Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

 

В сила от 01.07.2006 г.

Издаден от Министерството на финансите


Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 20 Април 2007г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 13 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 6 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 12 Юни 2020г., доп. ДВ. бр.82 от 18 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 12 Август 2022г., доп. ДВ. бр.103 от 24 Декември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 21 Април 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 12 Юли 2024г.

 


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове, наричан по-нататък "закона".

Глава втора.
ОСВОБОЖДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКЦИЗ

 

Раздел I.

Ред за освобождаване от облагане с акциз и възстановяване на платен акциз по силата на международен договор (Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

 

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването от плащане на акциз, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 2 от закона, се прилага при внасяне или при въвеждане на акцизни стоки на територията на страната от територията на друга държава членка, както и при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад.
(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато в международен договор по чл. 21, ал. 1, т. 2 от закона е предвиден специфичен ред за освобождаване, се прилага редът, определен в съответния договор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Определеният в този раздел ред за освобождаване от облагане с акциз по силата на международен договор се прилага и в случаите, когато акцизните стоки се продават от лица, регистрирани по чл. 57а от закона.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването по чл. 2, ал. 1 се извършва въз основа на писмено потвърждение от органа, координиращ изпълнението на съответния международен договор, до:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) директора на териториалната дирекция, в която ще се извършва митническото оформяне при внасяне;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) директора на териториалната дирекция по седалище на лицето, когато стоките се въвеждат от територията на друга държава членка;

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад на територията на страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Потвърждение по ал. 1 се изисква за всяко внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка, или извеждане на акцизни стоки от данъчен склад, разположен на територията на страната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Потвърждението по ал. 1 съдържа:
1. наименование, дата на обнародване и дата на влизане в сила на международния договор и основанието за освобождаването;
2. наименование на програмата или проекта, финансирани със средства в изпълнение на международния договор;
3. номер, дата и предмет на конкретния договор, сключен в изпълнение на международния договор;
4. наименование, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код на лицето (за чуждестранно лице - идентификационния му номер в страната, в която той е местно лице) на изпълнителя по договора, сключен в изпълнение на международния договор;
5. вид, количество и стойност на акцизните стоки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Към писменото потвърждение се прилагат копия на всички документи, необходими за митническото оформяне при внасяне на акцизните стоки или за тяхното въвеждане от територията на друга държава членка или извеждане от данъчен склад, разположен на територията на страната.
(5) Органът, координиращ изпълнението на съответния международен договор, писмено уведомява Централното митническо управление на Агенция "Митници" за лицата, оторизирани да подписват писмените потвърждения по ал. 1, и изпраща копие на договора, сключен в изпълнение на международния договор.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Директорът на териториалната дирекция извършва проверка относно изпълнението на изискванията за освобождаване от плащане на акциз на стоките по съответното писмено потвърждение.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Когато при проверката се установи, че изискванията за освобождаване са изпълнени, директорът на териториалната дирекция предприема действия за митническото оформяне или писмено уведомява митническото учреждение, компетентно за митническото оформяне, че са налице основанията за освобождаване, като уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите на въвеждане на акцизни стоки от територията на друга държава членка или извеждане на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната, когато при проверката се установи, че изискванията за освобождаване са изпълнени, директорът на компетентната териториална дирекция предприема действия за освобождаване на акцизните стоки за потребление, като уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случай на неизпълнение на изискванията за освобождаване директорът на териториалната дирекция писмено уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Освобождаването от плащане на акциз, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 6 от закона, се прилага при внасяне или при въвеждане на акцизни стоки от друга държава членка, както и при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Освобождаването от плащане на акциз по ал. 1 се извършва въз основа на удостоверение за освобождаване от акциз по образец - приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз (OB L 88 от 16 март 2022 г.) при:
1. въвеждане на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от територията на друга държава членка, предназначени за ползване на територията на страната;
2. извеждане на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от данъчен склад, предназначени за ползване на територията на страната.
(3) Издаването, движението, получаването и съхранението на екземплярите на сертификата за освобождаване от акциз по ал. 2 се извършва в съответствие с обяснителните бележки към сертификата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) При внасяне на акцизни стоки освобождаването от плащане на акциз се извършва, както следва:
1. по реда на Наредба № 14 от 1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 от закона;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) по реда за освобождаване от вносни сборове - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3 и 3а от закона;
3. по реда на ал. 2 - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 6 от закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Преди изпращане на стоките от друга държава членка или извеждане от данъчен склад на територията на страната сертификатът по ал. 2 се заверява от Министерството на външните работи в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 6 от закона или от Министерството на отбраната в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 3 и 3а от закона. Сертификатът по ал. 2 се заверява и от митническо учреждение, определено със заповед на директора на Агенция "Митници".

 

Чл. 4б. (1) (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишен текст на чл. 4б - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) В случаите, когато акцизни стоки са предназначени за лица, установени в друга държава членка, за целите на освобождаването, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а, 3б и 6 от закона, преди изпращането на стоките лицензираният складодържател на територията на страната трябва да разполага със сертификат за освобождаване от акциз, издаден от държавата членка на получаване, който придружава стоките при движението под режим отложено плащане на акциз до другата държава членка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 2 - 3б от закона освобождаването се извършва чрез възстановяване, когато акцизът е платен:
1. при внасяне на акцизни стоки на територията на страната;
2. при въвеждане на акцизни стоки на територията на страната от територията на друга държава членка;
3. при закупени акцизни стоки на територията на страната;
4. при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад;
5. когато акцизните стоки се продават от лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1 от закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Възстановяването на акциза по ал. 2 се извършва въз основа на подадено искане по образец съгласно приложение № 1а.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Към искането по ал. 3 се прилагат документи, удостоверяващи начисляването и/или плащането на акциза, като в случаите при закупени акцизни стоки на територията на страната се прилагат и данъчните фактури (оригинал или заверени копия) за извършените покупки и техен опис.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Искането по ал. 3 ведно с документите по ал. 4 се подават до директора на териториална дирекция Митница София.
(6) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Териториална дирекция Митница София проверява искането по ал. 3 за редовност и допустимост, както и приложените документи. В случай че се установят нередовности, органът, извършил проверката, уведомява лицето, подало искането, и му определя 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация считано от получаването на уведомлението. Директорът на териториална дирекция Митница София събира по служебен ред информация относно наличието на право на възстановяване по ал. 2.
(7) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) При неотстраняване на нередовностите или при непредоставяне на допълнителната информация в посочения срок директорът на териториалната дирекция издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Органът по ал. 5 в едномесечен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него или предоставяне на исканата допълнителна информация, се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично, като възстановява или прихваща подлежащата на възстановяване сума. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане.
(9) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Решението по ал. 8 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(10) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Подлежащата на възстановяване сума се превежда с платежно нареждане по сметка на лицето в 7-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 8.

 

Раздел I "а".
Освобождаване от облагане с акциз при внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка на акцизни стоки от физически лица за лични нужди (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)

 

Чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Закупените тютюневи изделия и алкохолни напитки в друга държава членка от физически лица за лични нужди, които се освобождават от акциз, могат да бъдат в количества не по-големи от:
1. за тютюневи изделия:
а) цигари - 800 броя;
б) пури - 200 броя;
в) пурети - 400 броя;
г) тютюн за пушене - 1 килограм;
д) (нова - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) нагреваеми тютюневи изделия - 0,25 килограма;
е) (нова - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) течност за електронна цигара, независимо дали съдържа никотин - 20 милилитра;
ж) (нова - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) заместител на тютюна, съдържащ никотин - 0,02 килограма;
з) (нова - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) нагреваемо изделие със съдържание, различно от тютюн - 0,25 килограма;
2. за алкохолни напитки:
а) алкохолни напитки с код по КН 2208 - 10 литра;
б) междинни продукти - 20 литра;
в) вина - 90 литра ( пенливи вина не повече от 60 литра);
г) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) бира - 110 литра.
3. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Внасяните тютюневи изделия и алкохолни напитки в личния багаж на пътници, които се освобождават от плащане на акциз, могат да бъдат в количества не по-големи от количествените прагове, определени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Когато се установи, че стоките по ал. 1 и 2 са с търговско предназначение, физическите лица са задължени за заплащане на пълния размер на акциза за внасяните или въведените стоки.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) За целите на чл. 91в, ал. 7 от закона количествата на тютюневите изделия и алкохолните напитки, които се изпращат, пренасят или превозват от физически лица, не може да надхвърлят:
1. количествените ограничения на държавата членка, за която се изпращат, при условие че стоките не са укрити;
2. количествените ограничения на държавата членка, за която се пренасят от пътник при въздушен транспорт, при условие че стоките не са укрити;
3. количествата по ал. 1, когато са пренасяни или превозвани от пълнолетно лице със сухопътен/воден транспорт и стоките не са укрити.


Раздел I "б".
Други освобождавания от облагане с акциз (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)

 

Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) (1) В случаите на освобождаване от плащане на акциз, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 10 и 11 от закона, лицата доказват изнасянето с митническа декларация, заверена съгласно митническото законодателство, в която лицето е вписано като износител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) В случаите на освобождаване от плащане на акциз, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 12, 13 и 17 от закона, лицата доказват вътреобщностната доставка с документите съгласно Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

 

Чл. 4д. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) (1) В случаите на освобождаване от плащане на акциз, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 16 от закона, лицата подават уведомление до компетентното митническо учреждение по:
1. местонахождение на данъчния склад или обекта на данъчнозадълженото лице;
2. седалище на лицето при внасяне на акцизните стоки на територията на страната.
(2) Уведомлението се подава преди започване на транспортирането до мястото, където ще се извършват научните изследвания или изследванията, свързани с качеството на продукцията.
(3) Уведомлението съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и ЕИК на лицата по ал. 1;
2. идентификационен номер на данъчния склад или обекта;
3. наименование и ЕИК на лицето, което ще извърши научните изследвания или изследванията, свързани с качеството на продукцията;
4. вид на акцизните стоки (цигари или тютюн за пушене);
5. код по КН;
6. количество (къса или кг);
7. дата на транспортиране;
8. цел на научните изследвания и/или изследванията, свързани с качеството на продукцията;
9. дата и подпис.
(4) Движението на акцизните стоки се съпровожда с копие от регистрираното уведомление.
(5) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16 от закона, когато стоките се изпращат за друга държава членка, се прилагат разпоредбите на режим отложено плащане на акциз или чл. 76а от закона.

Раздел II.

Ред за възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напитки


Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Не се облага с акциз напълно денатурираният етилов алкохол с денатуриращите вещества, определени в чл. 93.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Възстановяването на платен акциз за алкохол и алкохолни напитки се извършва на основание чл. 22, ал. 3, 4, 5 и 6 от закона.

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)

 

Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Възстановяването по чл. 22, ал. 3 и 5 от закона се прилага само за производители на оцет, лекарства, ветеринарномедицински продукти, ароматични продукти с алкохолно съдържание до 1,2 % vol за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки, хранителни продукти (с пълнеж или приготвени по друг начин), когато алкохолът и алкохолните напитки са вложени пряко или като съставка в полуготови продукти, при условие, че алкохолното съдържание не надвишава 8.5 л чист алкохол на 100 кг от шоколадовите изделия и 5 л чист алкохол на 100 кг от другите хранителни продукти, както и за производители на хранителни стоки и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 1,2 % vol, които влагат ароматични продукти с алкохолно съдържание над 1,2 % vol, въз основа на писмено искане.
(2) Лицата по ал. 1 влагат в производството алкохол и алкохолни напитки с платен акциз, като възстановяването се извършва след реализация на стоките, в които те са вложени.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Искането за възстановяване се подава до директора на териториалната дирекция по седалището на лицето по чл. 7, ал. 1 по образец съгласно приложение № 1б.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) копие от фактурите за закупените алкохол и алкохолни напитки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесените алкохол и алкохолни напитки;
2. разходната норма на вложените алкохол и алкохолни напитки в единица изделие съгласно технологичната инструкция за производство на съответните продукти или отраслова нормала;
3. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) разрешението от Министерството на здравеопазването - за производителите на лекарства или разрешителното от Националната ветеринарномедицинска служба - за производителите на ветеринарномедицински продукти;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) санитарното разрешително от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - за производителите на оцет, на ароматични продукти за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки и на хранителни продукти;
5. документите, удостоверяващи реализацията на произведените стоки, в които са вложени алкохол и алкохолни напитки;
6. (нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) разходен диапазон на използвания етилов алкохол за почистване и/или дезинфекция в дейностите за производство на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност съгласно технологични инструкции или отраслови нормали.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Възстановяването по чл. 22, ал. 4, т. 1 - 3 от закона се прилага само за лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения, аптеки по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, институти за научни изследвания и лаборатории, които използват алкохол и алкохолни напитки с платен акциз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Възстановяването по чл. 22, ал. 4, т. 4 от закона се прилага и за производители, които използват в производствения процес алкохол и алкохолни напитки с платен акциз, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.
(3) Възстановяването се извършва след използването на алкохол и алкохолни напитки въз основа на писмено искане.
(4) Искането за възстановяване се подава до директора на териториалната дирекция по седалището на лицето по ал. 1 и 2 по образец съгласно приложение № 2.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(6) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) копие от фактурите за закупените алкохол и алкохолни напитки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесените алкохол и алкохолни напитки;
2. разходната норма на използвания алкохол и алкохолни напитки за всяка отделна дейност съгласно технологични инструкции, рецептурници или отраслови нормали;
3. документът, удостоверяващ правото за извършване на съответната дейност;
4. документите, удостоверяващи извършването на съответните дейности и използваните алкохол и алкохолни напитки по видове и количества.

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Териториалната дирекция, в която е подадено искането по чл. 8, ал. 1 или чл. 9, ал. 4, извършва проверка за изпълнение на изискванията за възстановяване на акциза и за наличието на изискуеми публични задължения, събирани от Агенция "Митници".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Изискванията за възстановяване на акциза се считат за изпълнени, когато в резултат от проверката по ал. 1 по безспорен начин се установи, че са изпълнени условията за възстановяване, посочени съответно в чл. 7 или чл. 9, както и че исканият за възстановяване акциз е внесен.
(3) Когато при извършване на проверката по ал. 1 се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, директорът на териториалната дирекция писмено уведомява лицето, като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случай че при извършена проверка се установи, че фактически вложените етилов алкохол или алкохолни напитки надвишават закупеното по документи количество, разликата се счита за освободена за потребление акцизна стока по чл. 20, ал. 2, т. 21 от закона.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В 30-дневен срок от постъпване на искането по чл. 8, ал. 1 или чл. 9, ал. 4, съответно от отстраняване на нередовностите в него, директорът на териториалната дирекция се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва изцяло или частично искането за възстановяване на акциза.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по чл. 22, ал. 4, т. 4 от закона в 14-дневен срок от постъпване на искането по чл. 9, ал. 4, съответно от отстраняване на нередовностите в него, директорът на териториалната дирекция се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Когато искането за възстановяване е уважено изцяло или частично, с решението по чл. 11 директорът на териториалната дирекция разпорежда връщане на акциза или прихващане с изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Подлежащите на връщане суми на акциза се превеждат с платежно нареждане по сметка на лицето в 7-дневен срок от влизане в сила на решението по чл. 11.

 

Раздел II "а".
Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка с опростен придружителен документ (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)

 

Чл. 12а (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)


Раздел II "б".

Ред за възстановяване на недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

 

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) (1) Искането за възстановяването по чл. 27, ал. 1 от закона се подава до директора на териториалната дирекция по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател, или до компетентното митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация по образец съгласно приложение № 2б.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат документи, удостоверяващи основанието за недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз (платежно нареждане, фактура, договор, документи, доказващи получаването на стоката в друга държава членка, и други документи).
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.

 

Раздел II "в".
Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка с електронен опростен административен документ (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)

 

Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Искането за възстановяване на акциз в случаите на изпратени акцизни стоки с електронен опростен административен документ се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето по чл. 76ж, ал. 4 от закона по образец съгласно приложение № 2в.
(2) Към искането по ал. 1 се прилага копие от фактура за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесени акцизни стоки с платен акциз.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.

 

Раздел II "г".
Ред за възстановяване на заплатен акциз в случаите на извършена дистанционна продажба (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.)

 

Чл. 12г. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) (1) Искането за възстановяване на акциз в случаите на извършена дистанционна продажба на акцизни стоки се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето по чл. 57а, ал. 1, т. 4а от закона по образец съгласно приложение № 2г.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документите, доказващи извършена дистанционна продажба на територията на друга държава членка;
2. копие от документите, доказващи, че е обезпечен/заплатен акцизът в другата държава членка.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.

 

Раздел II "д".
Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка, които не са в обхвата на компютърната система по чл. 4, т. 40 от закона (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., загл. изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)

 

Чл. 12д. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Искането за възстановяване на акциз в случаите по чл. 76к, ал. 1 от закона се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето, изпратило акцизните стоки, по образец съгласно приложение № 2д.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документите, доказващи вътреобщностна доставка на акцизните стоки;
2. копие от документ, удостоверяващ, че акцизните стоки не подлежат на облагане с акциз в държавата членка, в която са изпратени, или акцизът за тях е обезпечен/заплатен.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.


Раздел III.

Ред за освобождаване от облагане с акциз на денатуриран по специален метод етилов алкохол и енергийни продукти (Загл. доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Освобождаването от облагане с акциз по чл. 22, ал. 2 от закона на денатуриран по специален метод етилов алкохол, както и освобождаването от облагане с акциз на енергийните продукти по чл. 24, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от закона се прилага само за еднолични търговци или юридически лица, на които е издадено удостоверение за освободени от акциз крайни потребители.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на ал. 1 лицата следва да разполагат с анализен сертификат и/или протокол за маркирането на съответната партида.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Лицата, които използват енергийни продукти за производство на консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99 и 3403, следва да разполагат с удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)
(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването от облагане с акциз на енергийните продукти по чл. 24, ал. 1, т. 4 от закона се прилага след установяване на целите, за които те се използват, като се представят документи (спецификации, анализни сертификати, договори и други), доказващи, че продуктите не се използват като моторно гориво или гориво за отопление.

Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) За прилагане на разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона при зареждане на плавателни и въздухоплавателни средства с енергийни продукти се прилага процедурата по износ по смисъла на чл. 269 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269 от 10 октомври 2013 г.).

(2) Освобождаването от облагане с акциз по чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона на газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и енергийни продукти, съдържащи газьол, с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 за плавателни средства се прилага само при условие, че газьолът е маркиран.
(3) За целите на прилагане на ал. 2 лицата следва да разполагат с анализен сертификат или протокол, в който трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3.

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) За издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се подава искане по образец съгласно приложение № 3 до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта, където ще се получават и използват денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Удостоверението за освободен от акциз краен потребител се издава по образец съгласно приложение № 3а в два екземпляра - за териториалната дирекция, издала удостоверението, и за освободения от акциз краен потребител.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В Агенция "Митници" се води електронен регистър за издадените удостоверения на освободените от акциз крайни потребители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Регистърът съдържа данни за:
1. лицето, подало искането - име, седалище, адрес на управление и единен идентификационен код на лицето;
2. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) точно местонахождение на обекта, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти от освободения от акциз краен потребител;
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) търговско наименование и код по КН на денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, които ще се получават и използват от освободения от акциз краен потребител;
5. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) целите, за които ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти;
6. търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки;
7. (нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) дата на връчване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител;
8. (нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) дата на прекратяване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Чл. 21. (1) Териториалната дирекция, издала удостоверението, извършва проверки на освободените от акциз крайни потребители за спазване на условията, определени в удостоверението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Раздел III "а".
Ред за възстановяване на платения акциз за електрическа енергия (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Искането за възстановяване на акциз по чл. 24ж, ал. 2 от закона се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицата, потребители на електрическа енергия, използвана за химическа редукция или в електролитни, металургични или минералогични процеси, както и използвана при производството на продукти, при условие че стойността на енергията представлява повече от 50% от стойността на продукта, по образец съгласно приложение № 3б.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. разходна норма на използваната електрическа енергия за всеки процес съгласно технологични инструкции или отраслови нормали;
2. документ, удостоверяващ правото за извършване на съответната дейност;
3. документ, удостоверяващ заплатения акциз за електрическата енергия.

Раздел IV.
Ред за възстановяване на акциз при изнасяне на акцизни стоки (Загл. изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) Възстановяването по чл. 26 от закона се прилага в случаите на изнасяне на акцизни стоки, въз основа на писмено искане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) С изключение на случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона, доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, с изключение на тези, които се използват за частни развлекателни полети и плаване, се счита за изнасяне и платеният акциз за енергийните продукти се възстановява по реда и в сроковете, определени в този раздел, като се отчита съответната специфика. При зареждането на плавателни и въздухоплавателни средства с енергийни продукти се прилагат формалностите във връзка с митническа декларация за износ съгласно чл. 269, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269 от 10 октомври 2013 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Възстановяването по ал. 2 за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и енергийни продукти, съдържащи газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, предназначени за зареждане на плавателни средства, се прилага само ако газьолът е маркиран в съответствие с чл. 103, ал. 3.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите, когато акцизът за енергийни продукти с произход от трети страни е бил обезпечен, освобождаването на обезпечението се извършва по реда на митническото законодателство.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Искането за възстановяване по чл. 22, ал. 1 се подава до директора на териториалната дирекция по седалището на лицето по образец съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) За удостоверяване на правото за възстановяване към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) копие от фактурите за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз или копие от документ, удостоверяващ заплащането на акциза, или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване;
2. експортната фактура, освен когато лицето изнася стоката в чужбина на свое име;
3. анализният сертификат по чл. 62, ал. 1, 2 или 5 от закона;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) митническа декларация, заверена съгласно митническото законодателство, в която лицето е вписано като износител.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Искането за възстановяване по чл. 22, ал. 2 се подава от лицето, извършило пряко доставката на енергийните продукти за зареждане на въздухоплавателните средства или плавателните съдове, до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето. Искането се подава по образец съгласно приложение № 4б.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Искането по ал. 1 се подава не по-рано от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са получени енергийните продукти, за които се иска възстановяване на акциза.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За удостоверяване на правото за възстановяване към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) копие от фактурите за закупени акцизни стоки или копие от документ, удостоверяващ заплащането на акциза, или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване на акциз;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) документи, доказващи доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове или въздухоплавателни средства (ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане, от който са видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд или съответното въздухоплавателно средство);
3. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) анализен сертификат по чл. 62, ал. 1 и 2 от закона, а в случаите по чл. 22, ал. 3 в анализния сертификат или в протокол, трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3;
4. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) декларация по образец съгласно приложение № 4з или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4з, която се предоставя на доставчика от корабопритежателя на плавателен съд, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, и с която се декларират целите на плаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона;
5. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) декларация по образец съгласно приложение № 4и или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4и, която се предоставя на доставчика от законен представител или упълномощено лице на авиационен оператор, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, с която се декларират целите на въздухоплаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона;
6. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) митническа декларация, удостоверяваща напускането на енергийните продукти на митническата територия на Съюза с тяхната доставка на борда на плавателно или въздухоплавателното средство, в която лицето доставчик е вписано като износител.


23б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Извън случаите на чл. 23а, когато енергийни продукти са използвани за зареждане на кораби, извършващи стопански риболов в Черно море и река Дунав, или за зареждане на въздухоплавателни средства, извършващи специализирани авиационни работи, искането за възстановяване се подава от:
а) лицето, притежател на разрешително за стопански риболов в Черно море и река Дунав, получило удостоверение за право за извършване на стопански риболов, издадено от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето;
б) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) лицето, притежаващо свидетелство за авиационен оператор, издадено по реда на Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните оператори (ДВ, бр. 87 от 2016 г.) до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 4б не по-рано от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са получени енергийните продукти, за които се иска възстановяване на акциз.
(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копия от фактурите за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз, копия от акцизните данъчни документи за получените енергийни продукти с посочен размер на акциза или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване на акциз, копие на корабните дневници, в които са вписани операциите по зареждане на горивото;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане съгласно приложение № 10 към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм., бр. 69 и 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 76 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.), съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане, от който е виден инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;
3. анализен сертификат по чл. 62, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от закона, а в случаите по чл. 22, ал. 3 в анализния сертификат или в протокол трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)


Чл. 23в. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Митническите учреждения могат да изискват и други документи, необходими за установяване на фактите и обстоятелствата в производството по възстановяване по чл. 26 от закона.

 

Чл. 23г. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) Когато енергийни продукти са използвани за зареждане на плавателни съдове или въздухоплавателни средства за нуждите на структури в Министерството на отбраната или Министерството на вътрешните работи, както и за висши военни училища, искането за възстановяване се подава по образец съгласно приложение № 4б от представляващия:
1. Министерството на вътрешните работи, специализирана структура в Министерството на вътрешните работи или от министъра на вътрешните работи;
2. Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия или от министъра на отбраната;
3. висше военно училище.
(2) Искането по ал. 1 се подава не по-рано от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са използвани енергийните продукти, за които се иска възстановяване на акциза.
(3) За удостоверяване на правото за възстановяване към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от фактурите за закупени акцизни стоки или копие от документ, удостоверяващ заплащането на акциза, или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване на акциз;
2. документи, доказващи доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове или въздухоплавателни средства (ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане, от който са видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд или съответното въздухоплавателно средство);
3. анализен сертификат по чл. 62, ал. 1 и 2 от закона, а в случаите по чл. 22, ал. 3 в анализния сертификат или в протокол трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3;
4. декларация по образец съгласно приложение № 4з или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4з, която се предоставя на доставчика от корабопритежателя на плавателен съд, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, и с която се декларират целите на плаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона;
5. декларация по образец съгласно приложение № 4и или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4и, която се предоставя на доставчика от законен представител или упълномощено лице на авиационен оператор, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, с която се декларират целите на въздухоплаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона.

 

Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Териториалната дирекция, в която е подадено искането по чл. 23, ал. 1, чл. 23а, ал. 1,чл. 23б, ал. 1 и чл. 23г, ал. 1, извършва проверка за изпълнение на изискванията за възстановяване на акциз и за наличието на изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Изискванията за възстановяване на акциза се считат за изпълнени, когато в резултат от проверката по ал. 1 се установи по безспорен начин, че исканият за възстановяване акциз е внесен и изнасянето на акцизните стоки е осъществено.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Когато при извършване на проверката по ал. 1 се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, директорът на териториалната дирекция уведомява писмено лицето, като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.

 

Чл. 25. (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) В 30-дневен срок от постъпване на искането по чл. 23, ал. 1, чл. 23а, ал. 1, чл. 23б, ал. 1 и чл. 23г, ал. 1, съответно от отстраняване на нередовностите в него, директорът на териториалната дирекция се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва изцяло или частично искането за възстановяване на акциза.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Когато исканията за възстановяване по тази глава се подават на хартиен носител, информацията, съдържаща се в исканията, се предоставя и на електронен носител.

 

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Когато искането за възстановяване е уважено изцяло или частично, с решението по чл. 25 директорът на териториалната дирекция разпорежда връщане на акциза или прихващане с изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Подлежащите на връщане суми на акциза се превеждат с платежно нареждане по сметка на лицето в 7-дневен срок от влизане в сила на решението по чл. 25.

Раздел V.
Ред за възстановяване на акциз на земеделски производители (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Чл. 26в. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Чл. 26г. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

Раздел V "а".
Ред за прилагане на акцизната ставка за смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93, други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, консистентни смазки (греси), включени в кодове по КН 2710 19 99 и 3403, смазочните препарати и препаратите за омасляване с код по КН 3403 и добавки за смазочни масла с кодове по КН 3811 21 00 и 3811 29 00 (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., загл. доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)

 

Чл. 26д. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) При въвеждане на територията на страната на акцизните стоки, посочени в чл. 33а от закона, от друга държава членка в потребителски опаковки до 210 литра се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа при спазване на изискванията на чл. 76л от закона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Към писменото уведомление по чл. 76л, ал. 2 от закона лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, прилагат документи, удостоверяващи количествата (проформа фактури, анализни сертификати, заявки, поръчки и/или други документи) и вида на смазочните масла, греси, смазочните препарати и препаратите за омасляване, както и на добавките за смазочни масла.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)
(4) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) В случаите на чл. 76л, ал. 4 от закона лицата могат да включат в акцизната декларация по чл. 87, ал. 6 от закона всички получени стоки в рамките на 14-дневния период.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) При въвеждане на територията на страната на акцизните стоки, посочени в чл. 33а от закона, които не са в потребителски опаковки до 210 литра, се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа при условие, че:
1. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.);
2. лицето писмено декларира пред митническите органи, че:
а) акцизните стоки ще се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59 от закона, и
б) акцизните стоки няма да се използват за моторно гориво или гориво за отопление, и
в) акцизните стоки няма да се използват като добавка или за разреждане на моторни горива;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) в писмената декларация по т. 2 лицето посочва дейностите, в които ще се използват стоките, и се посочват лицата, които ще ги потребяват, с изключение на случаите на корабно снабдяване; в случаите, когато смазочните масла, както и акцизните стоки, посочени в чл. 33а от закона, са предназначени за корабно снабдяване, лицата подават допълнителна писмена декларация с информация за наименованията на плавателните средства в срок до 7 дни след деня на извършване на доставката.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Писмената декларация по ал. 6, т. 2 се прилага към уведомлението по чл. 76л, ал. 2 от закона.
(8) (Предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Когато акцизните стоки, посочени в чл. 33а от закона, ще се използват в дейности, представляващи производство по смисъла на чл. 59 от закона, уведомлението по чл. 76л, ал. 2 от закона се подава от лицензирания складодържател, в чийто склад ще постъпят стоките.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)

 

Чл. 26е. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) При внасяне на акцизните стоки, посочени в чл. 33а от закона, на територията на страната в потребителски опаковки до 210 литра се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг. или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) При внасяне на акцизните стоки, посочени в чл. 33а от закона, на територията на страната, които не са в потребителски опаковки до 210 литра, се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа при условие, че вносителят писмено декларира пред митническите органи, че:
1. акцизните стоки ще се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59 от закона, и
2. акцизните стоки няма да се използват за моторно гориво или гориво за отопление, и
3. акцизните стоки няма да се използват като добавка или за разреждане на моторни горива.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) В писмената декларация по ал. 2 лицето посочва дейностите, в които ще се използват стоките, и се посочват лицата, които ще ги потребяват, с изключение на случаите на корабно снабдяване. В случаите, когато акцизните стоки, посочени в чл. 33а от закона, са предназначени за корабно снабдяване, лицата подават допълнителна писмена декларация с информация за наименованията на плавателните средства в срок до 7 дни след деня на извършване на доставката.
(4) Писмената декларация по ал. 2 се прилага към митническата декларация.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Когато акцизните стоки, посочени в чл. 33а от закона, ще се използват в дейности, представляващи производство по смисъла на чл. 59 от закона, стоките се допускат за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз при спазване на разпоредбите на раздели VIа и VIб от закона.

 

Чл. 26ж. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) При извеждане от данъчен склад на смазочни масла, както и смазочни препарати и препарати за омасляване, които не са в потребителски опаковки до 210 литра, освен когато от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз, се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа, при условие че лицензираният складодържател писмено декларира, че:
1. акцизните стоки ще се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59 от закона, и
2. акцизните стоки няма да се използват за моторно гориво или гориво за отопление, и
3. акцизните стоки няма да се използват като добавка или за разреждане на моторни горива.
(2) В писмената декларация по ал. 1 лицето посочва дейностите, в които ще се използват стоките, и лицата, които ще ги потребяват.
(3) Писмената декларация по ал. 1 се прилага към акцизната декларация.


Раздел V "б".
Ред и начин за осъществяване на дейности по обработка на тютюневи листа и дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)


Чл. 26з. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона, е длъжно да:
1. уведоми писмено преди изпращането на отпадъците по ал. 1 от другата държава членка компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, че възнамерява да получи стоките;
2. получи стоките в сроковете, посочени в уведомлението по т. 1;
3. информира незабавно компетентното митническо учреждение, ако не получи стоките в сроковете, посочени в уведомлението, както и за причините за забавянето или неполучаването.
(2) Писменото уведомление по ал. 1, т. 1 се подава по образец съгласно приложение № 4в. Писменото уведомление може да се подава и по електронен път.
(3) Към уведомлението по ал. 1, т. 1 се прилага договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, или друг документ, удостоверяващ предназначението на отпадъците от тютюн.
(4) Движението на отпадъците по ал. 1 на територията на страната до обекта на лицето, което въвежда отпадъците по ал. 1, и/или до лицето, което извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, се съпровожда с копие от уведомлението по ал. 1, т. 1.

Чл. 26и. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г.) При внасяне на територията на страната на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона и след подаване на митническа декларация, към митническата декларация вносителят подава декларация по образец съгласно приложение № 4г.
(2) Към документа по ал. 1 се прилага и копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, или друг документ, удостоверяващ предназначението на отпадъците от тютюн.
(3) След допускане за свободно обръщение движението на отпадъците по ал. 1 на територията на страната до обекта на вносителя и/или до лицето, което извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, се съпровожда с копие от декларацията по ал. 1.

Чл. 26к. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Лицата по чл.12, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от закона са длъжни да предприемат съответната дейност по чл. 12, ал. 4 от закона.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) В случаите по ал. 1 лицата, при чиято дейност се образуват и които придобиват отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона подават предварително уведомление до митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад/обекта по образец съгласно приложение № 4д. Уведомлението може да се подава и по електронен път.
(3) Към уведомлението по ал. 2 се прилага и копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, или друг документ, удостоверяващ предназначението на отпадъците от тютюн.
(4) Движението на отпадъците по ал. 1 на територията на страната до лицето, което извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, се съпровожда с копие от уведомлението по ал. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г.) Лицата по ал. 4 подават уведомление до митническото учреждение по местонахождение на мястото на получаване и разтоварване на отпадъците на територията на страната за предназначението им и срока, в който ще се извършат дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона. Движението на отпадъците на територията на страната се съпровожда с копие от това уведомление.
(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Уведомлението по ал. 5 се подава по образец съгласно приложение № 4д. Писменото уведомление може да се подава и по електронен път.

Чл. 26л. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) В случаите на чл. 12, ал. 4, т. 1 от закона отпадъците от тютюн се унищожават само в обекти, за които е издадено разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци с кодове, както следва:
1. използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (R1);
2. наземно изгаряне (D10);
3. компостиране и други процеси на биологична трансформация (R3);
4. размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (R12);
5. прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (D13), с изключение на кодове D1 и D5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Лицата, предоставящи за унищожаване отпадъци от тютюн, и лицата, които унищожават отпадъци от тютюн, включително и лицата по чл. 12, ал. 5 от закона, които унищожават собствени отпадъци от тютюн по реда на Закона за управление на отпадъците, подават не по-късно от 3 дни преди датата на предоставяне или на унищожаване уведомление за унищожаване на отпадъците до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта по ал. 1 и до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, където са образувани или съхранявани отпадъците, по образец съгласно приложение № 4е. Уведомлението може да се подава и по електронен път.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Унищожаването на отпадъците от тютюн се извършва в присъствието на митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция "Митници" или упълномощено от него длъжностно лице. За извършеното унищожаване митническите органи съставят протокол, който се подписва от представител/и на лицето, в чийто обект се извършва унищожаването.
(4) Отпадъците от тютюн се унищожават в тримесечен срок от подаване на уведомлението по ал. 2.
(5) Отпадъците от тютюн се транспортират до мястото на тяхното унищожаване, придружени със заверено от териториалната дирекция копие на уведомлението по ал. 2.
(6) Когато срокът по ал. 4 не може да бъде спазен, лицата по ал. 2 уведомяват писмено директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, където се съхраняват отпадъците, за намеренията си съобразно изискванията на чл. 12, ал. 4 от закона.
(7) Уведомлението по ал. 6 се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока по ал. 4, като към него се прилагат заверени копия на документи, удостоверяващи съответното обстоятелство (договори, фактури, други).
(8) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Когато унищожаването на отпадъци от тютюн по ал. 1, т. 4 и 5 се извършва чрез производство на брикети и пелети в обектите, в които са образувани отпадъците, до 10-о число на всеки месец лицата по чл. 12, ал. 5, т. 1 от закона подават справка-декларация относно количествата отпадъци от тютюн, брикетирани/пелетирани през предходния месец, съгласно приложение № 4ж. Справката се подава до митническото учреждение по местонахождение на обекта, където са образувани отпадъците. Подаването на информацията може да се извършва и по електронен път.
(9) В случаите по предходната алинея не се прилагат изискванията по ал. 1 - 7.
(10) Лицата по ал. 8 са длъжни да водят отчетност, която да позволява идентифициране и проследяване на количеството унищожени чрез производство на брикети и пелети отпадъци от тютюн, датата на унищожаване и лицата, извършили действията.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Отпадъците по ал. 1 се унищожават по начин, непозволяващ употребата им като тютюневи изделия или суровина за производство на тютюневи изделия, независимо от качеството или използваемостта на тези изделия.
(12) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) В случаите по ал. 3, когато отпадъците от тютюн не могат да се унищожат в рамките на 24 часа от започване на действията по унищожаването, директорът на териториалната дирекция по местонахождение на обекта по ал. 1 организира последващото осъществяване на контрола, включително с извършване на допълнителни или периодични проверки от митническите органи. За съответните действия се съставя протокол, копие от който се предоставя на митническото учреждение по местонахождение на обекта, където са били образувани или съхранявани отпадъците.
(13) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 2.

Чл. 26м. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За гарантиране изпълнението на чл. 12, ал. 4 от закона митническите органи могат:
1. да извършват проверки и да изискват допълнителни доказателства;
2. да вземат проби за лабораторен анализ;
3. да инсталират технически устройства по реда на чл. 102, ал. 3 от закона.

Чл. 26н. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) В случаите по чл. 12, ал. 4, т. 4 от закона, лицата доказват вътреобщностната доставка с документите съгласно Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(2) В случаите по чл. 12, ал. 4, т. 5 от закона лицата доказват изнасянето с митническа декларация, заверена съгласно митническото законодателство, в която лицето е вписано като износител.

