Корекция на ДК и данъчни облекчения по ЗДДФЛ

Командироване на служител в страна от ЕС за работа по проект, като периодично работи и в България
Казус. Българско дружество е дъщерно дружество 100 % собственост на дружество, регистрирано в Германия. Българското дружеството има сключени споразумения за сътрудничество с дружеството-майка и други свързани дружества и всички приходи се получават съгласно тези споразумения. Услугите, които българското дружество извършва за дружеството майка и другите свързани дружества се изразяват в разработка на софтуер, софтуерна поддръжка и обслужване.
 
Българското дружество, във връзка със сключено споразумение със свързано дружество от Австрия, ще командирова свой служител на територията на Австрия. Лицето ще бъде командировано от работодателя си във връзка с изпълнение на проект за периода от 02. 10. 2017 г. до 30. 03. 2018 г. във Виена (Австрия). Тъй като проектът не изисква през цялото време лицето да полага труда си на територията на Австрия и едновременно с този проект същият служител ще бъде зает с други проекти, възложени от работодателя си и през периода от 02. 10. 2017 г. до 30. 03. 2018 г. лицето ще се връща и ще полага труд и на територията на Република България.
 
Например, от 02. 10. 2017 г. до 06. 10. 2017 г. ще бъде командировано във Виена (Австрия), след това от 09. 10. 2017 г. до 13. 10. 2017 г. ще полага труд на територията на Република България. След това отново за една седмица ще бъде командировано във Виена. И така до края на проекта.
 
Центърът на жизнените интереси на лицето се намира в България.
 
Въпроси:
  1. Кой образец (Окд-236 или Окд-237) трябва да се попълни за да бъде издадено Удостоверение А1 на командированото лице от българското дружество?
  2. Ако лицето попада в обхвата на чл. 13 (1) от Регламент (ЕО) 883/2004 – като лице, което обичайно осъществява дейност на територията на две или повече държави членки и трябва да се попълни образец Окд-237, за да бъде издадено удостоверение А1, то лицето трябва да бъде командировано, съгласно чл. 121 от КТ или съгласно чл. 121а от КТ?
  3. Смисълът на следният текст: “заето лице на територията на две или повече държави-членки”, включва ли ситуация, в която лицата са командировани само в една страна, но същевременно, за същия период, полагат труд за същия работодател и в България (България, е страната, в която лицето обичайно пребивава)? България ли е втората страна (освен страната, където лицето е командировано) по смисъла на горния текст?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, Михаил Илиев
Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС при прекратяване на наемен договор
Казус. Фирма наема офис клас „А“ за своите нужди, като съгласно сключения договор за наем започва да преустройва помещенията, които са “оpen space“ съобразно своите нужди. За тази цел за своя сметка изготвя архитектурен проект, поставя мокетени плочи, стъклени преградни врати, допълнения към електро и вентилационната система, поставя преградни гипсокартонени стени и щори, преработка на софтуер и визуализация на софтуер за стаен контрол.
 
Фирмата е завела този ремонт като нематериален дълготраен актив „Ремонт на нает актив“ със срок на изхабяване 6 години колкото е срокът на наемния договор.
 
Какви са данъчните аспекти по отношение на ЗКПО и ЗДДС при прекратяване на наемния договор?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, Людмила Мермерска