Командироване и ГФО

Относно третиране на разходи в полза на персонала по реда на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО
Казус. ЕООД регистрирано по ЗДДС въвежда в експлоатация производствен цех, в който ще се произвеждат течности за електронни цигари. Наред с оборудването на цеха, се обособява и стая за отдих на персонала. В нея работниците могат да си почиват, да съхраняват и консумират собствени храна, напитки, кафе и т.н.
 
Въпросите ми са:
 
1. Разходите за обзавеждане на стаята за почивка (закупуването на маси, столове, хладилник, микровълнова печка, шкафове, кошчета за боклук, сапуни, салфетки и т.н.):
а) отговарят ли на понятието "социални разходи, предоставени в натура" по смисъла на т. 34 от ДР на ЗКПО и чл. 294, т. 7 от КТ и облагаеми ли са с 10% данък върху разходите, и
б) имаме ли право да ползваме данъчен кредит по ЗДДС за тези разходи?
 
2. Безплатното ползване на закупените от работодателя кафе, вода и безалкохолни напитки:
а) представляват ли облагаем доход по смисъла на чл. 24 ЗДДФЛ, и ако да - как се определя данъчната основа и дължат ли се осигуровки?
б) има ли право да ползваме данъчен кредит дружеството за тези разходи?
 
3. Може ли да се предоставя безплатно кафе и безалкохолни напитки на персонала, при положение, че разходът за тях не е документиран (например не е издадена фактура или касова бележка, или от закупените количества за в къщи една част от тях се предоставят за безплатно ползване на персонала)?
 
 
Отговор: Румяна Йорданова,  Даниела Даракчиева, Людмила Мермерска, Димитър Бойчев
 
Относно счетоводно отчитане и третиране по реда на ЗДДС на лизинг на автомобил
Казус. Сключен е договор за оперативен лизинг за автомобил, който ще се ползва и за лични цели. Първите фактури са за:
 
-        първоначална вноска,
-        такса регистрация-автомобил,
-        такса обслужване,
-        продуктова такса за месец април 2017 г.
 
Смятам да ползвам пълния данъчен кредит в месец април, а след 6 месеца (или в края на календарната година), когато стане ясна пропорцията фирмено/лично ползване да направя корекция.
 
Правилно ли е? Бихте ли пояснили особеностите при лизинг? Как е по-правилно да се начисляват амортизациите?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, Христо Досев
Относно използване на превозно средство изцяло за лични нужди на собственика

Казус. Фирма, регистрирана през 2008 г., включително и по ЗДДС, с основен предмет на дейност внос на части, сглобяване в България и продажба на супер леки самолети, през 2009 г. е внесла части за самолет, за които е ползвала пълен данъчен кредит по ЗДДС. От частите е сглобен самолет, който е заведен като дълготраен актив на фирмата, като за същия има издадени съответните разрешителни и направени тестови полети, за които има отчетени разходи. Регистриран е в общината и се плаща местен данък. Поради икономическата криза в периода 2011-2015 г. фирмата е без дейност, не са начислявани амортизации на ДМА. През април 2017 г. намира клиент – чуждестранно физическо лице – местно на страна от ЕС, което купува фирмата като цяло, най - вече заради самолета. Незабавно след извършеното вписване в Търговския регистър новият собственик откарва самолета в Гърция, с намерението да го използва само и единствено за лични цели и само на територията на Гърция. Себестойността на самолета е 100 000 лв., като е ползван данъчен кредит в размер на 20 000 лв., с балансова стойност в момента 50 000 лв.

  1. Как трябва да се тълкува член 215а, ал. 2, т. 2 от ЗКПО, при положение че активът ще се ползва само и единствено за лични цели? Трябва ли да се спази съотношението „по 50 на сто“, независимо, че активът изобщо няма да се използва за независима икономическа дейност на фирмата?
  2. Какво ДДС следва да се начислява върху личното ползване, като се има в предвид, че са минали 5 години от завеждането на актива, но същият има остатъчна балансова стойност?

 

Отговор: Людмила, Мермерска, Ганка Петрова