Глоби и имуществени санкции по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

 

Глоби и имуществени санкции по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

 

Вид нарушение
Размер на глобата или имуществената санкция
Норма на ЗДДФЛ
Неподаване или неподаване в срок на данъчна декларация. По-конкретно:
-         годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
-         декларация по чл. 55, ал. 1  от ЗДДФЛ  (Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО) за дължимите данъци от:
-          получателя на дохода - самото физическо лице (местно или чуждестранно), когато това се изисква по реда на чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ.
 - до 500 лв.
 - до 1000 лв. при повторно нарушение.


Невярно посочване на данни или обстоятелства в годишната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, но само ако водят до определяне на данък в по-малък размер или до освобождаване от данък.
- до 1000 лв.
- до 2000 лв. при повторно нарушение.


Недеклариране или невярно деклариране от местно физическо лице на информацията за получени/предоставени заеми по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ.
- 10 на сто от недекларираните суми;
- 15 на сто от недекларираните суми при повторно нарушение.
Неиздаване на документ по чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ за придобити доходи от физическото лице - получател на дохода, с изключение на случаите по чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ, а именно:
- платецът на дохода е задължен да издаде Сметка за изплатени суми или,
- доходът е обложен с окончателен данък по реда на глава шеста или е
- доход от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя.
- от 100 до 500 лв. поотделно за всеки неиздаден документ;
- от 200 до 1000 лв. поотделно за всеки неиздаден документ при повторно нарушениe.
Неудържане или невнасяне в срок на данък от лице - платец на доход (предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО). По-конкретно:
-     авансов данък за доходи по трудови правоотношения по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ;
-     авансов данък за доходи от друга стопанска дейност (най-вече граждански договори) по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ, вкл. и в случаите когато получателят на дохода е самоосигуряващо се лице, но не е представило декларация за това по реда на чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ,  както и авансов данък  за доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество  по реда на чл. 44 от ЗДДФЛ (извън режим на етажна собственост);
-     окончателен данък върху доходи на чуждестранни физически лица по реда чл. 37 от ЗДДФЛ;
-   окончателен данък върху доходи от дивиденти и ликвидационни дялове на местни и чуждестранни физически лица по реда на чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ;
-   окончателен данък върху доходи на местни и чуждестранни физически лица: от суми по договори за доброволно осигуряване и животозастраховане; от изкупуване на вторични суровини; от облагаеми доходи от лихви по заеми към кооперацията, придобити от член на кооперация; доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, както и доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки (чл. 38, ал. 8, 10, 11, 12 и 13 от ЗДДФЛ).
- до 1000 лв.
- до 2000 лв. при повторно нарушение.
Неиздаване и непредоставяне на лицето, придобило доход от лице – платец на доход (предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО) образците по чл. 45, ал. 1,  ал. 2,  ал. 4  и ал.  7 от ЗДДФЛ в предвидените срокове в чл. 45, ал. 1, ал. 6 и ал. 8 от ЗДДФЛ.
- до 250 лв. поотделно за всяко физическо лице;
- до 500 лв. поотделно за всяко физическо лице при повторно нарушениe.

Непредставяне или несвоевременно преставяне или непълно представяне на  информация от предприятия или самоосигуряващите се лица в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, както и от предприятия или самоосигуряващите се лица, работодатели, пенсионно-осигурителни дружества и застрахователи за целите на автоматичния обмен по реда на чл. 73а от ЗДДФЛ.

- до 250 лв. поотделно за всяко физическо лице;
- до 500 лв. поотделно за всяко физическо лице при повторно нарушениe.
чл. 82
Непредставяне или непредставяне в срок (заедно с годишната данъчна декларация ) на годишен отчет за дейността за лица задължени да го представят по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ.


- до 500 лв.
- до 1000 лв. при повторно нарушение.
Неизпълнение на задължение за определяне на годишния размер на данъка за доходи от трудови правоотношения от работодател по основно трудово правоотношение по смисъла на т. 52 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ по реда на чл. 49, ал. 1- 4 от ЗДДФЛ.
 
Не е предвидена санкция, ако работодателят е определил годишния размер на данъка, но не е изпълнил задължението си по чл. 49, ал. 5 и 6 от ЗДДФЛ - при възникнали разлики да възстанови или удържи данък до 31. 01. на следващата година.
- до 500 лв.
- до 1000 лв. при повторно нарушение.