02.01.04. Чужденци в България

2024 г.

 

ЗЗО. Относно здравно осигурявана на полски гражданин-пенсионер, съдружник в българско дружество

 

2022 г.

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Приложимо законодателство към гръцки гражданин, местно лице на България, при сключване на ТД с гръцко дружество

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на гръцки граждани, съдружници в ООД, извършващи дейност и в Гърция

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно правоотношението, осигуряване и данъци на ЧФЛ - управител (изпълнителен директор) на ТД

 

2021 г.

 

Осигуряване по ДУК на собственик на ЕООД - гражданин на ЕС

 

Здравни осигуровки на гражданин от ЕС с Европейска здравна карта

 

КСО. Дължимост на осигурителни вноски при отказ на чуждестранен управител да получи дължими възнаграждения

 

КСО. ЗДДФЛ. Доходи по трудово правоотношение за сезонна работа в България

 

КСО. Особености при реализиране на приходи и разходи от дружество и задължение за осигуряване на управител

 

2020 г.

 

Основания за задължително здравно осигуряване на чужденци в България


Осигуряване на собственик на ЕООД – гръцки гражданин

 

2019 г.

 

Осигуряване на немски управител, епизодично пребиваващ в България

 

Третиране на доходи на английски пенсионер, постоянно живущ в България

 

2018 г.

 

Осигуряване на лице - пенсионер по законодателството на друга държава-членка, упражняващ трудова дейност само в България

 

Осигуряване и облагане на доходи на румънски гражданин, съвместяващ работа по ДУК в Румъния и България

 

2017 г.

 

Относно някои аспекти при сделка между две датски дружества по продажба на дял в ЕООД

 

Относно командироване на гръцки служители на МСД на българско дружество в България

 

2015 г.

 

Относно осигуряване на лице от ЕС

 

Относно социално осигуряване на собственик на ЕООД – чуждестранно физическо лице

 

Казус относно приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност в рамките на ЕС