва се датата на сключване на договора във формат (ддммгггг).
8. Дата на прекратяване - попълва се датата на прекратяване на договора във формат (ддммгггг).
Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството ѝ на администратор на лични данни можете да намерите в "Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: [email protected], и на телефон 0700 18 700.