08.01.08. Разходи за РЗ в ТД с над 50 на сто държавно/общинско участие (чл. 26. т. 9)