02.01.02. Българи в чужбина

2024 г.

 

КТ. КСО. Относно реда за командироване за извършване на ремонтни дейности в Германия по договор между две български дружества

 

КТ. КСО. Относно командироването на лица по договори за управление и контрол

 

2023 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. СИДДО. Относно сключването на трудов договор за работа от разстояние с люксембургски работодател

 

2022 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно работа от разстояние с работно място в чужбина

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. ЗДДФЛ. СИДДО. Граждански договор за писане на статии с български гражданин с местоживеене в Испания 

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Извършване на строителни услуги в страни от ЕС    

 

2021 г.


Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на лице, работещо на борда на морски плавателен съд под флага на държава-членка 

КТ. КСО. Командироване на работници за извършване на дизайнерски услуги в Белгия

Регламент (ЕО) № 883/2004. Приложимо осигурително законодателство спрямо шофьор, командирован на работа във фирма от държава членка


ЗЗО. Осигурителни вноски върху доход от наем на евродепутат

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Приложимо осигурително законодателство за лице по ТД в българско ООД, пребиваващо в Швейцария

 

КСО. Относно осигуряване в България върху доходи по граждански договор при работа по трудов договор към ЕП

 

2020 г.

 

Командироване на граждани от ЕС, пребиваващи в България, от българско дружество в страна от ЕС

 

Здравни осигуровки при работа по ТД в страна от ЕС и ГД в България

 

Прилагане на чл. 13 (1) от Регламент (ЕО) № 883/2004

 

Осигуряване на собственик на ЕООД, пребиваващ повече от 183 дни в Испания

 

Приложимо осигурително законодателство при временни промени в модела на трудова активност, породени от мерките в Европейския съюз за ограничаване на COVID19

 

Годишно изравняване на здравни осигуровки при доходи от наем

 

2019 г.

 

Граждански договор за извършване на услуга в страна от ЕС

 

Трудов договор с български гражданин за работа на разстояние в страна от ЕС

 

Полагане на личен труд от собственик на ЕООД като шофьор на товарен автомобил в ЕС

 

Приложимо осигурително законодателство към български гражданин по ТД в ООД, при постоянно пребиваване в Австрия

 

Приложимо осигурително законодателство към лица на ТД в българско ЕООД, полагащи дългосрочно труд в Германия

 

Осигуряване и трудови правоотношения с български работници командировани в Германия за срок, надхвърлящ 2 години

 

2018 г.

 

Заплащане на осигурителни вноски и здравни осигуровки в България и друга държава членка

 

Годишно изравняване на здравни осигуровки при доходи от наем в България при здравно осигуряване в Германия

 

Командироване на служител на българско дружество в дружество от групата в Швейцария

 

Командироване на съдружник – шофьор по договор със спедиторска компания в ЕС

 

Осигуряване и облагане на лице с двойно гражданство (българско и турско), наето за работа в Белгия

 

Командироване на собственик на ЕООД в Гърция

 

2017 г.

 

Относно здравно осигуряване при командироване в страна от ЕС


Относно командироване по реда на чл. 121а от Кодекса на труда

 

Относно определяне на реда за командироване при международен транспорт

 

Относно формиране на работната заплата при командироване на шофьори във фирма за превози на товари от България до Италия и обратно

 

Относно осигуряване на български шофьори, работещи в Белгия, Франция и Германия

 

Осигуряване на шофьори по договор със италианска фирма за превоз на стоки по дестинации в ЕС

 

Относно задължения по реда на КТ и КСО при командироване в рамките на месец в повече от една в страни от ЕС и извън него

 

Изискване за наличие на удостоверение  А1 при командировка на служители за период под един месец в страна от ЕС

 

Командироване на служител в страна от ЕС за работа по проект, като периодично работи и в България

 

Третиране по реда на ЗКПО, ЗДДС, Наредба Н-18 и КСО на онлайн търговия на ръчно направени изделия при изработка и транспортиране до клиентите от Германия

 

2016 г.

 

Казус относно осигуряване и облагане на физическо лице, упражняващо трудова дейност в Германия

 

Казус относно третиране на дейност на български гражданин в Испания по реда на КСО, ЗДДФЛ и ЗДДС

.