Електронно трудово досие

ЗДДС. Начисляване на ДДС при карта Мултиспорт за придружител, изцяло заплащана от служителя
ЗДДС. Въпрос. Бих искала да задам един доуточняващ въпрос във връзка с ДДС при ползване на мултиспорт карти и във връзка с казуса „Третиране на карти Мултиспорт на придружител по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС“ от броя от 07. 05. 2018 г.
 
Ще опиша конкретно в нашата фирма каква е ситуацията. Ако може да я разгледаме като пример.
 
Предоставянето на Мултиспорт карти в нашата фирма е решено по следния начин:
-   ще бъдат предоставяни Мултиспорт карти на нашите служители (само на тези, които пожелаят) като 30 % от стойността на картата ще заплаща служителят, а 70% ще покрива фирмата.
-   освен това тези, които желаят, ще могат да вземат и карта за придружител, която ще се заплаща на 100 % от служителя (т.е. фирмата ще е един посредник за закупуването на тези карти).
 
При тази ситуация, ако фирмата не ползва никакъв данъчен кредит по доставката на картите, има ли някакво задължение да начислява ДДС във връзка с предоставянето на тези карти на служителите си и придружители?
 
При отговора в часта по ЗДДС на посочения по-горе казус се отбелязва, че ако картите се предоставят възмездно трябва да се начислява ДДС и да се ползва частичен данъчен кредит.
 
Например, при следната ситуация: ако стойността на картата е 40 лв. + 8 лв. ДДС и служител е заявил карта за себе си и за придружител - ако фирмата не ползва данъчен кредит ще има: 33,60 лв. разход за фирмата (= 70% Х 48) и 62, 40 лв. разчет за удържане от заплатата на служителя (= 30% Х 48 + 48).
 
Ако не се ползва данъчен кредит, дължи ли се ДДС? Коя е данъчната основа? Ако се дължи ДДС, тогава е логично да се ползва данъчен кредит, но така ефектът за фиска не е ли нулев? Ако се дължи ДДС какъв документ би следвало да се издаде?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Онлайн услуги от Microsoft
ЗДДС. Въпрос. Фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактура от Microsoft за онлайн услуги на стойност 10,50 евро. Във фактурата е записано "Обратно начисляване на ДДС". Трябва да се самоначисли ДДС с протокол по чл. 117 от ЗДДС в размер на 20%, т.е. 2,10 евро = 4,11 лв., или да се счита, че дължимото ДДС е включено в стойността на фактурата?
 
При самоначисляването:
-    трябва да се начисли само ДДС и да го отразим в дневника за продажби в колона 15 без данъчна основа в колона 14 или
-    трябва ДДС да се начисли с протокола и в дневника за покупки.
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Учредяване на право на строеж срещу строителна услуга
ЗДДС. Въпрос. Налице е замяна - продажба (учредяване) право на строеж, срещу строеж на апартаменти. Сделката ще се оформи с нотариален акт.
 
Какви документи, трябва да се издадат и дължимо ли е ДДС, в случаите:
 1. Двете фирми са регистрирани по ДДС?
 2. Фирмата учредител на правото на строеж, е регистрирана по ДДС, а строителната фирма не е?
 3. Ако има предварителен договор между фирмата учредител и друга фирма (или физическо лице), по силата на който фирмата - строител плаща гаранция (която подлежи на връщане), че ще изпълни условието по замяната, дължи ли се ДДС от фирмата - получател на тези парични средства?
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Актуално към 01. 06. 2018 г.
ЗДДС. Продажба на стара сграда с ползван данъчен кредит и земя към нея като освободена доставка
ЗДДС. Въпрос. Фирма (юридическо лице) е заприходило като актив, сграда през 2006 г. В периодите 2016 г. и 2017 г. са правени ремонти и реконструкции към тази сграда, като сумите през тези години са отразени като нови активи в баланса на дружеството. Дружеството е признало изцяло данъчен кредит при придобиването на сградата, като същото е използвало сградата единствено за облагаеми доставки (хотел).
 
През този период (2007 г. – 2017 г.) са придобивани и машини и съоръжения, за които също са ползвани изцяло данъчен кредит.
 
През 2018 г. фирмата решава да продаде сградата и земята, както и машините и съоръженията към нея на друго юридическо лице.
 
Въпросите са:
 1. Дружеството - продавач, ще продаде сградата и земята към нея, съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, като освободена доставка. Необходимо ли е да се направи корекция по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС?
 1. За закупените дълготрайно активи (съгласно ЗКПО), в периода 2013 г. – 2017 г., които обаче не са дълготрайни активи съгласно ЗДДС, т.е. сумата им е под 5000 лв. трябва ли да внесе изцяло ползваният данъчен кредит?
 1. Как би било по добре да се отрази доставката, като една обща фактура за сградата, земята, машините и съоръженията към нея или като две отделни доставки:
-   едната за сградата и земята
-   втората за машините и съоръженията.
 1. Във фактурата за самата продажба на сградата, как да се отразят разходите за местен данък, такса вписване в Агенцията по вписване, нотариалната такса, при положение че същите ще са платени от клиента?
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Констатиране на повредена стока при износ, която не се връща в България
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма изпраща стока в трета страна. Издадени са всички необходими документи за износ. Стоката е освободена от чуждестранната митница и когато се разтоварва е установено, че част от стоката е повредена. Българската фирма издава кредитно известие за количеството и стойността на повредените стоки. Негодната стока няма да се връща в България.
 
Органите на НАП настояват за това количество да бъде начислено ДДС, като отправят покана по чл. 103 от ДОПК. Основанието за начисляване на ДДС, посочено в поканата, е чл. 79 ал. 1 от ЗДДС, като се посочва и с протокол по чл. 79 ал. 4 от ЗДДС данъкът да се отрази в коригираща Справка - декларация по ДДС и дневник за продажбите за съответния месец на продажбата.
 
Въпроси:
 1. Дължи ли се ДДС в конкретния случай за повредените стоки?
 2. Къде е мястото на изпълнение на доставката за конкретните стоки ?
 3. До къде се простира "териториалният обхват на закона" в конкретния случай?
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Договор за превоз на стоки с данъчно задължено лице от Швейцария
ЗДДС. Въпрос. Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, е сключило договор за превоз на стоки с данъчно задължено лице от Швейцария. Превозът е по дестинация Швейцария – Германия – Швейцария. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗДДС върху стойността на сделката не начисляваме ДДС.
 
Въпросът е в коя клетка на Справка-декларация по ДДС да бъде записана стойността на тази сделка?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Подаване на справка - декларацията по ЗДДС и отчетните регистри с куриер
ЗДДС. Въпрос. След направена регистрация по ЗДДС на наш клиент, НАП ни отказват достъп до електронните им услуги, с основание, че в пълномощното не пише изрично, че имаме право да подаваме данни по електронен път, макар в пълномощното да е отбелязано, че имаме право да получаваме, подаваме и т.н. всякакви документи от името на клиента.
 
Поради това, че представляващият дружеството - клиент е чужденец и същият не бе в България, за да подпише лично в НАП упълномощаването за електронните услуги, в законоустановения срок, подадохме на технически носител с придружително писмо, чрез куриер, дневниците и справката - декларация по ЗДДС. Също така внесохме и дължимия данък.
 
Моля за Вашето мнение:
 1. Дали неспазването на изискването за начин на подаване (в случая по електронен път) е еднозначно с неподаване на декларация и би се санкционирало като такова?
 2. Имат ли право НАП да откажат приемането на декларацията и да я считат за неподадена?
 
Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт
ЗКПО. Предоставяне по договор за наем с чуждестранно лице на машина с персонал
ЗКПО. Въпрос. Италианска фирма е сключила с българска фирми договор за предоставяне под наем на строителна машина и оператор към нея. Италианската фирма не предоставя машините си без оператор (т.е. нямаме отделно определена цена за наема и оператора). Срокът за предоставяне на услугата е от 01. 10. 2017 до 31. 05. 2018 г. Услугата се предоставя във връзка със строителен обект, изпълнител по който е наемателят на машината. Българската фирма няма достъп до машината – т.е. тя се намира на строителната площадка, но с нея работи само операторът на трудов договор към италианската фирма.
 
