Новини

Становище относно осигуряване 2021 г. и таблица за осигурителните вноски


04 януари, 2021

На интернет страницата на НАП  са публикувани становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2021 г. и таблица за размера и разпределението на осигурителните вноски.

Валидиране на ДДС номера след Brexit


30 декември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувана информация относно валидиране на ДДС номера след оттеглянето от ЕС на Обединеното кралство Великобритания (Brexit).

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2020 година


30 декември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувана информация относно годишната отчетност за дейността на предприятията 2020 година.

Актуални образци на ГДД по ЗДДФЛ и ЗКПО


29 декември, 2020

В ДВ. бр. 110 от 29.12.2020 г. (Неофициален раздел) са обнародвани заповеди на министъра на финансите, с които са утвърдени актуалните образци на годишните днъчни декларации (ГДД) по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Промени в ЗАНН


22 декември, 2020

В ДВ. бр. 109 от 22.12.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), в сила една година след обнародването му. 

Промени в КТ, ЗДДС и ЗЮЛНЦ


18 декември, 2020

В ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г. са обнародвани Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ) ), Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавена стойност (ЗИД ЗДДС) и Закон за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИ ЗЮЛНЦ).

Промени в ДОПК


11 декември, 2020

В ДВ. бр. 105 от11.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в сила от 01.01.2021 г. С преходни и заключителни разпоредби на закона са направени промени в други нормативни актове, включително: Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. 

► Записи от уебинари: 11-12/2020


03 декември, 2020

Вече можете да закупите достъп до записи от уебинари, проведени ноември и декември 2020 г.

Данъчно третиране на разходи за тестване на персонала за коронавирус


02 декември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувано становище, съгласно което извършените от работодателите разходи за PCR или други тестове, чрез които се постигат целите на КТ, ЗЗБУТ и ЗЗ, се признават за данъчни цели.

Нови образци на документи за физически лица


27 ноември, 2020

На интернет страницата на НАП са публикувани актуални образци на Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, Декларация по чл. 22 г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания и Декларация по чл. 22 в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца.