03.03. Материални запаси

2024 г.

 

ЗСч. Относно формиране цената на придобиване на стоки

 

Счетоводно отчитане и представяне на брака на активи

 

2022 г.

 

ЗСч. ЗКПО. Прихващане на липси и излишъци при инвентаризация на материални запаси   

 

ЗСч. Относно документиране на загуби на суровина при производство и Наредба № 13а-10403

 

ЗАДС. ЗМДТ. ЗСч. Производство на ел. енергия от фотоволтаик с мощност до 5 MW за собствени нужди и продажба на ЕВН

 

2021 г.


По въпроса за обезценката на материални запаси в контекста на Тълкувателно решение на КРМСО от м. юни 2021 г.
 

2020 г.


Данъчно третиране и счетоводно отчитане при предоставяне на мостри

ЗСч. Отчитане на паричен рабат
 

2018 г.


ЗСч. Стойност на завеждане като стока на разкоплектовани части от МПС

 

2017 г.


ЗСч. Относно прилагане на СС 2

Относно счетоводно и данъчно третиране на обезценка на материални запаси

 

2016 г.


ЗСч. Относно придобиване на недвижим имот с цел прехвърляне на дружество - доверител

Казус относно третиране на предоставена търговска отстъпка