04.03. Финансови инструменти

2024 г.

 

ЗСч. ЗКПО. Относно отразяване в ГФО на предоставен заем при наличие на преценка на ръководството за несъбираемостта му

 

2023 г.

 

Отчитане на отсрочени данъци при преоценка на инвестиции

 

Валутна преоценка на притежавани финансови активи – счетоводни и данъчни аспекти

 

Счетоводно третиране на инвестициите в злато

 

Последваща оценка на инвестиции в капиталови инструменти: Счетоводно третиране и данъчни проблеми

 

2022 г.

 

Счетоводно и данъчно третиране на придобити обикновени акции

 

2021 г.


ЗКПО. ЗСч. Счетоводно и данъчно третиране при предоставяне на заем с гратисен период, през който не се дължи лихва

2020 г.


ЗКПО. ЗСч. Последващи оценки на финансови активи и пасиви и чл. 96 и чл. 97 от ЗКПО
 

2019 г.


Отчитане на сделки чрез интернет платформи за търговия с чуждестранна валута (форекс)

 

2018 г.


ЗСч. Счетоводни операции при предоставяне на платежни услуги - приемане на плащания с платежни инструменти

Новият стандарт МСФО 9 Финансови инструменти
 

2017 г.


ЗКПО. Обезценка на инвестиции

Отчитане на сделки с чуждестранна валута и с ценни книжа на базата на гаранционна (марджин) сметка

 

2016 г.


ЗСч. Относно последващо оценяване на финансови активи към датата на съставяне на ФО

Казус относно обратно изкупуване на акции
 

2013 г.
Доказателства за обезценка на финансов актив