16.05. Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор и конкурс