01.01. Законодателни промени

2024 г.

 

Задължителни вноски за 2024 г. Преглед на промените.

 

Осигуряване на лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове

 

2023 г.

 

Прилагане за част от 2023 г. на разпоредби от ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. по отношение на задължителните осигурителни вноски

 

Задължително здравно осигуряване на чуждите граждани, на които е издадено разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

 

Относно броя на работните дни неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж

 

Относно размера на средствата под формата на ваучери за храна в контекста на освобождаването от осигурителни вноски

 

Удължаване на прилагането за част от 2023 г. на разпоредби от ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. по отношение на задължителните осигурителни вноски

 

Задължителни вноски за 2023 г. Преглед на промените.

 

КСО. Относно размера на средствата под формата на ваучери за храна, освободени от осигурителни вноски за 2023 г.

 

2022 г.

 

Прилагане до 31.03.2022 г. на разпоредби от ЗБДОО за 2021 г. и ЗБНЗОК за 2021 г. по отношение на задължителните осигурителни вноски

 

КСО. Дължими осигурителни вноски при по-късно предоставяне на ваучерите за храна поради забавяне в отпечатване

 

Задължителни вноски за 2022 г. Преглед на промените.

 

Промени в Закона за здравното осигуряване във връзка с лицата, на които е предоставена временна закрила

 

Постановление на Министерски съвет относно здравното осигуряване на лицата с временна закрила

 

Задължителни осигурителни вноски във връзка с новоуреденото право на бащата (осиновителя) на отпуск в размер на два месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

 

Някои особености на социалните разходи, предоставяни на работниците и служителите в контекста на вноските за обществено осигуряване

 

2021 г.

 

Задължителни вноски за 2021 г. Коментар на промените.

 

Промени в Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. на Министъра на финансите

 

Увеличава се броят на дните неплатен отпуск, които през 2021 г. се зачитат за осигурителен стаж

 

КСО. Промяна на осигуряване от фонд за ДЗПО във фонд „Пенсии“след 30.06.2021 г.

 

2020 г.

 

ЗБДОО и ЗБНЗОК за 2021 г. (основните акценти в резюме)

 

Задължителни вноски за 2020 година. Коментар за промените в законодателството

 

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 

Задължителни осигурителни вноски във връзка с действия на работодателите в извънредни ситуации (част първа)

 

Задължителни осигурителни вноски във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и промените в Наредба № Н-13/2019 г. (част втора)

 

Нова наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

2019 г.

 

Задължителни вноски за 2019 година. Коментар на промените в законодателството

 

Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за 2019 г.

 

2018 г. 

 

Задължителни вноски за 2018 г. Коментар на промените в законодателството
 

Преглед на новата наредба, свързана с реда за избор на осигуряване, внасянето и разпределянето на задължителните вноски и за обмен на информация

 

Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. от началото на 2018 г.

 

2017 г.

 

Задължителни вноски за 2017 г. Коментар за промените в законодателството

 

Промени, свързани с годишното изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица

 

2016 г.

 

Задължителни вноски за 2016 г. Коментар за промените в законодателството

 

2015 г.

 

Задължителни вноски за 2015 г. Коментар на промените в законодателството

 

Коментар относно новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация

2014 г.

 

Задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС“ 2014. Коментар за промените в законодателството

 

2013 г.

 

Задължителни осигурителни вноски и вноски за фон “ГВРС” 2013 г. Коментар за промените в законодателството