07.06. Правителствени дарения

2023 г.

 

ЗСч. ЗКПО. ЗДДС. Относно построяване на детска площадка от дружество в полза на община чрез събрани дарения

 

2022 г.

 

ЗСч. Счетоводно третиране на компенсациите на крайни небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода 01.12.12.2021 г. – 31.12.2021 г.

 

ЗСч. Отчитане възстановяване на помощи, получени от ресторантьорския бизнес 

 

МФ относно отчитането на компенсациите за небитови потребители на електрическа енергия за месец декември 2021 г.

 

Отчитане на предоставяната от бензиностанциите отстъпка при зареждане на гориво от крайни потребители в размер на 25 стотинки на литър

 

2021 г.


ЗСч. Оперативна програма „Иновации и конкурентностпособност”, процедура BG16RFOP002-2.095 - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП

ЗСч. Представяне в ОПП на получените държавни помощи във връзка с COVID 19

Отчитане на приходи от помощи за подкрепа на заетостта през 2020 г., при получени компенсации през 2021 г.

 

 

 ЗСч. ЗДДС. ЗКПО. Префактуриране на ел. енергия от наемодателите при компенсация по РМС № 739

 

2020 г.


ЗКПО. ЗСч. Иновация - данъчна амортизируема стойност при ЕС финансиране и категория

ЗСч. Получена безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"


2018 г.

ЗСч. Проект, финансиран частично от фонд „Условия на труд“

Коя е годината на признаване на прихода от субсидии, получавани от земеделските производители по схемите за директни плащания за счетоводни и данъчни цели?
 

2017 г.


Относно счетоводно и данъчно третиране на помощ съгласно Наредба № Е-РД-04-06 от 28. 09. 2016 г. на Министерство на енергетиката