Игри и отговорност на управителя

Относно третирането реда на ЗДДС и счетоводно отчитане на учредяването на право на строеж от физическо на юридическо лице, свързани лица
Казус. Фирма с едноличен собственик на капитала - съпругата, която е и управител, ще предприеме строителство на офис и складова база със собствени средства.
 
Парцелът, върху който ще се строи е собственост на съпруга. Същият е на трудов договор във фирмата като Управител и така е вписан в Агенцията по вписвания. Управителите отговарят заедно и поотделно. Парцелът е придобит по време на брака на двамата съпрузи.
 
По какъв начин да бъде направено учредяването на правото на строеж от физическо на юридическо лице, които са и свързани лица?
 
Във връзка с правото на приспадане на данъчен кредит за дружеството по повод строителството на сградата на материалите и труда при строежа на сградата, бихте ли ни изяснили какви са възможните варианти, включително дарение на съпруг (собственик на парцела) и съответното им счетоводно отразяване.
 
 
Отговор: Ганка Петрова, Христо Досев
Относно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на допълнително начислено мито и ДДС за минали години
Казус. След извършена проверка на последващ митнически контрол, има решение за допълнително начислено мито и ДДС за минали години по внос от Украйна. 
 
Сумите са внесени, решението се обжалва.
  1. Имам ли право да ползвам данъчен кредит за допълнително начисленото ДДС на основание чл. 71, ал. 3 от ЗДДС и какъв документ (номер и дата) описвам в дневника за покупки?
  2. Допълнително начисленото митото е за стока, която е продадена миналата година – данъчно признат разход ли е за 2017 г.?
 
Отговор: Даниела Даракчиева, Христо Досев
Относно задължения по реда на КТ и КСО при командироване в рамките на месец в повече от една страна от ЕС и извън него

Казус. Дружество, регистрирано в България, притежаващо само български ДДС номер, ще извършва монтаж на машини в страни от ЕС, както и в страни извън него. Дружеството ще извършва само монтажа, като доставката на машините не е негова дейност. Договорът за монтажа е сключен между българското дружество и дружеството, което доставя машините, което също не е българско юридическо лице, но е с регистрация в страна, членка на ЕС .

 

Персоналът е назначен в България и се осигурява съобразно българското законодателство, като възнаграждението не превишава минималните заплати в повечето от страните в ЕС.

 

Персоналът, извършващ монтажа, ще се командирова в страните от ЕС или в такива извън него, в зависимост от поръчките. Монтажът може да отнеме време от няколко дни до максимум три месеца.

 

Как да се процедира (основно за размера на възнаграждението, което трябва да се начислява, като работна заплата на командирования персонал и социалните и здравни осигуровки в дружеството) при ситуация, в която в един месец е възможно да се изпълняват поръчки в две различни държави от ЕС и една извън него, с цел спазване на разпоредбите на Кодекса на труда (чл. 121, 121а) и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, в сила от 01. 01. 2017 г.?

 

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев

Относно третиране на доходи от платформа за търговия - Amazon от гледна точка на ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО

Казус. Физическо лице, местно лице на България за данъчни цели, извършва следната дейност на територия на България – създава дизайн на щампи (картинки) на тениски, а също така и на текстове. Създадените дизайни лицето поставя в платформа за търговия - Amazon. Amazon произвеждат тениски и текстове с щампите, проектирани от лицето, и тези се продукти се продават чрез Амазон - САЩ, или Амазон - Испания на крайни потребители.

 

В тази връзка възникват следните въпроси:

 

1. Ежемесечно физическо лице получава парични възнаграждения в откритата от него сметка в литовска банка в порядъка на 2 000 - 3000 евро в продължение на около 10 месeца. Парите се прехвърлят от литовската банка в българската банковата сметка на лицето. Няма удържани данъци в чужбина върху така изплащани възнаграждения към лицето.

 

  1. Как би следвало да декларира лицето подобен доход в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ? Има ли значение за данъчно облагане дали лицето е сертифицирано чрез някоя международна организация като проектант или дизайнер за да ползва на по-благоприятен % на нормативно-признати разходи при облагането с ДОД?
  2. Дали за лицето може да възникне задължение за регистрация по ЗДДС ?
  3. Дали лицето трябва да внася осигурителните вноски, на какво основание, и дали трябва да изравнява вноските в края на всяка календарна година?
  4. Как биха се променили нещата от гледна точка на облагане, ако лицето ще извършва тази дейност чрез ЕООД, на капитала на което той е едноличен собственик?

 

2. По изтичане на 10 месечен период физическо лице продава „акаунта“ в Amazon, съдържащ всички проекти на щампи на тениски, чрез брокер, за което получава възнаграждение от порядъка на 65 000 долара.

  1. Как би следвало да декларира лицето подобен доход в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ? Има ли значение за данъчно облагане дали лицето е сертифицирано чрез някоя международна организация като проектант или дизайнер за ползване на по-благоприятен % на нормативно-признати разходи при облагането с ДОД?
  2. Дали за лицето може да възникне задължение за регистрация по ЗДДС ?
  3. Дали лицето трябва да внася осигурителните вноски, на какво основание, и дали трябва да изравнява вноските в края на всяка календарна година?

Следва да се има предвид и следната допълнителна информация:

 

-          лицето няма никакви правоотношения с Амазон: не е регистриран в България като самоосигуряващо се лице, отношенията му са безтрудови, доходите, които получава са по-скоро за преотстъпване на права. 

-          няма сключен специален договор, при откриване на "акаунта" са приети "Общи условия" на Амазон.

-          дейността се осъществява в България, платецът на дохода е базиран в различни подразделения на Амазон в Америка и Европа.

 

 

Отговор: Людмила Мермерска, Ганка Петрова, Димитър Бойчев