Закон за регистър Булстат

ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ


В сила от 11.08.2005 г.
Обн. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 3 Ноември 2020г., изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 14 Юли 2023г., доп. ДВ. бр.64 от 26 Юли 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този закон се уреждат редът и начинът за единна регистрация в регистър БУЛСТАТ и за връзките на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи.

 

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието води и поддържа регистър БУЛСТАТ като единен електронен централизиран регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.
(2) Агенцията по вписванията води и поддържа специален регистър по Закона за защита на класифицираната информация на регистър БУЛСТАТ за регистрация на субекти, чиито данни съдържат класифицирана информация.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) Информацията в регистър БУЛСТАТ се съхранява в единна информационна система, която поддържа национална база данни. За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, и други документи.

 

Глава втора.

ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

 

Раздел I.

Обхват

 

Чл. 3. (1) В регистър БУЛСТАТ се вписват:
1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) юридическите лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подлежащи на вписване в търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;
5. чуждестранни юридически лица:
а) които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
б) чието ефективно управление е на територията на страната, или
в) (доп. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) които притежават недвижимо имущество в страната, или
г) (нова - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози;
6. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите, включително тези, организирани по занаятчийски начин, както и фондовете за извършване на плащания и осигурителните каси по смисъла на Кодекса за социално осигуряване;
7. други лица извън посочените в т. 1 - 6, които са осигурители и не са физически лица;
8. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 5 и 7, както и поделенията на вписаните в търговския регистър търговци;
9. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
10. чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:
а) извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
б) притежават недвижимо имущество в страната, или
в) (доп. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) са осигурители, или
г) (нова - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози;
11. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2023 г., в сила от 01.07.2023 г.) други физически лица - осигурители или залогодатели по смисъла на Закона за особените залози.
(2) В регистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г., , изм. - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) В регистър БУЛСТАТ се регистрират и физическите и юридическите лица, и други правни образувания, които действат в качеството си на доверителни собственици или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, когато:
1. са установени или пребивават в Република България;
2. са установени или пребивават извън Европейския съюз, ако встъпват в делови взаимоотношения или придобиват недвижимо имущество в Република България от името на тръста, попечителския фонд или друго подобно чуждестранно правно образувание.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) В специалния регистър по чл. 2, ал. 2 се вписват само тези поделения по ал. 1, т. 8, които са разпоредители с бюджет или осигурители.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Чуждестранните лица от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяващи стопанска дейност в страната единствено при условията на свободно предоставяне на услуги, не се вписват в регистър БУЛСТАТ.

 

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) В случаите, когато доверителните собственици или лицата, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, са установени или пребивават в различни държави членки или ако встъпват в множество делови взаимоотношения от името на тръста, попечителския фонд или друго подобно чуждестранно правно образувание в различни държави членки, се освобождават от задължението за регистрация в регистър БУЛСТАТ и се легитимират с удостоверение за регистрация или извлечение от информацията за действителните собственици, съхранявана в регистър от съответната държава членка.

 

Раздел II.
Единен идентификационен код

 

Чл. 4. (1) Агенцията по вписванията определя уникален единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за лицата по чл. 3, наречен по-нататък "код по БУЛСТАТ".
(2) Кодът по БУЛСТАТ се определя при вписването на лицата в регистъра и при промяна на статута или юридическото лице на субектите по чл. 3, ал. 1, т. 8.

 

Чл. 5. (1) Всички предвидени в нормативен акт регистри и информационни системи в Република България, които съдържат данни за лицата по чл. 3, вписани в регистър БУЛСТАТ, идентифицират тези субекти с кода по БУЛСТАТ.
(2) Субектите по чл. 3 посочват задължително кода по БУЛСТАТ в документите, с които участват в документооборота.
(3) В документите, издавани от органите на държавната власт, на местното самоуправление и на съдебната власт, се посочва задължително кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) За субектите по чл. 2, ал. 2 кодът по БУЛСТАТ се удостоверява с удостоверение за последно вписани обстоятелства.

 

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 7 и 9 - 11, ал. 2 и ал. 3 е 9-значен.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 8 е 13-значен, като първите 9 цифри са кодът на юридическото лице.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.)


Раздел III.
Съдържание на регистъра

 

