07.04. Отпуски

2024 г. 

 

МТСП. Относно зачитането на периода на отпуск за бременност и раждане за трудов стаж    

 

КТ. Относно изчисляване възнаграждение по чл. 162, ал. 3 КТ във връзка с чл. 40, ал. 5 КСО за отпуск при временна неработоспособност при СИРВ

 

2023 г.

 

Промени в трудовото законодателство, свързани с прехвърлянето на отпуск от майката (осиновителката)

 

МТСП. Относно погасяване по давност на отложен платен годишен отпуск поради ползване на друг отпуск 

      
МТСП. Относно определяне на възнаграждението по чл. 177 КТ при ползване платен годишен отпуск и заплащането на добавка по чл. 21 НСОРЗ

 

МТСП. Относно размерa на платения годишен отпуск по договор за допълнителен труд на 2 часа 

  
МТСП. Относно ученически отпуск за степен „магистър“ при неизползван за степен „бакалавър“ и понятието „без откъсване от производството“

 

МТСП. Относно допълнителен платен годишен отпуск за рожден ден и липса на обезщетение при неизползване 

 

КТ. Относно преобразуването и изчисляването на 2-месечния отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 164в КТ в календарни дни

    
КТ. Относно отпуск при ползване на програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ


2022 г.

 

КТ. Относно платения отпуск за обучение по чл. 169 от Кодекса на труда

 

МТСП. Относно правото на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156 от КТ при едновременно извършване на работа при специфични условия и при ненормиран работен ден  


МТСП. Относно правото на отпуск на работник или служител в дуална система на обучение по договор за обучение по време на работа по чл. 230 от КТ

 

КТ. Относно погасяването по давност на платения отпуск

 

КТ. Относно преобразуване на договор за неопределено време по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ в договор за работа през определени дни в месеца по чл. 114 КТ

 

КТ. КСО. Относно заплащането на възнаграждение за първите три дни от отпуска поради временна неработоспособност при отменен болничен лист

 

МТСП. Относно актуализиране на трудовото възнаграждение след отпуск за отглеждане на дете до 2 години и възможност за гъвкав режим на работа


МТСП. Относно отлагане допълнителния платен годишен отпуск за работа при специфични условия и за ненормиран работен ден по чл. 156 от КТ

 

МТСП. Относно ползването на платен годишен отпуск и отлагането му от работодателя, зачитане на трудов стаж и заместване на работник 

  
МТСП. Относно задължението на работодателя да разреши отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, прехвърлен на друго лице

     
МТСП. Относно определянето на отпуска по чл. 319 КТ на лице с трайно намалена работоспособност 

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.)

 

МТСП. Относно ползването на платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време


МТСП. Относно правото на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ, посещаващо общинска/държавна детска градина


МТСП. Относно „устна договорка“ между работодателя и синдикатите за право на отпуск по чл. 159 КТ за всички членове на синдикалната организация

 

МТСП. Относно ползване на платен годишен отпуск при допълнителен ТД по чл. 111 КТ за 4 часа и сумирано отчитане на работното време

 

МТСП. Относно задължението на работодателя да разреши платен годишен отпуск съгласно чл. 174 КТ

 

Промени в трудовото законодателство, свързани с правото на бащите (осиновителите) на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст и с дежурството и времето на разположение (обн. ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г.)

 

МТСП. Относно определянето на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ при прекратено трудово правоотношение

 

2021 г.


МТСП. Актуализиране на възнаграждението на учителка,  неползвала втората година майчинство и определяне на възнаграждението за ползване на платен годишен отпуск 

КТ. Относно прекъсването и отлагането на платен годишен отпуск

Отговор на МТСП от 16/06/2021 г. относно ползване на платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време

КСО. КТ. Зачитане на неплатения отпуск за стаж за 2020 и 2021 г.

 

КТ. Относно правото на платен годишен отпуск при два трудови договора с един и същ работодател

 

МТСП. Относна запазване правото на основен платен годишен отпуск в увеличен размер по чл. 319 КТ на лице с намалена работоспособност през периода на отпуск за бременност и раждане   

 

МТСП. Относно възнаграждението при отпуск за явяване пред съд по чл. 157, ал. 1, т. 4 КТ   


МТСП. Относно възнаграждението при ползване на отпуск за встъпване в брак по чл. 157, ал. 1, т. 4 КТ  

 

МТСП. Относно правото на основен платен годишен отпуск в увеличен размер по чл. 319 КТ на служител, който не е преосвидетелстван от ТЕЛК


МТСП. Относно правото на ученически отпуск по чл. 169 КТ на служител при редовна форма на обучение в университет, преминал към неприсъствено електронно обучение


МТСП. Относно правото на платен годишен отпуск на незаконно уволнен служител за периода на незаконно уволнение

 

МТСП. Относно третиране на командировъчните пари при определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск и обезщетенията по КТ  


МТСП. Относно формата и съдържанието на уведомлението по чл. 37а НРВПО за размера на платения годишен отпуск

 

2020 г.


КТ. Задължение за работа на официален празник и възможност за ползване на отпуск

Решение на СЕС по преюдициално запитване на РС-Хасково относно правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение

КТ. Неплатен отпуск, признат за осигурителен стаж

Неплатен отпуск на лице по ДУК и осигуряване 

Част II -  Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Част I - Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство (малко след публикуване на материала беше приет Закона за мерките за извънредно положение, който въведе допълнителни възможности за работодателите)

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство

2019 г.


КСО. ЗЗО. КТ. Задължения на работодателя при творчески/служебен отпуск - платен и неплатен

КТ. КСО. Отсъствие от работа в ден, който е национален празник в България, но работен в приемащата държава членка

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Командироване на работници и служители в страни от ес и в трети държави и годишен отпуск

2018 г.


КТ. Допълнително обезщетение по чл. 224 от КТ при увеличен процент намалена работоспособност след прекратяване на трудовото правоотношение

КТ. Минимално възнаграждение при отпуск за кръводаряване

2017 г.


КТ. Годишен отпуск на работник, който е втора категория труд

КТ. Относно право на намалено работно време и допълнителен платен годишен отпуск при второ категория труд

КТ. Относно право на отпуск по чл. 167а от КТ

2016 г.


КТ. Относно удължения отпуск по чл. 319 от КТ

КТ. Относно работа при друг работодател по време на неплатен отпуск

2015 г.


КТ. Преглед на реда за ползване на платен годишен отпуск, установен с промените в Кодекса на труда от месец юли 2015 г.