15.05. Отписване от ДАПл

2024 г.

 

Пример: Брак на дълготрайни активи и други специфични случаи на отписване

 

Пример: Липси на дълготрайни активи

 

Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице

 

2022 г. 

 

Предсрочно прекратяване на договор за финансов лизинг - счетоводно и данъчно третиране от лизингополучатели, прилагащи НСС

 

ЗСч. ЗКПО. Отчитана на разходи за изготвяне на проект за кандидатстване за придобиване на ДМА

 

2021 г. 

 

ЗКПО. Отписване на неизползван програмен продукт - СУПТО

 

2019 г.

 

ЗДДС. ЗКПО. Данъчно третиране при отнет и разграбен автомобил, ползван при условията на финансов лизинг

 

Счетоводни и данъчни аспекти на прекратяването на договор за финансов лизинг на лек автомобил с опция за покупка съгласно НСС

 

2018 г.

 

Третиране по ЗДДС и ЗКПО при сделка, обявена за недействителна от съда 

 

Прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лек автомобил – счетоводно отчитане и третиране по реда на ЗКПО

 

Счетоводно и данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС при отписване на разходи по придобиване на ДМА, невъведени в употреба

 

2017 г.

 

ЗКПО. Относно отписване на инвестиционни имоти, отчитани по справедлива стойност

 

Относно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на отписване на разходи за проект на сграда

 

ЗКПО. Относно третиране на разход от отписване на  сгради, разрушени с цел използване на терена

 

ЗКПО. Относно третиране на разход за предадени за скрап машини

 

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС при прекратяване на наемен договор

 

2016 г.

 

ЗКПО. Брак на оборудване поради пожар

 

2015 г.

 

ЗКПО. Прехвърляне на собственост върху сграда след изтичане на срока на правото на строеж

 

2010 г.

 

ЗКПО. Данъчно третиране по реда на ЗКПО на непарична вноска под формата на сграда