14. Социално-битово и културно обслужване

2023 г.

 

Относно възможността  за диференциация на различни категории работници и служители в предприятието при предоставяне на ваучери за храна

 

КТ. Относно задължението на работодателя за предоставяне на безплатна храна по чл. 285, ал. 1 КТ и Наредба № 11 от 2005 г.

 

КТ. Относно задължението за предоставяне на ваучери за храна на ученици по ТД за обучение в дуална форма по чл. 230 КТ

 

КТ. Относно предоставянето на ваучери за храна при командироване в рамките на предоставянето на услуги по чл. 121а КТ

 

2021 г.


КТ. Правна характеристика на ваучерите за храна от гледна точка на трудовото право

КТ. Свикване на общо събрание на работниците и служителите за определяне на начина на разходване на средствата за социално-битово и културно обслужване

2019 г.


КТ. ЗКПО. Организиране на безплатни курсове по английски език за персонала
 
ЗКПО. Полагащи се ваучери за храна като социални разходи, взимани през следващи месеци наведнъж от отделни работници 

ЗКПО. Общодостъпност на социалните разходи, предоставени в натура като условие за облагането им с данък върху разходите 

2018 г.


Признаване на разход на дружеството за служителите (масажи) от гледна точка на КТ и ЗКПО

2016 г.


Провеждане на общо събрание (събрание на пълномощниците) за приемане на решение за начина на използване на средствата за социално-битовото и културното обслужване