01.03. Управители

2024 г.

 

КТ. КСО. Относно ползването на отпуск от лица по  ДУК

 

2023 г.

 

КСО. Относно дължимост на осигуровки на собственик на ЕООД, работещ по трудов договор в МБВР

 

КСО. Относно задължение за осигуряване на управител по ДУК без определено възнаграждение 

 

КСО. Относно вписването в търговския регистър на управител по ДУК като условие за осигуряване

 

КСО. Относно осигуряване на управител по ДУК, работещ на ТД в друго дружество

 

КСО. Относно осигуряване на собственик като управител без възнаграждение на недействащо ЕООД, но при сключен ТД с лице в отпуск

 

КСО. Относно дължимост на осигурителни вноски на членове на СД на АД при липса на възнаграждение

 

2022 г.

 

КСО. Осигуряване на адвокат при договор за управление и контрол в ООД

 

КСО. Осигуровки в едно и също дружество при доход само по ДУК, заменен с ТД в рамките на един месец 

 

2021 г.

 

КСО. Осигуряване на съдружник по ДУК без възнаграждение

 

КСО. Дължимост на осигурителни вноски при отказ на чуждестранен управител да получи дължими възнаграждения

КСО. Осигуряване на управител на адвокатско дружество

 

КСО. Вписване на собственик на ЕООД като втори управител без полагане на труд

 

КСО. Задължение за осигуряване по ДУК при извършване единствено на инцидентна продажба 


2020 г.

 

ДУК без възнаграждение със съдружник с ТД в дружеството

 

Неплатен отпуск на лице по ДУК и осигуряване

 

Осигуряването по ДУК в АД с минимални приходи от продажби

 

2019 г.

 

Осигуряване на съдружник - пенсионер

 

Относно осигуряване на собственик и управител на повече от едно ЕООД

 

Дължими ли са осигурителни вноски при безвъзмезден ДУК

 

Осигуровки на управител на ООД, в което не е съдружник и не получава възнаграждение

 

2018 г.

 

Здравни осигуровки при напускане на лице по договор за управление и контрол

 

Осигуряване при ДУК в АД без договорено възнаграждение

Работа по трудов договор и по договор за управление и контрол в едно и също ООД

 

Осигуряване на съдружник - управител в ООД с ТЕЛК

 

Осигуряване на пенсионер със сключен договор за управление в качеството му на член на съвета на директорите на АД

 

Безвъзмезден договор за възлагане на управление на търговско дружество

 

2017 г.

 

Относно осигуряване на управител

 

Осигуряване на съдружник като самоосигуряващо се лице

 

2016 г.

 

Относно осигуряване на собственик на дружество

 

Осигуряване на пенсионер - собственик на ЕООД

 

Относно осигуряване на самоосигуряващо се лице

 

Относно начина на социално осигуряване на лице - представител в СД