15.01. Завеждане на активи в ДАПл

2024  г.

 

ЗСч. ЗКПО. Счетоводно и данъчно третиране закупен фирмен сертификат

 

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

 

Пример:  Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)

 

Пример: Отчетени разходи за изграждане и подобрение  на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна/общинска собственост

 

2023 г.

 

ЗСч. ЗКПО. Относно липса на понятието "праг на същественост" в СС 38 - Нематериални активи 

 

2021 г.

 

ЗСч. ЗКПО. Разходи за конфигуриране на софтуер

 

ЗСч. ЗКПО. Покупка на активи или бизнескомбинация. Клиентска база.

 

2020 г.

 

ЗКПО. ЗСч. Иновация - данъчна амортизируема стойност при ЕС финансиране и категория    

 

2019 г.

 

ЗКПО. Разходи за публична инфраструктура 

 

ЗКПО. Разходи за изграждане на паркинг върху публична общинска собственост

 

2016 г.


Данъчна практика относно формиране на данъчна основа при социални разходи, предоставени в натура под формата на ДМА

 

2017 г.

 

Завеждане на компютър, ползван и за лични нужди в САПл и ДАПл

 

Счетоводно и данъчно третиране на размера на данъчен кредит, подлежащ на корекция при наличие на частично лично ползване на автомобил.

 

Завеждане на ДМА и ДНМА в САПл и ДАПл при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон.

 

2011 г.

 

ЗКПО. Третиране на разходи за изработка на уебсайт