Дефиниция на повторно нарушение (ЗДДФЛ)

"Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение (т. 36 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ).