Данъчна практика по реда на ЗКПО относно данъчното третиране на добива и сделките с криптовалути (биткойни и други)

Данъчна практика по реда на ЗКПО относно данъчното третиране на добива и сделките с криптовалути (биткойни и други)
 
 
Актуално към 14. 02. 2018 г.
 
В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) няма изрична уредба на данъчното третиране на добива и сделките с криптовалути (биткойни и други).
 
Позицията на приходната администрация е, че поради обстоятелството, че съгласно ЗКПО данъчният финансов резултат се определя чрез преобразуване за данъчни цели на счетоводния финансов резултат, а ЗКПО не регламентира специално данъчно третиране на счетоводните приходи, възникнали при продажбата на виртуална валута напр. биткойн, лайткон и други подобни, последните в общия случай са признати за данъчни цели, т.е. с тях не се преобразува счетоводния финансов резултат.
 
Доколкото виртуалната валута може да се определи като финансов актив по смисъла на приложимите счетоводни стандарти, към които препраща § 1, т. 3 от ДР на ЗКПО, то е необходимо да се имат предвид разпоредбите на този закон, регламентиращи специфично данъчно третиране по отношение на някои стопански операции, свързани с финансовите активи.
 
Посочва се, че разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ЗКПО не намира приложение с оглед на това, че виртуалната валута не е обвързана с централния курс на Българската народна банка.
 
В случай, че дружество е финансова институция по смисъла на § 1, т. 26, буква „а” от ДР на ЗКПО, следва да се имат предвид разпоредбите на Глава шестнадесетаФинансови институции” от същия закон.
 
Виж разяснение: