GDPR и облагане на чуждестранни лица

Третиране на карти Мултиспорт на придружител по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС
Казус. Общото събрание на служителите на дружество „Х“ е взело решение да бъдат предоставени средства за физическа култура и спорт, съгласно чл. 294 от КТ на работниците и служителите, под формата на карти Multisport. Дружеството третира разходите за карти на служителите като социален разход в натура като ги облага със задължителни осигуровки и данък върху социалните разходи, съгласно чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО. Дружеството поема и разходите за карти на придружители на служителите.
  1. Как следва да се третират разходите за карти на придружители на служителите, които се предоставят заедно с картите за служители? Следва ли да се облагат с осигуровки заедно с тези на конкретния служител?
  2. Как следва да се облагат разходите за карти, предоставени на собствениците, осигуряващи се на основата на договор за полагане на личен труд в дружеството без възнаграждение и техните придружители?
  3. Дружеството има ли право да ползва данъчен кредит във връзка с предоставените карти?
 
 
Отговор: Людмила Мермерска, Димитър Бойчев, Ганка Петрова
Третиране на карти за пътуване за градския транспорт по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС
Казус. Фирма предоставя на всички свои служители социална придобивка - карти за пътуване за градския транспорт с цел осигуряване на пътуване от местоживеене до месторабота и обратно.

Въпроси:
  1. По отношение на ЗКПО тези разходи по чл. 204 ли са и какво е облагането?
  2. Има ли осигуровки и данък по реда на ЗДДФЛ върху сумата?
  3. По отношение на ЗДДС можем ли да ползваме данъчен кредит по фактурата за картите?

Отговор: Людмила Мермерска, Димитър Бойчев, Ганка Петрова