01.05. Без трудово правоотношение

2023 г.

 

КТ, КСО. Относно правоотношението и осигуряването на ръководните органи на сдружение по Закона за управление на етажната собственост 

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно разлики при командироване в страната на лице по трудов договор по КТ и по договор за управление и контрол

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Относно задължения за осигурителни вноски на предприятие от ЕС, наело персонал по ТД в България

 

2022 г.

 

КСО. Относно работа по граждански договор на лице в отпуск по майчинство

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно възнаграждение на домоуправител и касиер при етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

 

КСО. ЗДДФЛ. Осъществяване на професионална дейност по ГД след прекъсване в рамките на годината на дейност като ЕТ

 

КТ, КСО. Относно командировъчните пари на лица, работещи по извънтрудови правоотношения (граждански договори)

 

2021 г. 

 

Дължимост на осигурителни вноски и авансов данък от дружество - професионален домоуправител, върху възнаграждение за услуга по почистване

 

Получаване единствено на доходи по граждански договор под минималния осигурителен праг

 

Парично обезщетение за безработица и работа по граждански договор при възнаграждение под една МРЗ, след намаляване с разходите за дейността

 

КСО. Работа по граждански договор по време на отпуск за отглеждане на дете

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно наемането, осигуряването и облагането на непълнолетно лице - художник

 

КСО. Дължимост на осигуровки при недекларирани доходи от наем

 

2020 г.

 

Договор по чл. 78, ал. 1 от ЗФВС с треньор – правоотношение, осигуровки, данъци

 

Задължителни осигурителни вноски при работа чрез Интернет платформи

 

Осигуряване при ползване на услуги на физически лица при организиране на събития в МОЛ

 

Здравни осигуровки при граждански договор с пенсионер

 

Осигуряване по ГД, при сключен след това ТД в същия месец

 

Задължения на физическо лице, упражняващо свободна професия, към физически лица, наети за ремонтна услуга

 

Граждански договор с танцьор за участие във фирмено тържество

 

Полагане на труд без трудово правоотношение без възнаграждение

2019 г.

 

Възстановяване на надвнесени осигурителни вноски за лице, упражняващо трудова дейност по трудов и граждански договор

 

2018 г.

 

Осигуряване на председател на сдружение за дейност без възнаграждение

 

Осигуряване на управител на сдружение – ЮЛНЦ

 

Дължимост на осигуровки по време на отпуск по майчинство

 

2017 г.

 

Третиране по реда на ЗДДФЛ и КСО при авансово плащане при граждански договор

 

Третиране по реда на данъчното и осигурителното законодателство на доходи на спортист от реклама на спортни марки при участие в турнири

 

Сключване на граждански договор с лице в отпуск по майчинство

 

Осигуровки при сключване на граждански договор с пенсионер, работещ на трудов договор

 

2016 г.

 

Относно осигуряване на студенти, наети и с опция за практическо обучение

 

Относно здравно осигуряване на пенсионер по граждански договор

 

Казус относно обезщетение на донори при дейност по асистирана репродукция