Пътни листа и промоционални кампании

ЗДДС. Третиране на апортна вноска
ЗДДС. Въпрос. Фирма „А“ ЕООД регистрирана по ЗДДС ще направи апортна вноска на имот в дружество „Б“, ЕООД нерегистрирано по ЗДДС. При закупуването на имота е ползван данъчен кредит, а разрешението за ползване е от м. 06. 2009 г.  От апортната вноска ще призтече задължение за регистрация по ЗДДС на дружество „Б“ ЕООД . Едноличният собственик на дружество „Б“ЕООД е едноличен собственик на фирма „А“ ЕООД, която има задължения по ревизионен акт. Следващата стъпка , която ще предприемем е следната - дружество „Б“ ЕООД ще продаде дружествения дял на дружество „Х“ ЕООД регистрирано по ЗДДС. В последствие дружество „Х“ ЕООД ще продаде имота.
 
Възникват следните въпроси:
 1. Ще получим ли отказ за регистация по ЗДДС предвид задължението за ДДС на фирмата, в която участва едноличния собственик?
 2. Ако получим отказ, то при вписване на новия собственик - дружество „Х“, отново ли ще имаме задължение за регистрация по ЗДДС?
 3. Ще може ли дружество „Х“ да не начислява ДДС при продажбата съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС с оглед датата на разрешението за ползване?
 4. Ако може да се възползва отчл. 45, ал. 3 от ЗДДС ще призтече задължение за корекция на ДДС по чл. 79 ал., ал. 6 от ЗДДС и тогава, каква корекция на ДДС ще се направи, като няма ДДС при придобиването на имота?
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Третиране на услуга „ишлеме“ и приложимост на чл. 92, ал. 3, т. 1 от ЗДДС
ЗДДС. Въпрос. Дали българско дружество с регистрация по ЗДДС в България, извършващо услуга "ишлеме" на френско дружество (шиене на дрехи от плат-собственост на френската фирма), регистрирано по ЗДДС във Франция, има право да приложи чл. 92, ал. 3, т. 1 от ЗДДС?

Следва да се има предвид, че лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка, като съгласно чл. 92, ал. 3, т.1 от ЗДДС на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка: транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенски услуги, различни от услугите по чл. 49; транспортна обработка на стоки; услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи.)
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Доставка на услуги по изтегляне на кабели на територията на Германия
ЗДДС. Въпрос. Новоучредено българско дружество „А“ ЕООД, регистрирано по ЗДДС, ще извършва услуги по изтегляне на кабели по електро -, охранителни и противопожарни инсталации на сгради находящи се на територията на Германия. Услугите ще се извършват на няколко обекта. За тези цел ще използва подизпълнител българско дружество “Б“ ООД, регистрирано по ЗДДС.
 
Удостоверението А1 във връзка с командироването на служители на територията на ЕС ще се издава от дружество “Б“ ООД , което има необходимия оборот и служители според изискванията за издаване на удостоверение А1.
 
Дружество „Б“ ООД ще фактурира на „А“ ЕООД без да начислява ДДС с оглед чл. 21, ал. 4 , т. 1 от ЗДДС – мястото на изпълнение е там, където е имотът.
 
Дружество „А“ ЕООД ще фактурира услугите на немско дружество с валиден VAT номер.
 
Възникват следните въпроси:
 1. При фактурирането към немското дружество основанието за неначисляване ще бъде чл. 21, ал. 4 , т. 1 или чл. 21, ал. 2 от ЗДДС?
 2. Дружество „А“ ЕООД ще генерира приходи само от услугите към немското дружество. Това ще доведе ли до задължение за регистрация по ДДС в Германия, като се има предвид, че дружеството няма постоянен обект или място на икономическа дейност в Германия?
 3. Дружество „Б“ ООД ще има ли задължение за регистрация по ДДС в Германия с оглед на това, че ще фактурира на основание чл. 21, ал. 4 , т. 1 от ЗДДС?
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Документиране на получен аванс
ЗДДС. Въпрос. Дружество получи 100% аванс във валута, който ще се усвоява частично. При прехвърляне на собственост, получателят и доставчикът подписват приемо-предавателен протокол. Доставчикът издава фактура, която съдържа реквизитите по чл. 6 от Закона за счетоводството. Тази фактура, при осчетоводяване не намира отражение в дневника за продажби, т.е. губи се последователността на фактурите. Четох някъде коментар на данъчен експерт, че при усвояване на аванс 100 % , се издава „неданъчна фактура” със същите реквизити.
 