Чл. 26о. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) (1) При промяна в обстоятелствата, при които е подадено съответното уведомление по този раздел, както и при промяна в обстоятелствата, свързани с движението на отпадъците от тютюн, лицата подават ново уведомление, като предоставят необходимите документи.
(2) Информацията, която се посочва в уведомлението по чл. 26з, ал. 1, т. 1 за вида, марката и регистрационните номера на транспортните средства, може да бъде предоставена писмено от лицата и след подаване на съответното уведомление, но не по-късно от деня, в който е започнал превозът на отпадъците от тютюн.

 

Чл. 26п. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) (1) Лицата, които извършват дейност по обработка на тютюневи листа, които не съдържат глицерин, декларират това обстоятелство пред компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта.
(2) При промяна на декларираните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта в 7-дневен срок от настъпването им.
(3) За удостоверяване истинността на декларираната информация митническите органи могат да извършват проверки и да вземат проби за лабораторен анализ.

 

Раздел V "в".
Специален ред на уведомяване на митническите органи за акцизни стоки с колекционерска стойност (Нов - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)

Чл. 26р. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) (1) Уведомлението по чл. 45ж от закона се подава на хартиен носител до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта/помещението, където ще се съхраняват акцизните стоки с колекционерска стойност.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава от лицето, което е придобило акцизните стоки с колекционерска стойност, предварително, но не по-късно от три дни от датата на придобиването им.
(3) Акцизните стоки с колекционерска стойност, които ще бъдат предлагани за продажба в страната или ще бъдат съхранявани в обекти или помещения, свързани със стопанска дейност, се въвеждат в данъчен склад за поставяне на бандерол.
(4) Акцизните стоки по ал. 3 се съхраняват в данъчния склад като стоки на вложител по чл. 65, ал. 3, т. 2 от закона.
(5) Уведомлението по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 4к.


Глава трета.
РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ


Раздел I.

Издаване на лиценз за управление на данъчен склад


Чл. 27. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено искане до директора на Агенция "Митници" по образец съгласно приложение № 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Към искането по ал. 1 се прилагат документите по чл. 48, ал. 2 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Когато с едно искане се иска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад, в това искане за всеки склад отделно се посочва информацията по чл. 48, ал. 1 от закона и се прилагат документите по чл. 48, ал. 2, т. 7 - 9 и 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 20 от закона.

Чл. 28. (В сила от 23.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Данъчният склад за производство и складиране е недвижим имот, който обхваща всички сгради и помещения, които се използват за производство, преработка, държане, складиране и подготовка за извеждане на акцизни стоки, площите и помещенията за съхранение на суровини и други помещения и площи, които ги свързват, включително административните сгради и съоръженията.
(2) Данъчният склад за производство и складиране отговаря на следните изисквания за сигурност и контрол:
1. е ограден, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън данъчния склад;
2. достъпът до него се осъществява през определени входни и изходни контролно-пропускателни пунктове;
3. разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;
4. помещенията са подходящо обозначени чрез посочване на вида на извършваните в тях дейности;
5. всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със заключващи устройства;
6. помещенията и съоръженията отговарят на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите и правилата за противопожарна безопасност;
7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) в помещенията са монтирани средства за измерване и контрол, позволяващи контрола на постъпилите, произведените, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;
8. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) разполага с автоматизирана система за отчетност, позволяваща отчитането в реално време на количествата на постъпващите суровини, материали и акцизни стоки, произведените, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки, включително по вложители, идентифицирани с ЕИК;
9. съдовете и резервоарите в данъчния склад трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на акцизната стока.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Данъчният склад за складиране е недвижим имот, който обхваща всички сгради и помещения, които се използват за складиране, държане и подготовка за извеждане на акцизни стоки и други помещения и площи, които ги свързват, включително административните сгради и съоръженията.
(4) Данъчният склад за складиране отговаря на следните изисквания за сигурност и контрол:
1. е обособен, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън данъчния склад;
2. разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;
3. всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със заключващи устройства;
4. помещенията са подходящо обозначени чрез посочване на вида на извършваните в склада дейности;
5. отговаря на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите и правилата за противопожарна безопасност;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) в помещенията са монтирани средства за измерване и контрол, позволяващи контрола на постъпващите, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;
7. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) да разполага с автоматизирана система за отчетност, позволяваща отчитането на количествата на постъпващите, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки, включително по вложители, идентифицирани с ЕИК;
8. съдовете и резервоарите в данъчния склад трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на акцизната стока.
(5) Транспортни средства и части от тях не могат да бъдат използвани като съдове и резервоари за съхранение в данъчен склад. Не се счита за съхранение използването/държането на транспортните средства в рамките на данъчния склад до приключването на операциите по разтоварване съгласно изискванията на закона.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) За прилагане на разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 7 от закона помещенията и/или площите се ползват само от лицето, получило лиценз за управление на данъчен склад.


Чл. 29. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Митническите органи извършват проверки на мястото, посочено като местонахождение на данъчния склад, както и на мястото/местата на директна доставка, за установяване изпълнението на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му за издаване на лиценз за управление на данъчен склад.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При извършване на проверките по ал. 1 лицата, подали искането са длъжни да предоставят достъп на митническите служители до производствените и складовите помещения и до материалната и счетоводната отчетност, както и да им оказват необходимото съдействие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При настъпили промени в обстоятелствата, въз основа на които е подадено искането, лицата, подали искането са длъжни своевременно да уведомят директора на Агенция "Митници" преди издаването на лиценза за управление на данъчния склад.

Чл. 30. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Митническите служители, извършили проверката по чл. 29, ал. 1, съставят протокол за резултатите от извършената проверка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Директорът на компетентната териториална дирекция изготвя становище относно възможността за осъществяване на контрол в данъчния склад, както и на мястото/местата на директна доставка във връзка с изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му, което заедно с протокола за извършената проверка се изпраща до Централното митническо управление на Агенция "Митници".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., предишна ал. 1, доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) След извършване на проверка за изпълнение на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му по отношение на лицето, подало искането и по отношение на данъчните складове, както и на мястото/местата на директна доставка в сроковете по чл. 49 от закона директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки или лиценз за управление на данъчен склад за складиране на акцизни стоки или мотивирано решение за отказ.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Когато с едно искане е поискано издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад, лицензи се издават само за тези данъчни складове, които отговарят на изискванията на закона и на нормативните актове по прилагането му.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите на извършване на проверки във връзка с промяна на обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчен склад, включително при освобождаване на обезпечение, както и когато лицензиран складодържател е поискал да получава енергийни продукти на място/места на директна доставка.

Чл. 31. (В сила от 23.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Лицензът за управление на данъчен склад се връчва лично на лице, представляващо лицензирания складодържател, след представяне в Централното митническо управление на Агенция "Митници" на обезпечение в размера, определен в лиценза, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция по образец.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на чл. 52, ал. 1, т. 2 от закона лицата подават уведомление по образец съгласно приложение № 5а.

Чл. 32. (В сила от 23.05.2006 г.) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В Агенция "Митници" се води електронен регистър на лицензираните складодържатели и на данъчните складове в съответствие с чл. 54, ал. 2 от закона.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Разпоредбите на този раздел се прилагат и в случаите на глава четвърта, раздел IIa "Лицензиране при особени случаи" от закона, като се отчита съответната специфика.

Чл. 33. (В сила от 23.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Раздел I "а".

Регистрация на независими малки пивоварни (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) Акцизната ставка по чл. 31, ал. 1, т. 7 от закона се прилага само от лицата по чл. 4, т. 38 от закона, които имат издаден лиценз за управление на данъчен склад и издадено удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна до директора на Агенция "Митници" се подава искане по образец съгласно приложение № 5б.
(3) Към искането се прилагат следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) декларация по образец съгласно приложение № 5ба за обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от закона, в която изрично се декларира и обстоятелството за осъществяване на съвместна дейност с други малки пивоварни;
4. в случаите, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност - споразумение за разпределение на общото годишно производство на независимата малка пивоварна.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 3 директорът на Агенция "Митници" в 14-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна по образец съгласно приложение № 5в или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за регистрация.
(5) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението по чл. 33а, ал. 4, в 14-дневен срок от настъпването й регистрираното лице писмено уведомява директора на Агенция "Митници". Уведомлението се подава по образец съгласно приложение № 5г.

Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Чл. 33г. (1) (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., предишен текст на чл. 33г - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Всяка година до 31 януари независимите малки пивоварни подават в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад информация за произведената бира през предходната година по образец съгласно приложение № 5д.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите, когато лице, получило удостоверение за независима малка пивоварна, е подало искане по образец съгласно приложение № 5да за издаване на годишен сертификат по чл. 89а, ал. 1, т. 1 от закона, директорът на териториалната дирекция по местонахождение на обекта в 7-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняване на непълнотите в тях, издава годишен сертификат по образец съгласно приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 2021 г. за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета по отношение на издаването на удостоверения и самостоятелни удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки за целите на акцизите (ОВ L 455 от 20 декември 2021 г.).

Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) (1) Акцизната ставка по чл. 31, ал. 1, т. 7 от закона се прилага и за бира, произведена от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава членка.
(2) За прилагане на ал. 1 лицата, които освобождават за потребление бира, следва да разполагат с документ, удостоверяващ, че бирата е произведена от независима малка пивоварна, издаден от компетентните власти на държавата членка.
(3) Документът по ал. 2 се прилага към акцизната декларация.

Раздел II.
Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на независими малки винопроизводители (Загл. доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.)

 

Чл. 34. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Собствениците или наемателите на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на независими малки винопроизводители подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта по образец съгласно приложение № 6.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Към искането за регистрация на обекта по ал. 1 се прилагат документите по чл. 57, ал. 3 от закона, а когато искането е за издаване на регистрация на обект за независим малък винопроизводител и декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 8а и 9 от закона по образец съгласно приложение № 6аа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите, когато в документа за въвеждане в експлоатация на обекта или в документа за собственост са посочени повече от едно лице, лицето, подаващо искането за регистрация по ал. 1, прилага и писмено съгласие от другите лица за ползването на обекта само от лицето, подало искането.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите, когато независим малък винопроизводител е подал искане по образец съгласно приложение № 6аб за издаване на годишен сертификат по чл. 89а, ал. 1, т. 2 от закона, е длъжен да предостави декларация, съдържаща информация за произведеното вино през предходната година по образец съгласно приложение № 6ав.
(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Въз основа на искането по ал. 4 директорът на териториалната дирекция по местонахождение на обекта в 7-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняване на непълнотите в тях, издава годишен сертификат по образец съгласно приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 2021 г. за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета по отношение на издаването на удостоверения и самостоятелни удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки за целите на акцизите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) В случаите, когато собственик или наемател на обект по чл. 56, ал. 1, т. 2 от закона подаде искане за регистрация на повече от един обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител и тези обекти се намират на територията на две или повече териториални дирекции, компетентен да се произнесе по искането за регистрация е директорът по седалище и адрес на управление на лицето.
(7) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Когато собственик или наемател на обект по чл. 56, ал. 1, т. 2 от закона с валидно удостоверение за регистрация на обект на независим малък винопроизводител иска да регистрира нов обект на независим малък винопроизводител, подава уведомление за промяна в обстоятелствата по образец съгласно приложение № 6а до:
1. директора на териториална дирекция по седалище и адрес на управление на лицето, в случай че обектите се намират на територията на две или повече териториални дирекции;
2. директора на компетентната териториална дирекция по местонахождение на обектите, в случай че обектите се намират на територията на една териториална дирекция.
(8) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) В случаите по ал. 6 се издава едно удостоверение за регистрация, в което се вписват всички обекти за винопроизводство на независимия малък винопроизводител.
(9) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) В случаите по ал. 7 директорът на компетентната териториална дирекция издава решение, с което се отразява настъпилата промяна.


Чл. 35. (1) (В сила от 23.05.2006 г., предишен текст на чл. 35, доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) След извършване на проверка за изпълнение на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му по отношение на задължителната регистрация в срока по чл. 57, ал. 4 от закона директорът на териториалната дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) За специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител се издава удостоверение за регистрация само на един собственик/наемател.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на чл. 57, ал. 7 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 6а.

 

Чл. 36. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В Агенция "Митници" се води електронен регистър на специализираните малки обекти за дестилиране и на обектите за винопроизводство на независими малки винопроизводители в съответствие с чл. 56, ал. 2 от закона.
(2) Регистърът по ал. 1 е публичен и се публикува в Интернет на страницата на Агенция "Митници".

 

Чл. 37. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Териториалната дирекция, издала удостоверението за регистрация, извършва проверки на регистрираните лица за спазване на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му по отношение на специализираните малки обекти за дестилиране, съответно на обектите за винопроизводство на независими малки винопроизводители.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Когато при извършване на проверка се установи, че регистрираното лице не отговаря на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му, директорът на териториалната дирекция, издал удостоверението, с мотивирано решение прекратява регистрацията на основание чл. 58, ал. 1, т. 3 от закона.

 

Раздел II "а".
Регистрация на други данъчнозадължени лица (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

 

Чл. 37а.  (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3 и т. 7 от закона с изключение на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността по образец съгласно приложение № 7а.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а, 3б, 5 и 6 от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, от който на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите, по образец съгласно приложение № 7а.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Лицата:
1. по чл. 57а, ал. 1, т. 4 от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление на данъчния представител, по образеца, посочен в ал. 1;
2. по чл. 57а, ал. 1, т. 4а от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление на данъчния представител по образеца, посочен в ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 57б, ал. 6 от закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3б, 5 и 6 от закона или при промяна в обстоятелствата, отнасящи се до добавяне на нов обект за осъществяване на дейност митническите органи извършват проверки на място за установяване изпълнението на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При извършване на проверките по ал. 5 лицата, подали искането, са длъжни да предоставят достъп на митническите служители до производствените и складовите помещения и до материалната и счетоводната отчетност, както и да им оказват необходимото съдействие.
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За извършената проверка по ал. 5 се съставя протокол.
(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) След извършване на проверката по ал. 5 директорът на териториалната дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7б или отказва с мотивирано решение издаването му.
(9) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Когато с едно искане е поискано издаването на удостоверения за регистрация на повече от един обект, се издава едно удостоверение за регистрация, с изключение на лицата:
1. по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от закона, които от обекти за компресиране на природен газ продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво;
2. по чл. 57а, ал. 1, т. 3, 3а, 3б, 5 и 6 от закона.
(10) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) За целите на прилагане на чл. 57б, ал. 14 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 7в.
(11) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) В случаите по чл. 57б, ал. 2 от закона, когато лицата потребяват природен газ и за собствени нужди, удостоверението за регистрация се издава от директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта или мрежата.
(12) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) За лицата по ал. 3 в сроковете, определени в закона, директорът на компетентната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7б или отказва с мотивирано решение издаването му. Отказът за издаване на удостоверение за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(13) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Удостоверение за регистрация се връчва на данъчния представител след представяне в компетентната териториална дирекция на обезпечение в размера, определен с решението по чл. 83д, ал. 1 от закона, учредено с депозит в пари и/или банкова гаранция по образец съгласно приложение № 9з.


Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Лицата по чл. 57в, ал. 1 от закона подават искане за издаване на удостоверение за регистрация до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, преди започване на дейността за правото да получават акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, изпращани от лицензиран складодържател от друга държава членка, по образец съгласно приложение № 7г.
(2) Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 57в, ал. 2 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация за правото на регистрирания получател да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, изпращани от лицензиран складодържател от друга държава членка, по образец съгласно приложение № 7д или отказва с мотивирано решение издаването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За всеки обект, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, се издава отделно удостоверение за регистрация, в което се вписват точните адреси на местата на директна доставка, разположени на територията на компетентното митническо учреждение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За прилагане на разпоредбата на ал. 4 обект е завод, фабрика, сграда, помещение, съоръжение, който се ползва само от лицето, получило удостоверение за регистриран получател.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на чл. 57д, ал. 2 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 7е.

Раздел II "б".

Временно регистрирани получатели (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.)

 

Чл. 37в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Лицата по чл. 58а, ал. 1 от закона подават искане до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, където ще се получат и разтоварят акцизните стоки, за издаване на разрешение за получаване еднократно на определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, изпратени от лицензиран складодържател от друга държава членка, по образец съгласно приложение № 7ж.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки се подава не по-късно от 30 дни преди датата на получаване на стоките. Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 58а, ал. 2 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава разрешение на временно регистрирания получател, с което се разрешава лицето да получи еднократно определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, по образец съгласно приложение № 7з или отказва с мотивирано решение издаването му.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За всяко еднократно получаване на определено количество акцизни стоки се издава отделно разрешение за получаване на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, като срокът на доставката не може да бъде повече от 30 дни от датата на издаването му.
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Разрешението по ал. 3 се издава в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Разрешението по ал. 3 се издава за доставка на акцизни стоки с един електронен административен документ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За всеки обект, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, се издава отделно разрешение.
(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) За прилагане на разпоредбата на ал. 7 обект е завод, фабрика, сграда, помещение, съоръжение, площ, който се ползва само от лицето, получило разрешение.

Раздел II "в".

Регистрирани изпращачи (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

Чл. 37г. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Лицата по чл. 58в от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление, преди започване на дейността, за правото да изпращат до друга държава членка акцизни стоки, допуснати за свободно обращение едновременно с поставянето им под режим отложено плащане на акциз, по образец съгласно приложение № 7и.
(2) Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 58г, ал. 2 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториалната дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7к или отказва с мотивирано решение издаването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на чл. 58ж, ал. 2 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 7л.

Раздел III.


Производство на акцизни стоки
Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Производството по чл. 59 от закона задължително се извършва само от лицензирани складодържатели, получили лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 39. Производството на алкохол и алкохолни напитки се извършва в съответствие със Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за неговото прилагане.

Чл. 40. Производството на тютюневи изделия се извършва в съответствие със Закона за тютюна и тютюневите изделия и нормативните актове за неговото прилагане.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Чл. 43. (1) За прилагане на разпоредбата по чл. 25, ал. 1, т. 4 от закона лицензираният складодържател е задължен при поискване от митническите органи да предостави данни, удостоверяващи нормите на технологичния брак.
(2) В случаи на промени в допустимите норми за технологичния брак и технологичните загуби лицензираният складодържател незабавно уведомява, но не по-късно от изтичането на данъчния период, през който са настъпили промените, митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Независимо от изискванията по чл. 61, ал. 1 от закона в производството на акцизни стоки могат да се използват само средства за измерване и контрол, достъпни за оглед и за отчитане на техните показания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Демонтирането на наличните средства за измерване и контрол се извършва в присъствието на митническите органи, а монтирането на нови средства за измерване - и в присъствието на органа за метрологичен надзор.
(3) Съдовете и резервоарите за производство и съхранение на акцизни стоки трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на акцизната стока.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Редът, условията, специфичните изисквания и контролът по ал. 1, 2 и 3 се определят с наредбата по чл. 103а, ал. 2 от закона.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Собствениците или наемателите на специализираните малки обекти за дестилиране са длъжни да измерват:
1. количеството произведен етилов алкохол (ракия) чрез оразмерени или калибрирани съдове;
2. алкохолното съдържание по обем съгласно изискванията на Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2007 г.).
(2) Собствениците или наемателите на специализираните малки обекти за дестилиране са длъжни да изискат от физическите лица, които предоставят за производство на етилов алкохол (ракия) ферментирали материали от грозде или плодове - собствено производство, да попълнят справка-декларация.
(3) Справката-декларация по ал. 2 съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на физическото лице;
2. количество и вид на предоставения ферментирал материал за дестилиране.
(4) В справката-декларация по ал. 2 физическото лице декларира, че предоставените ферментирали материали от грозде или плодове са от собствено производство.
(5) Справката-декларация по ал. 2 се попълва в три екземпляра - първият екземпляр остава в специализирания малък обект за дестилиране, вторият се дава на физическото лице и се прилага към екземпляра на акцизния данъчен документ за лицето, а третият се предоставя от собственика или наемателя на обекта на митническото учреждение по местонахождение на обекта, в срока на подаването на акцизната декларация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Формулярите на справките-декларации по ал. 2 се заверяват предварително от компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта. Митническите учреждения водят регистър на заверените формуляри.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) В специализиран малък обект за дестилиране може да се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление само до 30 литра ракия годишно на семейство.
(2) В случаите, когато в специализиран малък обект за дестилиране се произведе етилов алкохол (ракия) над количеството по ал. 1, регистрираното лице заплаща пълния размер на акциза.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите, когато производството на вино в обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител достигне 1000 хектолитра вино в рамките на съответната година, регистрираното лице следва незабавно да уведоми директора на териториалната дирекция, издал удостоверението за регистрация, и да подаде искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад.

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Лицензираните и регистрираните лица по закона отразяват показанията на средства за измерване и контрол в материалната отчетност и където е приложимо - в счетоводните документи.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В данъчните складове за производство и складиране, както и в регистрираните по закона обекти се извършват документни и физически проверки на постъпващите суровини и напускащите склада продукти, включително чрез вземане на проби за анализ.

Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) В случаите по чл. 60а от закона лицата, които ще извършват тестване или изпитване на машини, съоръжения или инсталации, са длъжни да уведомят териториалната дирекция по местонахождение на обекта преди започването на тези дейности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Уведомлението по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 7м, като в него се посочват датата и часът на тестването или изпитването. Тестването или изпитването се извършва в рамките на работното време и в присъствието на митнически служител, определен със заповед на директора на компетентното митническо учреждение.

Чл. 48б. (1) (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишен текст на чл. 48б - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите на прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад или прекратяване на регистрацията по чл. 56, ал. 1, т. 2 от закона се допуска с разрешение и под контрола на митническите органи:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) лицензираният складодържател с прекратен лиценз, лицето с прекратено удостоверение за регистрация по чл. 56, ал. 1, т. 2 от закона или лице по чл. 44, ал. 2 от закона да приключи дейностите по дообработка на налични акцизни стоки за привеждането им в съответствие с нормативни изисквания в данъчния склад/обекта;
2. дейностите по дообработка на налични акцизни стоки да се извършат в друг данъчен склад.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) В случаите по ал. 1 се допуска еднократно лицата да заявят и получат брой бандероли, който не надвишава количеството на освободените за потребление акцизни стоки, подлежащи на облепване с бандерол.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите по ал. 1 лицето подава искане до директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад/обекта, на който е прекратен лицензът/регистрацията. Искането се подава по образец съгласно приложение № 7н.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Към искането по ал. 3 се прилага документ за собственост на акцизните стоки.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите, когато акцизните стоки ще се дообработват в друг данъчен склад, към искането по ал. 3 се прилага разрешение от директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад, в който ще се въведат акцизните стоки за дообработка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В 7-дневен срок от постъпване на искането по ал. 3 директорът на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад/обекта издава разрешение за дообработка на акцизни стоки с платен акциз в същия данъчен склад/обект или в друг данъчен склад или мотивиран отказ за издаване на разрешение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Разрешението по ал. 6 съдържа най-малко следната информация:
1. наименование на митническото учреждение, издало разрешението;
2. правните основания и причините за издаване на разрешението;
3. наименование на лицето, подало искането;
4. седалище и адрес на управление и единен идентификационен код на лицето;
5. идентификационен номер на лицето и идентификационен номер на данъчния склад;
6. наименование на лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще се дообработват стоките;
7. седалище и адрес на управление и единен идентификационен код на лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще се дообработват стоки;
8. идентификационен номер на лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще се дообработват стоките, и идентификационен номер на данъчния склад;
9. адрес на данъчния склад, където ще се дообработват акцизните стоки;
10. вид, количество и код по КН на акцизните стоки с начислен/платен акциз, които ще се дообработват;
11. наименование и единен идентификационен код на собственика на стоките с начислен/платен акциз;
12. срок за дообработка на акцизните стоки с начислен/платен акциз.
(8) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 разрешението по ал. 7 придружава акцизните стоки при транспортирането им до данъчния склад, където ще се извърши дообработката.

Чл. 48в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Разпоредбата на чл. 44, ал. 4 се прилага и за лицата по чл. 37а, 37б и 37в, като се отчита съответната специфика.

Раздел IV.
Складиране на акцизни стоки


Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Складирането на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се извършва от лицензирани складодържатели, получили лиценз за управление на данъчен склад за складиране или на данъчен склад за производство и складиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм.и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) При спазване изискванията по чл. 66, ал. 1 от закона лицензираните складодържатели могат да складират под режим отложено плащане на акциз и стоки, собственост на лица - вложители, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, включително да ги подлагат на посочените в чл. 65, ал. 5 от закона операции.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Нефтопроводите и нефтопродуктопроводите от мястото на добиване или от железопътни разтоварища или пристанища до данъчен склад, както и от данъчен склад до железопътни разтоварища, намиращи се извън данъчен склад или до пристанища, са неразделна част от съответния данъчен склад в случаите, когато се използват единствено за дейността на данъчния склад.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Извън случаите по ал. 3 нефтопроводите и нефтопродуктопроводите са отделни данъчни складове.
(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) По отношение на данъчните складове по ал. 3 и 4 се прилагат изискванията по чл. 28, като се отчита съответната специфика.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Уведомлението по чл. 65, ал. 6 от закона се подава по образец съгласно приложение № 7о.
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При смесване на енергийни продукти за получаване на корабни горива лицензираните складодържатели следва да осигурят възможност за контрол чрез средства за измерване и контрол както на всеки от компонентите при влагането им за смесване, така и на енергийния продукт - корабно гориво, получен в резултат на смесването.
(8) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Писменото уведомление по ал. 6 се подава не по-късно от 24 часа преди започване на операцията по смесване на енергийни продукти за получаване на корабни горива или операцията по изпразване/източване на съдове и отстраняване на утайки или отпадъци от дъното на съдовете за енергийни продукти.
(9) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Уведомлението по ал. 6 може да се подава и по електронен път.

 

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За прилагане на разпоредбите на чл. 66, ал. 5 от закона и чл. 48б, ал. 1, т. 2 лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад ще се въведат акцизните стоки, подава искане до директора на териториалната дирекция при наличието на извънредни обстоятелства, които налагат съхраняването на акцизни стоки със заплатен акциз, съответно извършването на дообработката на акцизните стоки, освободени за потребление на основание чл. 20, ал. 2, т. 9 от закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 7п. Към искането се прилагат:
1. документ, удостоверяващ заплащането на акциза;
2. документ, удостоверяващ собствеността върху акцизните стоки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите, когато се иска разрешение за въвеждане в данъчния склад на акцизни стоки с цел дообработка, освободени за потребление от друг лицензиран складодържател на основание чл. 20, ал. 2, т. 9 от закона, към искането се посочва номер и дата на решението за прекратяване на съответния лиценз за управление на данъчен склад.
(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В 7-дневен срок от постъпване на искането директорът на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад издава разрешение за съхранение на акцизни стоки с платен акциз в данъчния склад, съответно дообработка в случаите по ал. 3 или мотивиран отказ за издаване на разрешение.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Разрешението по ал. 3 съдържа най-малко следната информация:
1. наименование на митническото учреждение, издало разрешението;
2. правните основания и причините за издаване на разрешението;
3. наименование на лицензирания складодържател;
4. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
5. идентификационен номер на данъчния склад;
6. седалище и адрес на управление и единен идентификационен код на лицензирания складодържател;
7. адрес на данъчния склад;
8. вид, количество и код по КН на съхраняваните акцизни стоки с платен акциз;
9. наименование и ЕИК на собственика на стоките с платен акциз;
10. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) срок за съхранение на акцизните стоки с платен акциз, съответно срок за дообработка в случаите по ал. 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на чл. 66, ал. 5 от закона се допуска въвеждане в данъчен склад на акцизни стоки, за които акцизът е начислен, но не е заплатен, при условие че към момента на въвеждането периодът за плащане на дължимия акциз за тези стоки не е настъпил.

Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) За издаване на разрешение по чл. 20, ал. 2, т. 6, буква "а" от закона лицензираният складодържател подава искане по образец съгласно приложение № 7р.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В 7-дневен срок от постъпване на искането директорът на Агенция "Митници" издава разрешение за транспортиране на акцизните стоки или мотивиран отказ. Разрешението съдържа най-малко:
1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на извеждане на облепените с бандерол акцизни стоки;
4. точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на въвеждане на акцизните стоки;
5. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;
6. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута;
7. наименование и код на компетентните митнически учреждения по местонахождение на данъчните складове.
(3) Издаденото разрешение или отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) При транспортиране на акцизни стоки към електронния административен документ се прилагат копие от искането по ал. 1 и разрешението по ал. 2, както и опис на бандеролите, облепени върху акцизните стоки.

 

Чл. 49в. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) За издаване на разрешение по чл. 20, ал. 2, т. 6, буква "б" от закона лицензираният складодържател подава искане по образец съгласно приложение № 7ч.
(2) В 7-дневен срок от постъпване на искането директорът на териториалната дирекция издава разрешение за транспортиране на акцизните стоки или мотивиран отказ. Разрешението съдържа най-малко:
1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
3. точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на извеждане на облепените с бандерол акцизни стоки;
4. точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на въвеждане на акцизните стоки;
5. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;
6. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута;
7. наименование и код на компетентните митнически учреждения по местонахождение на данъчните складове.
(3) Издаденото разрешение или отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) При транспортиране на акцизни стоки към електронния административен документ се прилагат копие от искането по ал. 1 и разрешението по ал. 2, както и опис на бандеролите, облепени върху акцизните стоки.


Чл. 49г. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) В случаите по чл. 39б, ал. 1 от закона лицензираният складодържател, който е получил и лиценз при условията и по реда на Закона за безмитната търговия, подава до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта уведомление по образец съгласно приложение № 8а.
(2) В случаите по чл. 39б, ал. 1 от закона лицензираният складодържател, който е получил и лиценз при условията и по реда на Закона за безмитната търговия, подава до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта уведомление по образец съгласно приложение № 8б.

 

Чл. 49д. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) (1) В случаите по чл. 47, ал. 14 от закона складовият капацитет, който може да се използва от лицата по чл. 47, ал. 12 от закона, представлява не по-малко от 15 на сто от общия максимален складов капацитет за съхранение на енергийни продукти, вписани в лиценза, въз основа на предоставената информация за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки по чл. 48, ал. 2, т. 13, буква "г" от закона.
(2) Информация за складовия капацитет за съхранение на собствените енергийни продукти се представя с бизнес плана по чл. 48, ал. 2, т. 13 от закона.
(3) Достъпът за използване на складов капацитет от лицата по чл. 47, ал. 12 от закона се осъществява при следните условия:
1. представяне от лицата на обосновано искане, към което да бъдат приложени документи, доказващи необходимостта от съхранение на енергийни продукти, включително се посочва и информация за количеството, вида на акцизните стоки и срока, за който лицето има намерение да съхранява енергийните продукти;
2. отношенията между лицензирания складодържател и лицата по чл. 47, ал. 12 от закона се уреждат при равни условия, с които са уредени такива с други лица вложители в данъчния склад;
3. в случай че в данъчния склад няма други вложители, отношенията между лицензирания складодържател и лицата по чл. 47, ал. 12 от закона се уреждат при спазване на пазарния принцип и при отчитане на пазарната стойност.
(4) След представяне на искането по ал. 3, т. 1 лицензираният складодържател уведомява лицето по чл. 47, ал. 12 от закона относно възможността/невъзможността изцяло или частично за използването на складов капацитет спрямо количеството, вида на акцизните стоки и срока - посочени в искането по ал. 3, т. 1.
(5) Отказ на лицензирания складодържател за предоставяне на ползване на складов капацитет е налице и в случай че от страна на лицензирания складодържател не е изпратен отговор в 14-дневен срок от получаване на искането по ал. 3, т. 1.


Чл. 49е. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Регистърът по чл. 65, ал. 12 от закона съдържа:
1. наименование и ЕИК на лицензирания складодържател;
2. номер на лиценза за управление на данъчния склад;
3. адрес на данъчния склад;
4. код на акцизния продукт и код по КН на акцизните стоки, вписани в лиценза за управление на данъчния склад;
5. данни за количествата свободни складови капацитети с информация по код на акцизния продукт на акцизните стоки, вписани в лиценза за управление на данъчния склад, предоставени в мерна единица литри;
6. дата и час на подаване на информацията.
(2) Лицата по чл. 65, ал. 11 от закона подават уведомление за всеки данъчен склад с идентификационен номер на данъчния склад в информационната система на Агенция "Митници", което съдържа информацията по ал. 1.

 

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В данъчен склад за складиране не може да се извършват дейности, представляващи производство на акцизни стоки по смисъла на чл. 59 от закона.

Чл. 51. В данъчния склад за складиране могат да се извършват само операциите, определени в лиценза за управление на този склад.

Чл. 52. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Операциите по изпразване или източване на съдове с цел отстраняване на отпадъци или утайки от дъното на съдовете, използвани за съхранение на енергийни продукти, се извършва в присъствие на митнически служител за установяване на вида, количествата и състава на отпадъците или утайките от съда.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на ал. 1 лицензираният складодържател изпраща предварително писмено уведомление по образец съгласно приложение № 7о до митническото учреждение по местонахождение на склада за осигуряване присъствието на митнически служител.

Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Операциите по смесване на втечнени нефтени газове и на горива от нефтен произход с биогорива, се извършват след еднократно уведомление до компетентното митническо учреждение, че в данъчния склад ще се извършват такива операции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Уведомлението по ал. 1 се подава по образец, съгласно приложение № 7о и съдържа информация за лицензирания складодържател, данъчния склад, конкретната операция.

Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Лицата, които извършват смесване на горива от нефтен произход с биогорива, са длъжни да издават анализен сертификат за всяка партида.

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За прилагане разпоредбите по чл. 21, ал. 6 и чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона лицата своевременно в писмена форма уведомяват митническото учреждение по местонахождение на обекта/данъчния склад за осигуряване присъствието на митнически служители при унищожаването на акцизните стоки.
(2) В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2 от закона за установяване на обстоятелствата, довели до липсата или безвъзвратната загуба вследствие на непреодолима сила, лицензираният складодържател незабавно уведомява в писмена форма митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад и представя удостоверителен документ, издаден от компетентен орган.
(3) Получените при унищожаването на стоките отпадъци и остатъци се вписват в материалната отчетност по вид и количество.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Енергийни продукти с кодове по КН 2710 91 и 2710 99 се оползотворяват или обезвреждат по смисъла на Закона за управление на отпадъците само от лицензирани складодържатели.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите по чл. 21, ал. 6 и чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона лицето подава искане за унищожаване на акцизни стоки до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта, съответно данъчния склад, по образец съгласно приложение № 7с. В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона искането се подава не по-късно от 7 дни преди датата на унищожаване на акцизните стоки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г. (*)) Акцизните стоки, облепени с бандерол, се унищожават с протоколи след проверка от компетентната териториалната дирекция в искането по ал. 1 и след доказване на автентичността на бандеролите по безспорен начин. Автентичността се установява от митнически служители, оправомощени със заповед на директора на Агенция "Митници", в срок до 2 месеца от подаване на искането по ал. 1. (*>
(5) При констатиране на неистински или подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а акцизните стоки, облепени с бандероли, се изземват и съхраняват като доказателство до приключване на административнонаказателното производство.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Акцизните стоки, облепени с бандерол, се унищожават от комисия, в която задължително участие вземат представители на Министерството на финансите, определени със заповед на министъра на финансите, и митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция "Митници" или оправомощено от него длъжностно лице.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) Акцизните стоки, върху които не е поставен бандерол или същият е отлепен, се унищожават с протоколи от комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници" или оправомощено от него длъжностно лице.
(8) Акцизните стоки, включително когато са облепени с бандерол, се унищожават по начин, непозволяващ повторната им употреба.
(9) Разходите по унищожаването са за сметка на лицето по ал. 1.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Акцизните стоки се транспортират до мястото на тяхното унищожаване, придружени със заверен от митническото учреждение екземпляр от искането по ал. 1.
(11) В случаите по ал. 5 след приключване на административнонаказателното производство акцизните стоки, облепени с бандерол, се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници".
(12) При унищожаване на акцизните стоки, облепени с бандерол, себестойността на бандеролите не се възстановява.
(13) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) За извършеното унищожаване на акцизните стоки комисиите по ал. 6, 7 и 11 съставят констативен протокол.

Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по чл. 25б от закона се подава искане по образец съгласно приложение № 7с, а унищожаването се извършва по реда и по начина, определени в чл. 53а, като се отчита съответната специфика.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) По отношение на средствата за измерване и контрол, съдовете и резервоарите, използвани в данъчния склад за складиране, се прилагат разпоредбите по чл. 44 и 47, като се отчита съответната специфика.

Чл. 55. Лицензираният складодържател задължително отразява в материалната и счетоводната отчетност извършените операции.

Раздел IV "а".

Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 55а.  (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на чл. 73б, ал. 4 от закона в електронния административен документ задължителни за попълване са и данните, посочени в приложение № 7т.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Във връзка с прилагането на чл. 14, ал. 2 от закона при попълване на електронен административен документ се използват кодовете на акцизни стоки, определени в приложение № 7у. Във връзка с прилагането на чл. 12, ал. 1, т. 4, чл. 12б - 12г от закона и тютюневи изделия с кодове по КН 2404 12 00 и 2404 19 90, попадащи в обхвата на чл. 12, ал. 2 от закона, при попълване на електронен административен документ за движения на територията на страната се използва съответният национален код, определен в приложение № 7ц.
(3) В случаите на изпращане на акцизни стоки до място на директна доставка в друга държава членка изпращачът може да попълни в кл. 7с, 7е и 7f на електронния административен документ код на мястото на директна доставка, когато такъв е определен в държавата членка на получаване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.) Преди започване на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с регистриран електронен административен документ и когато нормативно е предвидено данните от средствата за измерване и контрол да се предават към информационната система на Агенция "Митници", лицензираният складодържател е длъжен да предостави на компетентното митническо учреждение по електронен път данни за уникалния идентификатор на контролна точка, номер на трансакция, и допълнителния (продуктов) код. За бирата се предоставят данни за номер на партидата, а за тютюневите изделия, с изключение на тютюн за пушене, който е суровина за производство на тютюневи изделия - списък на баркодовете от средството за измерване и контрол - система за електронно преброяване и идентификация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Извършените продажби на акцизни стоки в търговските обекти за безмитна търговия на лица, които напускат територията на Общността, се смятат за износ. В тези случаи се издава електронен административен документ общо за всички извършени продажби за данъчния период в срок 7 работни дни от датата на последния ден на данъчния период.
(6) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) В случаите по чл. 73б, ал. 10, т. 3 от закона съобщението за получаване съдържа данни за:
1. лицензиран складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят акцизните стоки - седалище и адрес на управление, ИНЛС, ИНДС, адрес на данъчния склад;
2. получател на съобщението (код на митническото учреждение, компетентно за поставяне под митнически режим внос);
3. номер и дата на фактурата;
4. референтен номер на транзитната операция, в случай че има такава;
5. референтен номер на митническата декларация за внос;
6. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) данни за акцизната стока в зависимост от нейната специфика - уникална референция на стоковия запис, търговско описание, код по КН, код на акцизния продукт, количество, брутно тегло, нетно тегло плътност при 15°С, алкохолно съдържание по обем в проценти при 20°С, градус плато, уникален идентификатор на контролна точка, номер на трансакция.
(7) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) В случаите по чл. 73б, ал. 15 от закона движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз задължително се осъществява с търговски документ, удостоверяващ зареждането или доставката, по образец съгласно приложение № 7ш, издаден от лицето, получило разрешение за вписване в отчетността на декларатора по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза за износ.
(8) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) В случаите по ал. 7 срокът на доставка не следва да бъде по-дълъг от три календарни дни от датата на издаване на документа по образец съгласно приложение № 7ш.

 

Чл. 55б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Когато по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се установи, че са допуснати неточности в подадения електронен административен документ, изпращачът представя в компетентното митническо учреждение документ на хартиен носител, съдържащ коригираните данни от електронния административен документ и обяснение за допуснатите неточности.

(2) Когато по време на движение под режим отложено плащане на акциз се извърши промяна на транспортното средство поради извънредни обстоятелства, изпращачът подава документа по ал. 1 с коригираните данни за транспорта и информация за причината, довела до смяна на транспортното средство.
(3) В случаите по ал. 2 незабавно се уведомява и най-близкото митническо учреждение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) За целите на прилагане на чл. 73г, ал. 3 от закона изпращачът изпраща уведомление по образец съгласно приложение № 7х по електронен път до директора на териториалната дирекция на територията, на която ще се извърши разделянето, най-малко 3 часа преди започване на разделянето.

Чл. 55в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) За целите на прилагане на чл. 73ж, ал. 1 от закона митническите органи потвърждават на получателя, че съобщението за получаване е регистрирано.
(2) При регистриране от митническите органи на съобщението за получаване на акцизни стоки, подадено от временно регистриран получател, се прекратява издаденото разрешение по чл. 37в, ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При получаване на енергийни продукти на място на директна доставка лицензираният складодържател/регистрираният получател изпраща незабавно уведомление по образец съгласно приложение № 7ф по електронен път до директора на териториалната дирекция по местонахождението на данъчния склад/обекта.
(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицензираният складодържател/регистрираният получател не може да се разпорежда с енергийните продукти, получени на мястото/местата на директна доставка преди изтичане на 3 часа от уведомлението по ал. 3 или до получаването на писмено разрешение от директора на компетентното митническо учреждение по електронен път.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.) В случаите, когато нормативно е предвидено данните от средствата за измерване и контрол за въведените акцизни стоки да се предават към информационната система на Агенция "Митници", получателят на територията на страната е задължен едновременно с подаването на съобщение за получаване да предостави на компетентното митническо учреждение по електронен път данни за уникалния идентификатор на контролна точка, номер на трансакцията, и допълнителния (продуктов) код. За бирата се предоставят данни за номер на партидата, а за тютюневите изделия, с изключение на тютюн за пушене, който е суровина за производство на тютюневи изделия - списък на баркодовете от средството за измерване и контрол - система за електронно преброяване и идентификация.

Чл. 55г. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите, когато получател на територията на страната е лице по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а от закона, компетентното митническо учреждение уведомява лицето за регистрирания електронен административен документ, предназначен за него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) За целите на прилагане на ал. 1 компетентното митническо учреждение изпраща незабавно разпечатка от компютърната система на регистрирания електронен административен документ на лицето по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а от закона.

 

Чл. 55д. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите по чл. 55а лицето по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а от закона уведомява незабавно компетентното митническо учреждение за получаване на акцизните стоки с документ на хартиен носител, съдържащ данните на съобщението за получаване по чл. 73д от закона.
(2) Въз основа на документа по ал. 1 компетентното митническо учреждение попълва съобщението за получаване в компютърната система.


Чл. 55е. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) Електронният обмен на съобщения при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, както и съобщението за получаване по смисъла на чл. 73б, ал. 10, т. 3 от закона, се осъществява по функционална спецификация, утвърдена със заповед на директора на Агенция "Митници". Функционалната спецификация се публикува на интернет страницата на Агенция "Митници".

Раздел IV "б".
Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, когато компютърната система не работи (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 55ж. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) За целите на прилагане на чл. 73о, ал. 2 от закона се счита, че компютърната система не работи при неработоспособност на уебприложението на Агенция "Митници".
(2) В случаите по ал. 1 информация за това е налична на сайта на Агенция "Митници" или компетентните митнически учреждения са уведомени по съответния ред.

Чл. 55з. (1) (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишен текст на чл. 55з, изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) В случаите по чл. 73п от закона митническите органи изпращат копие на документа по чл. 73м, ал. 1 от закона или документ на хартиен носител, съгласно приложение № 32, на компетентните органи на държавата членка на изпращане в случаите, когато в едномесечен срок от получаване на акцизните стоки съобщението за получаване/съобщението за износ не може да бъде подадено чрез компютърната система или при поискване от компетентните органи на държавата членка на изпращане.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) В случаите, когато компютърната система не работи и следва да бъде подаден документ на хартиен носител за:
1. съобщение за подаване на е-АД, документът се подава по образец съгласно приложение № 28;
2. съобщение за анулиране, документът се подава по образец съгласно приложение № 29;
3. съобщение за промяна на мястото на получаване, документът се подава по образец съгласно приложение № 30;
4. съобщение за разделяне, документът се подава съгласно приложение № 31.


Раздел IV "в".
Други разпоредби за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

Чл. 55и. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) (1) В случаите по чл. 75а, ал. 1 от закона, когато от територията на страната акцизни стоки са изпратени до територията на друга държава членка или са изнесени, доказателството, че движението под режим отложено плащане на акциз е приключило, се предоставя под формата на документ, издаден или заверен от компетентните органи на държавата членка на получаване или от митническото учреждение, в което е подадена декларацията за износ.
(2) При наличие на доказателствата по ал. 1 компетентното митническо учреждение на изпращача приключва движението в компютърната система.
(3) В случаите по чл. 75а, ал. 1 от закона доказателството, че движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз е приключило на територията на страната, се предоставя от компетентното митническо учреждение на получателя под формата на заверка на документ, съдържащ реквизитите на съобщението за получаване.
(4) За целите на прилагане на ал. 3 получателят предоставя на компетентното митническо учреждение за заверка документ на хартиен носител, съдържащ реквизитите на съобщението за получаване.
(5) Компетентното митническо учреждение на получателя заверява документа по ал. 4 след извършване на проверка за установяване получаването на акцизните стоки и завеждането им в материалната отчетност.

 

Чл. 55к. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите по чл. 75б от закона, когато установените липси са в рамките на нормите за пределните размери за естествените фири, в съобщението за получаване се посочва код -1, като в поле допълнителна информация (клетка 6с) се посочва пореден номер на уникалната референция на стоковия запис - количество фира, изразено в мерната единица в съответствие с приложение № 7у или в съответствие с Таблица 11 - "Акцизен продукт" от Приложение II на Регламент № 684/2009 г. - изписано на български език "Фира", като в скоби се изписва "фира" на английски език или на официалния език на държавата членка на изпращане.


Раздел V.
Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с придружителен административен документ (Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Чл. 56а. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Чл. 56б. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Раздел V "а".
Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 56в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)

 

Чл. 56г. (1) (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., предишен текст на чл. 56г - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) При движение на енергийни продукти с платен акциз в електронния опростен административен документ, в клетка 17r "Търговска марка на продуктите" ("Brand Name of Products") се попълва и информация за номер на декларацията/ите по чл. 3, ал. 1 - 3 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ, L 229/1 от 31 юли 2014 г.).

 

Раздел V "б".
Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

 

Чл. 56д. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)

 

Чл. 56е. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)

 

Чл. 56ж. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)

 

Чл. 56з. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) (1) (изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) В случаите по чл. 76и и чл. 76л от закона, когато акцизни стоки ще се поставят под режим отложено плащане на акциз, уведомлението по чл. 76л, ал. 2 от закона се подава от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките, до директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад. Обезпечението по чл. 76л, ал. 3, т. 1 от закона се освобождава след предоставяне на доказателства за вписването на акцизната стока в Регистър "Дневник на складовата наличност" и копие от фактура, товарителница, опаковъчен лист или друг документ, удостоверяващ вида и количеството на изпратената акцизна стока от изпращача в другата държава членка.
(2) В случаите по чл. 76и от закона, когато акцизни стоки ще се поставят под режим отложено плащане на акциз, получател на стоките следва да е сертифициран получател, който е и лицензиран складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките.


Чл. 56и. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)

 

Раздел VI.
Изисквания, изграждане и съгласуване на системата за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)

 

Чл. 56к. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) Системата за видеонаблюдение и контрол по чл. 47б от закона представлява съвкупност от програмно и техническо осигуряване със съответната функционалност, предназначена за осъществяване на видеоконтрол в данъчните складове.
(2) Видеоконтролът в данъчните складове се осъществява чрез:
1. визуално обзорно наблюдение в реално време:
а) на влизащите и напускащите данъчния склад транспортни средства, както и на физически лица, в случаите на данъчни складове за производство и/или складиране на етилов алкохол;
б) на местата за товарене и разтоварване на акцизни стоки, както и на местата за тяхното въвеждане и извеждане от обекта, за данъчните складове, в които не е възможен пряк достъп на транспортни средства;
в) на местата за въвеждане и извеждане на акцизни стоки в данъчните складове на лицензирани складодържатели, получили лиценз като оператори на обекти за безмитна търговия при условията и по реда на Закона за безмитната търговия;
2. непрекъснат запис на видеоизображения върху цифров регистратор по начин, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития;
3. автоматично заснемане и разпознаване на номерата за идентификация на преминаващите транспортни средства, както и на транспортните средства, от и на които се разтоварват/товарят акцизни стоки в случаите на т. 1, буква "б";
4. автоматично регистриране на съобщения за събития (аларми).
(3) Визуалното наблюдение се извършва от митническите органи в реално време въз основа на предоставен от лицензираните складодържатели отдалечен достъп до системата по ал. 1 и при спазване на следните изисквания:
1. митническите служители достъпват системата единствено през комуникационната мрежа и използвайки софтуерната платформа за видеонаблюдение на Агенция "Митници";
2. връзката между платформата по т. 1 и системата за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове се осъществява чрез статичен IP адрес;
3. наблюдението е възможно чрез едновременен преглед в реално време на информацията от няколко видеокамери в обекта, избирани от митническите органи;
4. видеоизображението съдържа информация относно идентификацията и местоположението на видеокамерата;
5. митническите служители могат да увеличават цифрово размера на цялото видеоизображение или на избрана част от него;
6. митническите служители могат да изготвят моментни снимки на заснеманите с видеокамерите събития и да ги записват в графичен файлов формат;
7. митническите служители могат да записват наблюдаваните от тях видеоизображения като видеофайлове.
(4) Лицензираните складодържатели следва да осигурят възможност за отдалечен преглед на информацията по ал. 2, т. 2, като митническите служители е необходимо да могат:
1. да търсят настъпилите (заснетите) събития:
а) по дата и час/минута/секунда;
б) по конкретна видеокамера, съобразно нейната идентификация или местоположение;
в) по конкретно събитие - за случаите на регистрираните в системата за видеонаблюдение и контрол съобщения за събития (аларми);
2. да управляват възпроизвеждането на видеозаписите;
3. да изготвят и записват моментни снимки на заснетите с видеокамерите събития;
4. да записват преглежданите от тях видеозаписи като видеофайлове, като посочват датата и часа за начало и край на записа.
(5) Информацията по ал. 2, т. 3 се изпраща към информационната система на Агенция "Митници" с допустим процент на грешка по отношение на разпознатите номера за идентификация през денонощието не по-голям от:
1. 10 % за шосейните транспортни средства;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) 50 % за железопътните транспортни средства.
(6) За постигане на допустимия процент на грешка по ал. 5 лицензираните складодържатели могат:
1. да налагат ограничения на скоростта на влизащите и напускащите данъчния склад транспортни средства, вкл. чрез използване на преградни съоръжения;
2. да изискват от лицата, отговорни за управление на транспортните средства, почистване на номерата за тяхната идентификация;
3. да прилагат други технически или технологични решения.
(7) Информацията по ал. 2, т. 3 се изпраща до информационната система на Агенция "Митници" в съответствие с приложение № 33. Информацията за всяко събитие се изпраща от системата за видеонаблюдение и контрол до момента на получаване на автоматично потвърждение за неговото регистриране. Конкретните изисквания и форматът на изпращаните данни се утвърждават от директора на Агенция "Митници", като се публикуват на интернет страницата на Агенция "Митници".
(8) При изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол се използват цифрови мрежови (IP) видеокамери, отговарящи съобразно тяхното предназначение (за обзорно видеонаблюдение и/или за разпознаване на номерата за идентификация на транспортни средства) на следните технически изисквания:
1. разделителна способност (резолюция) на видеоизображението не по-малка от 1280 × 720 пиксела;
2. жичен трансфер на данните (при наличие на безжичен достъп до камерите същият следват да е забранен);
3. степен на защита при външен монтаж не по-малка от IP66;
4. автоматично преминаване в нощен режим и светлочувствителност, позволяваща нощно наблюдение в обхват не по-малък от 30 метра;
5. вариофокален обектив с автоматичен фокус;
6. 3D-DNR филтър за намаляване на шума в изображението при ниска осветеност;
7. широк хардуерен динамичен обхват (WDR) не по-малък от 120dB;
8. компенсация за силна светлина (HLC);
9. компенсация за задна светлина (BLC);
10. стабилизация на образа при трептене на камерата (OIS/EIS);
11. интелигентно инфрачервено осветление с автоматичен контрол на интензитета според светлинните условия;
12. механичен инфрачервен филтър (ICR);
13. сензор на изображението с прогресивно сканиране;
14. стандарт за видеокомпресия H.264 (MPEG-4 AVC) или H.265 (HEVC) и не по-малко от 15 кадъра в секунда;
15. точност на данните в съответствие с допустимия процент на грешка по ал. 5 и ефективно наблюдение в тъмните часове на денонощието;
16. поддръжка най-малко на два потребителски акаунта;
17. съвместимост с външни датчици, когато е необходимо;
18. възможност за регистриране на съобщения за събития (аларми).
(9) Цифровият регистратор-сървър отговаря на следните технически изисквания:
1. поддържа едновременно най-малко пет IP видеокамери;
2. разполага с честотна лента не по-малка от 256 Mbps за входящия и изходящия трафик на данни;
3. разполага с канал за пренос на данни (мрежов интерфейс) най-малко с 1000 Mbps (Gigabit Ethernet);
4. поддържа едновременно най-малко три потребителски акаунта;
5. разполага с пентафлекс функционалност (наблюдение, преглед на записите, отдалечено наблюдение, архивиране, отдалечен преглед на записите);
6. разполага с възможност, самостоятелно или в комбинация с камерите, за анализ на видеосъдържанието - VCA (Video Content Analysis);
7. разполага с възможност за регистриране на съобщения за събития (аларми) и изпращането им в унифициран формат;
8. разполага с възможност за имейл известяване при регистриране на съобщения за събития (изпращане на алармени известия);
9. разполага с възможност за управление и регистриране на събития от външни датчици, когато е необходимо;
10. безжичният достъп до устройството е забранен.
(10) Видеокамерите и цифровият регистратор самостоятелно или в комбинация помежду си разполагат най-малко със следните аналитични (интелигентни) функции:
1. функция, позволяваща извършването на анализ за откриване на движещи се обекти, пресичащи виртуална линия;
2. функция, позволяваща отчитане на съобщения за събития при следните случаи:
а) закриване на видеокамерата;
б) зацапване на обектива;
в) изместване на видеокамерата в друга посока;
3. LPR (License Plate Recognition) или ANPR (Automatic Number Plate Recognition), позволяващи засичане и записване на регистрационни табели или друг тип означителни табели с номера за идентификация на транспортни средства; за автоматично разпознаване на идентификационните номера на железопътни превозни средства се допуска използването и на друг тип OCR (Optical Character Recognition) софтуер.
(11) В системата за видеонаблюдение и контрол се регистрират задължително следните съобщения за събития (аларми):
1. аларми за загуба на видеосигнал (прекъсната връзка между видеокамера и цифровия регистратор);
2. аларми за повреда на инсталираните твърди (хард) дискове;
3. аларми за движещите се обекти по ал. 10, т. 1;
4. аларми за събитията по ал. 10, т. 2;
5. аларми за събития, постъпващи от външни датчици, когато е приложимо.
(12) В случаите на ал. 2, т. 3, с цел засичане и автоматично разпознаване на номерата за идентификация на транспортните средства, в системата за видеонаблюдение и контрол се генерира моментна снимка на тяхното преминаване, съответно спиране/тръгване при товарене и разтоварване на акцизни стоки, записана в графичен файлов формат.
(13) Информацията по ал. 12 се предава към информационната система на Агенция "Митници" в съответствие с разпоредбите на ал. 7.
(14) В системата за видеонаблюдение и контрол постъпват и се съхраняват:
1. информацията по ал. 2, т. 2;
2. информацията по ал. 2, т. 3 във формата съгласно приложението по ал. 7;
3. данните за идентификация и местоположение на всяка една видеокамера;
4. информацията по ал. 12 с данни за съответната дата и час на заснемане;
5. регистрираните съобщения за събития (аларми) по ал. 11, а именно:
а) дата, час и продължителност на прекъснатия сигнал между конкретна видеокамера и цифровия регистратор;
б) дата и час на повредата на твърдия диск;
в) дата и час на засичане на движещия се обект - за събитията по ал. 11, т. 3;
г) дата, час и продължителност на зацапването на обектива, закриването или изместването на видеокамерата;
д) дата и час на регистрираните събития по ал. 11, т. 5.
(15) Информацията по ал. 14 се съхранява върху цифровите регистратори за срок не по-малък от 1 месец. Системата за видеонаблюдение и контрол следва да разполага с възможност за нейната защита от изтриване, както и проследимост на опитите за изтриване със съответната дата и час.
(16) След изтичане на едномесечния срок, информацията се архивира и съхранява в системата за видеонаблюдение и контрол за срок не по-малък от 2 месеца. Информацията следва да е защитена по реда на ал. 15.
(17) Архивирането на информацията се осъществява автоматично и хронологично (по дати), в подходящ файлов формат, като се забранява нейното изтриване преди изтичане на срока по ал. 16.
(18) Лицензираните складодържатели осигуряват на митническите органи техническа възможност за свободен преглед и запис на архивираната информация по ал. 16.
(19) Лицензираните складодържатели трябва да осигурят интернет свързаност на системата за видеонаблюдение със скорост на преноса на данните при качване не по-малка от 50 Mbps. Доставчикът на интернет услугите следва да гарантира скоростта на преноса на данните във всеки един момент.
(20) В случаите на ал. 2 - 4 видеоконтролът в данъчните складове на лицензираните складодържатели, получили и лиценз за извършване на безмитна търговия, се осъществява само с визуално наблюдение чрез предоставен достъп до камерите за видеонаблюдение по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за безмитната търговия. Записът на видеоизображенията се съхранява в сроковете по ал. 15 и 16.

 

Чл. 56л. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) Системата за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове трябва да е съвместима с платформата за видеонаблюдение на Агенция "Митници". Системата се проектира и изгражда самостоятелно от лицензирания складодържател или въз основа на сключен договор с трето лице - търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (системен интегратор).
(2) Системата за видеонаблюдение и контрол трябва да включва компоненти, притежаващи съответните технически сертификати, спецификации и документи за влагането им като оборудване в системата.
(3) В документите по ал. 2 следва да се съдържат техническите характеристики на компонентите, от които е видно, че отговарят на предвидените в правилника изисквания за влагане в системата.
(4) За изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол се изготвя идеен проект, който включва описание на системата и предвидените компоненти, придружен със заверени копия на документацията с технически характеристики на видеокамерите и цифровия регистратор-сървър. Към проекта се прилага и списък с подробни характеристики на останалите компоненти - твърди дискове, софтуер, свързващи кабели и конектори, електрозахранване, както и технически чертеж (скица) с общ план на обекта, в който са обозначени:
1. всички места (включително аварийните входове и изходи) за влизане или напускане на данъчния склад с посочване на тяхното предназначение - за физически лица и/или транспортни средства, а в случаите на чл. 56к, ал. 2, т. 1, буква "б" - и обособените места за товарене и разтоварване;
2. разположението на отделните видеокамери, външни датчици (когато е приложимо), местонахождението на цифровия регистратор, както и обозначаване на окабеляването между тях.
(5) Всяка видеокамера от системата за видеонаблюдение и контрол следва да се регистрира предварително от лицензирания складодържател в информационната система на Агенция "Митници", като видеокамерата се идентифицира с уникален номер, генериран от нея.
(6) Лицензираният складодържател подава искане за съгласуване на изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол съгласно приложение № 34. Към искането се прилага проектната документация по ал. 4.
(7) За изпълнение на изискванията на чл. 47б от закона лицензираните складодържатели могат да разширяват и подобряват функционалността на вече изградените системи за видеонаблюдение в данъчните складове и преди подаване на искане по ал. 6. По своя инициатива лицензираните складодържатели могат да предоставят възможност на митническите органи за отдалечено видеонаблюдение на места, различни от местата по чл. 56к, ал. 2, т. 1, без да е необходимо съгласуване на проект.
(8) В 7-дневен срок от подаване на искането за съгласуване митническите органи извършват проверка на представения проект и приложената към него документация, като могат да дават писмени предписания относно:
1. представяне на допълнителна техническа документация, в случай че не са спазени изискванията на ал. 4;
2. изграждане на видеонаблюдение на определени места в обекта, през които могат да влизат или да го напускат транспортни средства или физически лица (за данъчните складове за производство и/или складиране на етилов алкохол), в случай че това не е било предвидено в техническия чертеж (скицата) по ал. 4;
3. трайното блокиране (затваряне) на аварийните входове и изходи на обекта, освен когато за тях е предвидено изграждане на видеонаблюдение в проекта;
4. смяна на видеокамери и/или цифров регистратор, в случай че техни характеристики не отговарят на изискванията, предвидени в правилника.
(9) В определения от митническите органи срок за изпълнение на дадените предписания лицензираните складодържатели уведомяват писмено директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад относно изпълнението им, като прилагат необходимата за това документация. В 7-дневен срок от уведомяването директорът на териториалната дирекция издава акт за съгласуване или отказва съгласуването на проекта.
(10) Митническите органи извършват тестове за функционалност и ефективност на системата за видеонаблюдение и контрол в едномесечен срок от датата на издаване на акта за съгласуване на проекта.
(11) Тестовете за функционалност и ефективност на системата за видеонаблюдение и контрол се извършват по отношение изпълнението на изискванията по чл. 56к, ал. 3, т. 3 - 7, ал. 4, 7, 11, 12, 13, 14 и 18, като за успешното регистриране на съобщения за събития (аларми) могат да се симулират или създават реални ситуации. При тестовете се установява и дали:
1. на всички места са монтирани изискуемите видеокамери или входовете/изходите са блокирани (затворени) съобразно проекта; митническите органи ограничават ползването на блокираните входове и изходи с поставяне на технически средства за контрол по реда на чл. 102, ал. 3, т. 3 от закона;
2. видеокамерите са монтирани неподвижно (стационарно);
3. в обсега на заснемане от видеокамерите са разположени предмети или се намират препятствия, които пречат на ясното заснемане на номерата за идентификация на транспортните средства, както и на другата тяхна идентификация.
(12) За извършените тестове митническите органи съставят протокол за проверка, в който отразяват степента на функционалност и ефективност на изградената система за видеонаблюдение и контрол.
(13) Когато степента на функционалност и ефективност е незадоволителна, с протокола по ал. 12 на лицензираните складодържатели се дават предписания и се определя срок (не по-голям от 14 дни) за отстраняване на съответните пропуски или несъответствия. При изпълнение на предписанията митническите органи се уведомяват по реда на ал. 9 за провеждане на необходимите нови тестове.
(14) В 7-дневен срок от провеждане на тестовете директорът на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад изпраща в Централното митническо управление на Агенция "Митници" писмено становище по реда на чл. 30, ал. 2 относно възможността за осъществяване на видеоконтрол в обекта. Към становището се прилагат копия на протоколите от извършените тестове и събраните при тестването доказателства.
(15) След изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол лицензираните складодържатели предоставят в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад генерирана от системата за видеонаблюдение и контрол справка (в цифров вид и на хартиен носител), съдържаща подробно описание на конфигурационните настройки на цифровия регистратор-сървър и свързаните към него камери с изготвена снимка от всяка една от тях.


Чл. 56м. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) Системата за видеонаблюдение и контрол се използва в непрекъснат денонощен режим на работа, като следва да разполага:
1. с автономно електрозахранване за срок не по-малък от 24 часа, осигурено през самостоятелна захранваща линия чрез непрекъсваемо захранване (UPS), генератор и/или друга електрозахранваща система;
2. с надежден източник на точно астрономическо време, като задължително осигурява синхронизиране на времето между всеки неин компонент.
(2) Функционалността на автономното електрозахранване и точността на астрономическото време се установяват с тестовете по чл. 56л.
(3) Лицензираните складодържатели поддържат системата за видеонаблюдение и контрол винаги в изправност в съответствие с изискванията към нея и съдействат за безпрепятствения отдалечен достъп и преглед на информацията от митническите органи.
(4) За целите на ал. 3, когато системата за видеонаблюдение и контрол е изградена от други лица, лицензираните складодържатели сключват с тях договор за гаранционно обслужване и поддръжка на системата.
В договора следва да се съдържа условие, че при поддръжката на системата или при необходимост от ремонт:
1. се използват само части и компоненти, отговарящи на изискванията на този правилник;
2. не се променя функционалността на системата освен в случаите на предписание или съгласуване на промяната от митническите органи.
(5) Оригинал или заверено копие на актуалния договор по ал. 4 следва да е на разположение в данъчния склад.
(6) За извършеното обслужване, настройки или замяна/ремонт на части и компоненти от системата за видеонаблюдение и контрол се издава протокол от лицата, които са ги извършили, като екземпляр от него се съхранява в данъчния склад. В протокола се съдържа най-малко следната информация:
1. име, длъжност и месторабота на лицето, което го съставя;
2. място и дата, на която са предприети действията за обслужване, настройка, замяна или ремонт на части/компоненти от системата;
3. причините, довели до предприетите действия;
4. подробно описание на заменените и новите части или компоненти от системата;
5. подпис и печат.
(7) Лицензираните складодържатели са длъжни да ограничат и предотвратят всяко манипулиране или друго неправомерно въздействие върху системата и нейните компоненти.
(8) За целите на ал. 7 лицензираните складодържатели:
1. в 7-дневен срок от съгласуване на системата за видеонаблюдение и контрол утвърждават вътрешни правила, които са задължителни за техните работници и служители; лицата, отговорни за управлението на транспортните средства, влизащи или напускащи данъчните складове, се запознават с вътрешните правила, като при тяхното нарушаване лицензираните складодържатели могат да ограничат достъпа им до обекта;
2. могат да ограничат достъпа до отделни компоненти или функционалност на системата за видеонаблюдение и контрол на лицата по т. 1 и лицата по ал. 4.
(9) Лицензираните складодържатели обозначават видно и по подходящ начин местата, на които се извършва постоянно видеонаблюдение. По тяхна преценка в обектите се използват информационни табла и други информационни способи, разясняващи задълженията на лицата по ал. 8, както и изискванията по чл. 56к, ал. 6.
(10) Оригинал или заверено копие на правилата по ал. 8, т. 1 следва да е на разположение в данъчния склад.
(11) Лицензираните складодържатели се известяват задължително от системата за видеонаблюдение и контрол за всеки случай на прекъснат сигнал между видеокамера и цифровия регистратор.
(12) Информацията за събитията по чл. 56к, ал. 11 се предава към платформата за видеонаблюдение на Агенция "Митници" съобразно нейната спецификация.
(13) В случаите на ал. 11 лицензираните складодържатели или лицата по ал. 4 следва да установят причината за прекъснатия видеосигнал и да възстановят функционалността на системата за видеонаблюдение и контрол във възможно най-кратък срок.
(14) Действия за отстраняване на повредата, довела до прекъсване на видеосигнал или друга временна неработоспособност на системата за видеонаблюдение и контрол, се предприемат до 72 часа от настъпване на временната неработоспособност.
(15) При прекъсване на видеосигнала или друга временна неработоспособност на системата (аварийна процедура) лицензираните складодържатели осигуряват регистриране на хартиен носител на всички влизащи или напускащи данъчния склад транспортни средства. При регистрирането се отбелязват мястото, точната дата и часът на преминаването, номерата за идентификация на транспортните средства, както и име, длъжност, месторабота и подпис на лицето, извършило вписванията. Хартиените носители се съхраняват в тримесечен срок от началото на всяка една аварийна процедура и се представят при поискване.
(16) Аварийната процедура се прилага от момента на настъпване на временната неработоспособност (включително при повреда на твърд диск и прекъсване на интернет връзката), като лицензираният складодържател блокира преминаването през всички места, където не може да бъде осигурено регистриране на транспортните средства по реда на ал. 15. Блокирането се извършва чрез заключващи механизми или по друг подходящ начин.
(17) Аварийната процедура по ал. 15 се прилага от лицензираните складодържатели в срока по ал. 14. Когато работоспособността на системата за видеонаблюдение и контрол не може да бъде възстановена в този срок, лицензираният складодържател забранява достъпа (влизането и напускането) на транспортни средства в обекта:
1. само през местата, където е прекъснат сигналът между видеокамера и цифровия регистратор-сървър;
2. през всички места, когато временната неработоспособност е за цялата система.
(18) Независимо от чл. 56л, ал. 14 директорът на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад изпраща в Централното митническо управление на Агенция "Митници" мотивирано становище, че в обекта липсва възможност за ефективно видеонаблюдение и контрол, когато е установено, че:
1. липсва частично или цялостно видеонаблюдение за период, по-голям от 72 часа, като се отчита наличието или липсата на протокол по ал. 6, както и предприемането на действия по ал. 17;
2. информацията по чл. 56к, ал. 7 не е изпращана за период, по-голям от 24 часа (като се отчита прилагането на аварийна процедура), или е бил надхвърлен допустимият процент на грешка по отношение разпознатите номера за идентификация на транспортни средства през денонощието;
3. е възпрепятстван достъпът на митническите органи до отделна функционалност или до системата за видеонаблюдение и контрол като цяло;
4. след съгласуване на системата за видеонаблюдение и контрол отделни нейни части или компоненти са сменени с части или компоненти, които не отговарят на изискванията на този правилник, или че системата е с ограничена или изменена функционалност;
5. не са спазени сроковете по чл. 56к, ал. 15 и 16;
6. в данъчния склад са влезли и/или са го напуснали транспортни средства, за които липсва информация в системата за видеонаблюдение и контрол или в регистрите по ал. 15;
7. са съставени документи или са налице данни за транспортни средства, за които липсва информация в системата за видеонаблюдение или в регистрите по ал. 15;
8. не са изпълнени изискванията, предвидени в ал. 15;
9. е извършено обслужване, настройка или замяна/ремонт на части и компоненти от системата за видеонаблюдение и контрол, без да е издаден протокол по ал. 6 или протоколът не отговаря на изискванията в този правилник;
10. системата за видеонаблюдение и контрол е манипулирана или върху нея е осъществено друго неправомерно въздействие.
(19) Обстоятелствата по ал. 18 се удостоверяват от митническите органи с протокол, към който се прилагат всички събрани доказателства. Съставянето на документи и наличието на информация по ал. 18, т. 7 се установяват с проверка или ревизия, извършени от митническите органи или органите по приходите.
(20) Митническите органи могат да ограничат достъпа до цифровите регистратори по чл. 56к, ал. 2, т. 2 по реда на чл. 102, ал. 3, т. 3 от закона. Достъпът се ограничава задължително в случаите на ал. 18, т. 6, 7 и 10.
(21) В случаите на ал. 20 при необходимост от обслужване, подмяна или ремонт на цифровия регистратор се подава уведомление в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад. Митническите органи възстановят достъпа до цифровия регистратор в рамките на 24 часа от подаване на уведомлението, като се прилага аварийната процедура по ал. 15.

 

Чл. 56н. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) С изключение на митническите органи лицензираните складодържатели предоставят достъп до системата за видеонаблюдение и контрол в техните обекти само на лица (потребители), с които са сключили трудов или друг договор или са в други правоотношения, регламентирани със закон, като им присвояват потребителска роля с период на активност.
(2) Системата за видеонаблюдение и контрол следва да осигурява еднозначна автентикация на потребителите при работата с нея, като има вградени контроли за задължително попълване на техните данни. Системата следва да позволява криптиране на комуникацията между цифровия регистратор-сървър и потребителите, които я достъпват.
(3) Системата за видеонаблюдение и контрол трябва да има надеждна защита от преднамерено или случайно изтриване или промяна на записаните данни, включително на данните за автентификация. При администриране на потребители и техните права в системата се съхранява пълна история на извършените действия.
(4) Системата за видеонаблюдение и контрол следва да позволява регистриране и съхраняване на всички действия (журналиране на събития) в единна система, с което да се гарантира проследимост на записите (Audit And System Logging, Rule Logging).
(5) В 14-дневен срок от съгласуване на системата за видеонаблюдение и контрол лицензираните складодържатели представят в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад:
1. списък с данни за администраторите и потребителите, на които е предоставен достъп за работа със системата, и кратко описание и срок на предоставените им права;
2. заявление от законния им представител, че при изграждане на системата не са възлагали създаването на възможност за промени, които не могат да бъдат проследени, и за заобикаляне на изискванията към нея; заявлението се попълва саморъчно в свободен текст, подписва се и се поставя печатът на лицензирания складодържател;
3. заявление от законния представител на лицата по чл. 56л, ал. 1, че системата е изградена по начин, непозволяващ промени, които не могат да бъдат проследени, както и заобикаляне на изискванията към нея; заявлението се попълва саморъчно в свободен текст, подписва се и се поставя печатът на лицето.
(6) В 7-дневен срок от промяна в обстоятелствата по ал. 5 се подава нов списък и/или заявление.
(7) Обслужване, настройки или замяна/ремонт на части и компоненти от системата за видеонаблюдение и контрол, както и промени в нейната функционалност, се извършват само от лицата по чл. 56л, ал. 1. Всяко действие се удостоверява с протокол по чл. 56м, ал. 6.
(8) Когато установят, че системата за видеонаблюдение и контрол е манипулирана или върху нея е осъществено друго неправомерно въздействие, лицензираният складодържател или лицето, което я е изградило, уведомява незабавно писмено териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад.
(9) За установяване на манипулиране или неправомерно въздействие върху системата за видеонаблюдение и контрол митническите органи могат да възлагат извършване на експертиза по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В тези случаи лицата по чл. 56л, ал. 1 предоставят всички изискани за целите на експертизата данни и документи, както и:
1. пълен инсталационен пакет на версията/версиите на софтуера, предмет на експертизата, или
2. осигуряват контролирана среда и съдействат за провеждането на изпитвания за откриване на неправомерните действия.

 

Глава трета "а".
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ИЗПРАЩАЩИ ИЛИ ПОЛУЧАВАЩИ АКЦИЗНИ СТОКИ, ОСВОБОДЕНИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЮЗА (НОВА - ДВ, БР. 65 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 13.02.2023 Г.)

 

Раздел I.
Регистрация на сертифициран изпращач (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)

 

Чл. 56о. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Лицата по чл. 76с от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да изпращат акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка по образец съгласно приложение № 36.
(2) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 37 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(4) Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо сертифицирания изпращач.
(5) За целите на прилагане на чл. 76с, ал. 10 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 38.

 

Раздел II.
Регистрация на сертифициран получател (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)

 

Чл. 56п. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Лицата по чл. 76у от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, по образец съгласно приложение № 39.
(2) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 40 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(4) Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо сертифицирания получател, след предоставяне на обезпечение по сметка на Агенция "Митници" в размера, определен в удостоверението, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция, по образец съгласно приложение № 41.
(5) За целите на прилагане на чл. 76у, ал. 11 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 42.

 

Раздел III.
Временно сертифициран изпращач и временно сертифициран получател (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)

 

Чл. 56р. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Лицето по чл. 76х от закона подава искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да изпраща еднократно в рамките на двумесечен период определено количество акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка по образец съгласно приложение № 43.
(2) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 44 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(4) Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо временно сертифицирания изпращач.

