09. Разходи за липси и брак (чл. 28 - 29)

2024 г.

 

Пример: Брак на дълготрайни активи и други специфични случаи на отписване

 

Пример: Липси и брак на материални запаси

 

Пример: Липси на дълготрайни активи

 

ЗКПО. Относно разход за начислен данък по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при установени липси по реда на чл. 28, ал. 3, т. 4

 

2023 г.

 

ЗКПО. Относно третиране на загуба на парични средства поради измама

 

2022 г.

 

Предсрочно прекратяване на договор за финансов лизинг - счетоводно и данъчно третиране от лизингополучатели, прилагащи НСС

 

ЗСч. ЗКПО. Отчитана на разходи за изготвяне на проект за кандидатстване за придобиване на ДМА

 

ЗДДС. ЗКПО. Бракуване на повредена стока при транспортиране от куриерска фирма

 

2021 г.

 

Съдебна и административна практика във връзка с прилагане на ЗКПО при брак и липси на активи

2020 г.


ЗДДС. ЗКПО. Третиране при нисък добив поради суша 

ЗДДС. ЗКПО. Брак на готова продукция

2019 г.

 

Относно писмото на НАП за значими наличности на материални запаси

ЗДДС. ЗКПО. Данъчно третиране при отнет и разграбен автомобил, ползван при условията на финансов лизинг

2018 г.


ЗДДС. ЗКПО. Брак на стоки с изтекъл срок на годност

2017 г.

 

Признават ли се от началото на 2017 г. разходите за корекция на данъчен кредит по реда на чл. 79 от ЗДДС за целите на ЗКПО? (Дискусионно) (Разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от 01.01.2018 г. е коригирана и проблемът е решен.)

ЗКПО. Относно третиране на разход за предадени за скрап машини


2014 г.


Третиране на щети, причинени от природни явления, по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

2012 г.


Съдебна практика относно документиране на брак на материални запаси

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на брака и липсите на материални запаси

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на брака и липсите на материални запаси (продължение)

Особености при третиране на липсите на материални запаси по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Данъчно третиране на брака на дълготрайни активи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане