01.02. Работници

2024 г.

 

КСО. Относно поети разходи при организиране на изнесени срещи на оперативни екипи

 

КСО. Относно дължимост на осигурителни вноски върху награда "екскурзия" в полза на лице по ТД

 

ЗСч. ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Относно третиране на карти Мултиспорт за персонала за сметка на работодателя

 

КТ. КСО. Относно едностранното увеличаване на трудовото възнаграждение от работодателя със задна дата

 

КТ. КСО. Относно командировъчните пари при организирано хранене

 

КСО. Относно определяне на осигурителен доход  за закупени карти за градския транспорт пи ползван ДК

 

2023  г.

 

КСО. Приложимост на чл. 40, ал. 5 от КСО при работник, непридобил право на обезщетение за временна неработоспособност

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно понятията „добросъвестно“ и „технически грешки“ при изплатено в повече недължимо трудово възнаграждение и дължимост на осигуровки и данък

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно разлики при командироване в страната на лице по трудов договор по КТ и по договор за управление и контрол

 

КСО. Относно дължимост на осигуровки при награждаване от дружество на служители на контрагент, съдействащи за повишаване на продажбите  му

 

КСО. Относно осигуряване на управител по ДУК, работещ на ТД в друго дружество

 

ЗЗО. Относно дължимост на здравни осигуровки върху неплатен отпуск при работа на два ТД

 

ЗЗО. Относно определяне на здравни осигуровки по ТД при подадено заявление за пенсиониране преди подписването му и дейност като СОЛ

 

КСО. Относно дължимост на осигурителни вноски върху обезщетение за дискриминационно отношение

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно минималните ставки на заплащане на шофьори при командироване в рамките на предоставянето на услуги

 

КСО. Относно стимули за персонала при съдействие за наемане на лица на ТД

 

КСО. Относно дължимост на осигуровки върху наем, поет от работодател в полза на чужденци, наети по трудов договор

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно осигурителния доход и дължимия данък при обратно получаване на суми по застраховка „Живот“

 

КСО. Относно дължимост на осигурителни вноски върху разходи за коледно парти на персонала

 

2022 г.

 

КТ. КСО. Относно допълнителното трудово възнаграждение (годишен бонус) за постигнати резултати

 

КСО. Осигурителни вноски при незаконно уволнение на служител, при неявяването му за заемане на длъжността

 

КСО. Относно подаване на Декларация обр. № 1 за служител е в самоотлъчка

 

ЗЗО. Надвнесени здравни осигуровки от работодателя и Таблица 2

 

КТ. КСО. Относно заплащането на възнаграждение за първите три дни от отпуска поради временна неработоспособност при отменен болничен лист

 

КСО. Осигуровки в едно и също дружество при доход само по ДУК, заменен с ТД в рамките на един месец 

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно помощите за украинци по програма BG05M9OP001-6.006-0001 "Солидарност"

 

КСО. Относно предоставяне с цел профилактика на медицински изделия на персонала на компания, търгуваща с тях

 

КСО. Довнасяне на осигуровки за II категория труд сред пенсиониране на работник

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Командировъчни пари на шофьори на камиони извън страната

 

КСО. ЗДДФЛ.  Осъществяване на дейност по служебно и трудово правоотношение в рамките на един месец

 

КСО. Основна икономическа дейност по отношение на минималните осигурителни прагове и вноските за фонд „ТЗПБ“

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ.  Относно предоставянето на безплатна храна по чл. 140 ал. 3 КТ

 

2021 г.

 

Корекции при внесени осигуровки при получен годишен бонус по ТД през м. февруари 2021 г. 

 

Дължимост на осигуровки при предоставяне на храна на персонала от собствена кухня

 

Зачитане на неплатения отпуск за стаж за 2020 и 2021 г.

 

Възстановяване на работа на незаконно уволнена служителка, започнала ползване на отпуск по майчинство при друг работодател

 

КТ. КСО. Относно наемането на работник или служител от регистриран земеделски стопанин

КСО. Признаване на осигурителни вноски и осигурителен стаж на работници, ангажирани в дейност, която не носи приходи

Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на лице, работещо на борда на морски плавателен съд под флага на държава-членка 

КСО. Задължителни осигурителни вноски при сключена групова застраховка „Живот“

КСО. Дължимост на осигурителни вноски при изплащане възнаграждение на починало лице на наследници

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно наемането, осигуряването и облагането на непълнолетно лице - художник

 

КСО. Понятията „издръжка на работнически столове“ и „поевтиняване на храната“ за целите на осигуряването

 

КСО. Дължимост на осигурителни вноски върху разходи за дрескод, сешоар и маникюр на продавач – консултанти 


2020 г.

 

Социални разходи в натура за транспорт от местоживеене до месторабота с личен автомобил

 

Премия за процент продажби, уговорена в ТД, изплатена при болничен по бременност

 

Осигуряване като самоосигуряващо се лице на собственик, полагащ труд и по ТД

 

Здравни осигуровки при неплатен отпуск по чл. 171, ал. 1 от КТ

 

Дължимост на осигурителни вноски при неизплатено обезщетение по чл. 331 от КТ

 

Осигуряване по два ТД и като самоосигуряващо се лице при месеци с доход над минималния

 

Минимален осигурителен доход при едновременно извършване на търговска дейност и ресторантьорство

 

Третиране на консумативни разходи за работното място съгласно чл. 107в, ал. 2, т. 5 от КТ

 

Здравно осигуряване на работещите по чл. 114 от КТ

 

Сключване на трудов договор по КТ в щатски долари

 

2019 г.

 

Изграждане на фитнес център за нуждите на служителите

 

Осигуряване при предоставени на противогрипни ваксини на персонала

 

Задължения на работодателя при творчески/служебен отпуск - платен и неплатен

 

Данъчно третиране  и осигурителни вноски при тиймбилдинг/обучителен семинар

 

2018 г.

 

Здравноосигурителни вноски при бременност и раждане

 

Третиране на бакшиши в заведение по реда на ЗДДС, ЗКПО, КСО и ЗДДФЛ

 

Третиране на карти Мултиспорт на придружител по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС

 

Дължимост на осигурителни вноски върху социален разход - групова застраховка

 

Третиране на карти за пътуване за градския транспорт по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС

 

Разходи по чл. 234 от КТ за семестриални такси според ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

 

Разходи за незадължителна застраховка „Трудова злополука“ за част от персонала според ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

 

Третиране на столово хранене извършвано от работодател

 

Групова рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития

 

Предоставяне на ваучери за храна с изключение на служители в отпуск по болест, неплатен отпуск и майчинство

 

2017 г.

 

Персонализиране на разходи в полза на персонала, предоставен в натура за целите на осигуряването

 

Относно третиране на разходи в полза на персонала по реда на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

 

Осигурителни вноски върху доходите от трудова дейност, представляващи лично ползване на активи от работниците или служителите

 

Осигурителни вноски при социални разходи, предоставен в натура

 

2016 г.

 

Относно осигуряване на студенти, наети и с опция за практическо обучение


2015 г.

 

Сумирано изчисляване на работното време - задължителни осигурителни вноски и подаване на данни за осигурените лица