 

Чл. 56с. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Лицето по чл. 76ц от закона подава искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да получава еднократно в рамките на двумесечен период определено количество акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, до територията на страната по образец съгласно приложение № 45.
(2) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 46 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(4) Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо временно сертифицирания получател, след предоставяне на обезпечение по сметка на Агенция "Митници" в определения в удостоверението размер, учредено с депозит в пари.


Раздел IV.

Изпращане и получаване на акцизни стоки от и до територията на страната, които не са в обхвата на компютърната система по чл. 4, т. 40 от закона (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., загл. изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)

 

Чл. 56т. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) В случаите по чл. 76к, ал. 2 от закона лицето подава уведомление съгласно приложение № 9и до компетентното митническо учреждение по седалище.


Чл. 56у. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) В случаите по чл. 76л, ал. 1, т. 1 от закона лицето подава уведомление съгласно приложение № 9к до компетентното митническо учреждение по седалище.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) В 7-дневен срок от постъпване на уведомлението по чл. 76л, ал. 1, т. 1 от закона, съответно в 7-дневен срок от отстраняване на непълнотите в него, директорът на компетентната териториална дирекция определя дължимия акциз и уведомява лицето за неговия размер, като издава удостоверение съгласно приложение № 9в, с изключение на случаите по чл. 76л, ал. 8 - 10 от закона.

 

Раздел V.
Издаване на разрешение за унищожаване на акцизните стоки, транспортирани от територията на държава членка, различна от държавата членка, в която са освободени за потребление (Нов - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.)

 

Чл. 56ф. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) (1) За издаване на разрешение по чл. 25в, ал. 3 от закона лицето - собственик на стоките, подава искане до директора на компетентната териториална дирекция по местонахождение на стоките. Искането се подава в писмена форма и съдържа най-малко:

1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицето;

2. идентификационен номер на сертифицирания изпращащ и на сертифицирания получател;

3. идентификационен номер на транспортното средство;

4. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;

5. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута;

6. фактическата обстановка, довела до подаване на искането за унищожаване на акцизните стоки.

(2) В 14-дневен срок от постъпване на искането директорът на териториалната дирекция издава разрешение за унищожаване на стоките или мотивиран отказ. Разрешението се мотивира, като следва да съдържа и следната информация:

1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицето;

2. идентификационен номер на сертифицирания изпращащ и на сертифицирания получател;

3. идентификационен номер на транспортното средство;

4. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;

5. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута.

(3) Издаденото разрешение или отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) При транспортиране на акцизни стоки за унищожаване под контрола на митническите органи към електронния опростен административен документ се прилагат копие от искането по ал. 1 и разрешението по ал. 2.

 

Раздел VI.
Дистанционни продажби на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, които се изпращат на лица, които не извършват независима икономическа дейност в държавата членка на получаване (Нов - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)

 

Чл. 56х. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) В случаите по чл. 76ж1, ал. 1 от закона лицето подава уведомление съгласно приложение № 9л до компетентното митническо учреждение по седалище.


Глава четвърта.
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, БАНДЕРОЛИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2007 Г.)


Раздел I.

Обезпечения, предоставяни от лицензирани складодържатели (Загл. изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Лицензираните складодържатели предоставят обезпечение за осигуряване заплащането на акциза, който може да възникне, който е възникнал или е установен за стоките при прилагането на режим отложено плащане на акциз в размер, определен в съответствие с чл. 77 от закона и разпоредбите на този раздел. Предоставеното обезпечение може да бъде ползвано и в случаите на чл. 83е, ал. 5, т. 1 от закона, при условие че предоставеното обезпечение покрива и размера на акциза при получаване на стоки по чл. 76и и/или чл. 76л от закона.
(2) За всеки данъчен склад се предоставя само едно обезпечение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Когато обезпечението се учредява с банкова гаранция, се представя банкова гаранция по образеца съгласно приложение № 9д.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) За целите на прилагане на ал. 1 за:
1. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) смазочни масла с код по КН 2710 19 71 до 2710 19 93 и консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99 и 3403, размерът на обезпечението е 0 лева, с изключение на други смазочни масла с код по КН 2710 19 99, за които размерът на обезпечението се определя по реда на чл. 58, ал. 1, изчислен по ставката, определена в чл. 32, ал. 8 от закона;
2. смазочни препарати и препарати за омасляване с код по КН 3403 размерът на обезпечението се определя по реда на чл. 58, ал. 1, изчислен по ставката, определена в чл. 32, ал. 13 от закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) За целите на прилагане на чл. 52, ал. 1, т. 1 от закона, когато обезпечението по ал. 1 е учредено с банкова гаранция, лицензираният складодържател може да предостави и обезпечение с депозит в пари по сметка на Централното митническо управление.
(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) В случаите на промяна на банковата гаранция анексът съдържа най-малко следната информация:
1. индивидуализиращи данни за банката, издала анекса;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) данни за лицензирания складодържател - наименование, ЕИК;
3. адрес на данъчния склад;
4. номер на лиценза за управление на данъчния склад;
5. размер на обезпечението;
6. номер и дата на банковата гаранция, към която се издава анексът;
7. дата на приемане на анекса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) В случаите на промяна на срока на валидност на банковата гаранция същият не може да бъде по-малък от една година от датата на изтичането на срока на предходното обезпечение.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Размерът на обезпечението се определя по формулата:

 

O =20XАСС1+ 0XАСС2 + 100XАСП + 20XАСД

100

където:
О е размерът на обезпечението;
АСС1 - размерът на акциза за средномесечното количество на складираните стоки, изчислен по ставката за всеки вид стока (не включва размера на акциза за средномесечното количество на складирания дестилат и на задължителните количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти);
АСС2 - размерът на акциза за средномесечното количество на складирания дестилат или на складираните задължителни количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти;
АСП - размерът на акциза за средномесечното количество на освободените за потребление стоки, изчислен по ставката за всеки вид стока;
АСД - размерът на акциза за средномесечно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз, изчислен по ставката за всеки вид стока.
(2) При прилагането на ал. 1 показателите "средномесечно количество" се изчисляват, както следва:
1. за складираните стоки - сумата от наличните в данъчния склад акцизни стоки на последното число на всеки месец от годината, разделена на 12;
2. за освободените за потребление стоки - сумата от количествата на освободените за потребление акцизни стоки през всеки месец от годината, разделена на 12;
3. за стоките в движение под режим на отложено плащане на акциз - сумата от количествата на акцизните стоки, които са в движение под режим отложено плащане на акциз към последното число на всеки месец от годината, разделена на 12.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За целите на прилагане на чл. 52, ал. 1, т. 1 от закона размерът на акциза, който е възникнал и който би могъл да възникне при прилагане на режим отложено плащане на акциз към определен момент, се определя по формулата:

 

A =20XАСС1+ 0XАСС2 + 100XАСП + 20XАСД

100

където:
А е размерът на акциза към определен момент;
АСС1 - размерът на акциза за количеството на наличните складирани стоки към определен момент, изчислен по ставката за всеки вид стока (не включва размера на акциза за количество на складирания дестилат и на задължителните количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти);
АСС2 - размерът на акциза за количеството на наличния складиран дестилат или на складираните задължителни количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти към определен момент;
АСП - размерът на акциза за количеството на освободените за потребление стоки, за които акцизът не е платен към определен момент, изчислен по ставката за всеки вид стока;
АСД - размерът на акциза за количеството стоки в движение под режим отложено плащане на акциз към определен момент, изчислен по ставката за всеки вид стока.

 

Раздел I "а".
Обезпечения, предоставяни от регистрирани получатели, регистрирани изпращачи, данъчни представители и при получаване на бандероли при митнически режими (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.)


Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Данъчните представители по чл. 57а, ал. 1, т. 4 от закона и регистрираните получатели по чл. 57в от закона предоставят обезпечение, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция, пред териториалната дирекция по регистрация на лицата в размер сто и петдесет на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество на получените стоки. В случаите по чл. 76и и 76л от закона, когато лицето е регистриран получател и при условие че предоставеното обезпечение в съответствие с чл. 83а, ал. 2 от закона покрива и размера на акциза при получаване на стоките по чл. 76и и 76л от закона, може да не се предоставя отделно обезпечение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) При прилагането на ал. 1 показателят "средномесечно количество на получените стоки" се изчислява като сумата от количествата на акцизните стоки, получени при условията на дистанционни продажби по смисъла на ЗДДС, съответно за получените стоки под режим отложено плащане на акциз от регистрирания получател през всеки месец от годината, разделена на 12.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага, когато регистрираният получател по чл. 57в от закона е освободен от акциз краен потребител и стоките, които получава, са вписани в издаденото му удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицата по чл. 57в от закона предоставят само едно обезпечение за акцизните стоки отделно за всеки обект.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) За целите на прилагане на чл. 57д, т. 4 от закона, когато обезпечението по ал. 1 е учредено с банкова гаранция, регистрираният получател може да предостави и обезпечение с депозит в пари по сметка на компетентното митническо учреждение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Когато се предоставя обезпечение от регистрираните получатели или регистрирани изпращачи под формата на банкова гаранция, същата се предоставя по образеца съгласно приложение № 9ж.
(7) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Когато се предоставя обезпечение от данъчни представители или при получаване на бандероли при митнически режими под формата на банкова гаранция, същата се предоставя по образеца съгласно приложение № 9з.
(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Сертифицираните получатели по чл. 76у от закона предоставят обезпечение, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция, пред териториалната дирекция по регистрация на лицата в размер сто на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество на получените стоки.
(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) При прилагането на ал. 8 показателят "средномесечно количество на получените стоки" се изчислява, като сумата от количествата на акцизните стоки, получени от сертифицирания получател през всеки месец от годината, се разделя на 12.


Раздел I "б".
Обезпечения, предоставяни от временно регистрирани получатели и от лица, които получават акцизни стоки на територията на страната, освободени за потребление на територията на друга държава членка (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.)

 

Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Временно регистрираните получатели по чл. 58а и лицата по чл. 76л, ал. 1, т. 1 и чл. 76ц от закона предоставят обезпечение или внасят пълния размер на дължимия акциз за конкретното количество акцизни стоки пред териториалната дирекция по седалище и адрес на управление, съответно по постоянен адрес или седалище на лицата. В случаите по чл. 76и и чл. 76л от закона, когато лицето е лицензиран складодържател и при условие че предоставеното обезпечение в съответствие с чл. 77, ал. 2 от закона покрива и размера на акциза при получаване на стоките по чл. 76и и чл. 76л от закона, може да не се предоставя отделно обезпечение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Въз основа на предоставеното обезпечение или внасянето на акциза от лицата по ал. 1 компетентната териториална дирекция издава документ, удостоверяващ, че размерът на акциза за стоките, които ще бъдат получени, е заплатен, обезпечен или че стоките са освободени от заплащане на акциз по образец съгласно приложение № 9в.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато временно регистрираният получател по чл. 58а от закона е освободен от акциз краен потребител и стоките, които получава, са вписани в издаденото му удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за временно регистрираните получатели.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)

 

Раздел II.
Бандероли

 

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Лицензираните складодържатели, които поставят бандерол върху потребителската опаковка на акцизни стоки, заявяват необходимото количество бандероли пред териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад, в който ще се поставят бандеролите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите, когато бандеролите върху потребителските опаковки на акцизни стоки ще се поставят при производителя - извън територията на страната или във временен или митнически склад по смисъла на митническото законодателство, лицата по чл. 64, ал. 2 и 3 от закона заявяват необходимото количество бандероли пред териториалната дирекция:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) по седалище на вносителя или на лицата по чл. 76л, 76у и 76ц от закона;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) по местонахождение на обекта на регистрирания или временно регистрирания получател;
3. по местонахождение на данъчния склад на лицензирания складодържател.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Лицата по чл. 58а от закона могат да заплатят пълния размер на дължимия акциз за заявените бандероли преди тяхното получаване, при условие че тези бандероли са предназначени за стоки, произведени извън територията на страната.
(4) (Новa - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите, когато бандеролите върху потребителските опаковки на акцизните стоки ще се поставят при производителя - извън територията на страната или във временен или митнически склад, но стоките ще постъпят под режим отложено плащане на акциз в данъчен склад на територията на страната, бандеролите се заявяват само от лицензирания складодържател по местонахождение на данъчния склад, в който ще постъпят стоките.

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Лицата по чл. 59 подават писмено искане за необходимото количество бандероли по образец съгласно приложение № 10.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. платежният документ, удостоверяващ заплащането на себестойността на заявените бандероли по сметка на Министерството на финансите;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) договор или друг документ, удостоверяващ договорените количества с чуждестранното лице, в случаите на внасяне или въвеждане от друга държава членка от временно регистриран получател;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) декларация от лицензирания складодържател или от регистрирания получател за средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, а в случаите, когато лицата не са осъществявали дейност - средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол;
4. (нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) решение на директора на компетентната териториална дирекция за искане на бандероли над определения в чл. 64, ал. 8 от закона лимит.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Когато искането за необходимото количество бандероли по ал. 1 се подава на хартиен носител, информацията, съдържаща се в искането, се предоставя и на електронен носител.

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Подадените искания за бандероли заедно с платежния документ, удостоверяващ заплащането на себестойността на заявените бандероли, незабавно се изпращат на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Бандеролите се предават от отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите на съответната териториална дирекция с приемно-предавателен протокол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Получените в съответната териториална дирекция бандероли се завеждат под отчет, като се отразяват в досието на лицето, подало искането.

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицензираните складодържатели и лицата по чл. 57в от закона могат да получават бандероли, чийто брой не надвишава средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, увеличено с 15 на сто, а в случаите, когато лицето не е осъществявало дейност - брой бандероли, който не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол. В случаите, когато лицето е лицензиран складодържател или регистриран получател, който пуска в продажба нов продукт - може да получава бандероли, чийто брой не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол.
(2) Лицата по чл. 58а от закона могат да получават бандероли, чийто брой не надвишава количеството на акцизните стоки, посочени в разрешението по чл. 58б от закона.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Лицата по чл. 64, ал. 2 и 3 от закона могат да получават бандероли, чийто брой не надвишава договорените количества акцизни стоки с чуждестранното лице.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Преди получаване на бандеролите лицата по чл. 63, ал. 2 заплащат пълния размер на дължимия акциз или представят пред териториалната дирекция, където е подадено искането за бандероли, обезпечение по чл. 83е от закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Преди получаването на бандеролите лицата по чл. 63, ал. 3 предоставят пред териториалната дирекция, където е подадено искането за бандероли, обезпечение по чл. 83 от закона.
(6) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За целите на прилагане на ал. 1 лицензираните складодържатели и регистрираните получатели могат да заявяват и получават брой бандероли, който не надвишава общия размер на акциза (размера на акциза за всички стоки), увеличен с 15 на сто, с изключение на цигарите, при които се отчита броят на опаковките.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Бандеролите се предават на лицето, подало искането в количествата, определени в чл. 63, и в срок не по-късно от 30 дни от заявяването им с приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 11. Протоколът се съставя в два екземпляра - за лицето и за териториалната дирекция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Неполучените бандероли могат да бъдат предадени на лицата до 30 дни след изтичане на срока по ал. 1, след което се връщат в отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите.

 

Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) В случаите на прекратяване действието на лиценз за управление на данъчен склад неизползваните бандероли могат да бъдат прехвърлени в друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател.

 

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Бандеролите за алкохолни напитки се отпечатват за количества, които са в съответствие с разпоредбите на Наредбата за предварително опакованите количества продукти, приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 и 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 1 от 2005 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2008 г., бр. 43 от 2009 г.).
(2) В случай че бандеролът е поставен върху потребителската опаковка и е покрит от производителя с фолио, фолиото трябва да е прозрачно, а бандеролът да е залепен изцяло и да са видими всички негови реквизити и защити.

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Заявените и получените бандероли от лицата по чл. 59 могат да бъдат върнати в териториалната дирекция, от която са получени, само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани алкохолни напитки или тютюневи изделия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) При промяна на регистрираната цена тютюневите изделия, обозначени със стара цена, могат да бъдат освобождавани за потребление в срок до 30 дни от влизането в сила на новата регистрирана цена, като не се допуска освобождаване за потребление на тютюневи изделия, обозначени със стара регистрирана цена, ако са освободени за потребление тютюневи изделия с регистрирана нова цена. При промяна на регистрирана цена на:
1. тютюневите изделия след изтичане на 14-дневен срок от датата на влизане в сила на новата регистрирана цена тютюневите изделия, обозначени със стара цена:
а) не могат да бъдат въвеждани в данъчен склад за складиране;
б) не могат да бъдат въвеждани в местата за съхранение на произведените в данъчния склад тютюневи изделия;
в) не могат да бъдат внасяни или получавани на територията на страната от територията на друга държава членка;
2. пури и пурети, за които лицата по чл. 59 са получили бандероли, в 7-дневен срок от датата на влизане в сила на промяната лицата са длъжни да върнат неизползваните бандероли в съответната териториална дирекция.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В 7-дневен срок от влизане в сила на нов образец на бандерол лицата по чл. 59 подават писмена декларация за наличните количества необлепени бандероли. Декларацията се подава пред териториалната дирекция, от която са получени бандеролите, и съдържа най-малко следната информация: серия/емисия на бандеролите, номера на бандеролите (от - до), както и техния общ брой.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) От датата на влизане в сила на нов образец на бандерол лицата по чл. 59 не могат да освобождават за потребление акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол. В случаите по ал. 3 лицата са длъжни да върнат неизползваните бандероли в 30-дневен срок от датата на влизане в сила на новия образец на бандерол.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 1, 2 и 4 бандеролите се предават с опис за връщани бандероли по образец съгласно приложение № 11а.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В 60-дневен срок от предаването на бандеролите се съставя констативен протокол за върнатите бандероли по образец съгласно приложение № 12. Протоколът се съставя в два екземпляра - за лицето и за съответната териториална дирекция след безспорно доказване на автентичността на бандеролите от митнически служители, оправомощени със заповед на директора на Агенция "Митници".
(7) При връщане на бандероли тяхната себестойност не се възстановява.
(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) При констатиране на неистински или подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до приключване на административнонаказателното производство.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Бандеролите по ал. 1, 2 и 4 се предават от съответната териториална дирекция на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите с приемо-предавателен протокол, след което бандеролите се снемат от отчет в съответната териториална дирекция.
(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Протоколът по ал. 9 се съставя в два екземпляра - за съответната териториална дирекция и за отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите, и съдържа подробен опис на върнатите бандероли и заключение за автентичността им, изготвено от определени със заповед на директора на Агенция "Митници" служители.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Бандероли, които не са предавани на лицата, подали искането, се връщат от съответната териториална дирекция на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите с приемо-предавателен протокол, като не се прави заключение за автентичност. Предадените бандероли се снемат от отчет в съответната териториална дирекция.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Бандеролите, върнати от съответната териториална дирекция на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите, се унищожават.
(13) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) В случаите по ал. 8 след приключване на административнонаказателното производство бандеролите се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници" или оправомощено от него длъжностно лице. Екземпляр от констативния протокол за унищожаване на бандеролите се изпраща на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите.
(14) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Бандеролите по ал. 13 се унищожават по начин, гарантиращ тяхната невъзможна повторна употреба.


Чл. 66а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите на чл. 64, ал. 21 от закона за бандеролите, подлежащи на бракуване, се подава опис по образец съгласно приложение № 11а в компетентното митническо учреждение по седалище и адрес на управление на лицето или по местонахождение на данъчния склад/обекта, когато лицето е лицензиран складодържател или регистриран/временно регистриран получател. От датата на влизане в сила на нов образец на бандерола лицата по чл. 64 от закона са длъжни в 24-месечен срок да върнат бандеролите по отменения образец, подлежащи на бракуване.
(2) В случаите на чл. 64, ал. 22 от закона лицензираните складодържатели и регистрираните/временно регистрираните получатели подават опис по реда на ал. 1. Регистрираните/временно регистрираните получатели могат да подадат опис само за акцизни стоки, които не са доставени и получени в обекта.
(3) Бандеролите, подлежащи на бракуване, се връщат на компетентното митническо учреждение залепени върху хартиени листове, съдържащи печат и идентификационни данни на данъчно задълженото лице, датата, на която са били залепени бандеролите, и име и подпис на лицето, което ги е залепило.
(4) В случаите на ал. 3 не се допуска лепене на отделни части от различни бандероли.
(5) Листовете със залепени бандероли се предават в компетентното митническо учреждение едновременно с подаването на описа по ал. 1. При установени случаи на залепени части от различни бандероли същите се връщат на лицата в момента на тяхното предаване или на по-късен етап, за което се съставя протокол.
(6) Бракуват се само бандероли с видими всички реквизити и защити след безспорно доказване на тяхната автентичност от митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция "Митници". Автентичността на бандеролите се установява в срок до 60 дни от подаване на описа.
(7) При констатиране на неистински и подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до неговото приключване.
(8) Бандеролите се бракуват с протокол по образец съгласно приложение № 12а, подписан от представител на лицето по ал. 1 и 2 и от служител на компетентното митническо учреждение по седалище и адрес на управление на лицето или по местонахождение на данъчния склад/обекта, когато лицето е лицензиран складодържател или регистриран/временно регистриран получател.
(9) Протоколът за бракуване на бандероли се съставя не по-късно от 14 дни от изготвянето на писменото заключение за тяхната автентичност в два екземпляра - за лицето и за компетентното митническо учреждение. При бракуване на бандероли тяхната себестойност не се възстановява.
(10) Бракуваните бандероли се унищожават в присъствието на комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници" или определено от него длъжностно лице. За унищожените бандероли комисията изготвя констативен протокол.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите на ал. 7 бандеролите се унищожават след приключване на административнонаказателното производство от комисия, определена със заповед на директора на компетентната териториална дирекция. За унищожените бандероли комисията изготвя констативен протокол.
(12) Бандеролите се унищожават по начин, гарантиращ тяхната невъзможна повторна употреба.


Чл. 66б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Лицата, подали опис по чл. 66а, ал. 1 и 2, могат да поискат от директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад/обекта автентичността на облепените върху акцизните стоки бандероли, подлежащи на бракуване, да бъде установена на местата, където те се съхраняват. В тези случаи ал. 3, 4 и 5 на чл. 66а не се прилагат.
(2) Акцизните стоки по ал. 1 се предават на митническите служители по чл. 66а, ал. 6 на място с протокол за предаване и приемане, съдържащ най-малко следната информация:
1. дата и място на предаване и приемане на бандеролите;
2. наименование и ЕИК на лицето, подало описа по чл. 66а, ал. 1 или 2;
3. входящ номер и дата на описа по чл. 66а, ал. 1 или 2;
4. вид на акцизните стоки;
5. търговска марка;
6. емисия на бандеролите;
7. серия на бандеролите;
8. номера на бандеролите;
9. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) регистрирана цена, посочена върху потребителската опаковка (за тютюневите изделия, различни от пури и пурети, или регистрирана цена, посочена върху бандерола за пури и пурети);
10. действително алкохолно съдържание по обем;
11. вместимост на потребителската опаковка (за алкохолните напитки);
12. общ брой на бандеролите съобразно реквизитите по т. 5, 6, 7, 9, 10 и 11;
13. име, длъжност и подпис на лицето, предаващо бандеролите;
14. име, длъжност и подпис на митническите служители, приели бандеролите.
(3) Протоколът за предаване и приемане се изготвя в два екземпляра - за лицето и за компетентното митническо учреждение, като информацията по т. 3 - 12 се изготвя задължително и във вид на електронна таблица, която се предоставя на митническите служители, на които е възложено установяване на автентичността на бандеролите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Акцизните стоки с бандероли, по отношение на които са били предприети действия за установяване на автентичността на бандеролите, се съхраняват на подходящо място, ползвано от данъчно задълженото лице, което се запечатва от митническите органи. За извършените действия митническите органи съставят протокол, към който се прилага протоколът по ал. 3.
(5) При констатиране на неистински и подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до неговото приключване.
(6) Бандеролите с установена автентичност се бракуват по реда на чл. 66а, ал. 8 и 9.
(7) Облепените върху акцизните стоки бандероли, които са бракувани, се отстраняват от потребителските им опаковки в присъствието на митнически органи и се съхраняват по реда на ал. 4. Данъчно задълженото лице уведомява предварително компетентното митническо учреждение най-малко седем дни преди датата, на която следва да бъде осигурено присъствие на митнически служители.
(8) Бандеролите се унищожават в едномесечен срок от изготвяне на протокола за тяхното бракуване на място в обектите по ал. 1, а когато това е невъзможно - на друго подходящо за целта място. Компетентното митническо учреждение се уведомява за осигуряване на присъствие на митнически служители най-малко седем дни преди датата на унищожаването.
(9) Бракуваните бандероли се унищожават в присъствието на комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници" или определено от него длъжностно лице. За унищожените бандероли комисията изготвя констативен протокол.
(10) В случаите на ал. 5 бандеролите се унищожават по реда на чл. 66а, ал. 11.
(11) Бандеролите се унищожават по начин, гарантиращ тяхната невъзможна повторна употреба. Разходите за унищожаване на бандеролите по ал. 8 са за сметка на данъчно задължените лица.
(12) Алинеи 7 и 8 не се прилагат при унищожаване на акцизни стоки по реда на чл. 53а.
(13) Лицата по ал. 1 са длъжни да оказват съдействие на митническите органи при установяване на автентичността на бандеролите и тяхното унищожаване, включително с осигуряване на подходящи помещения и персонал за товарно-разтоварни дейности. Агенция "Митници" не дължи обезщетение за нарушен търговски вид на акцизни стоки вследствие на действия, свързани с установяване на автентичността на поставените върху тях бандероли.


Чл. 66в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) (1) В случаите, когато освободени за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, ще бъдат изнасяни или изпращани в друга държава членка, поставените върху потребителските опаковки бандероли се бракуват след доказване на тяхната автентичност.
(2) Алинея 1 се прилага в случаите на влизане на нов образец на бандерол или при несъответствие на акцизните стоки с нормативни изисквания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Действията, свързани с бракуването на бандеролите, се извършват само в данъчен склад и след разрешение на директора на компетентната териториална дирекция по местонахождение на данъчния склад.
(4) Автентичността на бандеролите се установява от митническите органи преди въвеждане на акцизните стоки в данъчния склад в срок до 45 дни от подаване на искането за издаване на разрешение по ал. 3. Срокът може да бъде удължен до 15 дни със заповед на директора на Агенция "Митници".
(5) Не се установява автентичност на бандероли с нарушена цялост или с липсващи реквизити и защити.
(6) Акцизните стоки по ал. 1 могат да бъдат въведени в данъчния склад при условие, че бандеролите, които ще бъдат бракувани, са заявени от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят акцизните стоки, и същият има сключен писмен договор с лицето, собственик на акцизните стоки.
(7) В случаите, когато бандеролите не са заявени от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще бъдат въведени акцизите стоки, собственикът на акцизните стоки следва да представи пред митническите органи писмено потвърждение от лицето, заявило бандеролите, че същите са заявени от него, за акцизните стоки по ал. 1.
(8) С договора по ал. 6 се регламентира начинът на предаване и приемане на стоките по опис, както и останалите взаимоотношения, произтичащи от сключената между страните сделка.
(9) Описът за предаване и приемане по ал. 8 се изготвя задължително и във вид на електронна таблица, която съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и ЕИК на собственика на акцизните стоки;
2. наименование и ЕИК:
а) на лицето, въвело акцизните стоки на територията на страната от друга държава членка, и/или
б) на лицето, внесло акцизните стоки от трета страна, и/или
в) на производителя на акцизните стоки или друг идентификационен номер (за чуждестранните лица);
3. идентификационен номер на данъчния склад, в който ще бъдат въведени акцизните стоки;
4. вид на акцизните стоки (тютюневи изделия или алкохолни напитки);
5. код по КН;
6. търговско наименование;
7. търговска марка;
8. емисия на бандерола;
9. серия на бандерола;
10. номер на бандерола;
11. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) регистрирана цена, посочена върху потребителската опаковка (за тютюневите изделия, различни от пури и пурети, или регистрирана цена, посочена върху бандерола за пури и пурети);
12. вместимост на потребителската опаковка;
13. действително алкохолно съдържание по обем;
14. наименование на лицето, за което ще бъдат изпратени акцизните стоки;
15. VAT номер или друг идентификационен номер на лицето по т. 14;
16. държава, за която са предназначени акцизните стоки.
(10) Лицата по ал. 7 са длъжни да оказват съдействие при установяване на автентичността на бандеролите, включително с осигуряване на подходящи помещения и персонал за товаро-разтоварни дейности.
(11) Агенция "Митници" не дължи обезщетение за нарушен търговски вид на акцизните стоки вследствие на действия, свързани с установяване на автентичността на поставените върху тях бандероли.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) В 3-дневен срок от установяване на автентичността на бандеролите директорът на териториалната дирекция по ал. 3 издава или мотивирано отказва издаването на разрешение за съхранение на акцизни стоки с платен акциз в данъчния склад.
(13) Акцизните стоки с установена автентичност на бандеролите се превозват до данъчния склад в транспортни опаковки, запечатани от митническите органи по начин, гарантиращ невъзможния достъп до вътрешността на опаковката. При запечатването митническите органи отбелязват датата, митническото учреждение, името и длъжността си. За извършените действия се съставя протокол. Транспортната опаковка се съпровожда или към нея се прикрепят заверено копие на протокола, както и на описа по ал. 9.
(14) Подлежащите на бракуване бандероли се отстраняват от потребителските опаковки на акцизните стоки в присъствието на митнически органи. Отстранените бандероли се унищожават в данъчния склад чрез нарязване, раздробяване, изгаряне или по друг подходящ начин.
(15) За извършените действия по ал. 14 митническите органи съставят протокол, към който се прилага опис на унищожените бандероли.
(16) По отношение бракуването на бандероли в данъчния склад се прилагат разпоредбите на чл. 66а, доколкото в този член не е предвидено друго.
(17) За издаване на разрешението по ал. 12 се прилага редът за издаване на разрешение по чл. 49а, доколкото в този член не е предвидено друго. Към искането задължително се прилагат копия на документите по ал. 6, потвърждението по ал. 7 и описа по ал. 9.
(18) Лицензираният складодържател е длъжен да разграничава както в отчетността, така и физически, акцизните стоки по ал. 1.
(19) За акцизните стоки, предназначени за изпращане в друга държава членка, се прилагат разпоредбите на чл. 76а и 76б от закона.
(20) За акцизните стоки, предназначени за трети страни, се прилагат изискванията за режим износ по реда на митническото законодателство, като представянето на стоките за поставяне под режим се извършва в данъчния склад. Стоките се извеждат от склада след разрешаване вдигането на стоките за режим износ.

 

Чл. 66г. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Писмените заключения за автентичността на бандеролите се съхраняват за срок от 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която съответното производство е приключило.

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г. (*)) Унищожените съгласно чл. 66, ал. 13 и чл. 66а, ал. 11 и 12 бандероли се снемат от отчет в съответната териториална дирекция.


Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Регистрираните получатели, временно регистрирани получатели сертифицираните получатели, временно сертифицирани получатели и лицата по чл. 76л от закона предоставят в срока за подаване на акцизната декларация отчет за получените бандероли съгласно приложение № 12в.
(2) Отчетът за получените бандероли се предоставя от вносителите преди освобождаване на предоставеното обезпечение.
(3) За установените липси на бандероли лицата по чл. 59 издават регистриран електронен акцизен данъчен документ и внасят дължимия акциз в срока на подаване на акцизната декларация.
(4) За установените липси на бандероли вносителите внасят дължимия акциз преди освобождаване на предоставеното обезпечение.


Чл. 68б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Когато описите на бандероли по чл. 66, 66а и отчетите за бандероли по чл. 68а се подават на хартиен носител, информацията, съдържаща се в описите и отчетите, се предоставя и на електронен носител.


Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г. (*), доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) В 15-дневен срок от промяна на регистрираната цена лицата по чл. 64 от закона подават писмена декларация за наличните количества тютюневи изделия, с посочена върху потребителската опаковка стара цена или върху бандерола (за пури и пурети). Декларацията се подава пред териториалната дирекция, от която са получени бандеролите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Наличните количества:
1. тютюневи изделия, различни от пури и пурети с посочена върху потребителската опаковка стара цена, се установяват чрез извършване на инвентаризация в данъчния склад на лицензирания складодържател или в склада на вносителя, съответно в склада на лицето, въвело акцизните стоки от друга държава членка, като се описват броят, видът на бандеролите и продажната цена, посочена върху потребителската опаковка, залепени върху нереализираната продукция;
2. пури и пурети, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, се установяват чрез извършване на инвентаризация в данъчния склад на лицензирания складодържател или в склада на вносителя, съответно в склада на лицето, въвело акцизните стоки от друга държава членка, като се описват броят, видът и стойността на бандеролите, залепени върху нереализираната продукция.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., предишен текст на чл. 70, доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) При промяна на регистрираните цени на тютюневите изделия, различни от пури и пурети, освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол и с изписана на потребителската опаковка цена, се продават по цената върху потребителската опаковка до изчерпване на количествата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) При промяна на последните регистрирани цени на пури и пурети освободените за потребление, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, се продават по цената върху бандерола до изчерпване на количествата.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) В случаите по чл. 29, ал. 4, т. 5 от закона , когато не е регистрирана продажна цена за съответното тютюнево изделие, продажната цена се определя на:
1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) за цигари - 7,50 лв. за 20 къса;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)
(2) За тютюневи изделия с продажна цена, определена по реда на ал. 1, за които при отклоняване от митнически режим с отложено плащане или временно складиране има регистрирана продажна цена, по-висока от тази, по която е обезпечен акцизът, дължимият акциз се определя върху тази по-висока цена.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.) Размерът на акциза за цигарите, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база продажната цена по ал. 1, т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Размерът на акциза за тютюн за пушене, нагреваеми тютюневи изделия, нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, и заместителите на тютюна, съдържащи никотин, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база най-голямата вместимост на потребителска опаковка, пакетчета (паучове), посочена в съответния приемно-предавателен протокол за получаване на бандероли.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Размерът на акциза за пури и пурети, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база вместимостта на потребителска опаковка, за която са получени съответните бандероли от икономическия оператор.
(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Размерът на акциза за течност за електронна цигара, независимо дали съдържа никотин, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база вместимостта на течността в милилитри, съдържаща се в електронната цигара за еднократна употреба, патрона, резервоара или контейнера за многократно пълнене, за която са получени съответните бандероли от икономическия оператор.
 

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) В случаите по чл. 123, ал. 4 от закона описът на стоките се изготвя в 2 екземпляра - един екземпляр за митническото учреждение и един екземпляр за лицето, по образец съгласно приложение № 13.
(2) Описът по ал. 1 се представя едновременно с писменото уведомление по чл. 123, ал. 4 от закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Екземплярът от описа за лицето или негово заверено копие се съхранява в обекта, като се представя на митническите органи при проверка.

Раздел III.
Определяне и заплащане на акциз (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)
Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Чл. 72б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 3 и 4 от закона внасянето на акциза в държавния бюджет се извършва в 14-дневния срок, определен за подаване на акцизната декларация.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 6 от закона внасянето на акциза в държавния бюджет се извършва в 14-дневния срок след изтичане на данъчния период.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 7 от закона внасянето на акциза в държавния бюджет се извършва в 14-дневен срок от издаването на акцизния данъчен документ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 8 от закона внасянето на акциза в държавния бюджет се извършва по сметка на Агенция "Митници", в сроковете, определени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

Раздел III "а".
Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

Чл. 72в. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

Чл. 72г. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

Чл. 72д. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

Чл. 72е. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)


Глава пета.
ОТЧЕТНОСТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ


Раздел I.
Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по закона лица


Чл. 73. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Лицензираните складодържатели, регистрираните по закона лица, както и другите данъчно задължени лица по закона водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност и този правилник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да водят отчетност, която да позволява идентифицирането и проследяването на получаваните, произведените, съхраняваните, реализираните и използваните акцизни стоки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицата по ал. 1, които извършват дейност с тютюневи изделия, с изключение на лицензираните складодържатели, притежаващи лиценз за безмитна търговия, и лицата, извършващи търговия на дребно, са длъжни да използват средство за измерване и контрол - система за електронно преброяване и идентификация за целите на водената от тях отчетност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите на директна доставка лицензираният складодържател води регистър за изпратените уведомления по чл. 55в, ал. 3, който съдържа най-малко следната информация:
1. пореден номер, дата и час на уведомлението;
2. наименование на изпращача и идентификационен номер на данъчния склад/акцизен номер;
3. търговско наименование и код по КН на енергийните продукти;
4. точен адрес на мястото на директна доставка;
5. дата и час на получаване на енергийните продукти на мястото на директна доставка;
6. дата и час на получаване на разрешението от директора на компетентното митническо учреждение (в случай че има такова);
7. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) пореден номер и дата на електронния административен документ.

Чл. 74. (1) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Материалната отчетност на лицензираните складодържатели съдържа конкретна информация за всички поставени, произведени и съхранявани в данъчния склад стоки, както и за всички стоки, които се извеждат от склада, включително получени при условията на директна доставка.
(2) В материалната отчетност се вписва и всяка операция, която се извършва в данъчния склад.
(3) Материалната отчетност трябва да бъде на разположение в помещенията на данъчния склад.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Вписванията на данните за стоките и операциите в материалната отчетност се извършват веднага след поставянето на стоките в данъчния склад, извършването на операциите и извеждането на стоките от данъчния склад, включително получени при условията на директна доставка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Стоките, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона или оставени на отговорно пазене от митническите или други органи, се вписват отделно в материалната отчетност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) На датата на прехвърляне на собствеността на акцизната стока в данъчния склад лицензираният складодържател отразява в автоматизираната система за отчетност съответните данни за стоката и за новия й собственик.

 

Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Материалната отчетност се води за всеки данъчен склад отделно, по видове дейности и видове стоки.
(2) В данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки материалната отчетност за складираните стоки е обособена от материалната отчетност, свързана с производствения процес.
(3) Акцизните стоки, съхранявани в данъчен склад, за които акцизът е заплатен, се посочват в материалната отчетност отделно от другите стоки, за които не е заплатен акциз.
(4) Акцизни стоки, облепени с бандерол, се посочват в материалната отчетност отделно от тези, които не са облепени с бандерол или са облепени с чуждестранен бандерол.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Произведените неакцизни стоки на територията на данъчния склад се посочват в материалната отчетност отделно от акцизните стоки.

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Лицензираните складодържатели задължително водят регистър "Дневник на складовата наличност".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Регистърът по ал. 1 съдържа най-малко следната информация:
1. общи данни:
а) идентификационен номер на лицензирания складодържател;
б) идентификационен номер на данъчния склад;
в) единен идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) данни за акцизните стоки, постъпили и произведени в данъчния склад:
а) търговско наименование на стоката;
б) търговска марка;
в) код на акцизния продукт;
г) код по КН и допълнителен код на стоката, който съответства на търговското ѝ наименование;
д) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) алкохолен градус, градус плато, вместимост на потребителската опаковка, брой потребителски опаковки, а за цигарите - и продажна цена, и дължина на цигарите без филтъра или без мундщука;
е) мерна единица;
ж) (изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) количество на стоките, посочени в електронния административен документ или друг документ, а в случаите, когато е разрешено постъпване в данъчен склад на стоки с платен акциз - количеството на стоките, посочено в регистрирания електронен акцизен данъчен документ, във фактурата или в друг документ;
з) (доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) вид, номер и дата на електронен административен документ или друг документ, а в случаите, когато е разрешено постъпване в данъчен склад на стоки с платен акциз - количеството на стоките, посочено в регистрирания електронен акцизен данъчен документ, във фактурата или в друг документ;
и) действително количество на постъпилите акцизни стоки, а в случаите, когато нормативно е предвидено предаване на данни от средствата за измерване и контрол по електронен път за постъпилите акцизни стоки към информационната система на Агенция "Митници", се посочват номер на трансакция и уникален идентификатор на контролна точка;
к) начин на постъпване;
л) дата на постъпване на стоките в данъчния склад;
м) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) код за собственост на стоката - "0" - собственост на лицензиран складодържател, "1" - собственост на вложител, или "2" - собственост на лице по чл. 45ж от закона;
н) ЕИК на собственика на стоката.
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) данни за акцизни стоки, изведени от данъчния склад, за изведени акцизни стоки, за които не са приключени движенията под режим отложено плащане на акциз, за вложени акцизни стоки в производството в данъчния склад и унищожени стоки под контрола на митническите органи:
а) търговско наименование на стоката;
б) търговска марка;
в) код на акцизния продукт;
г) код по КН и допълнителен код на стоката, който съответства на търговското ѝ наименование;
д) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) алкохолен градус, градус плато, вместимост на потребителската опаковка, брой потребителски опаковки, а за цигарите - и продажна цена, и дължина на цигарите без филтъра или без мундщука;
е) мерна единица;
ж) (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) количество на стоките, посочени в електронния административен документ или митническата декларация за износ, в случаите по чл. 73б, ал. 12 от закона, или в регистрирания електронен акцизен данъчен документ, а в случаите, когато нормативно е предвидено предаване на данни от средствата за измерване и контрол по електронен път за изведените акцизни стоки към информационната система на Агенция "Митници", се посочват номерът на трансакция и уникалният идентификатор на контролна точка; когато стоките са вложени в производството в данъчния склад или се извеждат стоки с платен акциз - количеството на стоките, посочено в друг документ;
з) (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) вид, номер и дата на електронния административен документ или митническата декларация за износ, в случаите по чл. 73б, ал. 12 от закона, или на регистрирания електронен акцизен данъчен документ, а в случаите, когато стоките са вложени в производството в данъчния склад или се извеждат стоки с платен акциз, или са унищожени под контрола на митническите органи - номер и дата на друг документ;
и) предназначение на стоките;
к) дата на извеждане на стоките от данъчния склад;
л) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) код за собственост на стоката - "0" - собственост на лицензиран складодържател, "1" - собственост на вложител, или "2" - собственост на лице по чл. 45ж от закона;
м) ЕИК на собственика на стоката;
н) (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) датата на регистриране в компютърната система на съобщението за получаване или дата на съобщението "Резултати при напускане", в случаите по чл. 73б, ал. 13;
о) (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) количество на липсите или излишъците, посочени в съобщението за получаване или дата на съобщението "Резултати при напускане", в случаите по чл. 73б, ал. 13 от закона, като за разликата между посочените липси и пределните размери на естествените фири при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се вписва номер и дата на регистрирания електронен акцизен данъчен документ;
п) номер и дата на регистрирания акцизен данъчен документ за количествата акцизни стоки, за които не е получено съобщение в сроковете по чл. 74 от закона.
4. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) данни за количество на загубите от естествени фири по време на съхранението и при транспортирането на изведените от данъчния склад акцизни стоки и номер и дата на документа, удостоверяващ количеството на загубите от естествени фири.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на ал. 2, т. 2, буква "к" се използват следните кодове:
1. 01 - с електронен административен документ;
2. 02 - произведени в данъчния склад;
3. 03 - придобити по друг начин;
4. 04 - с платен акциз;
5. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) 05 - с електронен опростен административен документ, с изключение на код "12";
6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) 06 - с уведомление по чл. 76л от закона;
7. 07 - с електронен административен документ при условията на директна доставка на енергийни продукти;
8. 08 - с платен акциз, въведени от лица, получили енергийни продукти, освободени от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" с цел привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници;
9. 09 - с платен акциз, собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси";
10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 10 - получен енергиен продукт в данъчния склад в случаите на смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси";
11. 11 - напълно денатуриран етилов алкохол, изпратен от друг данъчен склад на територията на страната;
12. 12 - напълно денатуриран етилов алкохол, изпратен от друга държава членка;
13. 13 - произведени в данъчния склад тютюневи изделия, които са постъпили в помещенията за съхранение;
14. (нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) 14 - по реда на чл. 73б, ал. 10 от закона;
15. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 15 - стоки, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона чрез запечатване на обекта или част от него или оставени на отговорно пазене от митническите или други органи;
16. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 16 - стоки, за които е отпаднало основанието за обезпечаване като доказателство и същите са върнати на лицето;
17. (нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) 17 - с електронен административен документ стоки, облепени с бандерол, изпратени от данъчен склад на същия лицензиран складодържател;
18. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) 19 - въвеждане на стока съгласно чл. 45ж от закона;
19. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) 20 - въвеждане на стока съгласно чл. 53, ал. 5 от закона.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват и данни за бандеролите в случаите, когато за стоките се изисква поставяне на бандерол, за броя на бандеролите, налични в началото на данъчния период, постъпили в данъчния склад през данъчния период, бандероли, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, бандероли, облепени върху акцизни стоки, освободени за потребление, бандероли, облепени върху акцизни стоки, получени от друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, бандероли, облепени върху акцизни стоки, изпратени до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, начално количество на бандеролите, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, крайно количество на бандеролите, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, бандероли, изпратени при производител извън територията на страната, върнати неизползвани бандероли, върнати бандероли за бракуване, унищожени бандероли, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, бандероли, облепени върху акцизни стоки, освободени за потребление, бандероли, облепени върху акцизни стоки, получени от друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, бандероли, облепени върху акцизни стоки, изпратени до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, начално количество на бандеролите, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, крайно количество на бандеролите, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, липси на бандероли, бандероли, невърнати в срок и налични в края на данъчния период, бандероли, облепени върху цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, получени в данъчен склад, който е обект за безмитна търговия, в случаите по чл. 18, ал. 3 от Закона за безмитната търговия, бандероли, облепени върху цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, изпратени от данъчен склад до данъчен склад, който е обект за безмитна търговия, в случаите по чл. 18, ал. 3 от Закона за безмитната търговия, както следва:
1. номер и дата на документа за получаване на бандеролите;
2. вид на бандерола;
3. серия и номера на бандеролите;
4. вместимост на опаковката;
5. алкохолно съдържание по обем % vol.;
6. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) продажна цена в левове (за тютюневи изделия, различни от пури и пурети не се попълва при бракуване, липси или когато бандеролите не са облепени върху тютюневите изделия);
7. емисия на бандеролите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При постъпване в данъчния склад и при извеждане от него на бира в регистъра по ал. 1 не се попълва уникален идентификатор на контролна точка, а в полето номер на трансакция се попълва номер на партида на акцизната стока.
(8) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При постъпване в данъчния склад и при извеждане от него на тютюневи изделия, с изключение на тютюн за пушене, който постъпва в данъчния склад като суровина за производство на тютюневи изделия, както и при въвеждане от производството в помещенията за съхранение, в регистъра по ал. 1 в полето номер на трансакция се попълва номер на списъка на баркодовете от средството за измерване и контрол - система за електронно преброяване и идентификация.
(9) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) Информацията по ал. 5, т. 3 се посочва само в случаите на постъпване на бандеролите в данъчния склад.
(10) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) Извън случаите по ал. 9 информацията за бандеролите по ал. 5, т. 3 се посочва от серия и № ... - до серия и №....
 

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Регистър "Дневник на складовата наличност" се завежда на датата на връчването на лиценза за управление на данъчен склад.

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В края на всеки данъчен период, в края на всяка календарна година, както и на датата на прекратяването на лиценза се прави рекапитулация на регистъра "Дневник на складовата наличност".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 1, когато за съответния данъчен период са отчетени и вписани в регистър "Дневник на складовата наличност" загуби от естествени фири, същите следва да са установени при извършена проверка (инвентаризация) от лицензираните складодържатели, документирана с документ по образец съгласно приложение № 23.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Документът по ал. 2 се подава по електронен път едновременно с акцизната декларация за съответния данъчен период, когато акцизната декларация е подадена по електронен път
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите на промяна на акцизна ставка наличните количества акцизни стоки се установяват чрез извършване на инвентаризация в данъчния склад на лицензирания складодържател.
(5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Лицензираните складодържатели са длъжни да установяват загубите от естествените фири на енергийни продукти в края на всеки данъчен период, като ги документират с документа по образец съгласно приложение № 23. Фирите се вписват в регистър "Дневник на складовата наличност" на датата на извършване на проверката (инвентаризация).
(6) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Извън случаите по ал. 5 лицензираните складодържатели са длъжни да установяват загубите от естествените фири в края на всяка календарна година, като ги документират с документа по образец съгласно приложение № 23. Фирите се вписват в регистър "Дневник на складовата наличност" на датата на извършване на проверката (инвентаризация).
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Лицензираните складодържатели, получили лиценз за управление на данъчен склад по реда на раздел IIа от глава четвърта от закона, са длъжни да установяват загубите от естествените фири на енергийни продукти в края на всяко тримесечие, като ги документират с документа по образец съгласно приложение № 23. Фирите се вписват в регистър "Дневник на складовата наличност" на датата на извършване на проверката (инвентаризация).

 

Чл. 79. (1) (Предишен текст на чл. 79 - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) В случаите на извършени проверки от митническите органи установените количества се вписват в материалната отчетност. Тези количества се посочват като начални складови наличности от деня на извършената проверка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Лицата по ал. 1 вписват отделно в отчетността стоките, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона или оставени на отговорно пазене от митническите или други органи.

 

Чл. 79а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) Данъчнозадължените лица, които не са лицензирани складодържатели, водят отчетност, която съдържа най-малко:
1. търговско наименование на стоката;
2. (нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) код на акцизния продукт;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) код по КН и допълнителен код на стоката, който съответства на търговското ѝ наименование;
4. (предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) мерна единица, алкохолен градус, градус плато, за цигарите продажна цена, брой късове в опаковка и дължина на цигарите без филтъра или мундщука;
5. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) количество на стоките, посочени в електронния административен документ, във фактурата или в друг документ, удостоверяващ придобиването и/или доставката на стоките;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) действително количество на получените стоки, а в случаите, когато нормативно е предвидено предаване на данни от средствата за измерване и контрол по електронен път към информационната система на Агенция "Митници", се посочват номер на трансакция и уникален идентификатор на контролна точка;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) номер и дата на документа по т. 5.

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г.) Регистриран електронен акцизен данъчен документ се издава от лицензираните складодържатели, регистрираните по закона лица и лицата по чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6 от закона и съдържа съответните реквизити на приложение № 14. Регистриран електронен акцизен данъчен документ се издава от освободени от акциз крайни потребители само в случаите, когато енергийните продукти се използват за цели, различни от посочените в удостоверението. Реквизитите на данъчните документи по чл. 84, ал. 6 от закона се попълват при отчитане на съответната специфика за акцизната стока. Регистриран електронен акцизен данъчен документ се издава от данъчно задълженото лице:
1. в случаите по чл. 43, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9, 10 и 19 от закона на датата на съобщаване на решението за прекратяване на лиценза, регистрацията или прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител;
2. в случаите по чл. 43, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9, 10 и 19 от закона в 14-дневен срок от датата на влизане в сила решението за прекратяване при спряно предварително изпълнение на:
а) решение за прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад, или
б) решение на директора на компетентната териториална дирекция за прекратяване действието на регистрация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Регистриран електронен акцизен данъчен документ се издава и в случаите по чл. 43, ал. 1, т. 4 от закона, освен когато акцизните стоки, получени в резултат на тестването или изпитването, са унищожени под контрола на митническите органи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Лицата по чл. 57 и 58в от закона могат да издават акцизен данъчен документ, съдържащ съответните реквизити на приложение № 14, на хартиен носител при отчитане на съответната специфика за акцизната стока. Акцизният данъчен документ се издава в два екземпляра - за издателя и за получателя, без да се изисква регистрация в информационната система на Агенция "Митници".
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Регистрирано електронно акцизно дебитно известие или регистрирано електронно акцизно кредитно известие се издава от лицата по ал. 1 по образеца съгласно приложение № 14, като се отбелязват видът на известието и основанието за изменението, както и номерът и датата на акцизния данъчен документ, към който се издава известието.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Регистрираният електронен акцизен данъчен документ се издава на датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5, 15, 16, 17, 18 от закона.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на чл. 84, ал. 3 от закона, когато издадената данъчна фактура за съответния данъчен период съдържа реквизитите на акцизен данъчен документ, лицата, които продават електрическа енергия на потребители на електрическа енергия за стопански нужди, издават регистриран електронен акцизен данъчен документ общо за количествата продадена електрическа енергия за стопански нужди до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който са извършени продажбите. В случаите на изнасяне или изпращане на въглища, кокс, електрическа енергия и природен газ в друга държава членка регистриран електронен акцизен данъчен документ не се издава.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) С изключение на случаите по ал. 3 и 6 лицата, освободили за потребление акцизните стоки, предоставят на получателя и на лицето, превозващо акцизните стоки, хартиено копие от регистрирания електронен акцизен данъчен документ.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Когато се извършват продажби на електрическа енергия или природен газ чрез система за пренос и потребителите за битови и стопански нужди заплащат електрическата енергия или природния газ на определена база, за потребено количество по ал. 4 се счита определената за всеки конкретен потребител база.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Когато при реалното замерване на потребената електрическа енергия или природен газ възникнат основания за промяна в размера на акциза, определен по реда на ал. 6, промяната се документира с издаване на общо акцизно известие за увеличаване или намаляване на размера на акциза.
(10) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г., в сила от 20.04.2007 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) Лицата по чл. 57а от закона издават акцизно кредитно известие за количествата енергиен излишък, продадени от потребителите за стопански нужди на електроенергийния системен оператор и/или на борсов пазар на електрическа енергия, организиран от титуляр на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия, издадена по реда и при условията на Закона за енергетиката.
(11) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г., в сила от 20.04.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) Количествата енергиен излишък по ал. 8 се удостоверяват с протокол съгласно приложение № 22, който се издава от електроенергийния системен оператор. Количествата енергиен излишък по ал. 8, реализирани на борсовия пазар на електрическа енергия, се удостоверяват с протокол съгласно приложение № 22а, който се издава от титуляря на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия, издадена по реда и при условията на Закона за енергетиката.
(12) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г., в сила от 20.04.2007 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Протоколът по ал. 9 се предоставя на лицата по чл. 57а от закона до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася количеството енергиен излишък.
(13) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г., в сила от 20.04.2007 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Когато потребителят за стопански нужди закупува електрическа енергия от повече от едно лице по чл. 57а от закона, електроенергийният системен оператор разпределя количествата енергиен излишък между тези лица пропорционално въз основа на договорените количества електрическа енергия между лицата по чл. 57а и потребителя.
(14) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За извършените продажби на акцизни стоки в търговските обекти за безмитна търговия на лица, които не напускат територията на Общността, се издава регистриран електронен акцизен данъчен документ общо за всички продажби за 24-часов период.
(15) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Погрешно съставени регистрирани електронни акцизни данъчни документи се анулират, преди стоките да са напуснали данъчния склад или преди регистрираните лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3 от закона да подадат акцизна декларация по чл. 87, ал. 1 от закона.
(16) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на ал. 15 лицето подава искане за анулиране по електронен път по образец съгласно приложение № 14в, което съдържа:
1. номер и дата на регистрирания електронен акцизен данъчен документ, който се иска да бъде анулиран;
2. причина за искането за анулиране;
3. декларация от лицето, че стоката не е напускала данъчния склад.
(17) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Анулирането на регистриран електронен акцизен данъчен документ не се извършва преди изтичане на 3 часа от подаване на искането по ал. 16 или до получаване на съобщение от митническите органи за анулиране на документа по електронен път.
(18) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Акцизните стоки по искането за анулиране, които не се освобождават за потребление, се измерват чрез средства за измерване и контрол в точките за контрол на местата за въвеждане само когато нормативно е предвидено предаване на данни от средствата за измерване и контрол по електронен път към информационната система на Агенция "Митници".
(19) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За удостоверяване на обстоятелството по чл. 84, ал. 11 от закона, че акцизните стоки не са напуснали данъчния склад или обекта на регистрираното лице и за целите на анулирането на регистрирания електронен акцизен данъчен документ, митническите органи могат да извършват проверка на място. За резултатите от извършената проверка се съставя протокол.
(20) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Когато е установена разлика между данните от трансакцията, посочена в регистрирания електронен акцизен данъчен документ, и трансакцията при измерването по ал. 18, за липсите се подава електронен акцизен данъчен документ.
(21) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Конкретните изисквания и формата на данните за подаване по електронен път на акцизния данъчен документ или акцизното дебитно/кредитно известие и тяхното регистриране в информационната система на Агенция "Митници" се определят със заповед на директора на Агенция "Митници".
(22) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Регистрираните електронни акцизни данъчни документи, издадени на основание чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19 от закона, се анулират и когато съдът спре предварителното изпълнение на решението на директора на Агенция "Митници" за прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад или решението на директора на компетентната териториална дирекция за прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител. Анулирането се извършва от данъчнозадълженото лице на датата на съобщаване на акта на съда за спиране на предварителното изпълнение на решението на директора на Агенция "Митници" за прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад или решението на директора на компетентната териториална дирекция за прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител.
(23) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите по чл. 84, ал. 18 от закона след анулиране на издадения електронен акцизен данъчен документ по чл. 20, ал. 2, т. 9 от закона за стоките, изведени от данъчния склад, се издават нови акцизни данъчни документи, в които се вписва номерът на анулирания данъчен документ.
(24) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите по чл. 84, ал. 18 от закона след анулиране на издадения акцизен данъчен документ по чл. 20, ал. 2, т. 19 от закона за стоките, потребени за цели, различни от посочените в удостоверението, се издават нови акцизни данъчни документи, в които се вписва номерът на анулирания данъчен документ.
(25) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Върху регистрирания електронен акцизен данъчен документ се отпечатва генерираният от информационната система на Агенция "Митници" уникален контролен номер (УКН) и във вид на баркод във формат Code 128.
(26) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Лицата по чл. 84, ал. 4 от закона прилагат към акцизната декларация копия от издадените акцизни данъчни документи.
(27) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 от закона издават акцизен данъчен документ общо за всички количества освободени за потребление биогаз не по-късно от датата на подаване на акцизната декларация, съответно на датата на съобщаване на решението за прекратяване на регистрацията.
(28) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4 от закона акцизен данъчен документ се издава само когато стоките са предназначени за използване като моторно гориво или гориво за отопление.
(29) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В случаите по ал. 27 и 28 се допуска издаването на акцизен данъчен документ на хартиен носител, без да се изисква регистрация в информационната система на Агенция "Митници".

 

Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В случаите на прилагане на намалените акцизни ставки по чл. 33, ал. 1, т. 2 и 4 и ставката по чл. 33а, ал. 1 от закона за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат маркиран газьол, лицето, което освобождава стоките за потребление, издава регистриран електронен документ за удостоверяване на предназначението по образец съгласно приложение № 14а. Изискванията и формата на данните за регистрирания електронен документ за удостоверяване на предназначението се определят със заповед на директора на Агенция "Митници". Акцизните стоки се придружават от хартиено копие от регистрирания електронен акцизен данъчен документ и хартиено копие от регистрирания електронен документ за удостоверяване на предназначението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) В случаите на прилагане на ставката по чл. 33, ал. 1, т. 6 от закона към регистрирания електронен акцизен данъчен документ лицата издават документа по ал. 1, при условие че енергийната стойност на продадените количества природен газ е над 3 млн. киловатчаса (kWh) за всеки получател - едноличен търговец или юридическо лице, общо за всички извършени продажби, съответно за цялото потребено количество природен газ в рамките на данъчния период.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Хартиено копие от регистрирания електронен документ за удостоверяване на предназначението по ал. 1 и 2 се заверява от потребителя на акцизните стоки за отопление и се връща заверен на лицето, освободило стоките за потребление.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За всеки потребител се издава отделен документ. В случаите, когато стоките ще се доставят на един потребител с различни превозни средства, за всяко превозно средство се издава отделен документ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За разликата между количествата, посочени в акцизния данъчен документ, и сбора от количествата в клетка 8 от завереното/ите приложение/я № 14а не се прилага ставката по чл. 33, ал. 1 и ставката по чл. 33а, ал. 1 от закона за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат маркиран газьол.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При получаване на завереното хартиено копие от регистрирания електронен документ за удостоверяване на предназначението лицето, освободило акцизните стоки за потребление, следва да отрази в информационната система на Агенция "Митници" данните, посочени в колони 7, 8 и 9 и поле 10 от хартиеното копие.
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Изискванията и формата на данните за подаване по електронен път на документа за удостоверяване на предназначението и неговото регистриране в информационната система на Агенция "Митници" се определят със заповед на директора на Агенция "Митници".


Чл. 80б. (1) (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишен текст на чл. 80б - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) В случаите по чл. 33, ал. 6 от закона, когато е издаден акцизен данъчен документ на основание ал. 5 на същия член, се издава акцизно кредитно известие за коригиране на размера на акциза, като се посочват основанието и датата на връщане на заверения документ по чл. 80а, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и когато е издаден акцизен данъчен документ в случаите по чл. 80а, ал. 4 за смазочни масла, съдържащи маркиран газьол.

Чл. 80в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Разпоредбите на чл. 80а и 80б не се прилагат при освобождаване за потребление на акцизните стоки по чл. 33, ал. 1, т. 5, 7 и 8 от закона и за втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление, извеждани от данъчен склад.

Чл. 80г.(Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Когато стоките се доставят на повече от едно място, в акцизния данъчен документ в полето "точен адрес на мястото на доставка" се попълват седалището и адресът на управление на получателя.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Когато се извършват продажби на природен газ между лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от закона, с изключение на случаите на доставките по фиксирани мрежи, се издава документ съгласно приложение № 14б.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 4 приложение № 14б се издава от регистрираното по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от закона лице - доставчик на природния газ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) В случаите на корабно зареждане за удостоверяване на мястото на доставка към акцизния данъчен документ се прилага копие/я от документа/ите по приложение № 10 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Чл. 80д. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) (1) В случаите по чл. 65, ал. 7 от закона лицензираният складодържател издава регистриран акцизен данъчен документ, в който е начислен дължимият акциз по ставката, определена в чл. 32, ал. 1 от закона.
(2) За целите на прилагане на чл. 65, ал. 8 от закона лицензираният складодържател издава регистрирано електронно кредитно известие към документа по ал. 1 на датата на извеждане на енергийните продукти от данъчния склад за сумата на акциза, заплатена за горивата от нефтен произход.

Чл. 80е. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) За възникнали проблеми при работата с информационната система на Агенция "Митници" лицата уведомяват на електронен адрес: [email protected].
(2) За целите на прилагане на чл. 85а, ал. 3 от закона се счита, че информационната система не работи при неработоспособност на уебприложението на Агенция "Митници".
(3) Неработоспособността на информационната система се установява от митническите органи, които са длъжни да обявят аварийна процедура след установяването, но не по-късно от 1 час от уведомлението по ал. 1.
(4) В случаите по ал. 3 информация за това се обявява на сайта на Агенция "Митници" в раздел е-акцизи.
(5) При наличие на извънредни обстоятелства, когато информационната система на Агенция "Митници" не работи, лицата издават акцизен данъчен документ, акцизно дебитно/кредитно известие или приложение № 14а на хартиен носител.
(6) Когато бъде възстановена работата на информационната система на Агенция "Митници", издадените на хартиен носител документи по ал. 1 се регистрират от данъчнозадължените лица в 7-дневен срок в информационната система на Агенция "Митници".
(7) Издадените данъчни документи по ал. 5, както и тези по чл. 80, ал. 3 се анулират след подадено в компетентното митническо учреждение искане за анулиране съгласно приложение № 14в, при условие че акцизните стоки не са напуснали данъчния склад или обекта на регистрираното лице. Към искането се прилага копие от издадения акцизен данъчен документ на хартиен носител.

Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) При прилагане на разпоредбите по чл. 20, ал. 2, т. 2, 3, 8, 16, 18 и 19 от закона лицензираният складодържател, регистрираното по закона лице или освободеният от акциз краен потребител, когато използва денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти за цели, различни от посочените в удостоверението, издава акцизен данъчен документ, като не се попълват данни за получател.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) В случаите по чл. 76 от закона, когато е издаден акцизен данъчен документ на основание възникнало задължение за неспазване условията за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, се издава акцизно кредитно известие за коригиране размера на акциза, като се посочва основанието и задължително се вписват административния референтен код на електронния документ и датата на регистриране в компютърната система на съобщението за получаване.

Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) (1) Когато нормативно е предвидено предаване на данни от средствата за измерване и контрол към информационната система на Агенция "Митници" и за целите на чл. 84, ал. 6, т. 19 от закона и чл. 55а, ал. 4, чл. 55в, ал. 3, чл. 76, ал. 2, в регистрирания електронен административен документ, регистрирания електронен акцизен данъчен документ и регистър "Дневник складова наличност" се посочва номерът на трансакцията, чрез която данъчнозадълженото лице е регистрирало информация от местата, определени за въвеждане и извеждане от данъчния склад или обекта, за:
1. количествата енергийни продукти, измерени чрез средство за измерване и контрол;
2. броя опаковки тютюневи изделия, отчетени чрез средство за измерване и контрол - система за електронно преброяване и идентификация;
3. броя бутилки, отчетени чрез средства със сумиращи броячи за отчитане на брой предварително опаковани количества продукти и потребителски опаковки на алкохолни напитки;
4. количествата етилов алкохол по обем 80 % vol или повече и дестилати, измерени чрез средство за измерване и контрол.
(2) В регистър "Дневник на складовата наличност" се посочва и номерът на трансакцията, чрез която данъчнозадълженото лице е регистрирало информация за произведените в данъчния склад:
1. брой късове потребителски опаковки, отчетени чрез средства със сумиращи броячи за отчитане на брой късове или потребителски опаковки при тютюневите изделия;
2. количествата етилов алкохол по обем 80 % vol или повече и дестилати, измерени чрез средство за измерване и контрол.

Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Лицензираните складодържатели и регистрираните по закона лица, с изключение на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 4а, подават в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад, съответно в териториалната дирекция, която е издала удостоверението за регистрация, за всеки данъчен период акцизна декларация по образец, както следва:
1. за алкохол и алкохолни напитки съгласно приложение № 15;
2. за тютюневи изделия съгласно приложение № 16;
3. за енергийни продукти и електрическа енергия съгласно приложение № 17.
(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Подаването на акцизните декларации съгласно чл. 87, ал. 6 от закона се извършва, като в зависимост от акцизните стоки се използват образците по ал. 1, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12 - в териториалната дирекция по местонахождение на обекта;
2. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 13 - в териториалната дирекция по седалище или по постоянен адрес на данъчнозадълженото лице;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 19 - в териториалната дирекция, която е издала удостоверението на данъчнозадълженото лице.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната декларация се подава лично или чрез пълномощник, като подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и представителната си власт.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) В акцизната декларация се посочват и стоките по чл. 21, ал. 1, т. 10 - 13 от закона, които са изнесени или изпратени в друга държава членка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Регистрираните лица по чл. 57а, ал. 1, т. 5 от закона подават в компетентното митническо учреждение годишна акцизна декларация съгласно приложение № 17.


Чл. 83. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 83 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Акцизните декларации се регистрират в териториалната дирекция където е подадена декларацията, като на подателя писмено се съобщават входящият номер и датата на подадената декларация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) В случаите на чл. 87, ал. 8 от закона подателят се уведомява за приемането на акцизната декларация чрез електронно съобщение-отговор, съдържащо регистрационен номер на декларацията и дата на приемането й.

Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Данъчнозадължените лица могат да подават данните от акцизната декларация и на електронен носител на информация (дискета, CD или преносима флаш памет) носител по параметри, определени със заповед на директора на Агенция "Митници".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Информацията от регистъра "Дневник на складовата наличност" се подава на електронен носител на информация (дискета, CD или преносима флаш памет) носител по параметри, определени със заповед на директора на Агенция "Митници".
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) В случаите когато данните по ал. 1 и 2 се подават на електронен носител на информация (дискета, CD или преносима флаш памет) носител или по електронен път, не се изисква копие от регистър "Дневник на складовата наличност".
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) В случаите по чл. 87, ал. 8 и чл. 88, ал. 4 от закона конкретните изисквания и формата на данните за подаване по електронен път се определят със заповед на директора на Агенция "Митници".
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по чл. 87, ал. 5 от закона лицата подават до директора на компетентното митническо учреждение искане по образец съгласно приложение № 17а.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Данъчнозадължените лица осигуряват достъп на митническите служители до тяхната документация и отчетност, като оказват необходимото съдействие при извършването на проверките.

Чл. 85а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При определяне на предназначението на акцизните стоки се използват следните кодове:
1. 11 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до друг данъчен склад на територията на страната;
1а. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) 111 - за стоки, напуснали обекта за винопроизводство на независим малък винопроизводител под режим отложено плащане на акциз до лицензиран складодържател, регистриран получател, временно регистриран получател в друга държава - членка на Европейския съюз, или до лицензиран складодържател на територията на страната, както и при изнасяне;
2. 12 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до друг данъчен склад на територията на друга държава членка;
3. 13 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до регистриран получател в друга държава членка;
4. 14 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до временно регистриран получател в друга държава членка;
4а. (нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) 15 - за стоки, облепени с бандерол, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател;
4б. (нова - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) 17 - за цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, облепени с бандерол, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до данъчен склад, който е обект за безмитна търговия;
5. 20 - за освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за цели, различни от използването им като гориво за отопление или моторно гориво (за освободени от акциз крайни потребители);
6. 23 - за освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за използване като продукти с двойно предназначение (за освободени от акциз крайни потребители);
7. 24 - за освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за използване за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво (за освободени от акциз крайни потребители);
8. 25 - за освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за използване при производство на електрическа енергия (за освободени от акциз крайни потребители);
9. 26 - за освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за използване в минералогични процеси (за освободени от акциз крайни потребители);
10. 27 - за енергийни продукти, използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад;
10а. (нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) 28 - за освободен за потребление денатуриран по специален метод етилов алкохол, предназначен за влагане в крайни продукти, които не са за човешка консумация;
11. 30 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз в случаите на изнасяне;
11а. (нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 301 - за стоки, напуснали склада при условията на чл. 73б, ал. 12 от закона;
12. 31 - за немаркирани енергийни продукти, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз в случаите на изнасяне, предназначени за зареждане на плавателни средства;
13. 32 - за маркирани енергийни продукти, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз в случаите на изнасяне, предназначени за зареждане на плавателни средства;
14. 33 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз в случаите на изнасяне, предназначени за зареждане на въздухоплавателни средства;
15. 34 - за освободени за потребление маркирани енергийни продукти, предназначени за плавателни средства;
16. 35 - за освободени за потребление немаркирани енергийни продукти, предназначени за плавателни средства;
17. 400 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от закона;
17а. (нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 401 - стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1а от закона;
17б. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) 402 - стоки, освободени за потребление съгласно чл. 45ж от закона;
17в. (нова - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) 403 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2а от закона;
17г. (нова - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) 404 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2б от закона;
18. 410 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 от закона;
19. 411 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 3 от закона;
20. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)
21. 413 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 9 от закона;
22. 414 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 10 от закона;
23. 415 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 4 от закона;
24. 416 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 6 от закона;
25. 420 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 11 от закона;
26. 421 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 12 от закона;
27. 422 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 12а от закона;
27а. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 423 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 8 от закона, в случаите на складиране;
27б. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 424 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 8 от закона, в случаите на движение с е-АД;
28. 43 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 13 от закона;
28а. (нова - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) 430 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 13а от закона;
29. 44 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 14 от закона;
30. 45 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 15 от закона;
31. 46 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 16 от закона;
32. 47 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 17 от закона;
32а. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) 471 - продажба на природен газ от лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2, от обекти за компресиране на природен газ;
33. 48 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 18 от закона;
34. 49 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 19 от закона;
35. 50 - за стоки, предназначени за други цели;
36. 510 - за стоки, предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал;
36а. (нова - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) 52 - за стоки, освободени за потребление и освободени от облагане с акциз в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 3 - 3б от закона;
37. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) 520 - за стоки, освободени от облагане с акциз в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 3 - 3б от закона, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз;
38. 53 - за освободени за потребление стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване при внос от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък;
39. 54 - за освободени за потребление стоки, предназначени за институциите на Европейския съюз;
39а. (нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) 540 - за стоки, предназначени за цели по чл. 21, ал. 1, т. 16 от закона;
40. 55 - за освободен за потребление напълно денатуриран етилов алкохол;
41. 56 - за стоки, освободени за потребление при условията на директна доставка съгласно чл. 20, ал. 2, т. 12б от закона;
42. 57 - извеждане на стоки с платен акциз, въведени в данъчния склад с код 04;
43. 58 - унищожени стоки под контрола на митническите органи;
44. 60 - за изнасяни въглища, кокс, електрическа енергия и природен газ;
45. 61 - за изнасяни енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1 от закона;
45а. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 62 - за въглища, кокс, електрическа енергия и природен газ, предназначени за друга държава членка;
46. 63 - за енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1 от закона, предназначени за друга държава членка;
46а. (нова - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) 630 - за тютюневи изделия по смисъла на чл. 12б - 12г от закона, предназначени за друга държава членка;
47. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)
48. 65 - за освободени за потребление немаркирани енергийни продукти, предназначени за отопление;
49. 66 - липси на бандероли, за които е възникнало задължение за заплащане на акциз;
49а. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 67 - стоки, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона чрез изземване;
49б. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 68 - стоки, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона чрез запечатване на обекта или част от него;
50. 700 - освободени за потребление енергийни продукти, съдържащи биодизел;
51. 710 - освободени за потребление енергийни продукти, съдържащи биоетанол;
51а. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) 73 - извеждане на стока съгласно чл. 53, ал. 5 от закона;
52. 75 - за енергийни продукти, вложени за смесване в склада за получаване на корабни горива;
53. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 76 - за енергийни продукти с платен акциз, вложени за смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси";
54. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 77 - освободени за потребление енергийни продукти, получени при смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси";
55. 78 - извеждане на стоки с платен акциз, въведени в данъчния склад с код 09;
56. 90 - за стоки, вложени в производство в склада;
57. 901 - за тютюневи изделия, вложени за опаковане в опаковки, с които акцизните стоки ще бъдат изведени от данъчния склад;
57а. (нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) 902 - за маркиране на газьол и керосин като обичайна операция в данъчния склад;
57б. (нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) 903 - за смесване на биогорива с горива от нефтен произход като обичайна операция в данъчния склад;
57в. (нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) 904 - за смесване на енергийни продукти от един и същ код по КН и окачествяването им в нова партида като обичайна операция в данъчния склад;
57г. (нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) 905 - за смесване на енергийни продукти с добавки, с цел подобряване качеството на енергийните продукти;
57д. (нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) 99 - за изведени енергийни продукти, произведени в данъчен склад от лица по чл. 57а, ал. 6 от закона, до лица, регистрирани по чл. 57а от закона, за стоките, вписани в издаденото им удостоверение;
58. 91 - неприключени е-АД;
59. 92 - кредитно известие приключен е-АД;
60. 93 - кредитно известие при коригиране на размера на акциза;
61. 94 - кредитно известие при намалена ставка;
62. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) 95 - сделка между лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2, 3, 3а, 3б, 5 и 6 от закона;
62а. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) 951 - сделка между лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от закона като търговци на електрическа енергия или природен газ, и лица, получили лиценз за търговия с електрическа енергия или природен газ по Закона за енергетиката;
63. 96 - потреблението на електрическа енергия за производство или поддържане на производството на електрическа енергия;
64. 97 - стоки по чл. 25, ал. 1, т. 3 от закона;
65. 98 - дебитно известие при коригиране на размера на акциза.


Чл. 85б. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите на прекратяване на действието на лиценза за управление на данъчен склад или регистрацията акцизната декларация се подава в 14-дневен срок от датата на съобщаване на решението за прекратяване.

 

Чл. 85в. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) (1) За алкохола и алкохолните напитки съответствието на кодовете по Комбинираната номенклатура към 31 декември 1992 г. с кодовете по Комбинираната номенклатура, прилагана от 1 януари 2017 г., са съгласно приложение № 17аа.
(2) За енергийните продукти и електрическата енергия съответствието на кодовете по Комбинираната номенклатура към 1 януари 2002 г. с кодовете по Комбинираната номенклатура, прилагана от 1 януари 2017 г., са съгласно приложение № 17аб.


Раздел II.
Отчетност и документация на освободените от акциз крайни потребители


Чл. 86. (1) Освободените от акциз крайни потребители водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност и този правилник.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Освободените от акциз крайни потребители са длъжни да водят материална отчетност, която да позволява проследяването на получаваните, съхраняваните и използваните денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти.

Чл. 87. (1) Материалната отчетност се води за всеки обект поотделно, по цели за използване и по видове получени и използвани енергийни продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Вписванията на данните в материалната отчетност за денатурирания по специален метод етилов алкохол или за енергийните продукти се извършват веднага след получаването на стоките.

Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Материалната отчетност на освободените от акциз крайни потребители съдържа най-малко следната информация:
1. получените денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти - номер и дата на документа, с който стоките са получени, и всички други данни от него;
2. използваните денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти за целите, посочени в удостоверението:
а) документите, издавани във връзка с използването на денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти за освободените от акциз цели;
б) търговското наименование на акцизната стока;
в) код по КН;
г) мерната единица;
д) количеството на използваните денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти;
е) количеството на енергийните продукти в литри, приведени при температура 15°С;
ж) описание на използвания специален метод за денатуриране на етилов алкохол;
з) данните за лицензирания складодържател и данъчния склад, в който е извършено денатурирането по специален метод на етиловия алкохол - ИНЛС, ИНДС, точен адрес на данъчния склад;
3. използваните денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти за цели, различни от посочените в удостоверението:
а) документите, издавани във връзка с използването на акцизните стоки за цели, различни от посочените в удостоверението;
б) търговското наименование на акцизната стока;
в) код по КН;
г) мерната единица;
д) количеството на използваните денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти;
е) количеството на енергийните продукти в литри, приведени при температура 15 °С;
4. произведените стоки от получените денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти:
а) документите, издавани във връзка с произведените стоки (технически спецификации, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби на вложените денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти и т.н.);
б) търговското наименование на произведената стока;
в) код по КН на произведената стока;
г) мерната единица;
д) количеството на произведените стоки по предназначение - за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка.

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Освободените от акциз крайни потребители са задължени в 14-дневен срок от изтичането на календарния месец да представят в териториалната дирекция, издала удостоверението, рекапитулативна декларация за получените и използваните денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти, която да съдържа следните данни по търговско наименование, код на акцизния продукт, код по КН и мерна единица:
1. налични количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти в началото на месеца;
2. получени количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти през месеца;
3. използвани количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти през месеца по цели на използване;
4. използвани количества през месеца за цели, различни от посочените в удостоверението;
5. налични количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти в края на месеца;
6. налично количество на произведената стока в края на месеца;
7. продадено количество на произведената стока през месеца по предназначение - за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка;
8. номер и дата на акцизната декларация (в случаите, когато лицето е използвало акцизните стоки за цели, различни от посочените в удостоверението за освободен от акциз краен потребител).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Декларацията по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 17б. Декларацията може да се подава и по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) В случаите по ал. 2 конкретните изисквания и формата на данните за подаване по електронен път се определят със заповед на директора на Агенция "Митници".
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Рекапитулативната декларация се подава лично или чрез пълномощник, като подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и представителната си власт.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) В случаите на прекратяване на действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител рекапитулативната декларация се подава в 14-дневен срок от датата на съобщаването на решението за прекратяване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В случаите по чл. 28а от закона данните за използваните енергийни продукти при комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия се отчитат в рекапитулативната декларация.

 

Чл. 90. (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Освободените от акциз крайни потребители осигуряват достъп на митническите служители до тяхната документация и отчетност, автоматизирана система за отчетност, както и до производствените си и складовите помещения и до намиращите се суровини и готови продукти, като оказват необходимото съдействие при извършването на проверките.

Глава шеста.
ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ


Раздел I.
Денатуриране на етилов алкохол


Чл. 91. (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Денатурирането на етилов алкохол и биоетанол, използван за смесване с моторни горива може да се извършва чрез денатуриране по общия метод или денатуриране по специален метод.

Чл. 92. Разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от закона се прилага само за етилов алкохол, който е напълно денатуриран по общия метод.

Чл. 93. (1) (Предишен текст на чл. 93 - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Денатурирането на етилов алкохол по общия метод се извършва, като към етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем най-малко 90 % vol се прибавят комплексно вещества в количества за 100 L абсолютен етилов алкохол (етанол), както следва:
1. изопропилов алкохол (IPA) - 1,0 L;
2. метилетилкетон (MEK) - 1,0 L;
3. денатониум бензоат - 1,0 g.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) При проверка за съответствие с изискванията за напълно денатуриран етилов алкохол се приемат резултати от лабораторни изпитвания в рамките на допустимите отклонения за съдържанието на веществата по ал. 1, определени в методите за изпитване."
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Денатурирането на етиловия алкохол по специален метод е процедура, при която се прилага формула, различна от общия метод, поради установен неблагоприятен ефект, който има денатурантът по общия метод върху качествата и характеристиките на конкретен продукт или група подобни продукти, с оглед на конкретната им употреба.

 

Чл. 94. Денатуриране по общия метод се извършва в данъчен склад в присъствие на митнически служител и при условие че:

1. с издадения лиценз за управление на данъчен склад е разрешено извършване на денатуриране на етилов алкохол;
2. денатурираният алкохол ще се използва за продукти, които не са предназначени за човешка консумация.


Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Денатурирането на етиловия алкохол по общия метод, както и съхраняването на напълно денатурирания етилов алкохол и денатуриращите вещества се извършва на места, напълно отделени от помещенията, където се произвежда и съхранява неденатуриран етилов алкохол.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Съдовете, в които се извършва денатурирането по общия метод, са разположени така, че митническите органи да могат да проверяват всички части отвън и отвътре и да може да се определи точното количество на течността, съдържаща се в тях.


Чл. 96. (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Преди започване на операциите по денатуриране по общия метод лицензираният складодържател уведомява териториалната дирекция по местонахождението на данъчния склад 24 часа преди извършване на операцията по денатуриране и иска присъствието на митнически служител.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Уведомяването по ал. 1 се извършва в писмена форма по образец съгласно приложение № 7о, като в него се посочват датата и часът на планираната операция по денатуриране по общия метод. Операцията по денатуриране се извършва в рамките на работното време на митническото учреждение.
(3) За целите на контрола митническите органи могат да вземат проби от етиловия алкохол, предназначен за денатуриране, денатуриращите вещества и получения напълно денатуриран етилов алкохол.

Чл. 97. Напълно денатурираният етилов алкохол по общия метод не може да се смесва, прелива или ректифицира, нито да се подлага на каквато и да е друга операция, имаща за цел пречистването му.

Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) (1) За целите на прилагане на чл. 22, ал. 2 от закона денатурирането на етилов алкохол по специален метод се извършва, както следва:
1. денатурирането на етилов алкохол, предназначен за влагане в следните крайни продукти: парфюми, одеколони, тоалетни води и води за хигиена на устната кухина, се извършва по един от следните национално съгласувани специални методи:
а) на 100 литра етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем над 90 % се добавят 78 грама третичен бутанол и 0,8 грама денатониев бензоат (битрекс), или
б) на 100 литра етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем над 90 % се добавят 2 литра изопропилов алкохол.
2. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.)
(2) Определените методи за специално денатуриране по ал. 1, т. 1 или 2 могат да се използват и за денатуриране на етилов алкохол, предназначен за влагане в други видове крайни продукти по чл. 22, ал. 2 от закона, различни от посочените в ал. 1.

Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) (1) В случай, че специалните методи за денатуриране на етилов алкохол са неприложими за производството на конкретен краен продукт по чл. 22, ал. 2 от закона, произвеждан на територията на страната, както и за денатуриран етилов алкохол, предназначен за потребление извън територията на страната, денатурирането на етилов алкохол може да се извърши и по други методи за специално денатуриране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Специалните методи за денатуриране, различни от посочените в чл. 98, ал. 2 и 3, се съгласуват предварително с териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад, в който ще се извърши денатурирането на етиловия алкохол по специален метод.
(3) Искането за съгласуване на специален метод за денатуриране на етилов алкохол се подава от производителя на крайните продукти, произвеждани на територията на страната, по местонахождение на данъчния склад, в който ще се извърши денатурирането по специален метод, по образец съгласно приложение № 17в. Искането може да се подава и по електронен път. Съгласуваният специален метод се отнася само за крайните продукти, описани в искането.
(4) Искането за съгласуване на специален метод за денатуриране на етилов алкохол, предназначен за потребление извън територията на страната, се подава от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще се извърши денатурирането, по образец съгласно приложение № 17в. Искането може да се подава и по електронен път.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Когато определените в ал. 2, 3 и 4 изисквания са изпълнени, териториалната дирекция по ал. 2 съгласува метода за денатуриране след положително становище от Централната митническа лаборатория на Агенция "Митници".
(6) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Централната митническа лаборатория издава становището по ал. 5 в 14-дневен срок от постъпване на искането от териториалната дирекция.
(7) Денатурирането по специален метод се извършва в присъствието на митнически служител в данъчен склад.
(8) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) За целите на прилагане на чл. 22, ал. 2 от закона етилов алкохол, който е денатуриран извън територията на Република България, може да се приеме за денатуриран етилов алкохол по специален метод единствено ако формулата съдържа денатуранти в съответствие с националното законодателство. В тези случаи денатурираният етилов алкохол се получава в данъчен склад под режим отложено плащане на акциз и се вземат проби за целите на установяване на съответствие.


Чл. 98б. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) За национално съгласувани специални методи за денатуриране за крайни продукти, различни от посочените в чл. 98, ал. 1, се считат и определените в Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията от 22.11.1993 г. относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз, когато денатурирането се извършва в данъчен склад на територията на страната.

 

Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Двадесет и четири часа преди започване на всяка конкретна операция по денатуриране по специалния метод лицензираният складодържател е длъжен да уведоми териториалната дирекция по мястото на извършване на специалното денатуриране и да поиска присъствието на митнически служител.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва в писмена форма, като в него се посочват датата и часът на планираната операция по денатуриране по специалния метод. Операцията по денатуриране се извършва в рамките на работното време на митническото учреждение.
(3) За целите на контрола митническите органи могат да вземат проби от етиловия алкохол, предназначен за денатуриране, денатуриращите вещества и получения специално денатуриран етилов алкохол.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)

 

Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Лицата, които извършват денатуриране по общия метод или денатуриране по специален метод, са длъжни:
1. да водят отчетност на получените и използвани вещества за денатуриране;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) да водят отчетност на количествата денатуриран етилов алкохол по приложен метод за денатуриране - по потребители и цели на използване;
3. да правят инвентаризация в края на всеки месец на веществата за денатуриране, като данните от нея се изпращат в териториалната дирекция по мястото на извършване на денатурирането.

Чл. 100а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на чл. 32, ал. 10 от закона биоетанолът се денатурира по общ и специален метод.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Денатурирането на биоетанола по общ и специален метод се извършва в данъчен склад и в присъствието на митнически служител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Денатурирането на биоетанола, предназначен за смесване с бензин, се извършва по следния национално съгласуван специален метод: на всеки 100 л дехидратиран (обезводнен) етилов алкохол с алкохолно съдържание мин. 98,7 % об., независимо дали съдържа, или не други денатуриращи вещества, се добавят 2 литра изопропилов алкохол (2-пропанол).
(4) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Чл. 100б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Двадесет и четири часа преди започване на всяка конкретна операция по денатуриране по специалния метод лицензираният складодържател е длъжен да уведоми териториалната дирекция по мястото на извършване на специалното денатуриране и да поиска присъствието на митнически служител.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Уведомяването по ал. 1 се извършва в писмена форма по образец съгласно приложение № 7о, като в него се посочват датата и часът на планираната операция по денатуриране по специалния метод. Операцията по денатуриране се извършва в рамките на работното време на митническото учреждение.
(3) За целите на контрола митническите органи могат да вземат проби от биоетанола, предназначен за денатуриране, денатуриращите вещества и получения специално денатуриран биоетанол.

Чл. 100в. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Биоетанол, който е денатуриран извън територията на Република България и е предназначен за смесване с бензин, ако отговаря на изискването по чл. 100а, ал. 3 се счита, че е денатуриран по специален метод.

Чл. 101. Заявеното за денатуриране количество етилов алкохол не може да бъде по-малко от 100 l.

Раздел II.
Маркиране на газьол и керосин


Чл. 102. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) За целите на прилагане на чл. 24, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 - 5 и чл. 26, ал. 2 от закона газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 27 10 19 49 и керосин с код по КН 27 10 19 25 0 се маркират в съответствие с разпоредбите на този раздел.
(2) Маркирането на митническата територия на страната се извършва само в данъчен склад в присъствието на митнически служител.

Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 01.11.2023 г.) За маркиране на керосин се използва комбинация от вещества в определените количества, както следва:
1. ACCUTRACE™ PLUS в количество не по-малко от 12,5 милиграма на литър и не повече от 18,75 милиграма на литър, и
2. Solvent Blue 35 (чист) - най-малко 10 mg/l.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 01.11.2023 г.) За маркиране на газьол, предназначен за плавателни средства, и на газьол, предназначен за получаване на корабно гориво, както и на газьол по чл. 33а, ал. 4 от закона, и газьол, предназначен за освободени от акциз крайни потребители, се използва комбинация от вещества в определените количества, както следва:
1. ACCUTRACE™ PLUS в количество не по-малко от 12,5 милиграма на литър и не повече от 18,75 милиграма на литър, и
2. Solvent Blue 79 (чист) или Solvent Blue 79 similar (чист) - най-малко 10 mg/l.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 01.11.2023 г.) Веществата по ал. 2 и 3 могат да бъдат добавяни като предварително приготвена смес, която гарантира наличието на веществата в предвидените в ал. 2 и 3 количества. Съответствието с равнището на маркиране с евромаркер се определя чрез съдържанието на бутоксибензен, възлизащо на не по-малко от 9,5 милиграма на литър и не повече от 14,25 милиграма на литър енергиен продукт.

Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)
(2) Освобождаването от облагане с акциз по чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона, както и възстановяването на платен акциз по чл. 26, ал. 2 от закона за енергийни продукти за плавателни средства, се прилага и за маркирани извън територията на Република България газьол и енергийни продукти, съдържащи маркиран газьол, ако е налице комбинация от веществата в количество и вид, определени в чл. 103, ал. 3.

Чл. 105. (1) Веществата, използвани за маркиране, се съхраняват отделно от други субстанции и в съдове, на които е обозначено съдържащото се вещество.
(2) Маркираните горива задължително се съхраняват отделно от другите горива в данъчния склад.

Чл. 106. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Двадесет и четири часа преди започване на всяка конкретна операция по ръчно маркиране на горива лицензираният складодържател е длъжен да уведоми териториалната дирекция по местонахождението на данъчния склад и да поиска присъствието на митнически служител.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Уведомяването по ал. 1 се извършва в писмена форма по образец съгласно приложение № 7о, като в него се посочват датата и часът на планираната операция по маркиране на горивата. Операцията по маркиране се извършва в рамките на работното време на митническото учреждение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) В случаите на автоматично маркиране лицензираният складодържател е длъжен да уведоми териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад не по-късно от 3 часа преди започване на операцията по маркиране. Уведомлението се подава по образец съгласно приложение № 7о.

Чл. 107. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите на автоматично маркиране на керосин и газьол използваната система трябва да отговаря на изискванията по Закона за измерванията и да бъде предварително одобрена от митническите органи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За одобряване на система за автоматично маркиране на горивата по ал. 1 лицензираният складодържател подава писмено искане до директора на Агенция "Митници", в което посочва:
1. идентификационния номер на лицензирания складодържател;
2. идентификационния номер на данъчния склад, в който ще се използва системата за автоматично маркиране;
3. методите за маркиране и подробно описание на процеса и оборудването, които ще бъдат използвани;
4. продуктите, които ще се маркират;
5. съдовете и местата, които ще се използват за съхранение на веществата за маркиране или маркиращите смеси;
6. мерките за контролиран достъп до системата за автоматично маркиране и веществата за маркиране.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Одобряването на системата за автоматично маркиране на керосина и газьола се вписва в лиценза за управление на данъчния склад.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) При одобряване на система за автоматично маркиране на газьол се вземат проби за лабораторен анализ от маркиран газьол или керосин от системата за установяване на съдържанието на вложен маркер.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Редът по ал. 1 - 4 се прилага и при промяна на съществуваща система за автоматично маркиране или при използване на няколко системи за всяка система отделно.

Чл. 108. (1) Лицензираният складодържател е длъжен:

1. да води отчетност на получените и използвани вещества за маркиране;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) да води отчетност на количеството маркирано гориво, като го разграничава по видове гориво и по потребители;
3. да прави инвентаризация в края на всеки месец на веществата за маркиране или маркиращата смес, които се съхраняват или се използват в данъчния склад, като изпраща данните от нея в митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад.
(2) За целите на контрола митническите органи могат да вземат проби от маркираното гориво, веществата за маркиране и маркиращата смес.

Чл. 108а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Маркирани енергийни продукти и енергийните продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 от закона се превозват на територията на страната само с транспортни средства, на които лицата са инсталирали за собствена сметка глобална система за позициониране (GPS).
(2) Глобалната система за позициониране (GPS) се състои от:
1. GPS/GSM устройство;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) датчици за контрол на всички входове и изходи на съдовете за транспортиране, на които не са монтирани средства за измерване и контрол;
3. контролер за разчитане на данните от монтираните средства за измерване и контрол от датчиците;
4. техническо устройство, осигуряващо автономно захранване на системата или GPS.
(3) Глобалната система по ал. 1 трябва:
1. да включва елементи, притежаващи съответните сертификати за влагане като оборудване в транспортни средства за превоз на горива;
2. да събира данните от монтираните на транспортното средство средства за измерване и контрол и датчици и да ги предава чрез GSM мрежа към Агенция "Митници";
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) да осигурява непрекъсваемост на сигнала от GPS устройството към доставчик на GPS услуги, предавайки данните в реално време.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Съдовете за транспортиране, предназначени за шосеен транспорт (сухопътен, в т. ч. жп), следва да разполагат със средства за измерване и контрол, отчитащи разтовареното количество гориво в литри, приравнени към сравнителна температура 15 °С, а съдовете за транспортиране, предназначени за воден транспорт - със средства за измерване и контрол, отчитащи натовареното и разтовареното количество гориво в литри, приравнени към сравнителна температура 15 °С.
(7) Средствата за измерване и контрол по ал. 6 следва да разполагат с функционалност за предаване на показанията им към контролера по ал. 2, т. 3.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)
(9) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)
(10) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)
(11) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Превозването на енергийните продукти по ал. 1 на територията на страната се осъществява след определяне на коридор (маршрут) за движение. Коридорът (маршрутът) се състои от начални точки (местата на товарене), междинни точки (ако има такива) и крайни точки (местата на разтоварване).
(12) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Глобалната система за позициониране (GPS) по ал. 2 следва да предава към доставчик на GPS услуги минимум следните данни:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) местоположение на съдовете за транспортиране на енергийни продукти;
2. дата, час, минута и посока на движение на транспортното средство;
3. състояние на транспортното средство (движение или престой);
4. информация за определения коридор (маршрут) за движение на транспортното средство;
5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) състояние на входовете и изходите на съдовете за транспортиране на енергийни продукти, на които са монтирани датчици за контрол (отворен или затворен);
6. място на товарене и разтоварване чрез алармиране;
7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) количество на разтоварените енергийни продукти (за сухопътен транспорт, в т.ч. жп);
8. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) количество на натоварените и разтоварените енергийни продукти (за воден транспорт);
9. индикация с данни за нарушена връзка "датчик за контрол - контролер" и/или "средство за измерване и контрол - контролер".
(13) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Доставчикът на GPS услуги е длъжен да предава към информационната система на Агенция "Митници" данните по ал. 12 независимо от продуктите, които се превозват със съдовете за транспортиране, както и да предостави на митническите органи достъп в реално време до системата за GPS наблюдение. При възникнали технически проблеми митническите органи се уведомяват незабавно на телефони или електронни адреси за контакт, предоставени от директора на съответната териториална дирекция.
(14) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Лицата, собственици или ползватели на транспортните средства по ал. 1 и съдовете за транспортиране по ал. 6, както и доставчиците на GPS услуги по ал. 13, носят отговорност за предаването на данните и достоверността на информацията, която се предоставя по електронен път на митническите органи.
(15) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Форматът на протокола за предаване на данните по ал. 12 и техническите изисквания към системата за GPS наблюдение на транспортните средства се определят със заповед на директора на Агенция "Митници".
(16) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Данните по ал. 12, както и всички регистрирани от системата за GPS наблюдение събития (излизане извън предварително определения коридор; загуба на връзка с GPS; постъпване на сигнал от датчик за контрол; спиране на транспортното средство за период, по-голям от 3 минути; данните от тоталайзера на средството за измерване и контрол; отпадане на връзката между контролера, монтиран на транспортното средство и датчик или средство за измерване и контрол; включване/изключване на GPS и други) се съхраняват за срок не по-малък от 6 месеца. Информацията следва да е достъпна за митническите органи във всеки един момент.

 

Чл. 108б. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) За целите на прилагане на чл. 93, ал. 8 от закона транспортирането на маркирани енергийни продукти и енергийните продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 от закона до военните формирования или обектите на Българската армия длъжностните лица, контролиращи ефективното използване на войсковия транспорт, предоставят на компетентното митническо учреждение информация за:
1. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) военните формирования или обектите, в които се получават и потребяват маркирани енергийни продукти и енергийните продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 от закона;
2. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) войсковите транспортни средства, които се използват за транспортиране на маркирани енергийни продукти и енергийните продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 от закона от базите за гориво-смазочни материали на Министерството на отбраната до местата на доставка и потребление на Българската армия;
3. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) правилата за транспортиране на маркирани енергийни продукти и енергийните продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 от закона, предназначени за отопление на военни формирования/обекти на Българската армия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Енергийните продукти по ал. 1 задължително се придружават от копия на документ, удостоверяващ начисляването на дължимия акциз, и документ, удостоверяващ предназначението на енергийните продукти.
(3) При промяна в информацията по ал. 1 длъжностните лица, контролиращи ефективното използване на войсковия транспорт, уведомяват митническото учреждение в 14-дневен срок от настъпване на новите обстоятелства.

 

Чл. 108в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За издаване на сертификат по чл. 93, ал. 8 от закона се подава писмено искане по образец съгласно приложение № 24 до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето, което е собственик или ползвател на съдовете за транспортиране на енергийни продукти. Искането може да се подава и по електронен път.
(2) Към искането по ал. 1 се прилага заверено копие на договор с доставчик на GPS услуги, сключен за монтиране на глобална система за позициониране (GPS) и ползване на услуга "GPS наблюдение на транспортни средства".
(3) В договора по ал. 2 се включва изрична клауза за отговорността по чл. 108а, ал. 14. Договорът следва да съдържа и изискванията по чл. 108а, ал. 15 и 16.
(4) Глобалната система за позициониране (GPS) се инсталира на транспортните средства по начин, гарантиращ изпълнение на изискванията по чл. 108а, ал. 3 и 12. С цел предотвратяване на неправомерни действия GPS/GSM устройството се обезпечава чрез поставяне на пломби от митническите органи.
(5) Митническите органи извършват проверка за изпълнение на изискванията към средствата за измерване и контрол по чл. 108а, ал. 6 и работоспособността на глобалната система за позициониране (GPS) по ал. 4. За удостоверяване на съответствието се провеждат тестове в реално време.
(6) В случаите по ал. 4 и 5 митническите органи съставят протокол за установеното съответствие или несъответствие с изискванията по чл. 108а. Към протокола се прилага и заверен от митническите органи снимков материал на монтираните датчици и средства за измерване и контрол.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите на изпълнение на изискванията и успешно преминали тестове по ал. 5 в 14-дневен срок от съставяне на протокола по ал. 6 директорът на териториалната дирекция издава за всеки отделен съд сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти по образец съгласно приложение № 25. Сертификатът се издава в два екземпляра и е валиден на територията на цялата страна.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Сертификатът за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти се връчва срещу подпис на представител или пълномощник на лицето по ал. 1 след удостоверяване на правото за извършване на превоз на опасни товари. Заверено копие от сертификата се съхранява в транспортното средство по ал. 4 и се представя на митническите органи при проверка.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) При промяна в обстоятелствата, въз основа на които е подадено искането за издаване на сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти:
1. лицата по ал. 1 са длъжни да уведомят митническите органи в 14-дневен срок от настъпването им, като предоставят необходимите документи и информация;
2. компетентната териториална дирекция извършва проверка относно изпълнението на обстоятелствата, посочени в т. 1, 7, 8 и 9 на сертификата по образец съгласно приложение № 25;
3. органът по ал. 7 издава решение, което е неразделна част от издадения сертификат и което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Валидността на сертификата за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти се прекратява:
1. по искане на лицето по ал. 1;
2. по инициатива на митническите органи:
а) при установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 93, ал. 12 от закона;
б) при нарушаване на разпоредбите на чл. 93, ал. 6 и 7 от закона и при условие, че административнонаказателното производство не е приключило със сключването на споразумение;
в) когато съдът за транспортиране е послужил за извършване на друго нарушение, установено от митническите органи, при условие, че административнонаказателното производство не е приключило със сключването на споразумение.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) За прекратяване на валидността на сертификата за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти лицето по ал. 8 е длъжно да представи своя екземпляр в компетентното митническо учреждение. Екземплярите на сертификата се унищожават от митническите органи в негово присъствие, за което се съставя протокол.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) При липса, увреждане или унищожаване на сертификата за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти лицата по ал. 1 уведомяват незабавно компетентното митническо учреждение за причините и обстоятелствата, довели до настъпване на съответното събитие. Митническите органи могат да изискват и допълнителна информация.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Липсващите, увредените и унищожените сертификати за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти се считат за невалидни и се прекратяват по реда на ал. 19. За липсата, увреждането или унищожаването на сертификата компетентното митническо учреждение се уведомява незабавно.
(14) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Агенция "Митници" поддържа електронен регистър за издадените и прекратените сертификати за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти, съдържащ минимум следните данни:
1. номер на сертификат;
2. дата на издаване на сертификата;
3. митническо учреждение, издало сертификата;
4. наименование на лицето;
5. единен идентификационен код на лицето;
6. идентификационни данни на транспортното средство и съда за транспортиране;
7. номер и дата на протоколите по ал. 6;
8. данни за обстоятелствата по ал. 12 и 13;
9. дата на прекратяване на сертификата.
(15) Информацията по ал. 14, т. 1, 2, 3, 4, 6 и 9 се публикува на официалната интернет страница на Агенция "Митници" по ред, начин и формат, определени със заповед на директора на Агенция "Митници".
(16) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Лицата, получили сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти, използват техническите средства по чл. 108а, ал. 2 и 6 по предназначение в работния им обхват, като осигуряват тяхната техническа изправност, правилна употреба и непрекъснато предаване на данни към доставчика на GPS услуги.
(17) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) При технически проблеми или инциденти, настъпили в момент на товарене, транспортиране или разтоварване на енергийните продукти по чл. 108а, ал. 1, компетентното митническо учреждение се уведомява незабавно на телефони или електронни адреси за контакт, предоставени от директора на териториалната дирекция.
(18) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Поставените пломби се премахват от митническите органи в 3-дневен срок от прекратяване на валидността на сертификата за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти, освен ако лицето е подало ново писмено искане за издаване на сертификат за същия съд. За предприетите действия се съставя протокол.
(19) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Сертификатът за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти се прекратява с решение на директора на компетентната териториална дирекция, като се отчита наличието или липсата на уведомяване по чл. 108а, ал. 13 и по ал. 17 на този член. Решението подлежи на предварително изпълнение.

 

Чл. 108г. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Директорът на компетентната териториална дирекция може да издаде сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти за транспортно средство, на което вече е инсталирана глобална система за позициониране (GPS), при условията и по реда на чл. 108а и чл. 108в, ал. 1 - 8.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на чл. 108в, ал. 13.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Този член не се прилага в случаите на подадено искане в срока по чл. 108в, ал. 18, освен ако с решение директорът на компетентната териториална дирекция не разпореди друго.

 

Чл. 108д. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) (1) Писменото уведомление по чл. 94а, ал. 4 от закона следва да съдържа най-малко следната информация:
1. име/наименование и единен граждански номер/единен идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) причините, наложили промяната на мястото за съхранение или използване на енергийни продукти за отопление;
3. дата на настъпване на непреодолимата сила;
4. номер и дата на документа за удостоверяване на предназначението по чл. 80а;
5. точно местонахождение и количество на енергийните продукти в момента на подаване на уведомлението;
6. идентификационни данни на транспортното средство, в случай че енергийните продукти са преместени на място, различно от посоченото в документа за удостоверяване на предназначението по чл. 80а;
7. друга информация по преценка на лицето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Уведомление по ал. 1 се подава и в случаите на непреодолима сила, с настъпването на която съхранението или използването на енергийни продукти за отопление води до опасност за живота и здравето на хората или за околната среда.
(3) Уведомление по ал. 2 се подава само след писмено разпореждане или предписание на компетентен орган, от което се прилага заверено копие.
(4) За установяване на обстоятелствата по ал. 1 и 2 митническите органи могат да извършват проверки или да предприемат други действия, необходими за осъществяване на контрола. За извършените проверки и установените факти и обстоятелства се съставя протокол.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) При подаване на уведомленията по ал. 1 и 2 или на по-късен етап митническите органи могат да отправят писмени препоръки по отношение държането или използването на енергийни продукти за отопление.
(6) Копие от протоколите по ал. 4 се изпраща в Централното митническо управление на Агенция "Митници" в 14-дневен срок от тяхното съставяне.

 

Раздел III.
Други ограничения и забрани


Чл. 109. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Ставката по чл. 33, ал. 1 от закона се прилага за втечнен нефтен газ (LPG), използван за отопление (за стопански и битови нужди) в инсталации със съдове за съхранение (резервоари) с обем, определен съгласно чл. 92, ал. 2 от закона, и в бутилки за втечнен нефтен газ (LPG), предназначен за отопление (за стопански и битови нужди), които отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативни актове, свързани с устройството и безопасната експлоатация на съдове, работещи под налягане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Бутилките за втечнен нефтен газ (LPG), предназначен за отопление (за стопански и битови нужди), след пълненето им се защитават с термосвиваеми капачки, които се разрушават преди употреба и носят следната информация:
1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) фирмения знак на съответния лицензиран складодържател, получил лиценз за управление на данъчен склад на основание чл. 50, ал. 1 от закона;
2. идентификационния номер на данъчния склад, където е извършено пълненето;
3. действителното количество в килограми на втечнения нефтен газ в бутилката, изписано по следния начин: "Нето тегло .... kg".
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Бутилките за втечнен нефтен газ (LPG), използвани за моторно гориво, следва да са ясно обозначени на видно място с траен надпис "моторно гориво".

Чл. 109а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Съдовете за доставка на природен газ за битови нужди се обозначават ясно на видно място с траен надпис "природен газ за битови нужди".


Чл. 109б. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Разпоредбите на чл. 109 не се прилагат за ацетилен с код по КН 2901 29 00, който е предназначен за използване, предлага се за продажба или се използва само като гориво за отопление, за който еквивалентното гориво е втечнен нефтен газ (LPG).

 

Чл. 109в. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) В случаите на чл. 91б, ал. 6 от закона за всяка промяна на транспортното средство на територията на страната се подава уведомление по образец съгласно приложение № 35.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Уведомлението се подава при промяна на транспортното средство на територията на страната:
1. за акцизните стоки, изпращани до България от друга държава членка с регистриран електронен административен документ или с регистриран електронен опростен административен документ - от техния получател в страната или от превозвача/лицето, организирало транспорта;
2. за акцизните стоки, изпращани от България до друга държава членка с регистриран електронен административен документ или с регистриран електронен опростен административен документ - от лицето, което ги изпраща или от превозвача/лицето, организирало транспорта;
3. за акцизните стоки, изпращани и получавани на територията на страната под режим отложено плащане на акциз - от лицето, което ги изпраща, от лицето, което ги получава, или от превозвача/лицето, организирало транспорта;
4. за акцизни стоки, предназначени за освободен от акциз краен потребител - от лицензирания складодържател, от освободения от акциз краен потребител или от превозвача/лицето, организирало транспорта.
(3) Уведомлението по ал. 1 се подава:
1. на електронни адреси, публикувани на интернет страницата на Агенция "Митници", преди започване на претоварването на акцизните стоки;
2. писмено или по електронен път в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад в деня на претоварването или на първия работен ден след претоварването на акцизните стоки.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) В случаите на ал. 2 уведомлението се подава от превозвача или лицето, организирало транспорта, само ако задължението е предвидено в договора за превоз на стоките или договора за спедиция.
(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2024 г.) Лицата по ал. 4 предоставят информация на получателя, съответно изпращача на стоките по ал. 2, за всеки случай на подадено уведомление.


Чл. 110. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Чл. 111. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При осъществяване на сделки с акцизни стоки лицата, начислили акциза в държавния бюджет издават данъчна фактура, в която размерът на дължимия акциз е посочен на отделен ред. За всяка извършена сделка се издава фактура, в която се отразяват видът и количеството на акцизните стоки, стойността им, размерът на дължимия акциз, наименованието и кодът по БУЛСТАТ на изпълнителя и получателя по фактурата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Извън случаите по ал. 1 при осъществяване на сделки с акцизни стоки данъчната фактура може да се издаде от получателя по доставката или от лицето-вложител в данъчния склад.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Оригиналът на фактурата се предоставя на получателя по сделката. Фактурата се издава най-малко в 3 екземпляра.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Фактурата се издава в 5-дневен срок от по-ранната от двете дати - датата на прехвърляне на правото на собственост върху стоката или датата на плащането, включително и при частично плащане.

 

Чл. 111а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) В случаите на чл. 99, ал. 6 от закона лицата, предоставящи услуги, свързани с публикуване на обяви и съобщения, са длъжни да уведомяват предварително техните податели за съответните забрани и административнонаказателна отговорност.

Чл. 111б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) В случаите на чл. 99а, ал. 3 от закона подателите и получателите представят документ за самоличност по смисъла на Закона за българските документи за самоличност. Чуждите граждани, които нямат документ за самоличност или документ за пребиваване, удостоверяват самоличността си с паспорт или друг заместващ го документ.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Информация за забраните и изискванията, предвидени с чл. 99а, ал. 1, 2, 3, 7 и 10 от закона, както и наказуемостта при изпращане на акцизни стоки в случаите на чл. 112а, ал. 3 и 4 от закона, се поставя на видно място в съответното звено на пощенската мрежа. Служителите на пощенския оператор са длъжни да разясняват на лицата техните задължения и отговорност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) В случаите на чл. 99а, ал. 7 от закона свидетели при съставяне на протокола могат да бъдат работници или служители на пощенския оператор, както и други лица. При установяване на забранени акцизни стоки или отпадъци от тютюн обстоятелствата се отбелязват в протокола (включително данните за подателя и получателя), а пощенската пратка се опакова по начин, ограничаващ достъпа до нейното съдържание. Пратката се съхранява отделно от останалите пратки в помещение с постоянно видеонаблюдение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) При съмнение или когато установят, че пощенските пратки съдържат забранени акцизни стоки или отпадъци от тютюн, работниците и служителите на пощенския оператор уведомяват съответната структура по сигурността.
(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) При изготвяне на превозните документи за вътрешни или изходящи международни пратки пощенските оператори осигуряват възможност и изискват от подателите да отбелязват (чрез отметка или подходящ текст) дали същите съдържат акцизни стоки или отпадъци от тютюн. Когато са възникнали съмнения или когато подателят е отбелязал, че пратката съдържа акцизни стоки или отпадъци от тютюн, пощенският оператор може:
1. да изисква пояснение по отношение на вида, количеството и предназначението на изпращаните вещи;
2. да изисква по-детайлно описание в превозния документ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Обработка и съхранение на идентификационни данни на подателите и получателите се извършват само в случаите на чл. 20, ал. 1, т. 11 от Закона за пощенските услуги.

Чл. 111в. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) (1) В случаите на чл. 102б, ал. 2, т. 2 от закона при поискване от митническите органи лицата, управляващи транспортното средство, попълват декларация по образец съгласно приложение № 27.
(2) Декларацията по ал. 1 се попълва и в случаите на чл. 102в, ал. 1 от закона.


Раздел IV.
Ред за издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


(ГЛАВА СЕДМА "РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЗА БЕЗМИТНА ТЪРГОВИЯ И ЗАРЕЖДАНЕТО НА ТЕЧНИ ГОРИВА В СВОБОДНИТЕ ЗОНИ" ОТМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2007 Г.)

Чл. 112. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

Чл. 113. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

Чл. 114. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия по чл. 90а, ал. 1 от закона се подава писмено искане по образец съгласно приложение № 19а до директора на териториалната дирекция по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение, към което се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;
5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква "а" от закона за лицата, които не са български граждани;
6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква "б" от закона;
7. (зал. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)
9. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) документ за собственост, договор за наем или друг документ, предоставящ правото на ползване на помещенията на търговския склад или обект или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;
10. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация;
11. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, или декларация, че при продажбите на тютюневите изделия от търговския обект плащането ще се извършва само чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
12. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
13. копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.
14. (отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В искането по ал. 1 доставчиците се посочват с наименование и ЕИК.

