08.01.09. Разходи, скрито разпределение на печалбата (чл. 26. т. 11)

2022 г.

 

ЗСч. ЗКПО. Относно еднократно възнаграждение за постигнати годишни резултати на председателя на съвета на директорите

 

2021 г.

 

Отново за касите и скритото разпределение (актуална съдебна практика)

ЗКПО. ЗСч. Счетоводно отчитане на скрито разпределение на касата при дружество без достатъчна неразпределена печалба, която да се разпредели към собственика

ЗКПО. Дарение в полза на свързано с дружеството лице

 

ЗСч. ЗКПО. Колективно финансиране чрез участие в печалбата от проекта


2020 г.


ЗКПО. Погасяване на задължение към съдружник, отписано като приход преди повече от 6 години

ЗКПО. Третиране на скрито разпределение, неотчетено като разход  

2019 г.


ЗКПО. Разходи за офис в Австрия, ползван за срещи с клиенти и място за престой

 

2018 г.


ЗКПО. Застраховка „Живот“ в полза на собственик, полагащ личен труд

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Третиране на корпоративно мероприятие (тиймбилдинг)

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Констатиране и на лично ползване на служебен автомобил по време на ревизия


2017 г.


Относно използване на превозно средство изцяло за лични нужди на собственика

Съдебна практика относно третиране на административни и управленски разходи в рамките на група по реда на ЗКПО

За писмото на НАП относно касовите наличности – да подадем ли коригираща декларация? (Дискусионно)

 

ЗКПО. Третиране на разходи за дарение на лица с намалена работоспособност като скрито разпедреление

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на скрито разпределение на печалбата в полза на търговско дружество

Съдебна практика относно третиране по реда на ЗКПО на възнаграждение на управител на ЕООД 

ЗКПО. Заем между физическо лице и юридическо лице с уговорена лихва без краен срок


2016 г.


ЗКПО. Третиране на взаимоотношения с офшорни фирми 

ЗКПО. Относно третиране на предоставени брокерски услуги от офшорна компания


2015 г.


Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

ЗКПО. Третиране на предоставена сума на собственик на ЕООД за разработка на патент

Относно третиране на липсваща касова наличност в ЕООД и ООД като скрито разпределение на печалбата

2014 г.


ЗКПО. Деклариране на скрито разпределение на печалбата 
(Скритото разпределение вече се декларира в Сравка в самия образец на ГДД по чл. 92 от ЗКПО, а не в отделно Приложение.) 


Данъчна практика относно третиране на награди и печалби от участия в игри по реда на ЗКПО

 

ЗКПО. Разходи за издръжка на футболен отбор на името на фирмен клиент

2013 г.


ЗКПО. Третиране на предоставена стипендия

2012 г.


ЗКПО. Признаване на разходи за обучение в учебно заведение на свързано лице