02.01.05. Чужденци в чужбина

2022 г.

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на гръцки граждани, съдружници в ООД, извършващи дейност и в Гърция

 

ЗТМТМ. КСО. Относно достъпа до пазара на труда в България на украински граждани с предоставена временна закрила в друга държава членка

 

2021 г.

 

Осигуряване собственици/съдружници в ЕООД/ООД - чуждестранни лица от ЕС

 

Приложимо осигурително законодателство за гражданин на Обединеното кралство, собственик и управител на българско ЕООД

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Командироване на лица от страни на ЕС по договор за предоставяне на услуги в друга страна от ЕС

Регламент № 883/2004. Осигуряване при „триъгълна ситуация“ 

КТ. КСО. Командироване на работници за извършване на дизайнерски услуги в Белгия

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на съдружник в ООД, полагащ личен труд в Чехия

 

2019 г.

 

Командироване на гражданин на ЕС в страната му от български работодател

 

Приложимо осигурително законодателство към лица на ТД в българско ЕООД, полагащи дългосрочно труд в Германия

 

Извънтрудови правоотношения с чуждестранно физическо лице за дейност извън България

 

Осигуряване и облагане на гръцки физически лица за услуги, предоставени в Гърция

 

Назначаване на работник от друга държава – членка или трета страна, който няма да пребивава в България, за маркетингови услуги

 

2018 г.

 

Приложимо законодателство при чуждестранен собственик, полагащ труда си в страна от ЕС

 

2016 г.

 

Казус относно данъчните и осигурителни задължения по граждански договори с чуждестранни физически лица, работещи извън страната


2015 г.

 

Относно осигуряване на чуждестранни лица, полагащи труд извън България