09.01. Доходи от наем и други възмездно ползвани права (чл. 31)

2023 г.

 

ЗДДФЛ. ЗДДС. Относно имот в Гърция на физическо лице, отдаван под наем

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно имот ползван от ФЛ за настаняване на туристи и за живеене

 

ЗДДФЛ. Относно предоставяне на срочно право на строеж на ФЕЦ от ФЛ срещу фиксирана сума и процент от приходите
 

Как учредяване на срочно право на строеж за изграждане на ФЕЦ се третира от гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица?

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране на доходи от наем на недвижим имот в САЩ, придобит в режим на СИО

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Данъчно задължение при учреденото вещно право на ползване върху ½ част от жилищен имот

 

КСО. ЗДДФЛ. Доходи от наем на три имота, два от които са търговски обекти на заличено ЕТ

 

2021 г.


ЗДДФЛ. Доходи от наем на помещение в режим на етажна собственост с наемател – физическо лице

ЗДДФЛ. ДЗЛ при доход от наем, получен от ползвател на имот по договор за заем за послужване

ЗДДФЛ. Недеклариран доход от наем


ЗДДФЛ. Доходи от наем на недвижимо имущество в България на депутат от европейския парламент

 

2020 г.

 

ЗДДФЛ. Комисионна и консумативи по договор за управление на отдадени под наем имоти      

ЗКПО. ЗДДФЛ. ЗЗД. Отдаване на апартамент в режим на СИО за офис на ЕООД с ЕСК - единият съпруг

 

2019 г.


СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране на доход от наем на недвижим имот в Австрия под облагаемия минимум

 

Третиране на доходи от недвижимо имущество при договор за наем или хотелиерска дейност на местно физическо лице от гледна точка на ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗМДТ, КСО и ЗЗО

Задължения на предприятие, платец на наем на местно физическо лице, прехвърлен с договор за цесия на друго местно физическо лице

ЗДДФЛ. ЗЗД. Третиране на депозит при сключване на договор за наем

ЗДДФЛ. Доход от наем на недвижим имот при учредено право на ползване

ЗДДФЛ. Предплатен наем за следваща година

 

2018 г.


ЗДДФЛ. Доходът от наем от недвижим имот в Италия

Наредба № Н-18/2006 г. ЗДДФЛ. ЗМДТ. Документиране и третиране на доходи от даване на къща под наем от физическо лице
 

2017 г.


Третиране по реда на данъчното и осигурителното законодателство на доходи на спортист от реклама на спортни марки при участие в турнири.

 

2016 г.


ЗДДФЛ. Относно третиране на доход от наем на адвокат, регистриран по ЗДДС

ЗДДФЛ. Относно доход от наем на физическо лице, пребиваващо в чужбина

Казус относно третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на доходи от наем на недвижим имот във Великобритания, собственост на местно физическо лице

СИДДО. Относно доходи от наем от къща за гости в Гърция

2015 г.


ЗДДФЛ. Третиране на доход от наем на селскостопанска техника на регистриран земеделски стопанин

2014 г.


Данъчна практика относно третиране по реда на ЗДДФЛ на депозит при сключен договор за наем

Третиране  на депозит по договор за наем по реда на ЗДДФЛ
 

2013 г.


ЗДДФЛ. Третиране на доход от наем, изплащан от посолство
 

2012 г.


ЗДДФЛ. Третиране на доход от наем на недвижим имот, притежаван от две лица, ползван само от единия съсобственик

ЗДДФЛ. Третиране на депозит за наем

2011 г.


ЗДДФЛ. Третиране на възстановени суми за електрическа енергия, вода и др. на наемодател–физическо лице
 

2010 г.


ЗДДФЛ. Третиране на наемен договор, при който  се извършва ремонт на наетото имущество за сметка на наемните вноски