02.01. МСД в България и чужбина

2024 г.

 

ЗСч. ЗКПО. СИДДО. Относно счетоводно и данъчно третиране на МСД в Австрия      

 

2021 г.


ЗСч. ЗКПО. Клон в Сърбия

ЗКПО. СИДДО. Облагане с данък при източника при предоставяне на услуги от ЧЮЛ на негов клон в България

 

2020 г.

 

ЗКПО. Разкриване на разплащателна сметка в българска търговска банка и формиране на МСД  


Въздействието на COVID-19 върху данъчните спогодби и международното данъчно облагане

ЗКПО. Третиране на доходи от наем на недвижим имот в България, собственост на чуждестранно дружество    
ЗДДС. ЗКПО. Продажби извън България чрез Амазон

ЗДДС. ЗМ. ЗКПО. Трансформатор в митнически склад в Белгия „под митнически режим“

ЗКПО. Разходи за командировки на служители, граждани на ЕС, командировани от български работодател в Германия

 

2019 г.


ЗДДС. ЗКПО. Наредба Н-18. Продажби чрез електронен магазин в държава членка на ЕС

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Предоставяне на услуги на физически лица от територията на Турция

 

ЗКПО.  Данъчното третиране по ЗКПО на клон на чуждестранно лице в България

2018 г.


Третиране по ЗДДС и формиране на МСД при он - лайн продажби от склад в Германия

Третиране на дейност, възникваща на основание договор за предоставяне на персонал от чуждестранно юридическо лице на българско дружество - КТ, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ

СИДДО. Формиране на МСД при работа на строителен обект в Белгия

2017 г.


Относно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на отдаване по наем на недвижими имоти в Гърция

Третиране по реда на ЗКПО, ЗДДС, Наредба Н-18 и КСО на онлайн търговия на ръчно направени изделия при изработка и транспортиране до клиентите от Германия

Третиране на право на ползване върху софтуер предоставен от българско дружество на италианско дружество, ползван чрез интернет платформа за събиране на залози


2016 г.


Казус относно третиране на дейност, извършвана в Гърция

Казус относно рент-а-кар услуги, предоставяни в Италия от българска фирма

 

Казус относно он-лайн търговия в Гърция от български сървър

Казус относно третиране на разходи за пътуване и престой на чуждестранен служител по реда на ЗДДС, ЗКПО и формиране на МСД

 

СИДДО. Третиране на услуга, предоставено директно от централата при наличие на МСД

Третиране на строителна дейност на българско дружество в Гърция с наети машини от гръцко дружество по реда на ЗДДС и ЗКПО


Относно извършване на услуга по демонтаж в Гърция и данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС

Казус относно търговско представителство на чуждестранно лице 

 

2015 г.


ЗКПО. Третиране на дълготрайни активи, ползвани в клон в Гърция

 

СИДДО. Относно формиране на място на стопанска дейност в Китай


2014 г.


СИДДО. Относно формиране на МСД във Франция при наличие на склад за стоки на български производители, продавани чрез интернет сайт

 

2013 г.


Казус по ЗДДС, ЗКПО, СИДДО 

2012 г.


СИДДО. Наличие на място на стопанска дейност на българско дружество

 

2010 г.


ЗКПО. Третиране на печалби на строителен обект на българско дружество в чужбина