23. Трансфери между части на предприятие в страната и извън (чл. 155 - 156)

2024 г.

 

Пример: Изходящи трансфери на данъчни амортизируеми активи

 

Пример: Изходящи трансфери на активи, които не са данъчни амортизируеми активи

 

2021 г.


ЗКПО. Трансфер на актив/дейност към МСД в Гърция

ЗКПО. Трансфер на активи към/от МСД в Гърция


ЗКПО. СИДДО. Облагане с данък при източника при предоставяне на услуги от ЧЮЛ на негов клон в България

 

2020 г.


Новият данък при напускане и третиране на трансферите към и от място на стопанска дейност

Новият данък при напускане и третиране на трансферите към и от място на стопанска дейност
(продължение)


Новият данък при напускане и третиране на трансферите към и от място на стопанска дейност
 (продължение)


Новият данък при напускане и третиране на трансферите към и от място на стопанска дейност
(продължение)

 

Числови примери относно трансфер на активи и данъчно облагане при напускане

 

ЗКПО. Строителна техника, предоставена от немско юридическо лице на клона му в България   

ЗКПО. Трансфер на дълготрайни активи към МСД в България     

2015 г.


ЗКПО. Относно наем на техника, принадлежаща на централа в чужбина, предоставена чрез български клон на трето лице (От 01.01. 2020 г. третирането е променено.)