Ако следва да се издава такава фактура, а не с пореден номер на издадени предходни фактури, какъв номер трябва да се впише, и по скоро правилно ли е това?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Международен транспорт и протоколи по чл. 117 от ЗДДС с нулева ставка
ЗДДС. Въпрос. Българско юридическо лице е регистрирано по ЗДДС и получава фактури за транспорт от фирма, която също е регистрирана на територията на страната по ЗДДС. Сертифицирана е да извършва международен транспорт. Във фактурите, които се отнасят по сделката, за която се осъществява международен транспорт, се упоменават чл. 30 или чл. 31 като основание за облагане с нулева ставка. Следва ли да издаваме протоколи по чл. 117 от ЗДДС с нулева ставка?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Самоначисляване на ДДС при международен транспорт и приложима ставка
ЗДДС. Въпрос. Датска фирма с валиден ДДС номер издава на българска фирма фактура с нулева ставка за международен транспорт от България до Шри Ланка. Следва ли да си самоначислим ДДС с протоколи и ставката 20 % или в този случай трябва да е 0%?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Начисляванe на ДДС при пътна помощ без разрешителни за такава дейност
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма, с дейност различна от извършване на пътна помощ, оказва извозване на турски ТИР от точка в България до автосервиз в България. За услугата българската фирма начислява 20% ДДС. Правилно ли сме третирали услугата като облагаема на територията на България при условие, че българското дружество изобщо не упражнява дейност и няма необходимите разрешителни за дейност „Пътна помощ“?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Начисляване на ДДС при международен транспорт до трета страната по заявка на друга българска фирма
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва международен транспорт по заявка на друга българска фирма, регистрирана по ЗДДС като транспортът е от България до Беларус (трета страна).
 
Фактурата, която ще издаде българската фирма на другата българска фирма, с включен ДДС ли ще бъде, или без ДДС по чл. 30 от ЗДДС?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Начисляване на ДДС при технически, маркетингови и инженерни посреднически услуги за немска фирма
ЗДДС. Въпрос. Фирма е регистрирана в България. Съдружници са немска фирма с 95 дяла участие и физическо лице от България с 5 дяла участие. Физическото лице от България е управител. Между немската фирма и българската фирма има сключен договор за посредничество. Немската фирма - възложител възлага на българската фирма изпълнител да извършва следните технически, маркетингови и инженерни посреднически услуги от негово име и за негова сметка на фирмите, с които има сключени договори със заводи в Турция, Словакия, Германия, България и други страни от областта на автомобилостроенето, самолетостроенето и корабостроенето, а именно:
 
-        изработка на цифрово триизмерно тестово оборудване с нисък волтаж за висококачествен тест на кабелни инсталации;
-        изработка на дизайн на тестово оборудване;
-        изработка на тестово оборудване основно за автомобилостроенето, самолетостроенето и корабостроенето;
-        монтаж на инсталации, предаващ сигнал;
-        тестване на функционалността на кабелни инсталации посредством тестови бордове;
-        поддръжка на механично и електронно тестово оборудване;
-        техническа помощ.
-        разработка на софтуер.
 
За услугите българската фирма издава фактура към немската фирма. Има услуги, които са извършени към заводи, които са в България. Във фактурата, която издаваме към немската фирма за основание - неначисляване на ДДС, цитираме чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.
 