Въпросите са:
 
 1. Общият принцип за определяне на образуването на МСД по СИДДО с Италия ли важи (6 месеца) или този за строително монтажни работи (12 месеца). Ако важи общият принцип, от кога се счита за възникнало МСД - от 01. 10. 2017, от 01. 01. 2018, от 01. 03. 2018 г.?
 2. Правилно ли сме преценили, че услугата е облагаема с 5% данък при източника, тъй като попада в разпоредбата на чл. 10 "Авторски и лицензионни възнаграждения" съгласно СИДДО с Италия?
 3. Въпреки, че не може да бъде определена отделна цена за наема на машината и възнаграждението на оператора, допустимо ли е приходите да бъдат разделени на база свързаните с тях разходи и да бъде обложена само частта за наема? Например за м. май - разходи за амортизация на машината - 60 ед., разход за заплата и осигуровки на оператора - 40 ед., приходът да се раздели - 60% от наем, 40% от заплата и да бъдат обложени само приходите от наем?
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Третиране на ДУК с чуждестранно физическо лице
ЗДДФЛ. Въпрос. Българско ЕООД е 100 на сто собственост на италианско дружество. Управител на фирмата е гражданин на Швейцария, постоянно живеещ там и същевременно е съдружник в италианската фирма.
Има договор за управление и контрол на българското ЕООД за 35 000 евро на тримесечие. В България пребивава максимум 10 дни в годината, т. е. извършва управлението на фирмата от Швейцария.
 
Въпроси:
 1. Трябва ли да му се удържа данък 10 % при превода на сумата?
 2. Трябва ли да се попълва Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК?
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
КСО. Дължимост на осигуровки по време на отпуск по майчинство
КСО. Въпрос. Осигурявам се по трудово правоотношение върху максималния осигурителен доход. Едновременно с това получавам и възнаграждения по граждански договори, за които не се внасят осигуровки, тъй като по трудовото правоотношение съм осигурена на максимума. От м. 12. 2016 г. до м. 09. 2017 г. излизам в отпуск по майчинство, на основание чл. 50 от КСО, за остатъка от 135 до 410 дни. През същия този период получавам възнаграждения по 5 граждански договора на обща стойност 1650 лв. нетна сума.
 
Въпросът ми е, трябвало ли е за този период да се внасят осигуровки върху сумите по граждански договори, при положение, че се водя осигурена върху минималния осигурителен доход от 460 лв. за периода на майчинството, и ако да, то това ще доведе ли до неправомерно получено обезщетение за майчинство?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
КСО. Осигуряване на съдружник - управител в ООД с ТЕЛК
КСО. Въпрос. Управител в ООД с ТЕЛК 95%, същият не подписва документи и не му е възможно да работи във фирмата, другият съдружник, тъй като работи във фирмата, е назначен на трудов договор и получава възнаграждение.
 1. Управителят, който не упражнява никаква дейност дължи ли здравни осигуровки?
 2. Трябва ли другият съдружник да бъде назначен за управител, за да не плаща здравни осигуровки (ако се дължат) управителят с ТЕЛК?
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
КТ. Пътни, дневни и квартирни при командировка по чл. 121а от КТ
КТ. Въпрос. Работници са командировани с А1 в Белгия, като предмета на работа е подмяна на бордюри по жп линия. Въпросната жп линия преминава през няколко провинции и градове. Служителите са настанени в гр. А., за което имаме фактура за нощувки, за период докато е икономически изгодно да се превозват работниците. В следващият етап ги настаняваме в друг град.
 
Работниците се извозват с фирмени бусове до обектите, които първоначално са в гр. А., до свършване на отсечката, а в последствие преминават в други градове, но като настаняване са в гр. А., докато не се прецени, че икономически изгодно е да се смени градът за настаняване.
 
Съгласно Становище № 80-8 от 22.06.2017 г. относно прилагането на чл. 121а от Кодекса на труда и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги от български работодатели в други държави, на лицата не се полагат дневни пари.
 
Въпросите са:
 1. Прилага ли се общото правило за напускане на населеното място и мястото на работа, като основание за изплащане на дневни пари?
 2. Може ли да се приложи нормата на чл. 121 от КТ когато напускат гр. А. като месторабота, въпреки, че са командировани по чл. 121а от КТ? Преди влизането на сила на чл. 121а от КТ, винаги сме изплащали дневни пари, въпреки спорните моменти имаме ли задължение или не.
 
Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
ЗСч. Счетоводни операции при предоставяне на платежни услуги - приемане на плащания с платежни инструменти
ЗСч. Въпрос. Фирмата, в която работя, регистрира дъщерно дружество в България по Закона за платежните услуги и платежните системи. Предметът на дейността е - дейност като платежна институция, предоставяща платежни услуги - приемане на плащания с платежни инструменти. Новото дружество ще предоставя POS терминали на търговски обекти - магазини, търговски вериги и други. Чрез тези POS терминали при покупка техните клиенти ще може да заплащат стоката или услугата с дебитни и кредитни карти. Въз основа на договор по банковата сметка на дружеството ще постъпва стойността на закупените стоки и услуги от клиентите и след като си удържи договорената комисионна ще преведе на търговеца дължимата му сума.
Дъщерното дружество се явява посредник между клиента и търговеца при заплащането на стоката и за тази услуга получава комисионна.
 
Пример: Физическо лице си купува стока от Метро и заплаща 100 лева с дебитна карта на POS терминал, който е собственост на дъщерното дружество. Договорена е комисионна с Метро в размер на 2 лева за тази транзакция. В банката на дъщерното дружество постъпва сумата от 99.95 лева. (100 минус банковите такси 0,05 лева.
 
Предлагам да се направят следните счетоводни операции:
-   Начисляването на 100 лева въз основа на информация от Борика
Дт сметка 431 Разчети по получени преводи на Кт сметка 491 Доверители - 100 лева
-   Заверяване на банковата сметка на дружеството с нетен сетълмент.
Дт сметка 5031 Разплащателна сметка специални доверители на Кт сметка 431 Разчети по получени преводи - 99.95 лева
-   Осчетоводяване на банковата такса
Дт сметка 629 Други финансови разходи на Кт сметка 431 Разчети по получени преводи 0,05 лева
-   Осчетоводяване на парите на клиента в разчети по наредени преводи
Дт сметка 491 Доверители на Кт сметка 432 Разчети по наредени преводи - 98 лева (тези пари са на Метро) – (100-2)
-   Осчетоводяване на вземане от Клиента
Дт сметка 491 Доверители на Кт сметка 411 Клиенти - 2 лева
-   Осчетоводяване в приход на получената комисионна
Дт сметка 411 сметка клиенти на Кт сметка 703 Услуги - 2 лева - стойността на комисионната
-   Извършване на банков превод на парите на Метро
Дт сметка 432 Разчети по наредени преводи на Кт сметка 5031 Разплащателна сметка специални доверители - 98 лева
-   Прехвърляне на парите – комисионната по разплащателна сметка на дружеството.
Дт сметка 5032 на Кт сметка 5031 - 1,85
-   Осчетоводяване на дължимата комисионна към доставчика - Борика въз основа на фактура
Дт сметка 602 Външни услуги – Комисионни на Кт сметка 401 Доставчици – 0,50 лева
-   Осчетоводяване на плащането на доставчика - Борика
Дт сметка 401 на Кт сметка 5032 – 0,50 лева
 
Въпросите са:
 1. Правилно ли е осчетоводяването по сметка 491 Доверители, защото парите не са собственост на дружеството - 98 лева.
 2. Правилно ли е осчетоводяването на комисионната по сметка 703 Приходи от услуги в размер на 2 лева, защото това са приходи от комисионна за указани услуги и направено посредничество.
 3. Правилно ли не използвам сметка 729 Други финансови приходи , както правят банките. Дружеството не е типична банкова институция.
 4. Правилно ли използвам разчетните сметки 431 и 432, които са свързани с начисляването и изплащането на паричните потоци.
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор