09.02. Авансово облагане (чл. 44)

2023 г.

 

ЗДДФЛ. Относно авансово облагане на доходи от наем в полза на ФЛ, осъществяващо дейност като търговец, без да е ЕТ

 

ЗДДФЛ. Документиране на доход от наем при наемодател – физическо лице

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Данъчно задължение при учреденото вещно право на ползване върху ½ част от жилищен имот

 

Промените при ползване на данъчните облекчения за деца, реализирани с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

2021 г.


ЗДДФЛ. Удържане на авансов данък по чл. 44  от дружество, предоставящо услуги  по управление на имоти

ЗДДФЛ. Недеклариран доход от наем

 

2018 г.


ЗДДФЛ. Формиране на доход от наем през гратисен период

ЗДДФЛ. Наемане на къща за гости от лице, облагано с патентен данък

 
2016 г.


ЗДДФЛ. Относно третиране на доход от наем на адвокат, регистриран по ЗДДС

 

2015 г.


Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност и наем в полза на физически лица от предприятия и самооосигураващи се лица по смисъла на КСО през четвъртото тримесечие

 

2013 г.


ЗДДФЛ. Третиране на доброволно удържан и внесен авансов данък върху доходи от наем за четвърто тримесечие
 

2011 г.


ЗДДФЛ. Обхват на случаите на авансово облагане на доходи от наем от предпрятието–наемател