12.02. Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчни амортизируеми активи