02.01. Местни физически лица (чл. 4 - 6)

2023 г.

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране на доходи от наем на недвижим имот в САЩ, придобит в режим на СИО

 

2022 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно работа от разстояние с работно място в чужбина

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. ЗДДФЛ. СИДДО. Граждански договор за писане на статии с български гражданин с местоживеене в Испания

 

ЗДДФЛ. СИДДО. Статут на местно физическо лице на гражданин на Украйна с временна закрила

 

2021 г.


ЗДДФЛ. Третиране на доходи на лице завърнало се в България поради Covid 19, запазвайки правоотношението си с работодателя от Великобритания

 

ЗДДФЛ. Доходи от наем на недвижимо имущество в България на депутат от европейския парламент

 

2020 г.


СИДДО. Придобиване на статут на местно лице от белгийски гражданин    

Въздействието на COVID-19 върху данъчните спогодби и международното данъчно облагане
 

2019 г.


СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране на доходи на български гражданин от ТД, придобити в България и Великобритания

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. СИДДО. Третиране на доходи на френски гражданин по ТД и ДУК

ЗДДФЛ. СИДДО. Деклариране на доходи на моряк от ТД с компания от Кипър

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Граждански договор за извършване на услуга в страна от ЕС

 

2018 г.


Осигуряване и облагане на лице с двойно гражданство (българско и турско), наето за работа в Белгия

СИДДО. Облагане на доходи на служители на австрийска централа, изпратени в неин клон

Третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на доходи за консултантски услуги на чуждестранен гражданин, живущ в България, по договор с дружество извън ЕС

 

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на български гражданин, облаган текущо като чуждестранно лице

ЗДДФЛ. Относно третиране на доходи от продажба на имущество на български гражданин - местно лице на Дания

 

2016 г.


СИДДО. Прилагане на СИДДО с ОАЕ 

ЗДДФЛ. Относно облагане на български гражданин, пребиваващ извън България повече от 183 дни

Казус относно осигуряване и облагане на физическо лице, упражняващо трудова дейност в Германия

ЗДДФЛ. Относно доход от наем на физическо лице, пребиваващо в чужбина

СИДДО. Третиране на доходи на студент в Холандия

 

ЗДДФЛ. Относно третиране на доходи на български гражданин, полагащ труд в Испания

Казус относно третиране на дейност на български гражданин в Испания по реда на КСО, ЗДДФЛ и ЗДДС

 

СИДДО. Относно деклариране на доходи от студентска бригада в САЩ

Относно третиране по реда на ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС услуги от български гражданин, пребиваващ в Катар

ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. ЗДДС. Самоосигуряващо се лице, работещо по трудов договор в ОАЕ с местно дружество

 

2015 г.


ЗДДФЛ. Облагане на доходи на български гражданин с източник чужбина

 

2013 г.

 

ЗДДФЛ. Данъчно третиране на лица със статут на бежанец при облагане на лихви

 

СИДДО. Определяне на статут на местно лице за целите на СИДДО

 

2011 г.

 

Установяване статут на местно физическо лице при наличие на СИДДО