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) За лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8, ал. 2 и 3 в регистър БУЛСТАТ се вписват следните данни и обстоятелства:
1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
2. актове за създаване/възникване, промяна, закриване/заличаване;
3. дата на регистрация в БУЛСТАТ;
4. дата на прекратяване на регистрацията;
5. правноорганизационна форма;
6. пълно и кратко наименование;
7. седалище и адрес на управление;
8. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) адрес за кореспонденция, както и телефон, факс, електронен адрес;
9. адрес на местоизвършване на дейността или на имота;
10. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) предмет на дейност/основна икономическа дейност или занаяти по Закона за занаятите;
11. срок на съществуване;
12. състояние;
13. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) правно основание;
14. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) разпределение на собствеността;
15. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) принадлежност/правоприемство;
16. органи на управление и представителство:
а) управляващ и/или представляващ - имена, гражданство, ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, начин на представляване, длъжност на управляващия - за субектите по чл. 2, ал. 2;
б) вид и състав на колективния орган на управление;
17. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) съдружник/собственик;
18. (В сила от 12.02.2006 г.) данни, необходими за Регистъра на статистическите единици, определени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията по предложение на председателя на Националния статистически институт;
19. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) идентификационните данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) За лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11, ал. 2 и 3 в регистър БУЛСТАТ се вписват следните данни и обстоятелства:
1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) данни за лицето:
а) имена;
б) гражданство;
в) ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, дата на раждане за чуждестранните физически лица;
г) вид на документа за самоличност;
3. основание за вписване;
4. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, както и:
а) постоянен и настоящ адрес - за българските граждани;
б) постоянен и настоящ адрес или адрес на пребиваване - за чуждестранните физически лица, постоянно пребиваващи в страната, съответно за чуждестранните физически лица;
5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) адрес на местоизвършване на дейността;
6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) адрес на имота за лица по чл. 3, ал. 1, т. 10, буква "б";
7. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) упражнявани дейности/професии или занаяти по Закона за занаятите;
8. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) документи, удостоверяващи извършването на определена дейност или придобиването на званието майстор или калфа по Закона за занаятите;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) дата на започване, спиране, възобновяване на дейността;
10. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) идентификационните данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(3) В регистър БУЛСТАТ се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени в данните и обстоятелствата по ал. 1 и 2.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Данните по ал. 1, т. 5 - 9 и т. 19 и по ал. 2, т. 2, 4, 5 и 9 се вписват на български език и с латински букви съгласно правилата за транслитерация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) Лицата по чл. 3 заявяват за вписване в регистър БУЛСТАТ интернет страница, ако имат такава.
(6) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) Съобщенията за физически лица по чл. 3 се изпращат на заявения от тях адрес за кореспонденция. Когато лице по чл. 3 е посочило в заявлението, че желае да бъде уведомявано по електронен път, съобщенията се изпращат на посочения от него електронен адрес. В този случай потвърждаване на получаването не се изисква.

 

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) Информацията в регистър БУЛСТАТ е публична, с изключение на ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, дата на раждане, данни, необходими за Регистъра на статистическите единици, определени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията по предложение на председателя на Националния статистически институт, адрес на имота за лица по чл. 3, ал. 1, т. 10, буква "б", постоянен и настоящ адрес - за българските граждани, постоянен и настоящ адрес или адрес на пребиваване - за чуждестранните физически лица, постоянно пребиваващи в страната, съответно за чуждестранните физически лица.
(2) Информацията в регистър БУЛСТАТ, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 18, се предоставя единствено на лицата и по реда на чл. 40.
(3) Информацията за субектите по чл. 2, ал. 2 е публична, когато е само за едно лице в частта, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 3 - 17, а по чл. 7, ал. 1, т. 2 - когато актът не съдържа информация, определена като класифицирана информация.

 

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато е посочен код по БУЛСТАТ, съдът, държавните и местните органи, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, и организациите, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в регистър БУЛСТАТ. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 5 от Закона за обществените поръчки.

 

Глава трета.
РЕГИСТРАЦИЯ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

 

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец. Образците на заявления се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
(2) Заявлението съдържа:
1. данни за заявителя;
2. данни за лицето, за което се иска вписване или заличаване;
3. обстоятелствата по чл. 7, подлежащи на вписване за съответното лице;
4. подпис на заявителя.
(3) Вписване и заличаване могат да се заявяват от лицето по чл. 3, съответно от негов законен представител, адвокат с изрично пълномощно или пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. При заявяване на вписване в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 упълномощаването може да е в писмена форма. При промяна в представителството обстоятелствата се заявяват от новия представляващ.
(4) Към заявлението се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства, подписана от заявителя.
(5) Заявленията на хартиен носител се подават в териториалните звена на Агенцията по вписванията, които са по седалищата на окръжните съдилища.
(6) При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя.
(7) Субектите по чл. 2, ал. 2 се вписват в Агенцията по вписванията - град София.
(8) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) За вписване и заличаване на обстоятелства се заплаща държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

 

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на обстоятелства за лицата по чл. 3 по искане на Националния осигурителен институт или на орган по приходите. Искането трябва да е придружено с документ, удостоверяващ задължението за вписването на лицето в регистър БУЛСТАТ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на обстоятелства за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 и 10 въз основа на вписвания в други публични регистри след изтичането на едномесечен срок от задължението за представяне на документите по чл. 11, ал. 1 и 2.
(3) Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията или оправомощен от него служител на службата по регистрация уведомява писмено задължените лица по чл. 3 за извършеното служебно вписване по ал. 1 или 2.
(4) Управляващите, съответно представителите или изрично упълномощените лица на субектите по чл. 3, са длъжни да удостоверят заплащането на дължимата такса за вписването в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3.
(5) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на закриването/заличаването на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 след изтичане на срока им на съществуване или въз основа на вписвания в други публични регистри.
(6) Регистрацията на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 се прекратява служебно при смърт на лицето.
(7) Служебното вписване е за сметка на вписаното лице, освен в случаите по ал. 6.

 

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8, ал. 2 и 3 съобразно своя статут представят:
1. препис от съдебно решение или друг документ, както следва:
а) юридическите лица - акт за създаването им и акт, определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;
б) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите - документ за регистрация в Българската търговско-промишлена палата;
в) чуждестранните юридически лица по чл. 3, ал. 1, т. 5 - документ, удостоверяващ извършването на дейност на територията на Република България; легализиран документ, удостоверяващ възникването и представителството на чуждестранните юридически лица в съответната страна;
г) неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване - дружествения договор, съответно удостоверението за вписване в Националната агенция за приходите;
д) клоновете и поделенията по чл. 3, ал. 1, т. 8 - акт, удостоверяващ създаването им и определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;
е) други лица извън посочените в букви "а" - "д", които са осигурители - документи за легитимация и/или доказващи извършването на определена дейност, когато такива се изискват от закона;
ж) (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) декларация относно идентификационните данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет;
3. регистрационен въпросник и/или регистрационна справка за данните по чл. 7, ал. 1 и 4 - за субектите по чл. 2, ал. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 съобразно своето качество представят:
1. документ, удостоверяващ извършването на заявената дейност на територията на Република България, документ за собственост или други документи, когато такива се изискват от закона;
2. документ за платена държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, освен в случай на плащане по електронен път.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) Документите се представят в оригинал, заверен от заявителя препис или нотариално заверен препис.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) Когато за субектите по чл. 2, ал. 2 административният акт за създаването или промяната съдържа класифицирана информация, която не може да бъде предоставена на Агенцията по вписванията, данните се вписват въз основа на декларация от управляващия, съответно от представителя или от изрично упълномощеното лице.

 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) Заявлението се подава в 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване на лицата по чл. 3.
(2) За съдебно регистрираните лица срокът започва да тече от получаването на съдебното решение. За лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 срокът по ал. 1 тече от започването на дейността, съответно от наемането на физически лица, закупуването на имота или промяната в обстоятелствата по чл. 7, ал. 2.
(3) В 30-дневен срок от влизането в сила на акта за създаване/възникване, промяна или закриване/заличаване на субектите по чл. 2, ал. 2 управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице представя акта и документите по чл. 11 в Агенцията по вписванията.
(4) При всяка промяна на подлежащите на вписване обстоятелства лицето по чл. 3 е задължено в 7-дневен срок да заяви вписването им в регистъра.

 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Физическите лица, независимо от различните основания за вписване, могат да имат само една регистрация.

 

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) Заявленията и исканията за вписване и заличаване, подадени на хартиен носител, се въвеждат в информационната система чрез снемане на електронен образ от тях и от приложените към тях документи.
(2) Електронният документ, създаден по посочения в ал. 1 начин, се смята за идентичен с документа, подаден на хартиен носител, до доказване на противното.
(3) Представените от заявителя писмени документи по ал. 1 се съхраняват от Агенцията по вписванията за срок 10 години, считано от датата на вписването или заличаването. След изтичане на 10-годишния срок за съхранение те могат да се унищожават, ако не подлежат на предаване в Националния архивен фонд. Редът и начинът за съхранение и унищожаване се определят от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
(4) По документите, подадени на хартиен носител, не се правят справки и не се издават удостоверения, освен в случаите на съдебен спор или при издаване на справки и удостоверения за субектите по чл. 2, ал. 2.
(5) Заявленията за субектите по чл. 2, ал. 2 се подават само на хартиен носител.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) Агенцията по вписванията осигурява възможност за приемане на документите по чл. 11, ал. 1 и 2, издадени и подписани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, при условията и по реда на Закона за електронното управление.
(2) Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.

 

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) Заявленията и исканията за вписване и заличаване се разглеждат от служител по регистрацията по реда на постъпването им.
(2) Служителят по регистрацията се произнася по заявленията и исканията за вписване и заличаване до края на следващия работен ден от постъпването им.
(3) Служителят по регистрацията проверява дали:
1. е подадено заявление за исканото вписване или заличаване при спазване на предвидените за това форма и ред;
2. заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано;
3. заявлението е подадено от оправомощено лице;
4. към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закона;
5. е представена декларация по чл. 9, ал. 4;
6. е платена дължимата държавна такса.

 

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) Служителят по регистрацията извършва в срока по чл. 16, ал. 2, съответно в срока по ал. 3 вписване или заличаване на вписването, когато са налице предвидените в чл. 16, ал. 3 изисквания.
(2) Вписването и заличаването се извършват чрез последователно въвеждане на информация за съответното обстоятелство в регистъра.
(3) Когато към заявлението за вписване и заличаване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, служителят по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на лицето по чл. 3, а ако е посочен електронен адрес, се изпращат и на него, а когато е подадено заявление за регистрация - на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ, в срока по чл. 16, ал. 2. Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление по образец. Служителят по регистрацията постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени в срок 5 работни дни от даването им.
(4) При вписването в регистър БУЛСТАТ се извършва проверка за съответствие между данните в представените документи и в Националната база данни на регистър БУЛСТАТ и в други регистри и информационни системи, до които има достъп регистър БУЛСТАТ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) За установени несъответствия при проверката с документите по чл. 11, ал. 1 и 2 и заявлението по чл. 9, ал. 1 се изготвя справка по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. Службите по регистрацията предоставят справката на органа, издал акта, и на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице.

 

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) Служителят по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 16, ал. 3 изисквания. Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му лично или с препоръчано писмо с обратна разписка.
(2) Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него електронен адрес. В този случай потвърждаване на получаването на отказа не се изисква.

 

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) Отказът да бъде извършено вписването подлежи на оспорване по административен ред пред изпълнителния директор на Агенцията по вписванията по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Актът на изпълнителния директор, с който се потвърждава отказът, подлежи на оспорване пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В случай на оспорване отказът от вписване и цялата преписка се изпращат на компетентния орган. Ако отказът бъде отменен, вписването се извършва служебно, за което се уведомява заявителят.

 

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) При отказ за извършване на исканото вписване или заличаване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно за заличаване на същото обстоятелство. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му.
(2) При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва от представени вече документи, приложени към заявлението, по което е постановен отказ, като посочи номера на заявлението и вида на документите. В тези случаи заявителят представя и нова декларация по чл. 9, ал. 4.

 

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) Грешки и непълноти, допуснати при вписване или заличаване на обстоятелства, включително при несъответствие между данните, отразени в заявлението, и данните в приложенията към него, се отстраняват служебно или по искане на заинтересовано лице чрез ново вписване.
(2) При извършено вписване в регистър БУЛСТАТ на субект извън посочените в чл. 3 или при повторно вписване грешното или повторното вписване се заличава със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. В този случай Агенцията по вписванията публикува заличаването на вписването в регистър БУЛСТАТ в официалната интернет страница на агенцията.


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.)


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) Регистър БУЛСТАТ поддържа и съхранява архив на закритите/заличените лица по чл. 3 и заличените регистрации по чл. 21, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) Информацията за закритите/заличените лица се съхранява в регистър БУЛСТАТ и остава достъпна за срок 10 години от закриването/заличаването им.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 копие от данните за закритите/заличените субекти ежегодно се предава на технически носител в Централния държавен архив.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) Срокът и начинът на съхраняване на документите за закритите/заличените субекти по чл. 2, ал. 2 и чл. 26, ал. 2, съдържащи класифицирана информация, се определят по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

 

Чл. 26. (1) Редът и начинът за съхраняване на документите за вписване в регистър БУЛСТАТ на субектите, регистрирани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2, се определят от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията съгласно изисквания на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Агенцията по вписванията набира допълнителна информация, отнасяща се само за субектите по чл. 2, ал. 2, със специален въпросник.

 

Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ С ДРУГИ РЕГИСТРИ, ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

 

Раздел I.
Взаимодействие с регистрите за вписванията, водени от окръжните съдилища

 

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) Окръжните съдилища предоставят безплатно по електронен път на службите по регистрация съдебните решения за образуване, промяна на обстоятелствата и заличаване на юридическите лица, които не са търговци.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) Съдебните решения по ал. 1 се предоставят на службите по регистрация в рамките на един работен ден.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) Окръжните съдилища осигуряват безплатен достъп до регистрите за вписванията и фирмените дела, образувани от окръжните съдилища, на упълномощени служители от службите по регистрацията.
(4) Редът за предоставянето на достъпа по ал. 3 и на съдебните решения по ал. 1 се определя с наредба, издадена от министъра на правосъдието.

 

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) Службите по регистрацията предоставят на окръжните съдилища информация за определените, променените и анулираните ЕИК и справка за открити несъответствия в данните.
(2) Агенцията по вписванията осигурява безплатен достъп на органите на съдебната власт до националната база данни за информацията по чл. 8, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) Службите по регистрацията и окръжните съдилища обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.

 

Раздел II.
Взаимодействие с други регистри и информационни системи

 

Чл. 29. (1) Националните и ведомствените регистри и информационни системи, поддържащи информация за лицата по чл. 3, осигуряват безплатен достъп на регистър БУЛСТАТ до данните по чл. 7, вписани в тези регистри и информационни системи.
(2) За осъществяване на функциите си регистър БУЛСТАТ има безплатен достъп до следните регистри и ведомствени информационни системи:
1. автоматизираните информационни фондове на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН);
2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Национален автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи";
3. регистъра на осигурителите;
4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) регионалните регистри и националния регистър на обучаваните и обучените чираци, калфи и майстори, на обучаващите ги майстори, както и на майсторите и калфите, работещи в предприятия, организирани по занаятчийски начин;
5. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) регистъра на земеделските стопани;
6. (нова - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) регистъра на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) други регистри и информационни системи, съдържащи данни, които не са класифицирана информация за лицата, вписвани в регистър БУЛСТАТ.
(3) Редът и начинът на взаимодействие между регистрите и информационните системи по ал. 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

 

Чл. 30. Необходимите за регистър БУЛСТАТ национални класификатори и номенклатури, както и техните изменения се предоставят безплатно в структуриран електронен вид на Агенцията по вписванията от институциите, отговорни за тяхното поддържане.

 

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Министерството на вътрешните работи предоставя безплатно от Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи" данни за валидните и невалидните български лични документи на физическите лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) При искане от службите по регистрацията Министерството на вътрешните работи предоставя безплатно информация за постоянния адрес на физическите лица, вписани в регистър БУЛСТАТ.
(3) Агенцията по вписванията предоставя безплатно информация на Министерството на вътрешните работи от регистър БУЛСТАТ за нуждите на автоматизираните информационни системи, поддържани от министерството.

 

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписване в регистър БУЛСТАТ на данни към информационната система на Националната агенция за приходите, както и информацията за несъответствията по чл. 17, ал. 5.
(2) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните в регистър БУЛСТАТ данни за нуждите на информационната система на митническата администрация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Агенцията по вписванията предоставя информация от специалния регистър по чл. 2, ал. 2 на специализирана подсистема на Министерството на финансите, която осигурява необходимите данни на Националната агенция за приходите и на митническата администрация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) Службите по регистрацията предоставят електронни копия от документите по чл. 11 на Националната агенция за приходите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) Националната агенция за приходите предоставя безплатно на Агенцията по вписванията информация за прекратяването и възобновяването на дейността на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) При открити несъответствия в данните, вписани в регистър БУЛСТАТ, Националната агенция за приходите уведомява службите по регистрацията.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) Службите по регистрацията и териториалните дирекции на Националната агенция за приходите обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.

 

Чл. 33. (1) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните в регистър БУЛСТАТ данни на Националния осигурителен институт.
(2) Агенцията по вписванията осигурява информация от специалния регистър по чл. 2, ал. 2 на специализирана подсистема на Националния осигурителен институт за данните по чл. 7, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 15.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) При открити несъответствия в данните, вписани в регистър БУЛСТАТ, Националният осигурителен институт уведомява службите по регистрацията.
(5) Агенцията по вписванията и Националният осигурителен институт обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.

Чл. 34. (1) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация на вписаните в регистър БУЛСТАТ данни на Националния статистически институт.
(2) Агенцията по вписванията осигурява информация от специалния регистър по чл. 2, ал. 2 на специализирана подсистема на Националния статистически институт.
(3) Агенцията по вписванията и Националният статистически институт обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.

 

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.)

 

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 10.03.2021 г.) Агенцията по вписванията осигурява оперативна съвместимост на регистър БУЛСТАТ в рамките на системата за взаимно свързване на регистрите, създадена с чл. 22, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (ОВ, L 169/46 от 30 юни 2017 г.).

 

Раздел III.
Достъп до Националната база данни на регистър БУЛСТАТ

 

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) (Доп.- ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) Всеки може да извършва справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство в публичната част на регистър БУЛСТАТ. Справките може да се извършват по:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.) името или ЕИК на субектите по чл. 3;
2. фирмено дело/година/окръжен съд;
3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) номер на заявление, номер на вписване в регистъра, както и за свързаност на субектите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г., изм.- ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) Всеки може да иска писмени справки за вписани обстоятелства в публичната част на регистър БУЛСТАТ заплащане на държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
(3) (Доп.- ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) Всеки може да иска издаването на удостоверение за вписани в публичната част на регистър БУЛСТАТ обстоятелства срещу заплащане на държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Удостоверението съдържа извлечение от регистър БУЛСТАТ за вписаните обстоятелства. Удостоверения се издават и относно това, че за определен субект по чл. 3 определено обстоятелство не е вписано. Удостоверенията са официални документи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г., доп.- ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) Справки се извършват и удостоверения се издават незабавно във всяко териториално звено на Агенцията по вписванията. Справките и удостоверенията се предоставят след подаване на заявление и представяне на документ за самоличност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г., доп.- ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) Агенцията по вписванията осигурява възможност за извършване на справки чрез отдалечен достъп, както и за издаване на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път. Справките чрез отдалечен достъп и удостоверенията в електронна форма се предоставят след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) Данните на лицата, поискали предоставяне на справка или удостоверение, се съхраняват в Агенцията по вписванията в законоустановените срокове.

 

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) (1) Агенцията по вписванията осигурява достъп до регистър БУЛСТАТ чрез:
1. публичната част на регистър БУЛСТАТ по интернет;
2. (отм.- ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.)
3. автоматизирано подаване на данни за вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства.
(2) (Изм.- ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) Достъпът по ал. 1, т. 1 е безплатен, а този по ал. 1, т. 3 се предоставя след заплащане на такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
(3) Достъпът по ал. 1, включително чрез средата за междурегистров обмен, на съда, държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация е безплатен.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) Агенцията по вписванията осигурява регистриран достъп до данните и обстоятелствата, вписани в регистър БУЛСТАТ, които не са публични.
(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г., в сила от 25.02.2022 г.) Достъпът по ал. 4 може да бъде предоставен след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията. Данните на заявителя, поискал достъпа, се съхраняват в Агенцията по вписванията в законоустановените срокове. Данните може да се предоставят на лицето, за което заявката се отнася, след подаване на искане за това.

 

Чл. 38. Орган, който поддържа определен в нормативен акт регистър, включващ лица по чл. 3, има право да получи безплатен достъп до публичната информация по чл. 7 от Националната база данни, отнасяща се до тези субекти.

 

Чл. 39. Достъпът до специалния регистър по чл. 2, ал. 2 и редът за предоставянето на информация от нея на други регистри и информационни системи се извършват по реда на Закона за защита на класифицираната информация и на нормативните актове по прилагането му.

 

Чл. 40. (1) Данните по чл. 7, ал. 1, т. 18 се предоставят на Националния статистически институт.
(2) Извън случаите по ал. 1 данните по чл. 7, ал. 1, т. 18 се предоставят след писмено съгласие на лицата по чл. 3.

 

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Агенцията по вписванията, Националният статистически институт, Националният осигурителен институт, Агенция "Митници" и Централното управление на Национална агенция за приходите са длъжни да осигурят ползване на данните по чл. 7, ал. 1, т. 18 само за целите на закона и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с такива данни само лица, подписали клетвена декларация за опазване на тайната.
(2) Лицата, които имат достъп до информацията по чл. 8, ал. 2, са длъжни да пазят тайна и да не я използват за други цели, освен за прякото изпълнение на служебните им задължения.

 

Глава пета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

 

Чл. 42. Финансирането на дейностите по водене на регистър БУЛСТАТ се осигурява чрез субсидия от бюджета на Министерството на правосъдието, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми, международни програми, проекти и споразумения.

 

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

 

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълнява задължението си по чл. 5, ал. 2, се наказва с глоба за физически лица в размер до 200 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер до 500 лв.

 

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Който не изпълни в срок задълженията си по чл. 12, се наказва с глоба за физически лица в размер до 1000 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер до 5000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 наказанието е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) За неизпълнение в срок на задълженията по чл. 12 относно вписване на данните по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари се налагат санкциите по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Не се прилага чл. 28, ал. 1 - 6 от Закона за административните нарушения и наказания.
 

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) Длъжностно лице, което наруши забраната по чл. 8а, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

 

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.)

 

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) Който не изпълни в срок задълженията си по чл. 10, ал. 4, се наказва с глоба за физически лица в размер от 100 до 1500 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер от 100 до 3000 лв.

 

Чл. 49. (1) За маловажни случаи на административни нарушения може да бъде наложена глоба на мястото на извършване на нарушението в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за: самоличността на служителя, наложил глобата; самоличността на нарушителя; мястото и времето на нарушението; нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата, и се изпраща за изпълнение.
(2) На нарушителя се дава препис от фиша, за да заплати глобата доброволно.
(3) Ако нарушителят оспори нарушението или не заплати доброволно глобата в 7-дневен срок от датата на издаването на фиша, се съставя акт съгласно разпоредбите на раздел II от глава трета на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Чл. 50. Който използва, предостави или разгласи данни в нарушение на чл. 41, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба до 2000 лв.

 

Чл. 51. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:


1. "Икономическа дейност" е всяка дейност, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности.
2. "Водене" включва всички дейности по вписванията в регистъра, издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.
3. "Основната икономическа дейност" на единиците в регистъра се определя съгласно най-ниското ниво на Националната класификация на икономическите дейности, като последователно се прилага избраният критерий при определянето на раздела, групата и класа. Изборът на критерий е в съответствие с наличните данни за единицата, при спазване на следния приоритет:
а) най-голям дял в нетния размер на приходите от дейността;
б) най-голям размер на брутното производство на стоки и услуги, продукт на съответната дейност;
в) най-голям размер на изплатените надници и заплати за дейността;
г) най-голям брой заети в дейността.
4. "Маловажен случай" е закъснение в изпълнението на задълженията до 15 дни.
5. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

 

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Лицата по чл. 3, вписани до влизането в сила на този закон в Единния регистър за идентифициране на стопанските и други субекти, които осъществяват дейност на територията на Република България съгласно Закона за статистиката, се смятат вписани в регистъра по този закон и запазват идентификационния си код.

§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11, които са регистрирани в Регистъра на осигурителите и не са вписани в регистър БУЛСТАТ, представят необходимите документи за регистрация в службите по вписванията.

§ 4. До приемането на тарифата по чл. 10, ал. 1, т. 4 таксите се събират от Агенцията по вписванията в размерите, определени в Тарифата за таксите, събирани от Националния осигурителен институт по Закона за статистиката, одобрена с Постановление № 253 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2000 г.; изм., бр. 8 от 2001 г., бр. 30 от 2002 г.).

§ 5. Трудовите и служебните правоотношения със служителите, извършващи регистрация, и със служителите, предоставящи информация от регистър БУЛСТАТ, се уреждат съответно при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

§ 6. Движимото имущество, архивите, базата данни и софтуерните модули, оборудването и другите активи и пасиви, права и задължения на Националния статистически институт, свързани с регистър БУЛСТАТ, се поемат от Агенцията по вписванията.

§ 7. Средствата за заплати, социално осигурителни плащания и издръжка във връзка с § 5 и 6 се прехвърлят от бюджета на Националния статистически институт по бюджета на Министерството на правосъдието.

§ 8. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г.) в чл. 34, ал. 1, изречение второ след думите "актове по прилагането му" се добавя "и по Закона за регистър БУЛСТАТ".

§ 9. В Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите "чл. 35, ал. 4 и чл. 42, ал. 3" се заличават.
2. В чл. 28 ал. 2 се отменя.
3. В глава седма раздели II и III се отменят.
4. Член 54 се отменя.

