22. Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност при неговото нарушаване

2022 г.

 

Отговорност на работодателя при допускане на работа на работник или служител без трудов договор

 

Кратък преглед на Тълкувателно  решение № 6 от 27.10. 2022 г. по тълкувателно дело №6/2021 г. на ОСС на ВАС, I и  II колегия

 

2021 г.


ЗТМТМ. КТ. КСО. ЗДДФЛ. Наемане на циркови артисти от трета държава за работа в страната

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г.)

2018 г.
Коментар на промените, въведение със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 102 от 2017 г.

2016 г.


КТ. Относно извършване на дейност като съдружник без трудов договор на китайски гражданин

ЗАНН. Обжалване на наказателно постановление 

Относно разрешителните режими при полагане на труд от руски гражданин на различни основания (съществено променена уредба в частта ЗТМТМ през 2021 г.)

Относно полагане на труд от съдружник като самоосигуряващо се лице

КТ. Относно вида на договор при наемане на лице без регламентирано работно време