01.06. Подаване на данни

2022 г.

 

Смяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ и подаване на уведомление по Наредба № 5

 

КТ. КСО. Преобразуването на договор за допълнителен труд в основен и подаването на коригиращи данни в Декларация обр. 1

 

КСО. Работа на няколко граждански договори, като сумата от договорите не превишава минималния осигурителен праг

 

КСО. Работа на граждански договори сумарно под минималния осигурителен праг, превишен с пореден договор за месеца

 

КСО. Осигурителни вноски на СОЛ, осигурен на максимума по ТД, при болничен

 

КСО. Отразяване на дните в отпуск на баща за отглеждане на дете   

 

2021 г.

 

Декларация образец № 1 при максимален осигурителен доход и наследствена пенсия

 

Корекции при внесени осигуровки при получен годишен бонус по ТД през м. февруари 2021 г. 


Декларация обр. № 1 от СОЛ при осигуряване на максимален осигурителен доход по ТД


Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица

 

Продължаване на дейност на ЕООД при починал собственик

 

Зачитане на неплатения отпуск за стаж за 2020 и 2021 г.

КТ. КСО. Относно попълването на Декларация образец № 1 при ползване на отпуск за бременност и раждане при сумирано изчисляване на работното време

 

ЗДДФЛ. КСО. Възстановяване на внесен авансов данък и задължителни осигуровки при възстановяване на получените суми

 

КСО. Възможност за неподаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващо се лице

 

2020 г.

 

Декларация № 1 при 60 дни неплатен отпуск, признати за осигурителен стаж

 

Декларация образец № 1 при получени компенсации съгласно § 6 от ПЗР на ЗМДВИП

 

Декларация образец № 6 при максимален осигурителен доход по ТД

 

2019 г.

 

Подаване на декларация образец № 1 и № 6 за лице по граждански договор, осигурено на максимум по ТД

 

Отсъствие от работа в ден, който е национален празник в България, но работен в приемащата държава членка

 

Относно оформяне на трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ

Осигуряване на собственик на ЕТ, започнал полагане на личен труд и като съдружник в ЕООД

 

Отменена от съда заповед за уволнение поради незаконосъобразност

 

Осигуряване на собственик на ЕТ, полагащ и личен труд като съдружник в ООД

 

Деклариране на дължими осигуровки по граждански договори от самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД

 

Счетоводна отчетност при ликвидация и начисляване и деклариране на възнаграждение на ликвидатор

 

Годишно изравняване по чл. 49 от ЗДДФЛ и декларация обр. № 6

 

2018 г.

 

Регистрационен режим при договор на местно физическо лице с чуждестранна фирма

 

Ненормиран работен ден при трудов договор

 

Наемане по трудов договор на лице в качеството на домашна помощница от друго физическо лице

 

Прилагане на код за вид осигурен при работа в чужбина по време на празници

 

Основание за начислени лихви по подадена със закъснение декларация образец № 6

2017 г.

 

Относно попълване на декларация образец № 1 при командироване на работници в Германия за извършване на услуги

 

Относно деклариране на възнаграждение за положен личен труд на съдружник

Относно грешен превод за здравни осигуровки от безработно лице

 

Относно декларация образец № 1 и Окд-5 при максимален осигурителен доход на собственик

 

Третиране по реда на КТ, КСО и ЗДДФЛ при организиране на строителство от физическо лице за лични нужди

 

Относно отчитане на официалните празници при командироване по реда на чл. 121а от КТ

Относно задължения на наследници на починало лице - собственик на ЕТ на патент

 

Задължение за подаване на декларация образец № 7

 

Попълване на декларация образец № 1 при командировани работници в ЕС, чл. 121а от КТ, разминаване на празнични и работни дни

 

Попълване на декларация образец № 1 при еднодневни договори по чл. 114а от КТ и работа в събота и неделя

 

2016 г.

 

Относно осигурителни задължения на починал собственик на ЕООД

 

2015 г.

 

Сумирано изчисляване на работното време - задължителни осигурителни вноски и подаване на данни за осигурените лица

 

Относно сумирано изчисляване на работното време

 

Относно подаване на данни за персонал, работещ в чужбина