Правилно ли облага българската фирма и има ли друг ангажимент за подаване на декларации и/или облагане?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Приложима ставка за допълнителни туристически услуги – езда, офроуд, велосипеди под наем
ЗДДС. Въпрос. Фирма ни предоставя туристически и хотелиерски услуги. Разполагаме със собствен туристически обект, категоризиран по Закона за туризма. Предлагаме къщи за настаняване на туристи, ресторант и различни активности:
 1. конна езда;
 2. офроуд ;
 3. велосипеди под наем ;
 4. зала за конференции и обучения;
 5. организиране на тиймбилдинг.
За предлагането на конна езда за туристите ще ползваме конна база, която ни е предоставена от друго дружество. За всеки турист, който ползва базата ще заплащаме определена такса на конната база.
 
За другите две активности дружеството е закупило велосипеди и автомобили, които ще предоставя на своите клиенти.
 
Въпросите са ни следните:
 1. Когато дружеството предлага на клиент нощувка с хранене и транспорт до туристическият обект, във фактурата ще е записана една комплексна цена за всички услуги и ставка от 9 % ДДС - правилно ли е?
 2. Когато предлагаме другите активности, като конна езда, офроуд, велосипеди под наем, зала под наем и организиране на тиймбилдинг за тях трябва ли да издаде друга фактура със ставка 20% ДДС? 
 3. Тези активности могат ли да бъдат включени в цената за нощувка и кои варианти са допустими от закона възможности за ставката от 9 % ДДС?
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Специален режим на облагане по чл. 143 от ЗДДС за продажби на лизинг на автомобили - втора употреба
ЗДДС. Въпрос. Финансово - брокерска къща с лиценз в БНБ, закупува стоки втора употреба (автомобили). Продава същите с договори за финансов лизинг. В продажната цена калкулира само лихвата, т.е. няма марж, приход му е лихвата. Не ползва данъчен кредит при покупката, тъй като купува без начислен ДДС, основанието на автокъщите за неначисляване е чл. 143 от ЗДДС.
 
Въпросът ми е може ли и финансовата къща да ползва специален режим на облагане т.е. чл. 143 от ЗДДС за лизинговите продажби?
 
И ако отговорът е, че може, трябва ли да се регистрира в НАП като дилър?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗКПО. Отчитане на разходи за гориво при смесено ползване на автомобил и прилагане на времеви критерий
ЗКПО. Въпрос. Предприятието ни притежава автомобил 6+1, който се ползва и за независимата икономическа дейност на предприятието, и за лично ползване от служителите и управителя. Предприятието е избрало база за разпределяне на разходите за автомобила "дни на ползване" по ЗДДС и ЗКПО. Въз основа на тази база личното ползване е за дните събота, неделя, празнични дни и дни на отпуска, т.е. 33.33 %. Пътни листа няма да се пишат.
 1. Как ще се разглежда разхода за отписано гориво за дейността по занятие от гледна точка на ЗКПО, при положение че няма да има пътни листа и оттам няма да се изписва въз основа на разходните норми на автомобила, а въз основа на дни, може ли този разход да се даде в увеличение на финансовия резултат, поради нарушение на счетоводното законодателство – СС 2?
 2. Ще бъде ли призната тази база – дни от гледна точка на ЗКПО, при положение че в закона се споменават часове?
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗКПО. Прилагане на данъка върху разходите в натура за собственик на ЕООД без възнаграждение

ЗКПО. Въпрос. Предприятието ни е ЕООД, като собственикът на капитала и управителят са едно и също лице. Собственикът се осигурява като самоосигуряващо се лице, но няма договор за полагане на личен труд. Управителят има договор за управление и контрол, по който няма уговорено възнаграждение. Няма нает персонал. Предприятието притежава автомобил 6+1, който се използва за дейността по занятие и за лично ползване в съотношение 70:30 въз основа на изминатите километри. Автомобилът се управлява от собственика на дружеството. 

 

Следва ли собственикът на дружеството да има сключен договор за полагане на личен труд или възмезден договор за управление и контрол с оглед на изискванията на ЗКПО по отношение на лицата, за които се прилага данък лично ползване или наличието на самоосигуряване е достатъчно?

 

От НАП ни обясниха, че лицето не може да попадне в обхвата на лицата, изброени в ЗКПО във връзка с личното ползване, ако няма сключен възмезден договор за управление и контрол или договор за полагане на личен труд.

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗЗО. Задължение за подаване на декларация образец № 7
ЗЗО. Въпрос. Самоосигуряващо се лице прекъсва дейност от 01. 07. 2017 г. и ще възобнови дейност на 08. 08. 2017 г. Подадена е ОКД-5 за прекъсване дейност. В 7-дневен срок при започване на дейността ще подаде отново ОКД-5 за започване на дейност. Лицето се осигурява за всички социални рискове. В началото на м. 08. 2017 г. ще подаде декларация образец № 7, за да внесе здравноосигурителни вноски като безработно лице. 
 
Въпросът ми е при започване на дейност, следва ли да подава декларация образец № 7 за прекъсване здравно осигуряване като безработно лице?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
ЗСч. Документиране на природно бедствие
ЗСч. Въпрос. Дружество - земеделски производител има щети от минала градушка в района. Във връзка причинени щети на селскостопанска продукция от градушки и съгласно чл. 80 от ЗДДС следва да не се извършват корекции на ползвания данъчен кредит.
 
Какви доказателства следва да съберем и от кои институции следва да получим информация за точната дата на природното бедствие в конкретния район?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
КТ. Сумирано изчисляване на работното време
КТ. Въпрос. Във връзка с новия видео семинар за сумираното изчисляване на работното време ми възникнаха два въпроса:
 1. Преизчисляването на нощния труд само за смени с над 4 часа нощен труд ли се отнася или и за смяна с 2 часа нощен труд?
 2. Изплащането на извънредния труд за всички часове извънреден труд ли се прави или само за тези, които не са от приравняване?

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
КТ. Командироване по чл. 121а от КТ от клон в централа
КТ. Въпрос. Ние сме клон на чуждестранен търговец и главно командироваме служителите си в офиса ни в Лондон. Продължителността на командировките е за не повече от 7 дни. Случаите, в които командироваме служители са два:
 1. с цел обучение (обучението е в офиса и се извършва от колеги в Лондон).
 2. за извършване на определена работа.
Първият ми ми въпрос е свързан с необходимото възнаграждение, което трябва да им се изплати, ако са командировани по чл. 121а от КТ. Информацията, която намирам за минимални ставки за заплащане във Великобритания е в следният сайт https://www.gov.uk/national-minimum-wage , където виждам, че минималните ставки от м. април 2017, за над 25 годишни е £7.50 на час. Същата информация намирам и в сайта на Главна инспекция по труда.
 
Това ли е минимумът за заплащане или трябва да търся информация и другаде?
Следващият ми въпрос е свързан с договорите, които трябва да се подписват между клона и фирмата в Лондон – какво трябва да съдържат и за всяка командировка отделен договор ли е необходим?
 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
КТ. Издаване на УП-2 и УП-3
КТ. Въпрос. Работих по трудов договор на длъжност дежурен „ОМП и ГЗ”, НКП-3444, код по НКПД: 54123007 с основно месечно трудово възнаграждение, на пълно работно време на смени и при следните други условия на труд:
а) допълнително възнаграждение за продължителна работа 1,0 % за всяка година трудов стаж;
б)допълнително възнаграждение за нощен и извънреден труд;
г) работното време се определя с ежемесечен график, подписан от двете страни;
д) с основен платен годишен отпуск 20 дни.
 
При освобождаване на работника в мое лице на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, считано от 01. 02. 2017 г. издава ли се УП-2 и УП-3, в което да са преизчислени отработените часове нощен труд и в празнични дни на официални празници?
 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
ЗЗД. Условия за прекратяване на гражданско дружество
ЗЗД. Въпрос. Четирима приятели подписахме договор за гражданско дружество, като целта ни беше да развиваме селски туризъм в наследствения имот на един от нас. След първата година настъпиха редица усложнения в отношенията ни, изразяващи се в системно неизпълнение на задълженията на един от съдружниците в гражданското дружество, които налагат договора да бъде развален. Възможно ли е да развалим договора за гражданско дружество и при какви условия?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат