21. Практика на Министерството на труда и социалната политика

2024 г.

 

МТСП. Относно изискването за заверка на трудовия стаж в трудовата книжка   


МТСП. Относно ТП на лице, изпратено от ЛКК на ТЕЛК за продължаване на временната неработоспособност

    
МТСП. Относно зачитането на периода на отпуск за бременност и раждане за трудов стаж    


МТСП. Относно задължението на работодателя да предоставя средства за корекция на зрението при работа с видеодисплеи

 

2023 г.

 

МТСП. Относно задължението на работодателя да разреши надомна работа на майка до 6-годишна възраст на детето


МТСП. Относно извършване на работа от разстояние за български работодател при място на работа в друга държава


МТСП. Относно уговаряне на повече от едно работно място в договор за извършване на работа от разстояние


МТСП. Относно код по ЕКАТЕ в уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ при работа от разстояние от различни работни места (адреси)


МТСП. Относно разходите за интернет при работа от разстояние


МТСП. Относно извършване работа от разстояние с място на работа (дома) в България за предприятие ползвател в друга държава

 

МТСП. Относно погасяване по давност на отложен платен годишен отпуск поради ползване на друг отпуск 

      
МТСП. Относно определяне на възнаграждението по чл. 177 КТ при ползване платен годишен отпуск и заплащането на добавка по чл. 21 НСОРЗ


МТСП. Относно възможността за договаряне на срок за изпитване при ТД за заместване по чл. 259 КТ


МТСП. Относно правото по чл. 312 и чл. 167б КТ на родител (осиновител) на малко дете да поиска промяна на режима на работа

 

МТСП. Относно размерa на платения годишен отпуск по договор за допълнителен труд на 2 часа 

  
МТСП. Относно периода на графика, с който се установява време на разположение    


МТСП. Относно ученически отпуск за степен „магистър“ при неизползван за степен „бакалавър“ и понятието „без откъсване от производството“      


МТСП. Относно закрилата на председателите и представителите на работниците и служителите в комитет по условия на труд

 

МТСП. Относно задължението на работодателя за информиране персонала за рисковете за здравето и отказ за подписване на карта за оценка на риска


МТСП. Относно даването на съгласие от лице от персонала да бъде адресат на електронно изявления от работодателя

 

МТСП. Относно зачитане на времето на пътуване на търговски представител като работно време

    
МТСП. Относно допълнителен платен годишен отпуск за рожден ден и липса на обезщетение при неизползване 


МТСП. Относно заплащането на извънреден труд за работа в празничен неприсъствен ден по решение на конкретна община

 

2022 г.

 

МТСП. Относно третиране на командировъчните пари при определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск и обезщетенията по КТ  


МТСП. Относно задължението за вписване на възнаграждението при командироване по чл. 121а КТ в трудовата книжка     


МТСП. Относно преобразуването на нощните часове в дневни с коефициент 1.143 при работа на смени, включващи два часа нощен труд     


МТСП. Относно формата и съдържанието на уведомлението по чл. 37а НРВПО за размера на платения годишен отпуск

 

МТСП. Относно правото на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156 от КТ при едновременно извършване на работа при специфични условия и при ненормиран работен ден  


МТСП. Относно правото на отпуск на работник или служител в дуална система на обучение по договор за обучение по време на работа по чл. 230 от КТ

 

МТСП. Относно размера на обезщетението (брутно или нетно) по чл. 222, ал. 1 от КТ, вписвано в трудовата книжка


МТСП. Относно актуализиране на трудовото възнаграждение след отпуск за отглеждане на дете до 2 години и възможност за гъвкав режим на работа


МТСП. Относно отлагане допълнителния платен годишен отпуск за работа при специфични условия и за ненормиран работен ден по чл. 156 от КТ

 

МТСП. Относно възможността за отказ за полагане на труд при условията на удължено работно време по чл. 136а КТ


МТСП. Относно договор за допълнителен труд по чл. 111 КТ с работник или служител, работещ при условията на І-ва категория труд при друг работодател на същата категория труд


МТСП.  Относно заплащането на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ на наследниците на починал през периода на оставане без работа


МТСП. Относно срок за изпитване при преминаване от договор за допълнителен труд към трудово правоотношение за пълно работно време със същия работодател за същата работа

 

МТСП. Относно ползването на платен годишен отпуск и отлагането му от работодателя, зачитане на трудов стаж и заместване на работник 

  
МТСП. Относно задължението на работодателя да разреши отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, прехвърлен на друго лице

     
МТСП. Относно определянето на отпуска по чл. 319 КТ на лице с трайно намалена работоспособност 

     
МТСП. Относно зачитането на трудов стаж и професионален опит, придобит в предприятието на различни длъжности

 

МТСП. Относно ползването на платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време


МТСП. Относно правото на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ, посещаващо общинска/държавна детска градина


МТСП. Относно „устна договорка“ между работодателя и синдикатите за право на отпуск по чл. 159 КТ за всички членове на синдикалната организация


МТСП. Относно заплащането на извънреден труд, положен в обявен за почивен ден само за територията на дадена община

 

МТСП. Относно задължение за попълване и предаване на трудовата книжка при персонал, работещ от разстояние в различни места в страната


МТСП. Относно отчитане и заплащане като извънреден труд на деня на пътуване при командировка през почивен/празничен ден


МТСП. Относно ползване на платен годишен отпуск при допълнителен ТД по чл. 111 КТ за 4 часа и сумирано отчитане на работното време

 

МТСП. Относно междудневната почивка на шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 т. 

     
МТСП. Относно задължението за подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ при преместване на персонал от цехове в различни населени места    


МТСП. Относно задължението на работодателя да разреши платен годишен отпуск съгласно чл. 174 КТ

 

МТСП. Относно третиране периодите на преждевременно тръгване от работа (с разрешение на работодател) като престой по чл. 267, ал. 2 от КТ


МТСП. Относно определянето на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ при прекратено трудово правоотношение


МТСП. Относно възможността за сключване на договор за допълнителен труд със същия работодател през време на ползване на служебен отпуск


МТСП. Относно закрилата на майка на дете на 2-годишна възраст по отношение на работното време и дежурствата


МТСП. Относно началния момент на срока за изплащане на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ

 

МТСП. Относно работите, които има сезонен характер по смисъла на чл. 68, ал. 3 КТ

 

МТСП. Относно продължителността на работното време при ненормиран работен ден

 

МТСП. Относно понятието „продължаване на образованието“ по чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ

 

2021 г.


МТСП. Относно възможност за задължаване на неваксиниран персонал за седмичен бърз антигенен или PCR тест за COVID-19 за негова сметка

МТСП. Относно признаването на периода на незаконно уволнение за придобит трудов стаж и професионален опит

МТСП. Относно поправка в трудовата книжка при признаване на дисциплинарното уволнение за незаконно

МТСП. Относно продължителност на работното време при сумирано изчисляване и закрила на бременни работнички и служителки

МТСП. Относно актуализиране на възнаграждението на учителка,  неползвала втората година майчинство и определяне на възнаграждението за ползване на платен годишен отпуск 

МТСП. Относно прилагане на изменената разпоредба на чл. 222, ал. 3 КТ при пенсиониране на учител, който има прекъсване на педагогическия си стаж през последните 10 години, а през последните 20 години е работил като педагогически специалист

МТСП. Относно правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ от лице, упражнило правото си на пенсия преди сключването на трудовия договор при последния си работодател

МТСП. Относно ползване на платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време

МТСП. Относно базата за изчисляване на възнаграждението за положен извънреден труд

 

МТСП. Относно признаването на периода на отпуск за бременност и раждане за придобит трудов стаж и професионален опит 

 
МТСП. Относна запазване правото на основен платен годишен отпуск в увеличен размер по чл. 319 КТ на лице с намалена работоспособност през периода на отпуск за бременност и раждане   

 

МТСП. Относно запазване на срока на предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 326 КТ при ползване на отпуск през периода на предизвестието   

 

МТСП. Относно възнаграждението при отпуск за явяване пред съд по чл. 157, ал. 1, т. 4 КТ   


МТСП. Относно възнаграждението при ползване на отпуск за встъпване в брак по чл. 157, ал. 1, т. 4 КТ  


МТСП. Относно задължението за предварителни и периодични медицински прегледи

 

МТСП. Относно правото на основен платен годишен отпуск в увеличен размер по чл. 319 КТ на служител, който не е преосвидетелстван от ТЕЛК


МТСП. Относно правото на ученически отпуск по чл. 169 КТ на служител при редовна форма на обучение в университет, преминал към неприсъствено електронно обучение


МТСП. Относно изчисляване обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при изплатена годишна награда и суми за СБКО


МТСП. Относно правото на платен годишен отпуск на незаконно уволнен служител за периода на незаконно уволнение


МТСП. Относно възможността за електронно съхраняване на документи относно оценката на риска