Уведомление по чл. 143ш от ДОПК и ново данъчно облекчение

Новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания. Особености и предизвикателства при неговото прилагане.
 
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
 
Целта на материала е да се анализират условията и обстоятелствата за ползването на регламентираното в чл. 22д от Закона за данъците върху доходите на физическите лица ново данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, което за първи път ще се прилага по отношение на доходите, придобити от физическите лица през 2017 г.
Промени в Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Целта на материала да се разгледа процедурата на пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенцията по вписванията, която следва да се извърши от 01. 01. 2018 г. до 31.12. 2020 г., регламентирана с последните промени в Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, обнародвани в ДВ бр. 77 от 26. 09. 2017 г. и в ДВ, бр. 78 от 29. 09. 2017 г.
Последните промени в Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
 
Целта на материала е да се разгледат промените Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в ДВ, бр. 80 от 06. 10. 2017 г. в сила от 01. 01. 2018 г.