§ 10. (В сила от 12.02.2006 г.) В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г., изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 и 112 от 2002 г., бр. 42, 112 и 114 от 2003 г., бр. 36, 38, 53 и 89 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 28:
а) в ал. 1:
аа) точки 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
"1. териториалната данъчна дирекция по регистрация;
2. данни по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 17 и ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
3. датата на данъчна регистрация;
4. дата на прекратяване на данъчната регистрация, която е датата по чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ;";
бб) точки 5 и 6 се отменят;
вв) досегашната т. 7 става т. 5;
гг) точки 8 - 13 се отменят;
дд) досегашните т. 14 и 15 стават съответно т. 6 и 7;
б) алинеи 2 и 3 се изменят така:
"(2) Териториалната данъчна дирекция по регистрация е дирекцията, в чийто териториален обхват попада вписаното седалище на данъчния субект в регистър БУЛСТАТ. Териториалната данъчна дирекция по регистрация за местните физически лица, включително и едноличните търговци, е териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес.
(3) Териториална данъчна дирекция по регистрация за осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социалното осигуряване, е съответната териториална данъчна дирекция, в чийто териториален обхват попада адресът на управление на касата, вписан в регистъра на осигурителните каси на Националния осигурителен институт."
в) създава се нова ал. 4:
"(4) Териториална данъчна дирекция по регистрация за:
1. чуждестранните юридически лица, които са регистрирали търговско представителство в Република България, е териториалната данъчна дирекция, в чийто териториален обхват попада адресът, посочен в Българската търговско-промишлена палата;
2. чуждестранните лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е от страната, е териториалната данъчна дирекция по местоизвършване на дейността, съответно на управлението; когато чуждестранното лице осъществява стопанска дейност на територията на страната чрез повече от едно място на стопанска дейност, е териториалната данъчна дирекция по местонахождение на първото възникнало място на стопанска дейност или в някоя от териториалните данъчни дирекции по мястото на извършване на дейността по избор на чуждестранното лице - в случай че възникват едновременно повече от едно място на стопанска дейност; в случай че чуждестранното лице не упражни избор, се смята, че е териториалната данъчна дирекция, която първа извърши процесуално действие по установяване на данъчните му задължения за извършваната дейност чрез място на стопанска дейност;
3. чуждестранните лица, придобили недвижим имот, които не се включват в т. 1, 2 или 4, е териториалната данъчна дирекция по местонахождението на първия придобит имот;
4. чуждестранните юридически лица, за които е възникнало право или задължение за регистрация по материален данъчен закон, които не разполагат с обект на територията на страната, е Териториалната данъчна дирекция - София."
г) алинея 5 се изменя така:
"(5) Главният данъчен директор със заповед определя териториална данъчна дирекция по ал. 1, т. 1 за данъчни субекти, за които не може да се установи териториална данъчна дирекция по регистрация или попадат в териториалния обхват на повече от една териториална данъчна дирекция. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".";
д) създава се ал. 6:
"(6) Главният данъчен директор може да изисква декларирането и предоставянето и на други данни, необходими за данъчния контрол.";
е) досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
"(7) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки уведомяват в 7-дневен срок данъчната дирекция по регистрация на данъчните субекти по чл. 29, ал. 4 за откритите или закритите от тях банкови сметки.";
ж) създава се ал. 8:
"(8) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки предоставят информация за откритите и закритите банкови сметки на данъчните субекти, непосочени в ал. 7, при мотивирано искане от териториалния данъчен директор. Информацията се предоставя в 7-дневен срок от получаване на искането."
2. В чл. 29:
а) в ал. 1 думата "въвеждат" се заменя с "вписват";
б) в ал. 2:
аа) в изречение първо думите "за местните и чуждестранните физически лица, с изключение на лицата по ал. 3" се заменят със "за местните физически лица";
бб) изречение второ се заличава;
в) алинеи 3 и 4 се изменят така:
"(3) Данните за чуждестранните физически лица, с изключение на чуждестранните физически лица, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват в данъчния регистър с подаване на данъчна декларация по реда и в сроковете, установени в съответния данъчен закон.
(4) Данните за данъчните субекти, с изключение на лицата по ал. 2 и 3, се вписват:
1. служебно по данни от регистър БУЛСТАТ и по данни, получени от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки за открити и закрити банкови сметки;
2. въз основа на декларация по утвърден образец, която се подава от лицето в срокове и по ред, определени със заповед на главния данъчен директор, която се обнародва в "Държавен вестник".";
г) алинеи 5 и 6 се отменят.
3. Член 30 се отменя.
4. В чл. 31:
а) заглавието се изменя така: "Задължение за посочване на кода по БУЛСТАТ";
б) думите "(данъчния си номер)" се заличават.
5. Член 32 се изменя така:
"Данъчен адрес
Чл. 32. (1) Данъчен адрес на местните физически лица е постоянният им адрес.
(2) Данъчен адрес на чуждестранните юридически лица, които са регистрирали търговско представителство в Република България, е адресът на управление, вписан в Българската търговско-промишлена палата.
(3) Данъчен адрес на чуждестранните лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е от страната, е адресът на местоизвършване на дейността, съответно на управлението, вписан в регистър БУЛСТАТ. Ако лицата не са изпълнили задължението си по Закона за регистър БУЛСТАТ, за данъчен адрес се смята адресът, подлежащ на вписване в регистъра.
(4) Данъчен адрес на чуждестранните лица, придобили недвижим имот и непопадащи в ал. 2 и 3, е адресът по местонахождение на имота, вписан в регистър БУЛСТАТ. Ако лицата не са изпълнили задължението си за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ, за данъчен адрес се смята адресът, подлежащ на вписване в регистъра.
(5) Данъчен адрес на осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, е адресът на управление на касата, вписан в регистъра на осигурителните каси на Националния осигурителен институт.
(6) Данъчен адрес на лицата по чл. 29, ал. 4, извън лицата по ал. 2 - 5, е седалището и адресът на управление, вписан в регистър БУЛСТАТ. Ако лицата не са изпълнили задължението си за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ, за данъчен адрес се смята адресът, подлежащ на вписване в регистъра."
6. В чл. 33:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) При всяка промяна на данните в декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2 регистрираното лице е длъжно в 14-дневен срок да уведоми писмено териториалната данъчна дирекция по регистрация. Срокът не се прилага в случаите на промяна на данъчен адрес.";
б) в ал. 2 думите "образец, утвърден от главния данъчен директор" се заменят с "чл. 29, ал. 4, т. 2";
в) алинея 3 се отменя.
7. В чл. 47:
а) създават се нови ал. 3 и 4:
"(3) Връчването на съобщения на данъчните субекти се извършва на данъчния им адрес. Данъчните субекти, с изключение на физическите лица, са длъжни да осигуряват на данъчния адрес лице за получаване на данъчни съобщения. Лицата за получаване на данъчни съобщения се декларират в декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2.
(4) На данъчните субекти по чл. 29, ал. 4 съобщения се връчват в работен ден от 9 до 17 часа.";
б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6;
в) създава се ал. 7:
"(7) Съобщенията за физически лица могат да се връчват или изпращат и по местоработата им."
8. В чл. 50, ал. 1, т. 2 думите "по чл. 29, ал. 3" се заменят със "за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ".
9. В чл. 122, т. 1 думите "(данъчен номер)" се заличават.
10. В чл. 162, ал. 1, т. 4 думите "данъчния номер" се заличават.
11. В чл. 206, ал. 9, т. 3 думите "данъчният номер" се заменят с "кодът по БУЛСТАТ".
12. В чл. 210, ал. 9 думите "данъчният му номер" се заменят с "кодът му по БУЛСТАТ".
13. В чл. 213, ал. 2 и ал. 3, т. 1 думите "данъчен номер" се заличават.
14. Член 252 се изменя така:
"Чл. 252. Данъчен субект, който не изпълни задължението си по чл. 33 в законоустановения срок, се наказва с глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 20 до 1000 лв. При повторно извършване на нарушението наказанието е глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 40 до 2000 лв."
15. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба:
а) в буква "а" думите "чл. 28, ал. 1, т. 6, 7, 9, 10 и 11" се заменят с "чл. 28, ал. 1, т. 5, както и данните от декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2, които попадат в обхвата на букви "б" - "д";
б) буква "е" се отменя.
16. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

