15. Специална закрила на труда на непълнолетните работници и служители, жените и лицата с намалена работоспособност

2024 г.

 

Изменение на трудовото правоотношение при бременност и кърмене, намалена работоспособност и серопозитивност към вируса на СПИН

 

МТСП. Относно ТП на лице, изпратено от ЛКК на ТЕЛК за продължаване на временната неработоспособност

 

2023 г.

 

МТСП. Относно правото по чл. 312 и чл. 167б КТ на родител (осиновител) на малко дете да поиска промяна на режима на работа

 

2022 г.

 

МТСП. Относно закрилата на майка на дете на 2-годишна възраст по отношение на работното време и дежурствата

 

2021 г.


КТ. Удължаване на срочен трудов договор и закрила на трудоустроени

 

МТСП. Относна запазване правото на основен платен годишен отпуск в увеличен размер по чл. 319 КТ на лице с намалена работоспособност през периода на отпуск за бременност и раждане   

 

МТСП. Относно правото на основен платен годишен отпуск в увеличен размер по чл. 319 КТ на служител, който не е преосвидетелстван от ТЕЛК

2019 г.


Коментар на задължението на работодателя за назначаване на хора с трайни увреждания по квоти, въведено със закона за хората с увреждания

ЗКПО. ДОПК. ЗХУ. Третиране на компенсационната вноска чл. 38, ал. 6 от ЗХУ по реда на ЗКПО 


2018 г.


КТ. Допълнително обезщетение по чл. 224 от КТ при увеличeн процент намалена работоспособност след прекратяване на трудовото правоотношение

2016 г.


КТ. Относно удължения отпуск по чл. 319 от КТ