Чл. 115. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

Чл. 116. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

Чл. 117. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Разрешението за търговия с тютюневи изделия се издава по образец съгласно приложение № 19б в два екземпляра - за териториалната дирекция, издала разрешението, и за лицето, на което се издава разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

Чл. 117а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на чл. 90е, ал. 1, т. 1 от закона лицата подават до директора на компетентното митническо учреждение уведомление по образец съгласно приложение № 19в.

 

Чл. 117б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) (1) В случаите на чл. 90б, ал. 3 и 4 от закона лицата, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия, предоставят следната информация за собствените или ползваните на друго основание транспортни средства:

1. номер и дата на разрешението за търговия с тютюневи изделия;
2. наименование и ЕИК на лицето, получило разрешението за търговия с тютюневи изделия;
3. марка и модел на транспортното средство;
4. регистрационен номер на транспортното средство;
5. идентификационен номер (VIN) на транспортното средство;
6. собственик на транспортното средство (име/наименование, ЕГН/ЕИК);
7. правно основание, въз основа на което се ползва транспортното средство, в случай че то не е собствено - договор (номер и дата) и страни по договора (име/наименование, ЕГН/ЕИК).
(2) Митническите органи могат да изискват и друга информация във връзка с доставките на тютюневите изделия, която се предоставя не по-късно от 3-дневен срок.
(3) В транспортните средства следва да се съхраняват копия на разрешението за търговия с тютюневи изделия и документът, с който в компетентното митническо учреждение е предоставена информацията по ал. 1.


Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В Агенция "Митници" се води публичен електронен регистър на издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия, който съдържа:
1. код на митническото учреждение, издало разрешението;
2. идентификационен номер;
3. наименование на лицето;
4. вид на обекта;
5. код на митническо учреждение по седалище на управление на лицето;
6. адрес на управление на лицето;
7. ЕИК на лицето;
8. адрес на обекта;
9. дата а връчване;
10. прекратяване на регистрацията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

Раздел V.
Определяне на пазарна цена (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 121. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За целите на прилагането на чл. 106а и чл. 107е, ал. 3 от закона пазарната цена на отнетите и изоставените в полза на държавата стоки, както и на преносните, превозните и други средства или съоръжения, послужили или използвани за извършване на нарушения по закона, се определя по реда на Наредба № Н-9 от 2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени (ДВ, бр. 70 от 2006 г.).

Раздел VI.
Ред, начин и формат за подаване на документи по електронен път и на електронен носител (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)


Чл. 121а. (Нов, изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Исканията, уведомленията, исканията за бандероли, описите за връщаните бандероли/описите на подлежащи на бракуване бандероли, описите на облепени върху акцизни стоки бандероли, отчетите за получените бандероли по закона и по този правилник, както и информацията по чл. 88а от закона могат да бъдат подавани от лицата и по електронен път.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Конкретните изисквания и формата на данните за подаване по електронен път или на електронен носител се определят със заповед на директора на Агенция "Митници".

Чл. 122. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Чл. 123. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, получили лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране въз основа на заявление, подадено преди влизането в сила на този правилник, привеждат помещенията за производство на акцизни стоки в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 1 в 3-месечен срок от влизането в сила на този правилник.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) (1) Платеният акциз за постъпилите до 30.VI.2006 г. в търговските обекти за безмитна търговия стоки, чиято продажба се извършва след тази дата, се възстановява на основание § 1, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове въз основа на справка-декларация по образец съгласно приложение № 20, към която се прилагат документите по чл. 116, ал. 2, т. 1 и 3.
(2) Възстановяването се извършва при условията и по реда, определени в чл. 116, ал. 2, 3 и 4 и чл. 117 - 119.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) За възстановяване на платен акциз по § 2а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове се подава искане за възстановяване по образец съгласно приложение № 21.

§ 2. Правилникът се издава на основание § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове.

§ 3. Този правилник влиза в сила от 1 юли 2006 г., с изключение на разпоредбите на чл. 27 - 37, които влизат в сила от обнародването на правилника в "Държавен вестник", и отменя Правилника за прилагане на Закона за акцизите (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 55 и 80 от 1999 г., бр. 4 от 2000 г., бр. 12 от 2001 г., бр. 21 и 58 от 2002 г., бр. 33 от 2003 г., бр. 14, 16, 58 и 97 от 2004 г.; попр., бр. 101 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2005 г. и бр. 9 от 2006 г.).

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2007 Г.)

§ 76. Навсякъде в приложенията думата "БУЛСТАТ" се заменя с "ЕИК".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 20.04.2007 Г.)

§ 3. (1) За количествата енергийни излишъци, отнасящи се за данъчни периоди от 1 януари 2007 г. до влизането в сила на този правилник, лицата по чл. 57а издават акцизни кредитни известия по чл. 80, ал. 8 в срок до 31 май 2007 г.
(2) Количествата енергийни излишъци по ал.1 се удостоверяват с протокол по чл. 80, ал. 9 за всеки един данъчен период от 1 януари до влизането в сила на този правилник.
(3) Протоколите по ал. 2 се предоставят от електроенергийния системен оператор на лицата по чл. 57а от закона до 10 май 2007 г.

§ 4. (1) Лицата, които до 31 март 2007 г. включително са подали искане по чл. 14, ал. 1 за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител на кокс и/или въглища, въз основа на което са получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител на кокс и/или въглища, имат правата и задълженията на освободени от акциз крайни потребители и за периода от 1 януари до издаване на удостоверението, като за използваните при производството кокс и/или въглища се прилага чл. 24, ал. 2 от закона.
(2) В случаите по ал. 1 заплатеният акциз се възстановява по реда на чл. 27 от закона.

§ 5. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 45. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 14.04.2009 Г.)

§ 33. Срокът на валидност на издадените разрешения за получаване на конкретно количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от нерегистриран търговец е 30 дни от влизане в сила на този правилник.

§ 34. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2009 Г.)

§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 26.03.2010 Г.)

§ 112. Навсякъде в правилника думата "централното" се заменя с "Централното".

§ 113. (В сила от 01.04.2010 г.) Навсякъде в правилника и приложенията към него думите "регистрирания търговец", "регистрираният търговец", "регистриран търговец" и "регистрираните търговци" се заменят съответно с "регистрирания получател", "регистрираният получател", "регистриран получател" и "регистрираните получатели", думите "нерегистрирани търговци", "нерегистрирания търговец", "нерегистрираният търговец" и "нерегистриран търговец" се заменят съответно с "временно регистрирани получатели", "временно регистрирания получател", "временно регистрираният получател" и "временно регистриран получател" - от 01.04.2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 26.03.2010 Г.)

§ 114. Лицата по чл. 73, ал. 1 са длъжни да въведат системата за електронно преброяване и идентификация за целите на водената отчетност по чл. 73, ал. 3 в шестмесечен срок от влизане в сила на този правилник.

§ 115. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването в "Държавен вестник" с изключение на § 113, който влиза в сила от 1 април 2010 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.10.2010 Г.)

§ 45. Навсякъде в правилника и приложенията към него думите "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър" се заменят с "удостоверение за актуално състояние".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.10.2010 Г.)

§ 46. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2011 Г.)

§ 49. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.)

§ 18. Навсякъде в правилника и приложенията към него думите "придружителен административен документ", "придружителен административен документ или", "придружителен административен документ/", "/придружителния административен документ", "придружителния административен документ/", "придружителни административни документи/", "/придружителните административни документи", "придружителния административен документ" и "ПАД/"се заличават.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2012. Г.)

§ 15. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2013 Г.)

§ 146. Навсякъде в правилника и приложенията към него думите "заявление", "заявлението" и "заявления" се заменят съответно с "искане", "искането" и "искания".

§ 147. Навсякъде в правилника и приложенията към него думите "заявителите" и "заявителя" се заменят съответно с "лицата, подали искането" и "лицето, подало искането".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2013 Г.)

§ 148. Правилникът влиза в сила от 1 април 2013 г., с изключение на § 40, т. 3, § 41, т. 3, § 53, § 65 и § 72, които влизат в сила от 1 юли 2013 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 29. Навсякъде в правилника думите "републиканския бюджет" се заменят с "държавния бюджет".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 30. В срок до 1 април 2014 г. лицензираните складодържатели, предоставили обезпечение под формата на банкова гаранция, привеждат същата в съответствие с § 27 от правилника.

§ 31. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 8, 10 и 17, които влизат в сила от 1 април 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.02.2014 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.03.2014 Г.)

§ 9. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2015 Г.)

§ 59. Навсякъде в правилника думите "Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки" се заменят с "Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки".
§ 60. Лицата подават уведомление по реда на чл. 52а в случаите на смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", с цел привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници до пълното им изчерпване. Към уведомлението се прилага копие от договор за удостоверяване на продажбите на горива от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и копие от документ, удостоверяващ начисляването и заплащането на акциза.
§ 61. Издадените до влизане в сила на този правилник сертификати за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти се преиздават служебно от митническите органи в срок до 1 септември 2015 г. Собствениците и ползвателите на одобрени съдове за транспортиране на маркирани енергийни продукти сключват анекси или нови договори по чл. 108в, ал. 2 в тримесечен срок от влизане в сила на правилника, като заверено копие от тях се предоставя на компетентното митническо учреждение.
§ 62. До 1 септември 2015 г. уведомлението по чл. 49, ал. 6 може да се подава на електронни адреси, публикувани на интернет страницата на Агенция "Митници".
§ 63. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 4, § 12 относно чл. 49, ал. 9, § 20 и § 25, които влизат в сила от 1 септември 2015 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2016 Г.)

§ 93. Отчетите за получени бандероли, които следва да се подадат по реда на чл. 68а за последните два тримесечни периода на 2015 г., се изготвят и предоставят от лицензираните складодържатели по досегашния ред.
§ 94. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 24, § 30, т. 2, § 86, т. 1 и § 88, които влизат в сила от 1 юли 2016 г.

 

КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.02.2017 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2020 Г.)


§ 40. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) Издадените до влизането в сила на този правилник обезпечения под формата на срочна банкова гаранция продължават действието си до изтичане на срока им или до тяхната промяна, но не по-късно от 31 декември 2020 г., освен ако същите бъдат приведени в съответствие с изискванията на приложение № 9д към чл. 57, ал. 3 от правилника.
(2) Приетите безсрочни банкови гаранции преди 7 февруари 2017 г., при които не е извършена промяна във връзка с ангажимент на банката за задължения за заплащане на акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове, продължават действието си не по-късно от 31 декември 2020 г., освен ако същите бъдат приведени в съответствие с изискванията на приложение № 9д към чл. 57, ал. 3 от правилника.

 

§ 41. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на § 6, 7, 13, 14 и 29, които влизат в сила от 1 юни 2017 г., и разпоредбата на § 23, която влиза в сила от 1 август 2017 г.
 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 15. (В сила от 06.10.2017 г.) Методите, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 162/2013 на Комисията от 21 февруари 2013 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз (OB, L 49 от 22 февруари 2013 г.), се признават до 31 декември 2017 г.

§ 16. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 1, който влиза в сила от 1 август 2017 г., и § 15, който влиза в сила от деня на обнародването на правилника в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2018 Г.)

§ 52. Уведомленията по чл. 4д могат да се подават по електронен път считано от 1 януари 2019 г.
§ 53. Ваучерите по чл. 72е, за които е отпаднало нормативното основание за използването им и са приключили всички производства, се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на териториалната дирекция или оправомощено от него длъжностно лице, в която са налични.

§ 54. Количествата етилов алкохол, денатурирани съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1112 на Комисията от 2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз (ОВ L 162 от 23 юни 2017 г.), могат да бъдат реализирани до изчерпване на количествата.
§ 55. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 21, който влиза в сила от 1 октомври 2018 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2019 Г.)

§ 60. Получените бандероли с изписана върху тях продажна цена, които са заявени до 19 април 2019 г., се отчитат по реда, определен до влизането в сила на този правилник, като в случаите на липси на бандероли с изписана върху тях продажна цена:
1. за цигарите - пропорционалният акциз се изчислява по цената, изписана върху съответния бандерол;
2. за останалите тютюневи изделия - акцизът се изчислява в зависимост от опаковката, за която са получени бандеролите.
§ 61. Параграфи 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, § 22, т. 3, § 48, 49, 50, 51, 52 и 53 влизат в сила от 20 май 2019 г., § 10 и 18 влизат в сила от 1 юли 2019 г., а § 47, 54 и 55 влизат в сила от 1 януари 2020 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ 

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2019 Г.)

 

§ 18. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2020 Г.)

 

§ 51. За образуваните и неприключили производства по възстановяване на акциз по подадени искания от лица по смисъла на чл. 23г, ал. 1 се прилагат разпоредбите на този правилник.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 53. (1) В 7-дневен срок от подаване на искане за съгласуване на изграждането на системата за видеонаблюдение по чл. 47б от Закона за акцизите и данъчните складове директорът на териториалната дирекция:
1. издава акт за съгласуване на проекта, или
2. на лицето се дават предписания относно:
а) представяне на допълнителна техническа документация, в случай че не са спазени изискванията на чл. 56л, ал. 4;
б) изграждане на видеонаблюдение на определени места в обекта, през които могат да влизат или да го напускат транспортни средства, в случай че това не е било предвидено в техническия чертеж (скицата) по чл. 56л, ал. 4;
в) трайното блокиране (затваряне) на аварийните входове и изходи на обекта, освен когато за тях не е предвидено изграждане на видеонаблюдение в проекта;
г) смяна на видеокамери и/или цифров регистратор, в случай че техни характеристики не отговарят на изискванията, предвидени в правилника.
(2) Териториалният директор определя срок за изпълнението на дадените предписания не по-голям от 3 дни.
(3) Лицето, на което са дадени предписания, следва да представи съответните документи, удостоверяващи изпълнението на предписанията, в определения му срок в деловодството на компетентната териториална дирекция.
(4) След изтичане на определения срок по ал. 2 директорът на компетентната териториална дирекция в 3-дневен срок издава акт за съгласуване или отказва съгласуването на проекта.
(5) След връчване на акта за съгласуване на проекта лицензираният складодържател уведомява директора на компетентната териториална дирекция в срока по § 38, ал. 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 96 от 2019 г.; изм., бр. 18 от 2020 г.) относно готовността му за извършване на тестове за функционалност и ефективност на система за видеонаблюдение и контрол.
§ 54. В 10-дневен срок от обнародването на този правилник в "Държавен вестник" на интернет страницата на Агенция "Митници" се публикуват изискванията и форматът на изпращаните данни по чл. 56к, ал. 7.
§ 55. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2020 Г.)

 

§ 4. В срока по § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ДВ, бр. 65 от 2020 г.) лицензираните складодържатели, съхраняващи енергийни продукти, са длъжни да представят бизнес план по чл. 48, ал. 2, т. 13 от Закона за акцизите и данъчните складове, съдържащ и информация за складовия капацитет за съхранение на собствените енергийни продукти.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2021 Г.)

 

§ 5. Параграф 2 влиза в сила от 1 януари 2022 г.
 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2022 Г.)

 

§ 56. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този правилник лицата, получили удостоверение за регистриран обект по чл. 56, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, подават декларация пред компетентното митническо учреждение относно изпълнение на изискванията на чл. 4, т. 8а от Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) В случай че не бъде подадена декларация по ал. 1, се приема, че лицето не отговаря на условията на чл. 4, т. 8а от Закона за акцизите и данъчните складове.
(3) В двумесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 директорите на териториални дирекции служебно преиздават удостоверения за регистрирани обекти за винопроизводство на независими малки винопроизводители на лицата, отговарящи на условията на чл. 4, т. 8а от Закона за акцизите и данъчните складове.
§ 57. До 18 януари 2024 г. веществото Solvent Yellow 124 може да се използва като общ фискален маркер по смисъла на Директива 95/60/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно фискалното маркиране на газьол и керосин, като равнището на маркиране следва да възлиза на не по-малко от 6 mg и не повече от 9 mg Solvent Yellow 124 на литър енергиен продукт.
§ 58. Правилникът влиза в сила три дни след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 3, 5, 19, § 21, т. 2, § 23, 25, 34, 36, 53, 54 и 55, които влизат в сила от 13 февруари 2023 г., и § 29, който влиза в сила от 1 ноември 2023 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

 

§ 2. Разпоредбата на чл. 49е, ал. 2 не се прилага за лицензираните като данъчни складове петролни бази за съхранение на нефт и нефтопродукти, предоставени за управление на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" по реда на отменения раздел IIа на глава четвърта от Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 101 от 2013 г.; отм., бр. 65 от 2020 г.).
§ 3. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2023 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2023 Г.)

 

§ 27. Лицата, подали искане в срока по § 6в, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове, осъществяват дейността си при спазване на разпоредбите относно задълженията на лицензирани складодържатели, включително водят отчетност и документация по реда на глава пета, раздел I от правилника, при отчитане на съответната специфика.
§ 28. (1) Лицата, подали искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия в срока по § 6в, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове, както и лицата, притежаващи валидно разрешение за търговия с тютюневи изделия, подават инвентаризационен опис към 30 септември 2023 г. за наличните количества течности за електронни цигари, съдържащи никотин без бандерол върху потребителската опаковка. Инвентаризационният опис се подава в срок до 31 октомври 2023 г. пред териториалната дирекция по местонахождение на обектите.
(2) Инвентаризационният опис по ал. 1 се подава от законен представител или упълномощено лице и съдържа информация за:
1. фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицето;
2. точен адрес на обекта;
3. наличните количества течности за електронни цигари, съдържащи никотин, към 30 септември 2023 г. общо и по видове стоки/продукти:
а) търговско наименование на стоката;
б) търговска марка;
в) разновидност на продукта;
г) опаковка/описание на продукта - описва се една от следните възможности: *електронна цигара за еднократна употреба, **резервоар, ***контейнер, ****патрон;
д) описание на комбинацията - комбинация от един, два или повече патрона, в зависимост от общата опаковка и попълнената информация в буква "г";
е) код на акцизния продукт;
ж) код по КН;
з) вместимост на потребителската опаковка в милилитри; в случаите по буква "д" се посочва вместимостта в милилитри на всички патрони в общата опаковка;
и) общ брой на потребителските опаковки;
4. име, фамилия и длъжност на лицето, изготвило описа;
5. име, фамилия и длъжност на представляващото лице, подписало описа;
6. дата на подаване на описа.

§ 29. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Приложение № 1 към чл. 4а, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.)

 

Приложение № 1а към чл. 4б, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 70 от 2006 г., предишно Приложение № 1 към чл. 6б, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., ново - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

И С К А Н Е

от

.......................................................................................................................................................

(наименование на лицето, което подава искането)

Представлявано от .....................................................................................................................

(имена на представляващия лицето, което подава искането)

......................................................................................................................................................

(посочва се адрес за уведомлението по чл. 4б, ал. 7 и за връчване на решението по чл. 4б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове)

......................................................................................................................................................

(посочва се адрес на електронна поща за уведомлението по чл. 4б, ал. 7 и за връчване на решението по чл. 4б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове)

за възстановяване на акциз в размер на: ................................. лв. ..........................................

за покупки на акцизни стоки за периода от ....................... 20 ... г. до ...................... 20 ... г.,

съгласно международен договор .........................................., обнародван в брой ........ от дата ............................. на "Държавен вестник" и влязъл в сила от .......................................

Желая да бъде възстановен акцизът, който е заплатен при покупките на акцизни стоки за нуждите на ...........................................................................

(посочват се акцизни стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък)

Желая сумата да бъде преведена по сметка на .......................................................................:

(посочва се сметката на лицето, подало искане за възстановяване на акциз по чл. 4б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове)

Банка ............................., сметка № ............................

Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 4б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове: ..................................................................... и пълномощно с нотариална заверка, в случаи на подаване чрез пълномощник.

............


................................................................................................

(дата)


(подпис и печат на лицето, подало искането за възстановяване на акциз)

 

 

Приложение № 1б към чл. 8, ал. 1

 

(Предишно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., предишно Приложение № 1а към чл. 8, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)

 

Входящ № ............................../ Дата ..............................

ТУ .................................................................................

Данни за подателя

ЕИК ......................................................................................................................................................................

Наименование .....................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

Адрес за кореспонденция

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

Лице за контакти

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване

Търговска банка ................................... Банков код (BIC) ................................... IBAN .................................

 

И С К А Н Е

за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 3 и 5 от ЗАДС

 
 

№ по ред

Данни за закупения алкохол и алкохолни напитки

Данни за е-АДД

Вложен алкохол и алкохолни напитки

Реализирани стоки

 

Търго-

вско на-именов

ание на стоката

Код на акциз-ния про-дукт

Код по КН

Номер

на фак-

турата

за при-

добива-

не или

ЕАД за

внос

Дата на факту-

рата за придо-биване

или ЕАД

за внос

ЕИК на издателя на факту-рата за придо-биване

или полу-чателя по ЕАД за внос

Наимено-вание на издателя

на факту-

рата за придо-

биване

или полу-чателя по ЕАД за внос

Мер-на еди-ница

Количе-

ство алко-хол по фактура

за при-добива-не или полу-

чателя по ЕАД за внос

Ал-ко-хол-но съ-дър-жа-ние

Уника-

лен кон-тро-лен №

Дата

Количе-

ство на вложе-

ния чист алкохол

по факту-

ра за придоби-ване или ЕАД за внос

Став-ка на акци-за

ЕИК на лицето, начисли-ло акци-за

№ и дата

на доку-

мента, удостове-ряващ начисля-ването на акциза

Търгов-

ско наиме-нование на стоката

Мер-

на еди-ни-ца

Коли-

чест-

во на реали-зира-на стока

Количест-

во на дейст-вително вложения чист алко-

хол в едини-ца изделие, посочено в мерните единици по данни от фактурата за придобиване или ЕАД за внос

Сума на

акциза

за възста-новяване

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

26

                                           

Обща сума на акциза:

   
 

Словом: .................................................................................................................................................................

Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 8, ал. 3 от ППЗАДС.

................................................................................................................................................................................

Долуподписаният ..................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ..........................................

Длъжност: ..................................

Подпис и печат: ..................................

 

* Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

 

     

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4

 

(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)

 
Входящ № ............................../ Дата ..............................
ТУ ..............................
Данни за подателя

ЕИК .................................................................................................................................................

Наименование ........................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление

Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер .................................................................................................................................................................................................

Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ........................
Адрес за кореспонденция

Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер .................................................................................................................................................................................................

Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес .........................
Лице за контакти
Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес .........................
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка ................................... Банков код (BIC) ................................... IBAN ...................................
 
И С К А Н Е
за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 4 от ЗАДС
 

 

 

Словом: ...........................................................................................................................................

Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 8, ал. 3 от ППЗАДС.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Долуподписаният ..................................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 

Дата: .....................................................................................

Длъжност: ..................................................................................

Подпис и печат: .......................................................................................................

 
* Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

Приложение № 2а към чл. 12а, ал. 1

 
(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2024 г.)

 

Приложение № 2б към чл. 12б, ал. 1

 

(Ново - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

 
Входящ № ............................../ Дата ..............................
ТУ ..............................
Данни за подателя

ЕИК ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Наименование ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление

Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер .................................................................................................................................................................................................

Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ........................
Адрес за кореспонденция

Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер .................................................................................................................................................................................................

Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес .........................
Лице за контакти
Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес .........................
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване: Търговска банка ...................................
Банков код (BIC) ................................... IBAN ...................................
 
И С К А Н Е
за възстановяване/прихващане на акциз на основание чл. 27, ал. 1 от ЗАДС
 
Моля да ми бъде възстановен/прихванат недължимо платен (подлежащ на възстановяване) акциз на основание чл. 27, ал. 1 ЗАДС в размер на ........................... (лв.)

Словом.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Причини за искането за възстановяване............................................. (свободно поле)
Към искането прилагам следната информация:
 

 

Прилагам следните документи: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .....................................................................................

Длъжност: ..................................................................................

Подпис и печат: .......................................................................................................

* Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.
** Клетката се попълва от МУ.

 

Приложение № 2в към чл. 12в, ал. 1

 

(Ново - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)

 

Входящ № ............................../Дата ....................................

ТУ .........................................................................................

Данни за подателя:

ЕИК ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Наименование ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление:

Държава ............................................................... Област ............................................................................ Община ............................................................................ Населено място ............................................................................

Пощенски код .......................................... Улица .......................................................................................................................................................................................................................... Номер .......................................................

Телефон ................................................................................................. Мобилен ........................................................................................ Факс .........................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................................................................................................ Уеб адрес ........................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция:

Държава ............................................................... Област ............................................................................ Община ............................................................................ Населено място ............................................................................

Пощенски код .......................................... Улица .......................................................................................................................................................................................................................... Номер .......................................................

Телефон ................................................................................................. Мобилен ........................................................................................ Факс ........................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................................................................................................ Уеб адрес .......................................................................................................................................................................................

Лице за контакти: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон ................................................................................................. Мобилен ........................................................................................ Факс ........................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................................................................................................ Уеб адрес .......................................................................................................................................................................................

Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване: Търговска банка ..............................................................................................................................................................................................................................

Банков код (BIC) .......................................................................................................................................... IBAN ...........................................................................................................................................................................................

ИСКАНЕ

за възстановяване на акциз на основание чл. 76ж, ал. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове

№ по ред

Закупени или внесени акцизни стоки

Данни за регистриран електронен опростен административен документ

Изпратени акцизни стоки до други държави членки

Данни за е-АДД

Сума на акциза за възста-
новя-
ване

Търговско наиме-нование на стоката

 

Код на акциз-
ния про-
дукт

 

Код по КН

 

Дата на фактурата за при-
добиване
или ЕАД
за внос

 

ЕИК на изда-
теля на факту-
рата за придо-
биване или полу-
чателя по ЕАД
за внос

Наиме-
нова-
ние на издате-
ля на факту-
ра или полу-
чателя по ЕАД
за внос

 

Мерна еди-
ница

 

Количе-
ство
по фактура за придо-
биване или ЕАД
за внос

 

Цена с вклю-
чен акциз/
размер на акциза по ЕАД

 

Ставка на акциза

 

Уника-
лен опростен админи-
страти-
вен
рефе-
рентен код

 

Дата

№ съобще-
ние за получа-
ване, изпра-
тено от серти-
фици-
рания получа-
тел

 

Количе-
ство на изпра-
тените стоки
до друга държава членка по фактура за придоби-
ване или ЕАД
за внос

Данъчна основа

ЕИК
на лицето, начис-
лило акциза

 

№ и
дата на документа, удостове-
ряващ начисля-
ването на акциза

 

Дата
на начис-
ляване на акциза

 

Уникален контролен №

 

Дата

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща сума на акциза:

 

 

Словом: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 12в, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................................................................... Длъжност: ........................................................................................................................................... Подпис и печат: ....................................................................................................

* Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

Приложение № 2г към чл. 12г, ал. 1

 

(Ново - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.)

 

Входящ № ............................../Дата ....................................

ТУ .......................................................................................

Данни за подателя:

ЕИК ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Наименование ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление:

Държава.......................................... Област .......................................... Община ........................................ Населено място ................................................ Пощенски код ............. Улица ............................................................................................................ Номер ..........................

Телефон .................................................. Мобилен ................................................... Факс .................................................. Е-mail ....................................................................................................................... Уеб адрес .....................................................................................................

Адрес за кореспонденция:

Държава.......................................... Област .......................................... Община ........................................ Населено място ................................................ Пощенски код ............. Улица ............................................................................................................ Номер ..........................

Телефон .................................................. Мобилен ................................................... Факс .................................................. Е-mail ....................................................................................................................... Уеб адрес .....................................................................................................

Лице за контакти: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон .................................................. Мобилен ................................................... Факс .................................................. Е-mail ....................................................................................................................... Уеб адрес .....................................................................................................

Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване: Търговска банка ............................................................................................................................................. Банков код (BIC) ..................................... IBAN ..................................................................................

ИСКАНЕ

за възстановяване на акциз на основание чл. 23а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове

№ по ред

Закупени или внесени акцизни стоки

Данни за регистриран електронен опростен административен документ

Изпратени акцизни стоки до други държави членки

Данни за е-АДД

Сума на акциза за възстановяване

Търговско наименование на стоката

Код на акцизния продукт

Код по КН

 

Дата на фактурата за придобиване или ЕАД за внос

ЕИК на издателя на фактурата за придобиване или получателя по ЕАД за внос

Наименование на издателя на фактура или получателя по ЕАД за внос

Мерна единица

Количество по фактура за придобиване или ЕАД за внос

Цена с включен акциз/размер на акциза по ЕАД

Ставка на акциза

Уникален опростен административен референтен код

Дата

№ съобщение за получаване, изпратено от сертифицирания получател

Количество на изпратените стоки до друга държава членка по фактура за придобиване или ЕАД за внос

Данъчна основа

ЕИК на лицето, начислило акциза

№ и дата на документа, удостоверяващ начисляването на акциза

Дата на начисляване на акциза

Уникален контролен №

Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща сума на акциза:

 

 

Словом: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 12д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................................................................... Длъжност: ................................................................................................................................................................................................................. Подпис и печат: ................................................................................................................

* Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

Приложение № 2д към чл. 12д, ал. 1

 

(Ново - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)

Входящ № ............................../Дата .......................................

ТУ ...........................................................................................

Данни за подателя:

ЕИК ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Наименование .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление:

Държава...................................... Област .................................. Община ................................... Населено място ........................................... Пощенски код .......... Улица .................................................................. Номер ....................................................

Телефон .................................................. Мобилен ................................................... Факс .................................................. Е-mail ...................................................................................... Уеб адрес .............................................................................................

Адрес за кореспонденция:

Държава...................................... Област .................................. Община ................................... Населено място ........................................... Пощенски код .......... Улица .................................................................. Номер ....................................................

Телефон .................................................. Мобилен ................................................... Факс .................................................. Е-mail ...................................................................................... Уеб адрес .............................................................................................

Лице за контакти: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон .................................................. Мобилен ................................................... Факс .................................................. Е-mail ...................................................................................... Уеб адрес ..............................................................................................

Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване: Търговска банка ............................................................................................................ Банков код (BIC) ..................................... IBAN ...........................................................................

ИСКАНЕ

за възстановяване на акциз на основание чл. 23б, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове

№ по ред

Закупени или внесени акцизни стоки

Изпратени акцизни стоки до други държави членки

Данни за е-АДД

Сума на акциза за възстановяване

Търговско наименование на стоката

Код на акцизния продукт

Код по КН

Дата на фактурата за придобиване или ЕАД за внос

ЕИК на издателя на фактурата за придобиване или получателя по ЕАД за внос

Наименование на издателя на фактура или получателя по ЕАД за внос

Мерна единица

Количество по фактура за придобиване или ЕАД за внос

Цена с включен акциз/размер на акциза по ЕАД

Ставка на акциза

№ на документ, удостоверяващ, че акцизните стоки не подлежат на облагане с акциз в държавата членка, в която са изпратени

Количество на изпратените стоки до друга държава членка по фактура за придобиване или ЕАД за внос

Данъчна основа

ЕИК на лицето, начислило акциза

№ и дата на документа, удостоверяващ начисляването на акциза

Дата на начисляване на акциза

Уникален контролен №

Дата

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща сума на акциза:

 

 

Словом: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 12д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................................................................... Длъжност: ........................................................................................................................................................................... Подпис и печат: ...........................................................................................................

* Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.,

изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.,

изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.)

 

Вх. № ................
 

ДО

ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ..................


Дата ...............г.


И С К А Н Е

за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител


от ..................................................................................................................................................................,

представляван от ........................................................................................................................................,

ЕГН/ЛНЧ .......................................................................................................................................................

ЕИК ...............................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление

Държава .............................................................. Област ...........................................................................

Община ............................................................. Населено място ..............................................................

Пощенски код ...................................... Улица ...........................................................................................

....................................................................................................... Номер ...................................................

Телефон ................................................. Мобилен .....................................................................................

Факс ..................................................... Е-mail .............................................................................................

Уебадрес ......................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция

Държава .............................................................. Област ...........................................................................

Община ............................................................. Населено място ..............................................................

Пощенски код ...................................... Улица ...........................................................................................

....................................................................................................... Номер ...................................................

Телефон ................................................. Мобилен .....................................................................................

Факс ..................................................... Е-mail .............................................................................................

Уебадрес ......................................................................................................................................................

Лице за контакти: ........................................................................................................................................

Телефон ................................................. Мобилен .....................................................................................

Факс ..................................................... Е-mail .............................................................................................

Уебадрес ......................................................................................................................................................


Моля на основание чл. 24а, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) да ми бъде издадено удостоверение за освободен от акциз краен потребител.

Съгласно изискванията на чл. 24а, ал. 5 ЗАДС Ви предоставям следната информация:

1. Точно местонахождение на обекта, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти:

.......................................................................................................................................................................

2. Цели, за които ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти:

(Описват се целите, за които ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол по чл. 22, ал. 2 от закона или енергийните продукти по чл. 24, ал. 2, т. 1 - 5 от закона)

.......................................................................................................................................................................

3. Търговско наименование и код по КН на денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, които ще се използват:

.......................................................................................................................................................................

4. Годишни прогнозни количества за денатуриран по специален метод етилов алкохол или за енергийни продукти, които ще се получават и използват - по видове дейности, а за енергийни продукти - и видове енергийни продукти:

.......................................................................................................................................................................

5. Материална отчетност, която ще се води от крайния потребител - по видове дейности, а за енергийните продукти - и по видове енергийни продукти:

.......................................................................................................................................................................

6. Максимален производствен капацитет:

.......................................................................................................................................................................

7. Максимален складов капацитет за получаваните акцизни стоки (денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти):

.......................................................................................................................................................................

8. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки, видът и обемът на крайните търговски опаковки на произвежданите стоки (в случай че е възможно да се посочат):

.......................................................................................................................................................................

9. Годишни прогнозни количества на произвежданите стоки по предназначение - за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка:

.......................................................................................................................................................................

10. Описание на специалния метод за денатуриране на етилов алкохол:

.......................................................................................................................................................................

Съгласно чл. 24а, ал. 6 ЗАДС прилагам следните документи:

1. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;

2. декларация за обстоятелствата по чл. 24а, ал. 3, т. 3, буква "а" от закона, ако лицата не са български граждани;

3. декларация за обстоятелствата по чл. 24а, ал. 3, т. 3, буква "б" от закона;

4. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

5. (зал. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.)

6. план на обекта с обозначени местоположение и предназначение на помещенията и оборудването;

7. документ за собственост или договор за наем на обекта или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;

8. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;

9. списък на доставчиците;

10. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, за която ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, когато това се изисква по закон или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и и административният/те орган/и на издаването, въз основа на които да може служебно да се събере информация;

11. технологичната схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби, техническа спецификация, като в случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия разходните норми трябва да включват поотделно данни за количеството енергийни продукти, използвани за производство на топлинна енергия, и количеството на енергийните продукти, използвани за производство на електрическа енергия;

12. издадени документи въз основа на одобрен и общодостъпен стандарт (български, международен, европейски) по Закона за националната стандартизация;

13. издаден лиценз за производство на електрическа енергия по реда на Закона за енергетиката или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;

14. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 24а, ал. 7 от закона.

 

15. (нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) информация за използвана автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават и използват в обекта, както и на суровините, материалите, произведените или складираните стоки, вписани в искането.

 

Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 7, 8, 10 и 13, в случаи на непредставяне на копия от същите:


Дата: Име, подпис и печат: ...............


Забележка. Тази информация се попълва от лицето за всеки обект поотделно, в който ще се получават, складират и използват енергийните продукти.

"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".

Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": София,

ул. Г. С. Раковски 47.

Приложение № 3а към чл. 16, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
ТЕРИТОРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
.................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСВОБОДЕН ОТ АКЦИЗ КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ
№ ........................
Въз основа на подадено искане вх. №............... от ............................. и на основание чл. 24б, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове се издава удостоверение за освободен от акциз краен потребител на ......................................................................................................................................................,

представляван от ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ЕИК: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление

Държава......... Област ......... Община ......... Населено място ................................................................................................................................................................................................................................................................

Пощенски код ... Улица .......................................................... Номер ..........
Местонахождение на обекта, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти

Държава......... Област ......... Община ......... Населено място ................................................................................................................................................................................................................................................................

Пощенски код ... Улица .......................................................... Номер ..........
Търговско наименование на акцизните стоки, които ще се получават и използват Код по КН
Цели, за които ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти:
..................................................
Търговско наименование на произвежданите стоки Код по КН
Дата:                                                                                                                                   Директор на териториална дирекция:
(име, фамилия, подпис)

Дата на връчване: ............................................................................................................................................................

 

Приложение № 3б към чл. 21а, ал. 1

 

(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишно Приложение № 3а към чл. 21а, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

 
Входящ № .............................. Дата .............................. ТУ ..............................
Данни за подателя

ЕИК ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Наименование ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление

Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция

Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .................................... Номер ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Лице за контакти: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Е-mail ................................................ Уеб адрес ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване: Търговска банка ................................... Банков код (BIC) ................................... IBAN ...................................
 
И С К А Н Е
за възстановяване на акциз на основание чл. 24ж, ал. 1 от ЗАДС
 
Търговско Код на Код по КН Мерна Количество на Ставка на ЕИК на лицата, Уникален Дата на Сума на
по наименование акцизния   единица използваната акциза начислили и контролен № е-АДД акциза за
ред на стоката продукт     електрическа   заплатили на е-АДД   възстановяване
          енергия   акциза      
1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11
                     
 
 

Словом: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 21а, ал. 2 от ППЗАДС.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Долуподписаният ..................................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 

Дата: .....................................................................................

Длъжност: ..................................................................................

Подпис и печат: ..........
 
* Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

Приложение № 4 към чл. 23, ал. 1

 

(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

 
Входящ № .............................. Дата ..............................
ТУ ..............................
Данни за подателя

ЕИК .................................................................................................................................................

Наименование ........................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление

Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .................................. Номер .......................................................................................................................................................................................................

Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция

Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .................................. Номер .....................................................................................................................................................................................................

Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Лице за контакти: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване: Търговска банка ................................... Банков код (BIC) ................................... IBAN ...................................
 
И С К А Н Е
за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 1 от ЗАДС
 

 

 
 

Словом: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 23, ал. 2 от ППЗАДС.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Долуподписаният ..................................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 

Дата: .....................................................................................

Длъжност: ..................................................................................

Подпис и печат: ..........
 
* Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

Приложение № 4а към чл. 26а, ал. 2

 

(Ново - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

Приложение № 4б към чл. 23а, ал. 1, чл. 23б, ал. 2 и чл. 23г, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., предишно Приложение № 4б към чл. 23а, ал. 1 и чл. 23б, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)

 
Входящ № .............................. Дата ..............................
ТУ ..............................
Данни за подателя

ЕИК .................................................................................................................................................

Наименование ........................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление

Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .......................................... Номер ..............................................................................................................................................................................................

Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция

Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица ........................................... Номер ............................................................................................................................................................................................

Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Лице за контакти: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване: Търговска банка ................................... Банков код (BIC) ................................... IBAN ...................................
 
И С К А Н Е
за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 2 от ЗАДС
 

 

 
 

Словом: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 23, ал. 2/чл. 23б, ал. 1/чл. 23г, ал. 1 ППЗАДС.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Долуподписаният ..................................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 

Дата: .....................................................................................

Длъжност: ..................................................................................

Подпис и печат: ..........
 
* Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

Приложение № 4в към чл. 26з, ал. 2
 

(Ново - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)

 
Вх. № .............. ДО
Дата .............. г.

ДИРЕКТОРА НА

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ
за получаване на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове
от ..........................................................................................................................................................................................,
представляван от ...............................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ .......................................................,

ЕИК ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление:
Държава ........................ Област ........................ Община ................ Населено място ............. Пощенски код ........ Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................

Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция:
Държава ........................ Област ........................ Община ................ Населено място ............. Пощенски код ........ Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................

Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

Лице за контакти: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

Във връзка с чл. 26з, ал. 1 ППЗАДС Ви предоставям следната информация:

1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(дата на изпращане на отпадъците по чл. 26з, ал. 1, т. 1 от другата държава членка)

2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(описание на маршрута от държавата членка на изпращане до Република България)

3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(описание на отпадъците по чл. 26з, ал. 1 и тяхното количество)

4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име/наименование и адрес на изпращача и превозвача)

5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(място на получаване и разтоварване на отпадъците по чл. 26з, ал. 1 на територията на страната)

6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(срок, в който отпадъците по чл. 26з, ал. 1 трябва да бъдат получени и разтоварени на територията на страната)

7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(предназначение на отпадъците по чл. 26з, ал. 1)

8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име/наименование и адрес на лицето, което ще извърши съответната дейност по чл. 12, ал. 4 от закона)

Към уведомлението прилагам:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, друг документ, удостоверяващ предназначението, справка за вида, марката и регистрационните номера на транспортните средства, с които ще се превозват отпадъците от тютюн, както и други относими към уведомлението документи по преценка на лицето)
......................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".

Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.

 

Приложение № 4г към чл. 26и, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г.)


Вх. № ..............          ДО
Дата .............. г.         ДИРЕКТОРА НА

                                   ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ..................

ДЕКЛАРАЦИЯ
при внасяне на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове

от ..........................................................................................................................................................................................,
представляван от ...............................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ .......................................................,
ЕИК ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ........................ Област ........................ Община ................ Населено място ............. Пощенски код ........ Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ........................ Област ........................ Община ................ Населено място ............. Пощенски код ........ Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................
Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................
Лице за контакти: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................
Във връзка с чл. 26и, ал. 1 ППЗАДС Ви предоставям следната информация:
1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................
(номер на митническата декларация)
2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................
(място на получаване и разтоварване на отпадъците по чл. 26и, ал. 1 на територията на страната)
3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................
(предназначение на отпадъците по чл. 26и, ал. 1)
4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име/наименование и адрес на лицето, което ще извърши съответната дейност по чл. 12, ал. 4 от закона)
5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описание на отпадъците по чл. 26и, ал. 1 и тяхното количество)
Към декларацията прилагам:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, друг документ, удостоверяващ предназначението, както и други относими към декларацията документи по преценка на лицето)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".
Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.
 

 

Приложение № 4д към чл. 26к, ал. 2

 

(Ново - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)

 
Вх. № .............. ДО
Дата .............. г.

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ..................

                                                                                            

УВЕДОМЛЕНИЕ
от лицата по чл. 12, ал. 5, т. 1 и 4 от Закона за акцизите и данъчните складове
...............................................................................................................................................................................................,
представляван от ...............................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ .................................................................,
ЕИК ...........................................................................,

ИНДС................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление:
Държава ........................ Област ........................ Община ................ Населено място ............. Пощенски код ........ Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................

Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция:
Държава ........................ Област ........................ Община ................ Населено място ............. Пощенски код ........ Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................

Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

Лице за контакти: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

Адрес на данъчния склад или обекта, в който се образуват отпадъците от тютюн, или обекта на лицето по чл. 12, ал. 4, т. 1 от закона: ....................................................................................................................................................

Във връзка с чл. 26к, ал. 2 ППЗАДС Ви предоставям следната информация:

1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(описание на отпадъците по чл. 26к, ал. 1 и тяхното количество)

2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име/наименование и адрес на превозвача)

3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(място на получаване и разтоварване на отпадъците по чл. 26к, ал. 1 на територията на страната)

4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(срок, в който отпадъците по чл. 26к, ал. 1 трябва да бъдат получени и разтоварени на територията на страната)

5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(предназначение на отпадъците по чл. 26к, ал. 1)

6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име/наименование и адрес на лицето, което ще извърши съответната дейност по чл. 12, ал. 4 от закона)

Към уведомлението прилагам:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, друг документ, удостоверяващ предназначението, справка за вида, марката и регистрационните номера на транспортните средства, с които ще се превозват отпадъците от тютюн, както и други относими към уведомлението документи по преценка на лицето)
......................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".

Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.

 

Приложение № 4е към чл. 26л, ал. 3

 

(Ново - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишно Приложение № 4е към чл. 26л, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)

 
Вх. № .............. ДО
Дата .............. г.

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ..................

 
Уведомление за унищожаване на отпадъци от тютюн по чл. 12, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
от ..........................................................................................................................................................................................,
представляван от ....................................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ ..........................................................,
ЕИК ....................................................................,
ИНЛС .................................................................,

ИНДС .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адрес на данъчния склад/обекта, където се съхраняват отпадъците: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Държава ........................ Област ........................ Община ................ Населено място ............. Пощенски код ........ Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................

Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление:
Държава ........................ Област ........................ Община ................ Населено място ............. Пощенски код ........ Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................

Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция:
Държава ........................ Област ........................ Община ................ Населено място ............. Пощенски код ........ Улица ................................................................................................................. Номер ....................................................

Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

Лице за контакти: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................................................................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

За прилагане на разпоредбите на чл. 12, ал. 4, т. 1 ЗАДС подавам уведомление за унищожаване на отпадъци от тютюн, като Ви предоставям следната информация:
1. Вид и количество на отпадъците от тютюн: .................. (количеството отпадъци се измерва в мерната единица по чл. 29, ал. 2 от закона)

2. Адрес и вид на обекта, където ще се унищожават отпадъците от тютюн: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

3. Разрешение за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците ..................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Начин на унищожаване на отпадъците от тютюн по чл. 26л, ал. 1 ..................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Вид, марка и регистрационни номера на транспортните средства, с които ще се превозват отпадъците от тютюн.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".
Адрес на Централно митническо управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.


Приложение № 4ж към чл. 26л, ал. 8

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г.)

 
Вх. № .............. ДО
Дата .............. г. ДИРЕКТОРА НА
 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ..................

 

СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ
За количествата отпадъци от тютюн, използвани за производство на брикети и пелети през месец .........................

От .......................................................................................................................................................................................................................................

представляван от ............................................................................................................................................................................................................................

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................................................................................................................................

ЕИК ..............................................................................................................................................................................................................................................

ИНДС ........................................................................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление:
Държава ......................... Област ........................ Община .................. Населено място ................ Пощенски код ........

Улица .................................. Номер ...........................................................................................................................................................................................

Телефон .............. Мобилен ............. Факс ........................................................................................................................................................................................

Е-mail ........................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция:

Държава ................ Област ............. Община ....................................................................................................................................................................................

Населено място ................ Пощенски код ...............

Улица .................................. Номер ...........................................................................................................................................................................................

Телефон .............. Мобилен ............. Факс ........................................................................................................................................................................................

Е-mail ........................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

Лице за контакти: ............................................................................................................................................................................................................................

Телефон .............. Мобилен ............. Факс ........................................................................................................................................................................................

Е-mail ........................... Уеб адрес ...........................................................................................................................................................................................

Адрес на данъчния склад или обекта, в който се образуват отпадъците от тютюн, или обекта на лицето по чл. 12, ал. 4, т. 1 от закона: ...................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Във връзка с чл. 26л, ал. 8 ППЗАДС Ви предоставям следната информация:

1. Количество преработен тютюн за месец ....................................................................................................................................................................................................

2. Количество брикети/пелети .............................................................................................................................................................................................................

(име, подпис, печат)

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".
Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.

 

Приложение № 4з към чл. 23а, ал. 3, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

DECLARATION


Ние/We, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

(име на корабопритежателя/shipowner’s name - the company, that operates the ship on his own behalf regardless

of whether he is the owner of the ship or using it on other legal grounds)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

(седалище, адрес на управление/registered seat, address)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

(ЕИК (ако има такъв) на корабопритежателя/корабособственика

shipowner’s Unified Identification Code (if any))

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(име и регистрационен номер (ако има такъв) на плавателния съд/Name and registration number (if any) of the vessel)

Декларираме, че посоченият по-горе плавателен съд:

We declare that the above mentioned vessel:

1. е вписан в корабен регистър на държавата ............................................................................................., под чието знаме плава;

is entered in а ship register of the State .............................................................................................................. under which flag she navigates

2. се използва за търговски цели, и по-специално:

are used for commercial purposes, in particular:

транспортиране на пътници срещу заплащане да/не

for carriage of passengers for consideration yes/no

транспортиране на стоки срещу заплащане да/не

for carriage of goods for consideration yes/no

предоставяне на услуги срещу заплащане да/не

supply of services for consideration yes/no

3. се използва за нуждите на държавни органи да/не

3. are performed for the purposes of public authorities. yes/no

Настоящата декларация се предоставя във връзка с прилагането на правото на освобождаване от облагане с акциз по чл. 24, ал.1, т. 1 от ЗАДС и на възстановяване на акциз по чл. 26, ал. 2 от ЗАДС.

The current declaration is presented in relation to the application of the right of exemption from excise duty according to Article 24, para 1, p. 1 of the Excise Duties and Tax Warehouses Act and for refunding of excise duties according to Article 26, para 2 of the Excise Duties and Tax Warehouses Act.

Долуподписаният ................................................................................................................................... декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Undersigned, ......................................................................................................................., I declare that the information filled in this form is true and accurate.

Дата ................................................................ Длъжност ....................................................................... подпис ......................................

Date................................................................ Position ......................................................................... signature .............................................

 


Приложение № 4и към чл. 23а, ал. 3, т. 5

(Ново - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ/DECLARATION


Аз (I), ……………………………………………………………………………………………………………………….………....……...

(три имена), в качеството си на законен представител или упълномощено лице

(name, middle name, surname), in the capacity of legal representative or authorized person

на авиационен оператор: …………………………………………………………………………………………………………....……..,

of the aviation operator: наименование/name

адрес (address) ……………………………………………………………………………………………………………………...………..,

ЕИК ………………………………………………………………………………………………………………………………....……….,

Unified Identification Code:

номер/дата на документ за авиационен оператор: ………………………………………………………………………………....…….,

Number/date of the document for the aviation operator: ………………………………………………………………………………………………

Декларирам, че посоченият по-горе авиационен оператор извършва полет/и за търговски цели, и по-специално:

I declare that the above mention aviation operator performs commercial flight/s, in particular:

1. транспортиране на пътници срещу заплащане да/не

for carriage of passengers for consideration yes/no

2. транспортиране на стоки срещу заплащане да/не

for carriage of goods for consideration yes/no

3. предоставяне на услуги срещу заплащанe да/не

supply of services for consideration yes/no

4. извършва полет/и за нуждите на държавни органи да/не

performs flight/s for the purposes of public authorities. yes/no

Настоящата декларация се предоставя във връзка с прилагането на правото на освобождаване от облагане с акциз по чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗАДС и на възстановяване на акциз по чл. 26, ал. 2 от ЗАДС за ..........година.

The current declaration is presented in relation to the application of the right of exemption from excise duty according to Article 24, para 1, p.1 of the Excise Duties and Tax Warehouses Act and for refunding of excise duties according to article 26, para 2 of the Excise Duties and Tax Warehouses Act for ..... year.

Във всички случаи, когато бъдат извършвани полети, извън посочените по-горе, се задължавам предварително да уведомя писмено за това обстоятелство доставчика, за да бъде начислен акциз, съгласно действащото законодателство.

In all cases, when flights outside of the above mentioned are performed, I undertake to notify in advance the supplier in writing of this circumstance in order to charge an excise duty in accordance with the applicable legislation.

Долуподписаният ........................................... декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.

Undersigned,.......................................... declare that the information filled in this form is true and accurate. I am aware that untrue information engages my liability under Art. 313 of the Penal Code.

Дата ................................................................ Длъжност ......................................................................... подпис .....................................

Date................................................................ Position ............................................................................... signature .........................................


Приложение № 4к към чл. 26р, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)

Вх. № ..............                                                             ДО

Дата .............. г.                                                            ДИРЕКТОРА НА

                                                                                      ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ .........................


УВЕДОМЛЕНИЕ

от лицата по чл. 45ж от Закона за акцизите и данъчните складове

.............................................................................................................................................................................................................................,

представляван от ………………………………………………………………………………………………………………………..……,

ЕГН/ЛНЧ ………………………………………………………………………………………………………………………………..…….,

ЕИК ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….,

ИНДС ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Седалище и адрес на управление:

Държава ........................ Област ........................ Община ................ Населено място ................. Пощенски код ....................................... Улица ........................................................................................................... Номер ..........................................................................................

Телефон ............................................... Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................

Е-mail ...................................................................................... Уеб адрес ...........................................................................................................

Адрес за кореспонденция:

Държава ......................................... Област ........................ Община ................ Населено място ................... Пощенски код ..................... Улица ............................................................................................. Номер ........................................................................................................

Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс ..........................................................................................

Е-mail ........................................................................................... Уеб адрес ....................................................................................................

Лице за контакти: ..............................................................................................................................................................................................

Телефон .............................................. Мобилен .......................................... Факс .........................................................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................................................

Точен адрес на обекта или помещението, където ще се съхраняват акцизните стоки с колекционерска стойност: ............................................................................................................................................................................................................................

Данни за акцизните стоки:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(вид, марка, количество, вместимост и алкохолно съдържание, отличителни белези и/или фактори от значение за колекционерската стойност)

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………

(име/наименование на лицето, от което са придобити акцизните стоки, и негов адрес за кореспонденция)

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

(начин на придобиване)

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(номер и дата на фактура, в случай че акцизните стоки са придобити чрез покупка от лицето, подаващо уведомлението)

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

(предназначение на акцизните стоки - за частна колекция или за колекция, предполагаща продажба на акцизните стоки)

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Към уведомлението прилагам:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……

(копие на фактурата по т. 4, сертификат или друг документ, удостоверяващ възможната колекционерска стойност на акцизните стоки)


......................................

(име, подпис, печат)

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".

Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.
 

 

 

Приложение № 5 към чл. 27, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)
 

Вх. № ..................

ДО ДИРЕКТОРА НА

 

Дата ............... г.

АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

 

 

 

 

ИСКАНЕ

 

за издаване на лиценз за управление на данъчен склад

 

 

 

от ............................................................................................................................................................................,

 

представляван от ..................................................................................................................................................,

 

ЕГН/ЛНЧ ..............................................................................................................................................................,

 

ЕИК .......................................................................................................................................................................,

 

Седалище и адрес на управление

 

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

 

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

 

Адрес за кореспонденция

 

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

 

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

 

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

 

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

 

Лице за контакти: ................................................................................................................................................

 

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

 

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

 

 

Моля на основание чл. 47 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) да ми бъде издаден лиценз/лицензи за управление на данъчен склад/данъчни складове.

Съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1 ЗАДС предоставям следната информация:

1. Описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад

(Описват се дейностите, които ще се извършват в склада, включително обичайните операции по чл. 65, ал. 5 от закона - кратко описание на производствения процес, извършване на операции, като маркиране, денатуриране, облепване с бандероли и др. Също така да се посочи дали съответният данъчен склад е за производство и складиране на акцизни стоки или само за складиране на акцизни стоки, или за производство на бира като независима малка пивоварна.)

2. Бизнес план, който съдържа:

2.1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или складират:

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, търговско наименование, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена)

2.2. средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена)

2.3. максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена)

2.4. производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена)

2.5. средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена)

2.6. средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена).

3. Годишен прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз:

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена).

4. Годишен прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз:

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена).

5. Описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8ЗАДС:

(кратко описание на използваната система за отчетност (напр. софтуерен продукт), която да позволява контрол на суровините, въведените, произведените, обработваните, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки въз основа на въведената, съхраняваната и обработваната информация, свързана с материалната отчетност)

.................................................................................................................................................................................

6. Точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад:

(посочва се точният адрес на данъчния склад, броят на помещенията и тяхното предназначение)

.................................................................................................................................................................................

7. Вида на обезпечението, което ще бъде представено:

(посочва се видът на обезпечението, което ще бъде представено - с депозит в пари или с банкова гаранция:

.................................................................................................................................................................................

8. (отм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)

9. Точно местонахождение на мястото/местата на директна доставка

(посочва се точният адрес на мястото/местата, различно/и от местонахождението на данъчния склад, където ще се получават акцизните стоки, изпратени от друга държава членка при условията на директна доставка).

10. Лице, изключено от обхвата на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки:

                 Да                                       Не

11. Данни от декларацията за идентификация на наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол, както следва:

а) наименование и тип на средството за измерване и контрол -....................................;

б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация - ..........................;

в) документ за одобрен тип номер или за оценено съответствие със съществените изисквания към средството за измерване и контрол -.........................................................................................................;

г) сертификат за калибриране -..........................................................................................;

д) място на монтаж на средството за измерване и контрол -..........................................;

е) метрологични характеристики: обхват на измерване, клас на точност или допустима грешка, разделителна способност и др. -.................................................................................................................;

ж) ред, начин и формат за предаване на данните по електронен път от средствата за измерване и контрол към автоматизираната система за отчетност на лицата - ........................................................;

* Информацията от т. 1 до т. 9 се попълва от лицето, подало искането за всеки данъчен склад поотделно, като се прилагат документите по чл. 48, ал. 2, т. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19 и 20.

Дата:

Име, подпис и печат:

"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".

Адрес на Централното управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.

Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона прилагам следните документи:

1. декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а" от закона за лицата, които не са български граждани;

2. декларация по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "б", че лицата, представляващи лицензирания складодържател, не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. (зал. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

5. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон - заверено копие или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;

6. документ за собственост или договор за наем на помещенията и/или площите на данъчния склад - заверено копие или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;

7. актуална скица на недвижимия имот;

8. план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията, включително съдовете с техния обем, както и местоположението на измервателните уреди;

9. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

10. ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност;

11. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

12. (отм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)

13. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;

14. годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;

15. анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година;

16. договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на получаването им на мястото/местата на директна доставка, различно от местонахождението на данъчния склад;

17. план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти;

18. декларацията за идентификация на наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол;

19. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;

20. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 47, ал. 3 от закона;

21. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити:

а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или

б) след проведена публична продан, или

в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател, или регистрирано лице по чл. 57, ал. 1 от закона.

Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 5, 6 и 19, в случаи на непредставяне на копия от същите:

Дата: ................

Име, подпис и печат:

 

Приложение № 5а към чл. 31а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)

Вх. № ..................

ДО


ДИРЕКТОРА НА

Дата ............... г.

АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза

за управление на данъчен склад


от .........................................................................................................................................................................,

представляван от ...............................................................................................................................................,

ЕГН/ЛНЧ ............................................................................................................................................................,

ЕИК .....................................................................................................................................................................,

ИНЛС ...................................................................................................................................................................

ИНДС ...................................................................................................................................................................

Адрес на данъчния склад, в който ще се извършват операциите

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

Седалище и адрес на управление

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер .............................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс ..........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес .................................................................................

Адрес за кореспонденция

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер .............................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс ..........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес .................................................................................

Лице за контакти: .................................................................................................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс ..........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес .................................................................................

На основание чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издаден Лиценз за управление на данъчен склад № ........ / .........г., както следва:

1. Описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад:

(Описват се дейностите, които ще се извършват в склада, включително обичайните операции по чл. 65, ал. 5 от закона - кратко описание на производствения процес, извършване на операции, като маркиране, денатуриране, облепване с бандероли и др. Също така да се посочи дали съответният данъчен склад е за производство и складиране на акцизни стоки, или само за складиране на акцизни стоки)

2. Бизнес план, който съдържа:

2.1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или складират:

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, търговско наименование, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена)


2.2. средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки:

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена)

2.3. максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки:

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена)

2.4. производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки:

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена)

2.5. средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки:

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена)

2.6. средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки:

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена).

3. Годишен прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз:

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена).

4. Годишен прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз:

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена).

5. Описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8 ЗАДС:

(кратко описание на използваната система за отчетност (напр. софтуерен продукт), която да позволява контрола на суровините, въведените, произведените, обработваните, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки въз основа на въведената, съхраняваната и обработваната информация, свързана с материалната отчетност)

..................................................................................................................................................................................

6. Точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад:

(посочва се точният адрес на данъчния склад, броят на помещенията и тяхното предназначение)

..................................................................................................................................................................................

7. Вида на обезпечението, което ще бъде представено:

(посочва се видът на обезпечението, което ще бъде представено - с депозит в пари или с банкова гаранция)

..................................................................................................................................................................................

8. (отм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)

9. Точно местонахождение на мястото/местата на директна доставка:

(посочва се точният адрес на мястото/местата, различно/и от местонахождението на данъчния склад, където ще се получават акцизните стоки, изпратени от друга държава членка при условията на директна доставка).

10. Лице, изключено от обхвата на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки:

                 Да                                       Не

11. Данни от декларацията за идентификация на наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол, както следва:

а) наименование и тип на средството за измерване и контрол - ....................................;

б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация- ..........................;

в) документ за одобрен тип номер или за оценено съответствие със съществените изисквания към средството за измерване и контрол - .........................................................................................................;

г) сертификат за калибриране - ..........................................................................................;

д) място на монтаж на средството за измерване и контрол - ..........................................;

е) метрологични характеристики: обхват на измерване, клас на точност или допустима грешка, разделителна способност и др. - ................................................................................................................;

ж) ред, начин и формат за предаване на данните по електронен път от средствата за измерване и контрол към автоматизираната система за отчетност на лицата - ........................................................

* Информацията от т. 1 до т. 9 се попълва от лицето, подало искането за всеки данъчен склад поотделно, като се

прилагат документите по чл. 48, ал. 2, т. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19 и 20.

12. Други промени, непосочени по-горе:

(поле със свободен текст)

Дата:

Име, подпис и печат:

"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".

Адрес на Централното управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.

Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона прилагам следните документи:

1. декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а" от закона за лицата, които не са български граждани;

2. декларация по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "б", че лицата, представляващи лицензирания складодържател, не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. (зал. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

5. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон - заверено копие или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;

6. документ за собственост или договор за наем на помещенията и/или площите на данъчния склад - заверено копие или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;

7. актуална скица на недвижимия имот;

8. план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията, включително съдовете с техния обем, както и местоположението на измервателните уреди;

9. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на искането;

10. ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност;

11. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

12. (отм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)

13. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;

14. годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;

15. анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година;

16. договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на получаването им на мястото/местата на директна доставка, различно от местонахождението на данъчния склад;

17. план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти;

18. други документи във връзка с уведомлението;

19. декларация за идентификация на наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол;

20. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;

21. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 47, ал. 3 от закона;

22. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити:

а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или

б) след проведена публична продан, или

в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател, или регистрирано лице по чл. 57, ал. 1 от закона.

Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 5, 6 и 20, в случаи на непредставяне на копия от същите:

Дата: ................

Име, подпис и печат:

Забележка. Отразяват се само данните и документите, които имат отношение към промяната.

 

Приложение № 5б към чл. 33а, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишно Приложение № 5а към чл. 33а, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)


Вх. № ..................

ДО


ДИРЕКТОРА НА

Дата ............... г.

АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"ИСКАНЕ

за регистрация на независима малка пивоварна


от ..........................................................................................................................................................................,

представляван от ................................................................................................................................................,

ЕГН/ЛНЧ .............................................................................................................................................................,

ЕИК ......................................................................................................................................................................,

ИНЛС ...................................................................................................................................................................

ИНДС ...................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

Адрес за кореспонденция

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

Лице за контакти: ................................................................................................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

Моля, на основание чл. 55а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) да ми бъде издадено удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна с адрес на данъчен склад:

Област ................................................................. Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

За издаване на удостоверението за независима малка пивоварна Ви предоставям следната информация:

1. Годишен прогнозен обем на произвежданата бира

(акцизната стока се посочва с код по КН и количество в хектолитри).

2. Количество на произведена бира през предходната година

(в случай, че лицето е осъществявало дейност, като акцизната стока се посочва с код по КН и количество в хектолитри).

Съгласно чл. 33а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) прилагам следните документи:

1. декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 38 ЗАДС, в която изрично се декларира и обстоятелството за осъществяване на съвместна дейност с други малки пивоварни;

2. в случаите, когато две и повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност - споразумение за разпределение на общото годишно производство на независимата малка пивоварна...........................................

Дата:

Име, подпис и печат:

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".

Адрес на Централното управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.

 

Приложение № 5ба към чл. 33а, ал. 3, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от Закона за акцизите и данъчните складове

Представена от .......................................................................................................................................................................................................................................................................,

ЕГН/ЛНЧ/Държава и № на паспорт ......................................................................................................................................................................................................................................,

Седалище и адрес на управление:

Държава ............................................................ Област................................................................. Община ............................................................. Населено място .................................

Пощенски код ............... Улица ........................................................................................................................................................................................................................ Номер ...........

Телефон .................................................................................. Мобилен ........................................................................Факс ................................................................................................

Е-mail ....................................................................................................................... Уеб адрес ................................................................................................................................................

ЕИК ......................................................

Декларирам, че:

[__] в капитала не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира;

[__] не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира;

[__] в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство

или търговия с бира;

[__] в управителните или в надзорните органи не участват лица, участващи в управителните или в надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с

пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини.

Дата ................................................................................................................... Подпис на декларатора: .............................................................................................................................

 

Приложение № 5в към чл. 33а, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

НА НЕЗАВИСИМА МАЛКА ПИВОВАРНА

№ ..................

Съгласно чл. 55а, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове настоящото удостоверение за регистрация се издава на: ............................................................................................................................................................................

Представляван от ...............................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление .....................................................................................................................................

ЕИК .....................................................................................................................................................................................

ИНЛС ..................................................................................................................................................................................

ИНДС ..................................................................................................................................................................................

Адрес на данъчния склад ..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Настоящото удостоверение се издава във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 31, ал. 1, т. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Дата:


ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ":

Дата на връчване:
 

 

Приложение № 5г към чл. 33б, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)

Вх. № ..................

ДО


ДИРЕКТОРА НА

Дата ............... г.

АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението

за независима малка пивоварна


от ..........................................................................................................................................................................,

представляван от ................................................................................................................................................,

ЕГН/ЛНЧ .............................................................................................................................................................,

ЕИК ......................................................................................................................................................................,

Седалище и адрес на управление

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

Адрес за кореспонденция

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място ........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

Лице за контакти: ................................................................................................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

На основание чл. 55а, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за независима малка пивоварна, както следва:

................................................................................................................................................................................

(полето е свободен текст)

Дата:

Име, подпис и печат:

"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници"

Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.

Приложение № 5д към чл. 33г

 

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., предишно Приложение № 5б към чл. 33г, изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

 

ТУ

Входящ № ...................................... /.............. г.

(попълва се от митническата администрация)

 
Информация за произведената бира през предходната ...................година

Предоставена от ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление:

Държава......... Област ......... Община ......... Населено място ...............................................................................................................................................................................................................................

Пощенски код ....... Улица .......................................................... Номер ..........

Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс ..........................................................................................................................................................................................................................

Е-mail ................................ Уеб адрес ..................................................................................................................................................................................................................................................

ЕИК ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ИНЛС ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ИНДС ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адрес на данъчния склад:

Държава......... Област ......... Община ......... Населено място ...............................................................................................................................................................................................................................

Пощенски код ... Улица .......................................................... Номер ..........
Адрес за кореспонденция:

Държава......... Област ......... Община ......... Населено място ...............................................................................................................................................................................................................................

Пощенски код ... Улица .......................................................... Номер ..........

Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс ..........................................................................................................................................................................................................................

Е-mail .................................Уеб адрес
Лице за контакти: ........................................................................

Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс ...........................................................................................................................................................................................................................

Е-mail ................................. Уеб адрес .................................................................................................................................................................................................................................................

№ по ред Търговско наименование на стоката Код по КН Код на акцизния продукт Градус Плато Количество (в хектолитри) Ставка на акциза Сума на акциза
1 2 3   4 5 6 7
               
 
Долуподписаният .................................. декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ............................ Длъжност: ........................................ Подпис и печат: .............................................................................................................................................................

* Този формуляр се подава в срок до 31 януари всяка година за произведените количества бира през предходната година.

 

Приложение № 5да към чл. 33г, ал. 2

 

(Ново - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)

 

 

Вх. № ............................

Дата …………............ г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ............................................

ИСКАНЕ

за издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на бира

от .....................................................................................................................................................,

представляван/о от .........................................................................................................................

ЕГН/ЛНЧ ........................................................, ЕИК .......................................................................

Седалище и адрес на управление:

Държава ............................ Област .............................. Община ...................................................

Населено място ................................ Пощенски код ..... Улица ................................. Номер ......

Телефон .................................. Мобилен ...................................................... Факс ........................

Е-mail ........................................................ Уеб адрес ......................................................................

Адрес за кореспонденция:

Държава ............................ Област .............................. Община ...................................................

Населено място ................................ Пощенски код ..... Улица ................................. Номер ......

Телефон .................................. Мобилен ...................................................... Факс ........................

Е-mail ........................................................ Уеб адрес ......................................................................

Лице за контакти:

Телефон .................................. Мобилен ...................................................... Факс ........................

Е-mail ........................................................ Уеб адрес ......................................................................

На основание чл. 89а, ал. 1, т. 1 от ЗАДС моля да ми бъде издаден годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на бира за ……….. година.

За издаване на годишния сертификат Ви предоставям следната информация:

1. Годишно производство на бира през ……........… година.

(акцизната стока се посочва с код по КН, градус Плато и количество в хектолитри)

2. Информацията е подадена на основание чл. 33г, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове с входящ номер на ТД ……..........……… от ………............... година.

Дата:

Име, подпис:

 

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".

 

Приложение № 6 към чл. 34, ал. 1

 

(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.)

 

Вх. №..............

ДО

Дата ........г.

ДИРЕКТОРА НА

 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ .............

 

 

ИСКАНЕ

за

регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за

винопроизводство на независим малък винопроизводител

 

от .........................................................................................................................................................................,

представляван от ...............................................................................................................................................,

ЕГН/ЛНЧ .............................................................................................................................................................,

ЕИК .....................................................................................................................................................................,

Седалище и адрес на управление

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

Адрес за кореспонденция

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

Лице за контакти: .................................................................................................................................................

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

На основание чл. 57, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове моля да бъде регистриран специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител с адрес:

Улица №................................................... Населено място: ................................. Община: ..............................

Област.....................................................................................................................................................................

Телефон: ........................................... Факс: ..........................................................................................................

Вид на акцизните стоки:.......................................................................................................................................

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, търговско наименование и количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона)

Данни от декларацията за идентификация на наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол, както следва:

а) наименование и тип на средството за измерване и контрол - .....................................................................;

б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация - ......... ...................................................................................................................................................................................;

в) документ за одобрен тип номер или за оценено съответствие със съществените изисквания към средството за измерване и контрол - ............................................................................................................................................;

г) сертификат за калибриране - .............................................................................................................................;

д) място на монтаж на средството за измерване и контрол - .............................................................................;

е) метрологични характеристики: обхват на измерване, клас на точност или допустима грешка, разделителна способност и др. - ....................................................................................................................................................

Прилагам следните документи съгласно чл. 57, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове:

1. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем;

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г.) копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган, или се посочват индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;

3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;

4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) декларация, че обектът отговаря на изискванията на чл. 4, т. 8, т. 9 и т. 38а от ЗАДС;

5. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му;

6. декларация за идентификация на наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол;

7. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити:

а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или

б) след проведена публична продан, или

в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател, или регистрирано лице по чл. 57, ал. 1.

Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 2 и 3, в случаи на непредставяне на копия от същите:

..................................................................................................................

(име, подпис, печат)

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници"

Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.

 

 

Приложение № 6а към чл. 35, ал. 3

 

(Ново - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.)

 

Вх. №..............

ДО

Дата ........г.

ДИРЕКТОРА НА

 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ .............

 

 

Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението

 

за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство

 

на независим малък винопроизводител

 

 

 

От ........................................................................................................................................................................,

 

представляван от ...............................................................................................................................................,

 

ЕГН/ЛНЧ .............................................................................................................................................................,

 

ЕИК ......................................................................................................................................................................

 

Седалище и адрес на управление

 

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

 

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

 

Адрес за кореспонденция

 

Държава ...................... Област ........................... Община ........................... Населено място .........................

 

Пощенски Код .......... Улица ..................................... Номер ............................................................................

 

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

 

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

 

Лице за контакти: ................................................................................................................................................

 

Телефон ............................................... Мобилен ............................................ Факс .........................................

 

Е - mail ................................................................ Уеб адрес ................................................................................

 

Специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител с адрес:

 

Улица №......................................................... Населено място: ................................. Община: ........................

 

Област.....................................................................................................................................................................

 

Телефон: ............................................................ Факс: .........................................................................................

 

Вид на акцизните стоки: ......................................................................................................................................

 

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, търговско наименование и количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона)

 

Данни от декларацията за идентификация на наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол, както следва:

 

а) наименование и тип на средството за измерване и контрол - ....................................................................;

 

б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация - ........ ..................................................................................................................................................................................;

 

в) документ за одобрен тип номер или за оценено съответствие със съществените изисквания към средството за измерване и контрол - ...........................................................................................................................................;

 

г) сертификат за калибриране - ............................................................................................................................;

 

д) място на монтаж на средството за измерване и контрол - ............................................................................;

 

е) метрологични характеристики: обхват на измерване, клас на точност или допустима грешка, разделителна способност и др. - ...................................................................................................................................................

 

На основание чл. 57, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение № ...... / .........г., както следва:

 

...................................................................................................................................................................................

 

Прилагам следните документи:

 

...................................................................................................................................................................................

 

Дата:

Име, подпис и печат:

 

 

 

"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".

 

Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": 1202 София, ул. Г. С. Раковски 47.

 

 

 

       
 

Приложение № 6аа към чл. 34, ал. 2

 

(Ново - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 4, т. 8а и т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) във връзка с чл. 57, ал. 3, т. 7 от ЗАДС

Представена от

ЕИК

Седалище и адрес на управление:

Държава ............... Област .............. Община .............. Населено място ......................................

Пощенски код .................. Улица ...................................................................... Номер .................

Телефон ......................................... Мобилен .................................................. Факс .....................

Е-mail .............................................................. Уеб адрес ................................................................

ЛНЧ/Държава и № на паспорт .......................…….......................................................................

Декларирам, че съм винопроизводител, който е правно и икономически независим от който и да е друг винопроизводител, използвам помещения, които са физически отделени от помещенията на който и да е друг винопроизводител, и не осъществявам дейността си по предоставен лиценз.

Декларирам, че в обекта за винопроизводство на независим малък винопроизводител ще се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.

 

Дата …………… Име, подпис:

 

Приложение № 6аб към чл. 34, ал. 4

 

(Ново - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.)

 

 

Вх. № ..............

Дата …...……….. г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ .......................................

ИСКАНЕ

за издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на вино

от ......................................................................................................................................................,

представляван/о от .........................................................................................................................,

ЕГН/ЛНЧ .............................................., ЕИК .................................................................................

Седалище и адрес на управление:

Държава ................................. Област ............................ Община ……........................................

Населено място ........................ Пощенски код .…... Улица ....................................... Номер .....

Телефон ............................... Мобилен ..................................... Факс ............................................

Е-mail ................................................................ Уеб адрес ..............................................................

Адрес за кореспонденция:

Държава .......................... Област ................... Община .............. Населено място ......................

Пощенски код .................. Улица ....................................................................... Номер ................

Телефон ............................... Мобилен ..................................... Факс ............................................

Е-mail ................................................................ Уеб адрес ..............................................................

Лице за контакти: ............................................................................................................................

Телефон ............................... Мобилен ..................................... Факс ............................................

Е-mail ................................................................ Уеб адрес ..............................................................

На основание чл. 89а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, моля да ми бъде издаден годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на вино за ……….. година.

За издаване на годишния сертификат Ви предоставям следната информация:

1. Годишно производство на вино през ……… година

2. Прилагам следните документи:

- Декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 8а и т. 9 от ЗАДС;

- Декларация за годишното производство на вино през ……. година.

 

Дата: Име, подпис

 

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".

 

Приложение № 6ав към чл. 34, ал. 4

 

(Ново - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.)