12.03. Задължения (чл. 46)

2024 г.

 

Пример: Задължения

 

2023 г.

 

ЗОПБ. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно погасяване в брой на заем от собственика, получен преди 2010 г, и отразен като допълнителни резерви

 

2021 г.


ЗСч. ЗКПО. Счетоводно отчитане и третиране по ЗКПО на парични средства, отпуснати от чуждестранно юридическо лице на клон в България

2020 г.


ЗКПО. Погасяване на задължение към съдружник, отписано като приход преди повече от 6 години

 

2019 г.


ЗКПО. ЗСЧ. ЗЗД. Счетоводно и данъчно третиране по реда на ЗКПО при трансформиране на задължение във фонд „Резервен“

2018 г.


ЗКПО. Прехвърляне на неизплатени дивиденти в допълнителни резерви

 

2016 г.

 

Казус относно отписване на задължение по допълнителна парична вноска по чл. 134 от ТЗ

ЗКПО. Прилагане на чл. 46 от ЗКПО при трансформиране на дълг в капитал или резерв

ЗКПО. Прилагане на чл. 46, ал. 3 от ЗКПО при заместване в дълг 

 

 

2016 г.


Относно счетоводно и данъчно третиране на възникнала разлика вследствие на оценка на вещи лица при апорт на вноска по чл. 134 от ТЗ (Дискусионно)


2015 г.


Съдебна практика относно опрощаване на задължение за целите на чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗКПО

2014 г.


Отписване от гледна точка на ЗКПО на задължения към доставчици при ликвидация на дружество 
 

2013 г.


ЗКПО. Отписване на задължение за съучастие (дивидент)

 

2011

 

ЗКПО. Данъчно третиране на вземания и задължения при ликвидация на дружество

 

2010 г.


Данъчно третиране на задълженията по реда на ЗКПО