15.03. Данъчна амортизация

2024 г.

 

ЗКПО. Относно данъчно третиране на придобити търговски марки

 

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

 

2023 г.

 

ЗСч. ЗКПО. Корекция на разходи за амортизация на ФВЦ за минал период за счетоводни и данъчни цели

 

2022 г.

 

ЗКПО. Определяне датата на изтичане на дванадесетмесечния период по чл. 59, ал. 1

 

2019 г.

 

ЗКПО. Признаване на разходи за данъчна амортизация и наем при сезонна дейност

 

2018 г.

 

Счетоводни и данъчни амортизации при отдаване под наем на постройка без разрешение за ползване по ЗУТ

 

2017 г.

 

Относно използване на превозно средство изцяло за лични нужди на собственика

 

2016 г.

 

ЗКПО. Относно начисляване на данъчна амортизация

 

2015 г.

 

Съдебна практика относно началния момент на начисляване на разходи за данъчна амортизация на новопостроена сграда

 

2010 г.

 

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на активи, които не са ползвани в дейността повече от 12 месеца