Месечни размери на осигурителните доходи за 2015 г. по категории осигурени лица

Осигурени лица Минимален месечен  осигурителен доход  Максимален месечен осигурителен доход 
Лица по трудово правоотношение В зависимост от основната икономическа дейност и квалификационна група - съгласно таблица по Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2015 г. 2600 лв.
Лица, работещи в специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания 50 на сто от дохода за съответната икономическа дейност и квалификационна група от Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2015 г. 2600 лв.
Самоосигуряващи се лица

1. Съобразно облагаемия им доход като самосигуряващи се лица през 2013 г.  в размери, посочени в чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2015 г.

2. При неупражняване на дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г. - 420 лв.

2600 лв.
Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители 300 лв. 2600 лв.