22. Преобразуване (чл. 112 - 154)

2024 г.

 

ЗСч. ЗКПО. Относно преобразуване на ЕООД посредством отделяне чрез учредяване

 

2022 г.

 

ЗКПО. Подаване на данъчни декларации по ЗКПО при преобразуване чрез вливане

 

ЗКПО. Подаване на данъчни декларации по ЗКПО при преобразуване чрез вливане

 

2021 г.


Бизнес комбинации, обхващащи предприятия под общ контрол – правни, счетоводни и данъчни аспекти

ЗСч. ЗКПО. Покупка на активи или бизнескомбинация. Клиентска база.

2020 г.


ЗКПО. Подаване на ГДД по чл. 92 за 2019 г. при осъществено вливане

ЗКПО. Авансови вноски при преобразуване чрез промяна на правната форма

2019 г.


ЗКПО. Относно справка по чл. 140, ал. 6 от ЗКПО

ЗКПО. Преместване на седалището на европейско дружество по смисъла на Регламент (ЕО) № 2157/2001 от друга държава членка на ЕС в България

2017 г.


Завеждане на ДМА и ДНМА в САПл и ДАПл при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон

2016 г.


Казус относно вливане на ЕООД в дружество-майка

2013 г.


ЗКПО. Право на пренасяне на загуба при прeобразуване на дружество чрез придобиване чрез вливане

ЗКПО. Деклариране на авансови вноски при преобразуване (В режима на деклариране на авансови вноски има помяна от 2021 г.) 

 

2010 г.


Данъчно третиране по реда на ЗКПО на преобразуване на местни  дружества чрез разделяне