Касови апарати и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Третиране по ЗДДС и формиране на МСД при он-лайн продажби от склад в Германия
Казус. Българска фирма притежава данъчен номер за ДДС в Германия. Българската фирма има намерение да използва платформата Амазон за да извършва продажби по интернет в Европейски страни и извън Европа. За целта българската фирма е наела склад в Германия.
 
Въпроси:
  1. При транспортирането на стоки от България до склада на фирмата в Германия какви документи трябва да издаде българската фирма и какво начисляване на ДДС следва да направи? Имаме ли приложение на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС?
  2. При продажбата на стоки от склада в Германия на клиенти от Германия, клиенти от други eвропейски държави и клиенти от държави извън Европа какви документи трябва да издаде българската фирма и в какъв размер и къде ще бъде начисляването на ДДС? Намерението на фирмата е да продава на данъчно задължени лица и на физически лица, които не са данъчно задължени? Какви документи следва да изискваме от нашите клиенти - може би дали имат данъчна регистрация?
  3. В упоменатия по-горе случай има ли място на стопанска дейност в Германия и как трябва да се начисли корпоративен данък?
 
Отговор: Даниела Даракчиева, Людмила Мермерска
Договор за обучение по КТ и признаване на разходите по реда на ЗКПО
Казус. Дружеството ни е ЕООД - болнично заведение, притежаващо положителна акредитация за база за обучение за специалност очни болести. Имаме назначени специализанти на трудов договор по чл. 68 от КТ във връзка с Наредба № 1 от 22. 01. 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Специализантите притежават диплома за висше образование „Магистър“, специалност „Медицина“, професионална квалификация „Магистър лекар“ и в момента специализират специалност „Лекар по очни болести“. Собственикът на дружеството има желание да сключи с тези специализанти и бъдещи специализанти договор, с който да заплаща обучението им в Медицинския университет в размер на семестриалната такса по Наредба № 1, в резултат на което да ги задължи за определено време да работят в болницата (в случая 6 години).
 
Договорът по кой член от Кодекса на труда (КТ) трябва да се сключи: чл. 229 или чл. 234 от КТ или друг?
 
При положение, че е чл. 229 от КТ има ли проблем това, че специализантът е назначен на трудов договор вече в болницата? Има ли изискване чл. 229 от КТ специализантът да няма сключен трудов договор с болницата?
 
Проблем ли е болницата да заплаща директно на Медицинския университет таксата или е задължително да се заплаща на лицето. От гледна точка на признаване на разходите за такси по ЗКПО има ли значение на кого се превежда сумата, тъй като адвокатите предпочитат сумите да се превеждат на физическите лица.
 
 
Отговор: Михаил Илиев, Румяна Йорданова
Третиране по ЗДДС и счетоводно отчитане на дружество с дейност инвестиции в ценни книжа в България
Казус. Дружество „Х“ е с основна дейност извършване на инвестиции - в акции, дялове и облигации на дружества на територията на България, ЕС и трети страни с цел подпомагане, развитие и финансиране на стартиращ бизнес.
 
  1. Направените инвестиции участват ли в облагаемия оборот по реда на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС?
  2. Данъчната основа е направената инвестиция или дивидентите/лихвите по тях?
  3. Каква е базата за счетоводно отчитане?
  4. Следва ли да прави консолидиран финансов отчет за дъщерните и асоциираните предприятия?
  5. И още - при придобиване на дружествени дялове в България в дружество с ограничена отговорност „Y“ чрез увеличаване на капитала – примерно 10 дяла по номинал 1 лев, което увеличение е вписано в Търговския регистър – 10 лева, дружество „Х“ внася в банката на дружество „Y“ по 100 лева за дял с основание „придобиване на 10 дяла Х 100 лева“. Това допустимо ли е, когато се отнася за нови дялове в ООД, и не би ли се третирало като преведени суми без основание на последващ етап. Дружество „Y“ не се ли явява „надарено“ с разликата от 99 лева за дял?
 
Отговор: Даниела Даракчиева, Христо Досев