§ 11. (В сила от 12.02.2006 г.) В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г., изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 169а, ал. 2, т. 1 думите "БУЛСТАТ и данъчния номер" се заменят с "и кода по БУЛСТАТ".
2. В чл. 237, т. 1 и чл. 305, т. 1 думите "БУЛСТАТ" и "данъчния номер и БУЛСТАТ" се заменят с "и кода по БУЛСТАТ".

§ 12. (В сила от 12.02.2006 г.) В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 88, ал. 2, т. 1 думите "номер по БУЛСТАТ и данъчен номер на страните по договора; ЕГН, ако страната е самоосигуряващо се лице;" се заменят с "и код по БУЛСТАТ на страните".
2. В чл. 95, ал. 2, т. 1 думите "код по БУЛСТАТ и данъчен номер - за юридическите лица" се заменят с "и код по БУЛСТАТ".

§ 13. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28 от 2005 г.) в чл. 61, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1, буква "д" думите "и данъчен номер" се заличават.
2. В т. 2:
а) в буква "з" думите "данъчен номер" се заличават;
б) в буква "и" думите "и данъчен номер"се заличават.

§ 14. (В сила от 10.05.2005 г.) В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г.) в чл. 58в ал. 2 се отменя.

§ 15. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. член 7, ал. 1, т. 18, чл. 10, ал. 1, т. 2 и § 10, 11 и 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила 9 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник", и
2. параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 27 април 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2007 Г.)

§ 39. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 51. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на § 10, 11 и 14, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2016 Г.)

§ 32. Законът влиза в сила от 1 май 2016 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 40. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2018 Г.)

§ 10. Този закон влиза в сила от 1 септември 2018 г., с изключение на § 9, който влиза в сила от 1 юли 2018 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2019 Г.)

§ 59. (1) Параграф 8, т. 1 относно чл. 24, ал. 3 влиза в сила от 10 юли 2020 г.
(2) Параграф 50 влиза в сила от 10 март 2021 г.
(3) Параграф 51, т. 1 относно чл. 56, ал. 14 влиза в сила от 1 януари 2020 г.
(4) Параграф 51, т. 2, букви "б" и "ж" влизат в сила от 10 септември 2020 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 04.01.2022 Г.)

§ 9. (В сила от 03.11.2020 г.) В 14-месечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код.
§ 10. След влизането в сила на този закон Агенцията по вписванията служебно уведомява и автоматизирано предоставя по реда на Закона за електронното управление информацията за връзката между стар и нов код по § 9 на Националната агенция за приходите и другите заинтересовани институции, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават, и осигурява възможност за извършване на справка стар - нов код за субектите по § 9 на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ.
§ 11. Законът влиза в сила в 14-месечен срок след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 9, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2022 Г.)

§ 5. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Агенцията по вписванията осигурява техническа възможност за прилагането му.
(2) Лице по чл. 3, което няма вписан адрес за кореспонденция до влизането в сила на този закон, заявява адрес за кореспонденция в срока по ал. 1. До вписването на адрес за кореспонденция постоянният адрес на лицето се смята за адрес за кореспонденция и изпратените на него съобщения са редовно изпратени.
(3) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон лицата по чл. 3 заявяват за вписване в регистър БУЛСТАТ интернет страница, ако имат такава.
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 14.07.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 30. (1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. параграф 2 относно чл. 9в, ал. 1 - 5, който влиза в сила 6 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 11, § 22 и § 23 - относно чл. 63а, ал. 4, които влизат в сила 12 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник".
(2) Министерският съвет приема наредбата по чл. 9в, ал. 6 и тарифата по чл. 9в, ал. 7 в срока по ал. 1, т. 1.
(3) Министерският съвет приема изменения в правилника за прилагане на закона относно образеца на декларация по чл. 63, ал. 4 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 21. Законът влиза в сила от 1 юли 2023 г., с изключение на § 19, т. 1, буква "а" и т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 66. Заварените административнонаказателни производства за нарушения по Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и по Закона за регистър БУЛСТАТ се довършват по досегашния ред.


Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/843 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 696/93 НА СЪВЕТА от 15 март 1993 година относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността