Дефиниция на нови превозни средства (ЗДДС)

"Нови превозни средства" са:

 
а) плавателни съдове с дължина над 7,5 м (с изключение на тези, предназначени за превоз на пътници или товари, за навигация, за търговски, промишлени или риболовни дейности, за спасителни и помощни операции), за които е налице едно от следните условия:
 
аа) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от три месеца считано от датата на първата им регистрация, или
 
бб) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са плавали повече от 100 часа;
 
 
б) въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло над 1550 кг, предназначени за превоз на пътници или товари (с изключение на тези, предназначени за авиационни оператори, които поддържат международни линии), за които е налице едно от следните условия:
 
аа) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от три месеца считано от датата на първата им регистрация, или
 
бб) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са били в полет повече от 40 часа;
 
 
в) моторни превозни средства с обем на двигателя над 48 куб. см или с мощност над 7,2 киловата, предназначени за превоз на пътници или товари, за които е налице едно от следните условия:
 
аа) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече 6 месеца считано от датата на първата им регистрация, или
 
бб) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км.(т. 17 от § 1 на ДР на ЗДДС)