05.03. Лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане (чл. 19)

2023 г.

 

Въпроси във връзка с ползване на данъчните облекчения (Виж т. ІІ)

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Относно включване на данъка върху застрахователните премии в размера на облекчението по чл. 19

 

2019 г.

 

ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за застраховки от чуждестранен собственик на ЕООД

2018 г.


ЗДДФЛ. Право на данъчно облекчение за медицинска застраховка „Бест Докторс“

2017 г.
Относно обхвата на застраховки „Живот“ по смисъла на т. 14 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ за 2016 г. (Дискусионно) (Дискутираният проблем няма отношение към обхвата на разпоредбата застраховки „Живот“ по смисъла на т. 14 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ от 2017 г. нататък.)


2013 г.


ЗДДФЛ. Третиране на суми, получени от работници и служители по групова застраховка “Живот” за сметка на работодателя (От 01. 01.2016 г. е налице промяна по отношение правото за необлагане с окончателен данък.)